Obvinění (trestní řízení)

Mohu se odvolat?

Proti odsouzení k jakémukoli trestu kromě pokuty můžete podat odvolání vy sami a váš právní zástupce.

Odvolání musí být podáno soudci, který vás odsoudil, a to v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů od vyhlášení výroku nebo doručení vyhotovení rozsudku.

V odvolání musíte uvést odvolací důvody (i ohledně uloženého trestu), jichž se odvolání týká.

Řízení o odvolání se uskuteční u odvolacího soudu neboli „Corte d’Assise d’Appello“.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Odvoláte-li se proti trestu, trest nebude vykonán, dokud nebude vydáno pravomocné rozhodnutí.

Skutečnost, že jste podali odvolání, neznamená, že budete propuštěni z vězení, nacházíte-li se v době podání odvolání ve vězení. Pokud jste ve vazbě, projedná odvolací soud odvolání v krátkém čase. V ostatních případech to bude záviset na vytíženosti soudu.

Odvolací soud rozhodne na základě existujících důkazních prostředků.

Soud může nařídit nové soudní řízení, avšak pouze ve výjimečných případech. Může rozhodnout, že použije pouze existující důkazní prostředky, pokládá-li to za podstatné pro vydání rozhodnutí. Můžete požádat, aby byly v odvolacím řízení posouzeny neočekávané nebo nové důkazní prostředky, které vyšly najevo po vynesení rozsudku v prvním stupni.

Pokud jste se soudního řízení v prvním stupni nezúčastnili a můžete prokázat, že jste tak nemohli učinit nebo že vám nebylo známo, že se soudní řízení koná, může soud rozhodnout o obnově řízení.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při soudním řízení musí být přítomen váš obhájce. Můžete se odvolacího řízení rovněž osobně zúčastnit, není to však povinné.

Máte právo na tlumočníka.

Pokud soud rozhodne o obnově řízení, budou znovu posouzeny všechny důkazní prostředky.

Po skončení závěrečných řečí jednotlivých stran vynese soud své rozhodnutí.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, může původní rozsudek zcela nebo částečně zrušit nebo změnit.

Jestliže soud odvolání nevyhoví, potvrdí trest uložený soudem, který danou věc projednával v prvním stupni.

Jste-li v odvolacím řízení zproštěni viny, neexistují obecně žádné předpisy o odškodňování újmy, která vám byla způsobena.

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku odvolacího soudu?

Proti rozhodnutí o odvolání je možné podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Kasační opravný prostředek můžete podat sami, nebo prostřednictvím svého obhájce, je-li zapsán v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [zvláštní rejstřík obhájců u kasačního soudu].

Kasační opravný prostředek je nutno doručit odvolacímu soudu v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů.

Případy, kdy je možné podat kasační opravný prostředek, jsou přísně vymezené a zabývají se pouze nesprávným právním posouzením.

Jednání může být neveřejné nebo veřejné.

Kasační soud rozhoduje na základě soudních záznamů.

Kasační soud může opravný prostředek připustit, nebo jej zamítnout či jinak zrušit napadený rozsudek, přičemž případ předá k vyššímu soudu, či nikoli. Má-li být řízení obnoveno, je věc zaslána zpět původnímu soudci.

Co se děje poté, je-li rozsudek pravomocný?

Rozsudek se stává pravomocným, nepodáte-li v zákonem stanovených lhůtách odvolání odvolacímu soudu nebo kasační opravný prostředek kasačnímu soudu, nebo po vynesení rozhodnutí, kterým kasační soud opravný prostředek zamítl.

Je-li rozsudek pravomocný, stává se vykonatelným.

Je zaznamenán v rejstříku trestů.

Je-li uloženým trestem zaplacení pokuty, musíte zaplatit částku, kterou úřad požaduje.

Byl-li vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, vydá státní zástupce vykonatelný rozkaz.

Máte-li si ve vězení odpykat tři roky nebo méně, může státní zástupce výkon trestu odložit a oznámit vám své rozhodnutí.

Do 30 dnů můžete „Tribunale di Sorveglianza“ [soud doporučující podmínečné propuštění] požádat o jiné opatření než odnětí svobody. Pokud pro to existují předpoklady, můžete požádat, abyste byli podrobeni dohledu sociálního pracovníka nebo posláni do domácího vězení nebo abyste byli pod dohledem střediska pro nápravu a prevenci.

Pokud žádost nepodáte, nebo je-li vaše žádost zamítnuta, musíte nastoupit výkon trestu.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Pokud jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na více než dva roky, může soudce využít bezpečnostní opatření a vyhostit vás ze země.

Soudce může trest odnětí svobody nahradit vyhoštěním ze země se zákazem opětovného vstupu, pokud jste byli odsouzeni nebo pokud jste přiznali svou vinu a byl vám uložen trest odnětí svobody v délce dvou let a neexistují předpisy, které připouštějí podmíněný trest. K vyhoštění dojde neprodleně, i když rozsudek není dosud pravomocný. Příslušným orgánem je „Questore“ [provinční velitel státní policie].

Vyhoštěni můžete být i v případě, že se již nacházíte ve vězení a máte si odpykat trest odnětí svobody na dobu kratší než dva roky. Příkaz vydává soudce soudu „Tribunale di Sorveglianza“. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí můžete podat „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Budou informace o mém obvinění a/nebo odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů?

Pravomocné rozsudky jsou zaznamenány v rejstříku trestů.

Údaje jsou vymazány poté, co dosáhnete 80 let věku, nebo po vaší smrti.
Údaje jsou vymazány rovněž v případě, je-li daný případ přezkoumán.

Tresty uložené smírčím soudcem budou vymazány po uplynutí pěti let od data uložení sankce, byla-li vám uložena pokuta, nebo po uplynutí deseti let v případě jiného trestu, jestliže jste se ve stanovené lhůtě nedopustili dalšího trestného činu / přestupku.

O opravu záznamů a výpisů z rejstříku trestů můžete požádat příslušný soud. Pokud jste se narodili v zahraničí, je příslušným soudem soud v Římě.

 

Byl jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud vás odsoudil italský soudce, odsouzení je pravomocné a v Itálii nemůže být vůči vám v souvislosti se stejným trestným činem znovu vedeno soudní řízení.

Jestliže vás odsoudil zahraniční soudce a jedná se o trestný čin / přestupek, jehož jste se dopustili v Itálii, může být vůči vám vedeno znovu soudní řízení v Itálii.

Související odkazy

Otázky obecného práva

Ministerstvo vnitra

Obecné záležitosti týkající se cizích státních příslušníků

Otázky trestního práva

Státní policie

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.