Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime, which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process:

 • Investigation
 • Prosecution
 • Hearing of the case in the Court of First Instance
 • Review of the case in the Court of Appeal
 • Review of the case in the Supreme Court
 • Review of current court rulings

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Prosecution
 • Certain procedural steps

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Law on criminal proceedings

Criminal law

State Police authorities

Public Prosecutor’s Office

Bar Association of Latvia

Latvian Courts

Last update: 15/06/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

1 – Jak získat právní pomoc

Nezávislá právní pomoc je velmi důležitá, pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení. V informačních přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na to být zastupováni právníkem. Rovněž se dozvíte, co pro vás právník může udělat. Tento obecný přehled podává informace o tom, jak najít právníka a jak uhradit jeho náklady, pokud je sami nejste schopni zaplatit.

Jak najít právníka

Pokud potřebujete právníka, obraťte se na Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšskou advokátní komoru. Mají Odkaz se otevře v novém okně.seznam advokátů, kteří vykonávají právní praxi v Lotyšsku.

Ať jste drženi ve vyšetřovací vazbě, či nikoli, můžete informovat vyšetřovací orgán (vyšetřovatele / státního zástupce / soud), že potřebujete právní pomoc. Dostanete informace o advokátech ex offo nebo advokát ex offo bude informován o tom, že potřebujete právní rady, a poskytne vám je.

Nejlepším řešením je, abyste se vy nebo vaši příbuzní dohodli s právníkem, který se bude vaším případem zabývat tak dlouho, jak bude potřeba.

Jak uhradit náklady na právníka

Za právníky je třeba platit a klient a právník se o odměně dohodnou písemnou smlouvou. Pokud se s právníkem nedohodnete, zajistí vám nezbytnou právní pomoc stát a uhradí ji ze státního rozpočtu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokátní komoře

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Předpis o státem poskytované právní pomoci

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšská advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Orgán právní pomoci

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 - Moje práva během vyšetřování trestného činu a před předáním věci soudu

Jaké jsou fáze trestního vyšetřování?

Cílem období předcházejícího soudnímu řízení je:

 • zjistit, zda byl spáchán trestný čin,
 • kdo by měl být z trestného činu obviněn,
 • zda je možné věc odložit, věc uzavřít nebo ji předložit soudu.

Období předcházející soudnímu řízení má dvě fáze – vyšetřování a trestní stíhání.

Vyšetřování provádějí různé policejní orgány včetně Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie, Odkaz se otevře v novém okně.Státní bezpečnostní policie, Odkaz se otevře v novém okně.Finanční policie, Odkaz se otevře v novém okně.Vojenské policie, Odkaz se otevře v novém okně.Vězeňské služby, Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro prevenci a boj s korupcí, Odkaz se otevře v novém okně.Ostrahy státních hranic, celních orgánů, kapitánů plavidel na volném moři, velitelů vojenských jednotek Národních ozbrojených sil rozmístěných na cizích územích. Vyšetřování provádí orgán, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Vyšetřování může rovněž vést Odkaz se otevře v novém okně.státní zastupitelství.

Trestní stíhání vedou Odkaz se otevře v novém okně.orgány státního zastupitelství.

Moje práva během vyšetřování

Klikněte na níže uvedené odkazy a dozvíte se více o svých právech během fází trestního řízení, které předcházejí soudnímu jednání:

Vyšetřování (1)

Účel vyšetřování

Účelem vyšetřování je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, kdo by z něj měl být obviněn či zda se má věc odložit.

Pracovat s vámi bude vyšetřovatel (obvykle policista). Během fáze vyšetřování můžete být zadržen na 48 hodin a jako bezpečnostní opatření na vás může být uvalena vazba.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z něhož jste podezříván (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Policista, který vede vyšetřování, vás bude informovat o tom, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará policista / státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření vyšetřovatele a obhájce i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, nejste povinen mít obhájce (právníka), ale je to rozumné, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Můžete si vybrat právníka sám nebo můžete požádat vyšetřovatele, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Pokud jste byli zadržen, bude právník během 48 hodin vyzván, aby vás zastupoval. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci a abyste mohli být vyslechnuti.

Budu požádán o poskytnutí informací? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat na vyšetřování.

Co se stane, pokud řeknu něco v můj neprospěch?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s rodinným příslušníkem nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat vyšetřovatele, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při vyšetřování musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Během vyšetřování musíte být přítomni. Vyšetřovatel rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím videokonference nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, ale vyhoštění z Lotyšské republiky je trestem, který lze udělit. Lze to provést pouze na základě soudního rozhodnutí.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

Vyšetřující soudce rozhodne o vaší vazbě do 48 hodin od vašeho zatčení. Vazba může být uvalena, pokud se pro trestný čin, který jste spáchali, předpokládá trest odnětí svobody, a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zajistit, že:

 • se nebudete vyhýbat vyšetřování / soudnímu jednání / výkonu rozsudku;
 • nebudete mařit průběh vyšetřování;
 • nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o vzetí do vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost právníka a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování odjet ze země?

Ze země můžete odjet se souhlasem (obvykle písemným) vyšetřovatele.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Máte právo napadnout kroky, které podnikl vyšetřovatel nebo státní zástupce, podáním podaným k jejich nadřízeným.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí vyšetřovatele, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dní, ale na jejich postup si můžete stěžovat během celého vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud se přiznáte, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu nebo k ukončení trestního řízení. Pokud spolupracujete s vyšetřujícími orgány nebo se státním zastupitelstvím, může to přinést použití méně přísných bezpečnostních opatření nebo propuštění z vazby.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Původní obvinění vůči vám musí být změněno, pokud se ukázalo jako nesprávné, státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Můžu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzen a odsouzen, pokud jste již byl souzen nebo osvobozen v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis, kde si budete moci přečíst výpovědi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Informace o vašem trestním rejstříku požadovány budou.

Trestní stíhání (2)

Účel fáze trestního stíhání

Cílem trestního stíhání je určit trestný čin a osobu, která by z něj měla být obžalována, a dojit k závěru, zda je možno danou věc odložit nebo uzavřít a předat soudu. Provádí jej Odkaz se otevře v novém okně.státní zástupce.

Celková doba potřebná k vyšetřování a trestnímu stíhání závisí na závažnosti trestného činu, z nějž jste podezříváni (od 6 do 22 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců). Pokud se tyto lhůty nedodrží, musí být všechna bezpečnostní opatření a omezení vašich majetkových práv odvolána.

Dozvím se, co se děje?

Státní zástupce, který provádí vyšetřovací úkony (nejspíše stejné jako během fáze vyšetřování) vám řekne, co se děje.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud nebudu hovořit místním jazykem?

Tlumočník vám bude přidělen, o to se postará státní zástupce. Tlumočník přeloží všechno, co je nutné – dokumenty, vyjádření státního zástupce a právníka i vaše svědectví.

Ve které fázi budu moci hovořit s obhájcem?

Pokud nemluvíte místním jazykem, je rozumné mít obhájce, jelikož nemusíte znát místní situaci a zákony. Doporučuje se, aby zahraniční právník účastnící se jednání spolupracoval s místním právníkem. Můžete si vybrat právníka sami nebo můžete požádat státního zástupce, aby vám přidělil obhájce ex offo.

Tlumočník bude zajištěn co nejdříve, jelikož jeho přítomnost je nutná k tomu, aby vám vysvětlil situaci, abyste mohli být vyslechnuti atd.

Budu požádán o informace? Mám je poskytnout?

Máte právo, nikoli povinnost poskytnout informace. Máte právo nevypovídat, což proti vám nemůže být použito a vykládáno jako neochota spolupracovat.

Co se stane, pokud řeknu něco, co může být v dané věci použito proti mně?

Vaše svědectví bude posuzováno společně s jinými důkazy v dané věci. Nejste povinni svědčit sami proti sobě. Máte právo učinit jakékoli prohlášení, které považujete za nezbytné. Máte právo nevypovídat.

Mohu se spojit s členem rodiny nebo přítelem?

Pokud jste zadrženi, máte právo požádat státního zástupce, aby informoval vaše nejbližší rodinné příslušníky, jiné příbuzné, vašeho zaměstnavatele nebo školu atd.

Může mě v případě potřeby prohlédnout lékař?

Ano, při trestním stíhání musí být dodržována lidská práva.

Mohu se spojit se svým velvyslanectvím, pokud pocházím z jiné země?

Máte právo požadovat, aby bylo informováno vaše velvyslanectví nebo konzulát.

Jsem z jiné země. Musím být osobně přítomen během vyšetřování?

Musíte být osobně přítomni během fáze trestního stíhání. Státní zástupce rozhodne, zda je možné se zúčastnit vyšetřování prostřednictvím video nebo telefonické konference.

Mohu být vrácen zpět do své vlasti?

V právní úpravě takový požadavek neexistuje, nicméně existuje možnost udělit dodatečný trest – vyhoštění z Lotyšské republiky. Takovýto trest lze udělit pouze Odkaz se otevře v novém okně.na základě rozhodnutí soudu.

Budu držen ve vyšetřovací vazbě, nebo propuštěn?

O uvalení vazby rozhodne vyšetřující soudce. Vazbu lze uvalit, pokud je za trestný čin, který jste spáchal, možné uložit trest odnětí svobody a pokud žádné jiné bezpečnostní opatření nemůže zaručit, že se nebudete vyhýbat vyšetřování, soudnímu řízení nebo výkonu rozsudku, že nebudete mařit průběh vyšetřování a že nespácháte další trestný čin.

Vyšetřující soudce vás vyslechne předtím, než rozhodne o uvalení vazby. Máte právo předkládat dokumenty, které by ukázaly, že vazba není důvodná. Přítomnost obhájce a tlumočníka pro vás bude zajištěna.

Mohu během vyšetřování vycestovat ze země?

Ze země můžete vycestovat se souhlasem (obvykle písemným) státního zástupce.

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Chcete-li získat informace o svých právech, klikněte zde.

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí vyšetřujícího soudce se můžete odvolat k předsedovi soudu. Proti postupu státního zástupce se můžete odvolat k vyššímu státnímu zástupci.

Své stížnosti ohledně rozhodnutí státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce byste měl předložit do 10 dnů. Stížnosti na postup státního zástupce můžete předkládat po celou dobu vyšetřování.

Svoji stížnost můžete předložit v jazyce, který znáte. Vaše stížnost musí být přezkoumána do 10 dnů od jejího obdržení. Pokud není stížnost napsána v úředním jazyce, začne se lhůta počítat ode dne, kdy bude k dispozici úřední překlad. Budete o tom informován.

Mohu se přiznat k některým nebo ke všem obviněním před zahájením soudního řízení?

Máte právo se přiznat během vyšetřování nebo trestního stíhání ke všem či některým obviněním.

Pokud přiznáte svoji vinu, považuje se to za polehčující okolnost, která může vést k mírnějšímu trestu. Pokud přiznáte svoji vinu a budete spolupracovat s vyšetřovatelem či se státním zástupcem, může to vést k tomu, že budou zavedena mírnější bezpečnostní opatření nebo že budete propuštěn z vazby.

Pokud přiznáte svoji vinu, může být trestní řízení ukončeno. Výsledkem může být:

 • podmíněné zproštění trestní odpovědnosti,
 • usnesení státního zástupce ukládající příslušný trest,
 • dohoda se státním zástupcem o vašem přiznání viny a příslušném trestu, kterou pak potvrdí soud atd.

Je možné změnit obvinění před soudním řízením?

Obvinění vůči vám je možné změnit, pokud státní zástupce získal další důkazy. Obvinění vůči vám může být změněno, pokud má státní zástupce za to, že se ukázalo jako nesprávné; státní zástupce pak ukončí trestní stíhání ve vztahu k této části obvinění. Následně vám bude sděleno nové obvinění.

Mohu být obviněn z trestného činu, z nějž jsem byl obviněn již v jiném členském státě?

Může být proti vám vzneseno obvinění, ale nemůžete být souzeni a odsouzeni, pokud jste již byli souzeni nebo osvobozeni v souvislosti s týmž trestným činem v jiném státě.

Dostanu informace o osobách svědčících proti mně?

Dostanete informace o osobách, které svědčí proti vám. Po ukončení vyšetřování případu a před jeho postoupením soudu vám státní zástupce předá spis s výpověďmi svědků.

Dostanu informace o dalších důkazech proti mně?

Dostanete spis o případu, který bude obsahovat veškeré důkazy, které se státní zástupce chystá použít u soudu proti vám. Státní zástupce vám předá kopii spisu.

Z tohoto trestného činu jsem již byl obviněn v jiném členském státě. Jak se teď bude postupovat?

Není možné, abyste byl souzen v souvislosti s týmž trestným činem v Lotyšsku. V členských státech EU platí zásada ne bis in idem, tj. není možné dvakrát trestně stíhat nebo trestat stejný trestný čin.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Ano, informace o vašem trestním rejstříku budou požadovány.

Některé procesní úkony (3)

Budou mi odebrány otisky prstů, vzorky DNA (např. vlasy nebo sliny) nebo jiné tělesné tekutiny?

Je možné, že vám budou odebrány otisky prstů nebo vzorky vaší DNA. Vzorky jiných tělesných tekutin lze požadovat a odebrat, pokud je to nutné pro vyšetřování konkrétního trestného činu.

Máte právo se seznámit s rozhodnutím o znaleckém ohledání před jeho provedením, pokud se vás toto ohledání týká. Máte právo klást otázky ohledně znaleckého ohledání před jeho provedením.

Jste povinni podrobit se znaleckému ohledání. Jste povinni poskytnout vzorky pro srovnávací test nebo umožnit jejich získání.

Pokud vzorky poskytnete dobrovolně, bude to zaznamenáno. Máte právo vědět, které informace se zaznamenávají, a můžete požádat o doplnění čehokoli, co považujete za nutné, před podepsáním protokolu. Pokud neumožníte odebrání vzorků pro srovnávací test, budou získány za pomoci donucovacích prostředků na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce.

Bude mi provedena tělesná prohlídka?

Vaše tělo může být vizuálně prohlédnuto, zda na něm jsou stopy trestné činnosti, nějaká zvláštní znamení nebo rysy atd. Vizuální prohlídku vašeho těla může provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař. O vizuální prohlídce se sepíše protokol a vy máte právo být o něm informováni a připojit své připomínky.

Tělesná prohlídka vám může být provedena, pokud ve svých šatech, osobních věcech, na svém těle nebo v tělesných otvorech schováváte předměty nebo dokumenty, které mají význam pro vyšetřování. Tělesnou prohlídku může provést pouze osoba stejného pohlaví v přítomnosti lékaře. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud jste ve vazbě. Rozhodnutí o provedení tělesné prohlídky se nepožaduje, pokud se provádí během prohledávání nějaké místnosti nebo území a vy jste tam v danou chvíli přítomni.

Je možné prohledat můj domov, pracoviště, auto atd.?

Váš domov, pracoviště, auto atd. lze prohledat. Vyšetřující soudce nebo soud rozhodne o prohlídce, nicméně v naléhavých případech stačí rozhodnutí vyšetřovatele schválené státním zástupcem.

Vy nebo dospělý člen vaší rodiny máte právo se prohlídky zúčastnit, zejména pokud se provádí ve vašem bydlišti či pracovišti, kromě případů, když jste zatčeni. Pokud se vy nebo dospělý člen vaší rodiny nemůžete prohlídky zúčastnit, musí být přizván zástupce obce nebo správce budovy.

Máte právo být informováni o rozhodnutí o prohlídce předtím, než bude provedena, a vyšetřovatel je povinen vám toto rozhodnutí předložit. Všechny předměty nalezené a zabavené během prohlídky vám musí být ukázány a v příslušných případech musí být zaprotokolovány, uloženy a zapečetěny.

Máte právo požadovat, aby bylo místo prohlídky uvedeno do původního stavu, pokud je to proveditelné. Máte právo být seznámeni s protokolem z prohlídky, vyjádřit své poznámky a požadovat, aby byly zaneseny do protokolu. Během prohlídky máte právo na právníka a tlumočníka.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Orgány Státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku trestů

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o postupech při zadržení a vazbě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o vazebních postupech

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o advokátní komoře

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Moje práva během soudního řízení

Kde bude probíhat soudní řízení?

Věc se bude projednávat u Odkaz se otevře v novém okně.okresního či městského soudu, závažné trestné činy pak u Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu. Místo, kde bude probíhat soudní řízení, obvykle závisí na místě, kde byl spáchán trestný čin. Bude vám zasláno písemné oznámení.

Soudní řízení je obvykle veřejné, kromě některých výjimek (sexuální trestné činy, nutnost chránit státní tajemství atd.).

U soudu prvního stupně projednává danou věc samosoudce, ale předseda soudu může požadovat, aby věc projednal senát složený ze tří profesionálních soudců. Rozhodnutí ve věci přijímá soudce/senát.

Je možné změnit obvinění během soudního řízení?

V průběhu soudního řízení může státní zástupce překvalifikovat obvinění na více nebo méně závažný trestný čin.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na méně závažný trestný čin, ale věcné důkazy zůstanou stejné, zaznamená se do protokolu soudního jednání nové obvinění.

Pokud se obvinění překvalifikuje na méně závažný trestný čin, jestliže se změnily věcné důkazy, nebo na více závažný trestný čin, kdy věcné důkazy zůstaly stejné, mělo by se nové obvinění zaznamenat do protokolu soudního jednání. Můžete požádat o jejich písemné vyhotovení.

Pokud státní zástupce překvalifikuje obvinění na více závažný trestný čin, jelikož se v souvislosti s trestným činem vyskytly nové důkazy, může soud danou věc odročit a státní zástupce musí soudu předložit novou obžalobu s novými obviněními do jednoho měsíce.

Informace o novém obvinění budou zaslány vám, vašemu právníkovi, oběti(poškozenému) a jejímu zástupci a bude uvedeno datum soudního líčení.

Co se stane, pokud přiznám svoji vinu v případě některých nebo veškerých obvinění?

Pokud se obviněný přizná, může mu být vyměřen mírnější trest. To platí i v případě, že se přizná pouze k části obvinění.

Pokud se přiznáte ke všem obviněním, může soud projednat váš případ bez zkoumání důkazů a pouze na základě posouzení důkazů, které se týkají vás osobně a odškodnění ve formě náhrady škody. V takovém případě existují omezené možnosti odvolání proti rozsudku.

Musím být přítomen/přítomna během soudního řízení?

Musíte být přítomen/přítomna veškerých soudních jednání až do vydání rozsudku. Můžete požadovat, aby se daná věc projednávala bez vás, ale v takovém případě musí být přítomen váš zástupce.

Pokud jste v jiné zemi nebo místo vašeho pobytu není známé nebo pokud není vaše přítomnost u soudu možná, lze danou věc projednat v nepřítomnosti (tj. bez vás).

Nemáte právo se soudního jednání zúčastnit prostřednictvím videokonference z jiného členského státu.

Budu mít během soudního řízení k dispozici tlumočníka?

Tlumočníka vám přidělí soud.

Budu mít během soudního řízení k dispozici právníka?

O tom, zda potřebujete právníka, rozhodujete vy sami. Obhájce jste povinni mít za těchto okolností:

 • pokud jste nezletilý, právně nezpůsobilý/nezpůsobilá nebo máte poruchy učení,
 • pokud se rozhodne o použití donucovacích prostředků medicínské povahy,
 • pokud nemůžete vykonávat svá procesní práva z důvodu fyzické/duševní nezpůsobilosti,
 • pokud jste negramotný nebo máte nízké vzdělání, které vám neumožňuje vykonávat vaše procesní práva,
 • pokud bylo zahájeno jednání o dohodě se státním zástupcem,
 • pokud se daná věc projednává ve vaší nepřítomnosti.

V těchto případech vám bude přidělen obhájce, kterého můžete odmítnout, kromě případů souvisejících s použitím donucovacích prostředků medicínské povahy. Máte právo požádat o přidělení jiného obhájce.

Mohu při soudním jednání mluvit?

Při soudním jednání máte právo poskytovat svědectví a vyjadřovat své názory. Poskytnout svědectví není vaší povinností a nelze to považovat za neochotu spolupracovat se soudem. Máte právo své svědectví poskytnout soudu písemně a soud ho přečte nahlas. Nejste povinen svědčit sami proti sobě, vaši vinu musí prokázat státní zástupce.

Nejste povinen mluvit pravdu; nemůže být proti vám zahájeno nové trestní stíhání z toho důvodu, že jste záměrně poskytl falešné svědectví nebo odmítl vypovídat. Vaše chování může být vzato v úvahu při vynášení rozsudku, ale nelze ho považovat za přitěžující okolnost.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s důkazy svědčícími proti mně?

Během soudního řízení můžete předkládat nové důkazy na podporu svého alibi, pro vyloučení trestní odpovědnosti či zmírnění viny a zpochybnění důkazů státního zástupce.

Máte právo klást otázky svědkům a oběti, máte právo zvát svědky včetně těch, kteří nebyli dříve vyslechnuti, dále předkládat dokumenty, fyzické nebo elektronické důkazy a žádat soud, aby si vyžádal určité předměty či dokumenty.

Máte právo předkládat důkazy během celého soudního řízení, a to až do chvíle, kdy soud oznámí, že soudní projednávání důkazů bylo ukončeno.

Máte právo využívat služby soukromého detektiva. Při rozhodování o určité věci soud přezkoumá všechny důkazy v celé úplnosti.

Poté, co se vyjádří další strany řízení, soud rozhodne, zda povolá vaše svědky. Pokud bude vaše žádost zamítnuta, můžete ji opakovaně předložit.

Vy a váš obhájce máte právo klást otázky všem svědkům v dané věci. Jejich důkazy budou analyzovány v obhajovací řeči, kterou přednesete vy nebo váš obhájce.

Bude se přihlížet k informacím o mé trestní minulosti?

K informacím o vašich dřívějších odsouzeních se přihlížet bude. Odsouzení, která byla vymazána z trestního rejstříku z důvodu jejich promlčení, lze považovat za okolnosti, které charakterizují vaši osobnost. K těmto informacím se přihlíží při rozhodování o trestu i při uvalování vazby.

Informace o vašem trestním rejstříku se požadují během stádií Odkaz se otevře v novém okně.vyšetřování a Odkaz se otevře v novém okně.trestního stíhání, tyto informace lze předložit při soudním řízení. Soud přihlédne k vašemu trestnímu rejstříku při vynášení rozsudku.

Zákon umožňuje navázat kontakt s příslušnými orgány v jiném členském státě a požádat je o informace o tom, zda jste tam byl dříve odsouzen pro trestný čin.

Co se stane na konci soudního řízení?

Soud vydá rozhodnutí o zproštění nebo uznání viny nebo o ukončení trestního řízení, pokud okolnosti ukazují na to, že by nemělo pokračovat. Tento případ může nastat, pokud neexistuje dostatek důkazů na podporu obvinění nebo pokud státní zástupce obvinění stáhne.

Možné tresty:

 • trest odnětí svobody (od 3 měsíců do 15 let, u zvláště závažných trestných činů až do 20 let nebo na doživotí),
 • veřejně prospěšné práce (40–280 hodin),
 • pokuta (3–200násobek minimální měsíční mzdy),
 • zabavení majetku (majetek se zabavuje bez náhrady a propadá státu),
 • vyhoštění z Lotyšska (a jako dodatečný trest: zákaz vstupu po dobu 3–10 let),
 • omezení práv (a jako dodatečný trest: zákaz výkonu určitých druhů nebo jakéhokoli povolání; určité profesní nebo jiné činnosti; určité funkce; zákaz získat zákonná povolení nebo licence po dobu 1–5 let),
 • podmíněný trest (na dobu 1–3 roky).

Jaká je úloha oběti během soudního řízení?

Osobu lze uznat za poškozeného na základě rozhodnutí vyšetřovatele nebo státního zástupce, pokud o to daná osoba písemně požádá. Soud může uznat osobu za poškozeného až do začátku soudního vyšetřování.

Oběť(poškozený) může podat žádost o odškodnění, předkládat důkazy, ovlivňovat vývoj případu (uzavřít smír s obžalovaným, souhlasit s dohodou státního zástupce ohledně trestu atd.).

Během soudního řízení poskytuje svůj názor na výši trestu a odškodnění. Má možnost se odvolat proti rozsudku soudu prvního stupně a rozhodnutí odvolacího soudu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku přestupků

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o postupu při zadržení a vazbě

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o činnosti detektivů

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské soudy

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

4 – Moje práva po ukončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti Odkaz se otevře v novém okně.rozsudku soudu prvního stupně máte právo se odvolat, a to tak, že předložíte své odvolání do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Odvolání je třeba adresovat o stupeň vyššímu soudu (trestnímu senátu Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu / trestnímu senátu Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu), ale podat ho musíte u soudu, který vydal rozhodnutí.

Není možné se odvolat samostatně proti písemným nebo ústním rozhodnutím, která byla přijata během soudního řízení. Proti těmto rozhodnutím je možné se odvolat pouze v rámci odvolání proti rozsudkem soudu.

Odvolání je možno podat, pokud se domníváte, že rozhodnutí soudu je nesprávné – např. rozsudek je příliš přísný nebo byl pro vaše jednání použít nesprávný právní výklad (nesprávný paragraf nebo odstavec trestního zákona) atd.

Co se stane, když se odvolám?

Pokud podáte odvolání, dojde k pozastavení výkonu soudního rozhodnutí. Pokud se během odvolání nacházíte ve vězení, začne se vám ode dne, kdy vám bude doručeno rozhodnutí v jazyce, kterému rozumíte, počítat desetidenní nebo dvacetidenní lhůta k podání odvolání.

Pokud máte zdravotní problémy nebo pokud existují rodinné okolnosti, které mohou vyžadovat vaše propuštění z vazby, můžete požádat o přezkoumání důvodů vazby. Soud není povinen takovéto žádosti vyhovět.

Soud vás bude informovat o datu, kdy začne projednávat věc v odvolacím řízení. Není pro to stanovena žádná lhůta, nicméně soudy uvádějí, že by se případy měly přezkoumávat v přiměřené časové lhůtě.

V odvolání máte právo předložit nové důkazy, vysvětlit, proč je nutné tyto důkazy přezkoumat, a uvést důvody, proč jste dané důkazy nepředložil soudu prvního stupně. Máte právo požadovat, aby odvolací soud přezkoumal uvedené důkazy, pokud se domníváte, že jsou nutné k odůvodnění odvolání.

Co se stane při odvolacím jednání?

K účasti na odvolacím jednání jsou zvány tyto strany: státní zástupce, všechny osoby, které napadly rozhodnutí soudu, právníci nebo zástupci obhajoby. Vaší žádostí se bude zabývat tým tří profesionálních soudců.

Během jednání se bude projednávat pouze vaše návrhy, kromě případů, kdy má soud pochybnosti o zjištění soudu prvního stupně.

V případě odvolání může soud přijmout jedno z pěti možných rozhodnutí:

 • rozhodnutí soudu prvního stupně zůstává v platnosti, rozhodnutí se ruší a je přijato nové,
 • rozhodnutí se částečně ruší a přijímá se nové rozhodnutí pro danou část,
 • rozhodnutí se ruší a případ se uzavírá,
 • rozhodnutí se zcela/částečně ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k novému projednání.

Co se stane, pokud je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud je vaši žádosti vyhověno a nikdo jiný (státní zástupce nebo oběť) nenapadne rozhodnutí soudu v rámci kasačního řízení, vstoupí rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu v platnost.

Pokud vaši žádosti není vyhověno, máte právo rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu napadnout v kasačním řízení u Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení trestných činů senátu Nejvyššího soudu. Kasační stížnost je třeba podat do 10 dnů ode dne vydání rozhodnutí odvolacího soudu. Soud může lhůtu prodloužit na 20 dnů.

Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je projednávání případu ukončeno z určitých právních důvodů, máte nárok na odškodnění.

Pokud je vaší žádosti vyhověno, bude záznam o vašem odsouzení uložen v Odkaz se otevře v novém okně.Informačním centru Ministerstva vnitra Lotyšska.

Existují velice přísné požadavky pro přípustnost kasační stížnosti – musíte předložit důkaz, že byl zásadním způsobem porušen trestní zákon nebo zákon o trestním řízení.

V některých případech máte právo požadovat obnovu trestního řízení, pokud se poté, co rozsudek nebo rozhodnutí vstoupily v platnost, objeví nové skutečnosti. Pro takové přezkoumání případu neexistuje žádná lhůta.

V některých případech (pokud došlo k zásadnímu porušení trestního zákona nebo zákona o trestním řízení) má váš obhájce i nadále možnost předložit žádost o přezkoumání platného rozsudku/rozhodnutí, přestože jste nepředložili kasační stížnost. Pro podání stížnosti neexistuje žádná lhůta.

Rozsudek soudu prvního stupně vstupuje v platnost a je konečný, pokud nebyl napaden prostřednictvím odvolacího nebo kasačního řízení. Rozsudek/rozhodnutí odvolacího soudu vstupuje v platnost a je konečný/konečné, pokud nebyl/o napaden/o prostřednictvím kasačního řízení. Rozhodnutí kasačního soudu vstupuje v platnost a je konečné v den, kdy je ukončen přezkum dané věci.

Jsem z jiného členského státu. Mohu do něj být vrácen po ukončení soudního řízení?

Pokud vám byl uložen trest odnětí svobody, můžete být po ukončení soudního řízení poslán zpět do své země, jestliže příslušný orgán vaší země požádal o vaše vydání a Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyšší státní zastupitelství Lotyšska dalo souhlas, nebo naopak požádalo vaši zemi, aby si vás převzala za účelem výkonu trestu ve vaší domovině. Předávání není automatické.

Podmínky předávání jsou tyto:

 • musíte být občanem země, kde se bude vykonávat trest,
 • rozsudek soudu musí být platný,
 • do konce trestu musí zbývat nejméně 6 měsíců,
 • uvedený trestný čin musí být trestným činem i ve vaší zemi,
 • musíte vyjádřit svou vůli vykonat svůj trest ve své zemi / musíte souhlasit s předáním.

Vězeňská správa vás bude informovat o vašem právu požadovat předání do 10 dní od obdržení nařízení týkajícího se výkonu trestu. Svoji žádost musíte předložit v písemné podobě Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska.

Pokud nechcete vykonávat trest ve své zemi nebo nesouhlasíte se žádostí orgánů vaší země, musíte Nejvyššímu státnímu zastupitelství Lotyšska předložit písemné odmítnutí. Žádost o předání musí být posouzena do 10 dní.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o vašem odsouzení v Lotyšsku se uchovávají bez vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska do doby, než váš trest vyprší nebo bude zrušen. Pokud vám byla vyměřena správní pokuta, příslušný záznam se uchovává po dobu jednoho roku od jejího vyměření a pak se přesune do archivu rejstříku. Tento postup nelze nijak napadnout.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o trestním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní zákon

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské soudy

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o rejstříku pokut

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o náhradě škody způsobené stranou, která vede řízení

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Pokud překročíte povolenou rychlost (50 km/h ve městě a 90 km/h mimo město) o více než 20 km/h, pak vám Odkaz se otevře v novém okně.policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL.

Pokud překročíte povolenou rychlost o 21–30 km/h, pak vám policista může dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Čím více překročíte povolenou rychlost, tím je částka pokuty vyšší a může dosáhnout až 300 LVL. Současně vám může být odebrán řidičský průkaz na dobu 3–6 měsíců.

Pokud jste zaparkovali na zakázaném místě, může vám policista uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Pokud u sebe během jízdy nemáte řidičský průkaz, doklady o registraci motorového vozidla nebo technický průkaz atd., může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 2 LVL.

Pokud jste během jízdy za dne neměli zapnutá přední světla, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 5 LVL. U téhož porušení pravidel za šera nebo při špatné viditelnosti může policista uložit pokutu ve výši 30 LVL.

Pokud vy nebo váš spolucestující nemáte během jízdy zapnutý bezpečnostní pás, může vám policista dát napomenutí nebo uložit pokutu ve výši 20 LVL.

Policista sepíše hlášení o porušení předpisů a přímo na místě může rozhodnout o pokutě. Do jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí máte možnost se proti pokutě odvolat k vyšší instanci. Proti rozhodnutí vyšší instance se lze dále odvolat k Odkaz se otevře v novém okně.okresnímu správnímu soudu.

Odvolání je třeba podat do jednoho měsíce.

Porušením povinností chodců se zabývá městská policie. Můžete dostat pokutu od 5 do 20 LVL. Do jednoho měsíce můžete uvedené rozhodnutí napadnout u okresního správního soudu.

Pokud jste řídili pod vlivem alkoholu s hladinou 0,2–0,5 ‰ alkoholu v krvi a jste držiteli řidičského průkazu po dobu kratší než dva roky, může vám policista nebo soudce okresního/městského soudu udělit pokutu ve výši 100–200 LVL a zadržet váš řidičský průkaz po dobu 3 měsíců. Toto rozhodnutí můžete napadnout do jednoho měsíce u vyšší instance a poté u okresního správního soudu (u pokuty udělené policistou) nebo Odkaz se otevře v novém okně.krajského soudu (u pokut udělených soudcem).

Objeví se tyto přestupky v mém trestním rejstříku?

Správní pokuty se objeví ve vašem trestním rejstříku. Informace o těchto pokutách se uchovávají bez vyžádání vašeho souhlasu v aktivní databázi rejstříku Odkaz se otevře v novém okně.Informačního centra Ministerstva vnitra Lotyšska po dobu jednoho roku od jejich uvalení a poté se záznamy přesunou do archivní databáze rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Pravidla silničního provozu

Odkaz se otevře v novém okně.Kodex správních přestupků

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o policii

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o správním řízení

Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie

Odkaz se otevře v novém okně.Ředitelství pro bezpečnost silničního provozu

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.