Defendants (criminal proceedings)

Itálie

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Obsah zajišťuje
Itálie

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 24/02/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Získání právní pomoci

Obdržení nezávislé právní pomoci je velmi důležité, pokud se nějakým způsobem podílíte na trestním řízení. Informační přehledy vám objasní, kdy a za jakých podmínek vás může zastupovat obhájce. Rovněž vás informují o tom, co pro vás obhájce udělá. Tento obecný informační přehled vám sdělí, jak nalézt obhájce a jak budou uhrazeny náklady na obhájce, pokud si nemůžete dovolit zaplatit za právní poradenství.

Nalezení obhájce

Jste-li zatčeni nebo zadrženi či ve vazbě, můžete si neprodleně sami zvolit svého soukromého obhájce a sejít se s ním ihned po zatčení, zadržení nebo uvalení vazby.

Pokud jste byli propuštěni na kauci, můžete si zvolit soukromého obhájce a kdykoli s ním hovořit.

Obhájce můžete nalézt pomocí těchto odkazů:

Odkaz se otevře v novém okně.Národní advokátní komora

Odkaz se otevře v novém okně.Vícejazyčné trestní právo

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Pokud si nezvolíte obhájce sami, ustanoví vám obhájce ze zvláštního rejstříku soudní orgán.

Uhrazení nákladů na obhájce

Obecně se předpokládá, že obhájci, který je vám nápomocen, zaplatíte bez ohledu na to, zda jste si ho zvolili sami, nebo zda vám byl ustanoven soudem.

Mohu obdržet služby obhájce bezplatně?

O poskytnutí právní pomoci hrazené vládou můžete požádat v případě, že váš zdanitelný příjem nepřesahuje 10 628,16 EUR. Pokud žijete ve společné domácnosti s manželem/manželkou či jinými příbuznými, vypočítá se zdanitelný příjem sečtením všech příjmů každého z rodinných příslušníků. V tomto případě se hranice příjmu zvyšuje o částku 1 032,91 EUR a vypočítává se pro každého rodinného příslušníka, který žije ve společné domácnosti s dotyčnou osobou.

Za jakých okolností je právní pomoc vyloučena?

Právní pomoc je vyloučena:

 • v trestním řízení v souvislosti s daňovými úniky;
 • pokud je žadateli nápomocen více než jeden obhájce;
 • u osob, které byly pravomocně odsouzeny za trestné činy související s činností mafie a pašováním tabákových výrobků a nedovoleným obchodem s drogami.

Co mohu udělat pro to, abych obdržel právní pomoc?

Musíte podat žádost soudní kanceláři soudce, který danou věc projednává.

Musíte vyplnit a podepsat žádost a poskytnout tyto informace:

 • žádost o poskytnutí právní pomoci;
 • jméno, příjmení, místo a datum narození, daňové identifikační číslo vaše a všech rodinných příslušníků;
 • potvrzení o vašem příjmu za rok předcházející roku podání žádosti (písemné prohlášení);
 • závazek, že oznámíte příslušné změny příjmu za účelem poskytnutí dávek.

Žádost můžete doručit osobně s přiložením kopie platného průkazu totožnosti, nebo ji můžete podat prostřednictvím svého obhájce, který musí úředně ověřit váš podpis. Můžete ji rovněž zaslat doporučeným dopisem s doručenkou s přiloženou kopií vašeho průkazu totožnosti.

Pokud jste byli zadrženi, můžete žádost podat z vězení.

Jste-li v domácím vězení nebo ve vazbě, můžete žádost předat úředníkovi kriminální policie.

Jste-li cizím státním příslušníkem pocházejícím ze zemí mimo EU, musíte ke své žádosti přiložit potvrzení příslušného konzulárního úřadu dokládající váš příjem v zahraničí a potvrzující pravdivost údajů, které jste uvedli v žádosti.

Není-li to možné, lze toto potvrzení nahradit vlastním osvědčením. Jestliže jste cizím státním příslušníkem a byli jste zadrženi a uvězněni z bezpečnostních důvodů, nebo jste-li ve vazbě či v domácím vězení, může být potvrzení vašeho konzulátu doručeno do dvaceti dnů od podání žádosti buď vašim obhájcem, nebo vašim příbuzným nebo může být rovněž nahrazeno písemným prohlášením.

Co se stane, je-li mi poskytnuta právní pomoc?

Pokud soudce vaši žádost schválí, můžete si svého obhájce vybrat z obhájců uvedených ve zvláštních rejstřících vedených advokátní komorou. Do těchto rejstříků můžete nahlédnout v úřadě každé advokátní komory.

Náklady spojené s právní pomocí a veškeré výdaje související s řízením, včetně služeb tlumočníka, uhradí vláda.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dobrovolní obhájci

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo vnitra

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Advokátní komora Triveneto

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

2 – Moje práva v průběhu vyšetřování trestného činu apřed předáním dané věci soudu

Co je to vyšetřování?

Vyšetřováním je řada úkonů prováděných státním zástupcem a kriminální policií po oznámení trestného činu. Oznámení trestního činu obdrží buď přímo státní zástupce, kriminální policie, nebo se uskuteční jinak, úkonem žalobce či jiných osob.

Jaký je účel trestního vyšetřování?

Účelem předběžného vyšetřování je zjistit, zda skutečně došlo ke spáchání trestného činu / přestupku, nalézt odpovědnou osobu a shromáždit důkazy, aby bylo možno skutek vyšetřit a stíhat.

Kdo provádí vyšetřování?

Vyšetřování provádí státní zástupce, kriminální policie a obhájce žalovaného. Pak existuje soudce příslušný pro předběžné vyšetřování, který zaručuje dodržování procesních předpisů a respektování práv účastníků řízení.

Jaké jsou hlavní fáze předběžného vyšetřování?

Shromažďování důkazů

Státní zástupce a kriminální policie mohou zorganizovat a provádět prohlídky, kontroly, zabavení věcí a dokumentů, výslech svědků, telefonní odposlechy, kontrolu elektronické pošty a prohlídku prostor. Účelem těchto úkonů je vyhledat a získat důkazy. Obhájce stíhané osoby může provádět pátrání za účelem nalezení důkazů svědčících v její prospěch.

Výslech

Podezřelá osoba může být kriminální policií nebo státním zástupcem předvolána k výslechu. Účelem výslechu je zjistit, zda se dotyčná osoba podílela na spáchání trestného činu / přestupku.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz

Policie může určitou osobu zadržet, je-li přistižena při páchání trestného činu / přestupku, nebo ji zatknout po spáchání trestného činu, pokud hrozí, že by mohla uprchnout. Účelem je zamezit páchání další trestné činnosti a vzít dotyčnou do cely předběžného zadržení. Účelem těchto opatření je rovněž zajistit, aby podezřelá osoba nemohla uprchnout.

Soudce příslušný pro předběžné vyšetřování může rozhodnout o tom, že by podezřelá osoba měla být vzata do vyšetřovací vazby ve vězení. Cílem je předejít páchání další trestné činnosti, umožnit získání potřebných důkazů a zabránit uprchnutí podezřelé osoby.

Policie může určitou osobu zatknout za účelem výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Účelem tohoto zatýkacího rozkazu je vzetí dotyčné osoby do vazby v dožadujícím členském státě.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby

Po skončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožaduje odložení případu.

V případě nejzávažnějších trestných činů se před zahájením soudního řízení koná předběžné projednání obžaloby před soudcem. Toto projednání má působit jako určitý filtr s cílem posoudit důvody obvinění a zamezit zbytečnému soudnímu řízení. Stíhaný si může zvolit, zda chce být souzen v alternativním řízení, aby se vyhnul soudnímu řízení a v případě odsouzení si zajistil snížení trestu odnětí svobody.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Pro zjištění, jaká práva máte během jednotlivých fází vyšetřování, klikněte na následující odkazy.

Shromažďování důkazů (1)

Může policie provést prohlídky a prohledat můj dům, vozidlo nebo obchodní prostory?

Ano. Policie může provádět prohlídky a pátrání na místě buď z vlastního podnětu, nebo na žádost státního zástupce, s cílem shromáždit a předat důkazy o spáchaném trestném činu / přestupku.

Může být provedena osobní prohlídka?

Ano. Musí existovat příkaz státního zástupce k osobní prohlídce. Policie však může určitou osobu zastavit a prohledat z vlastního podnětu.

Může policie zabavit dokumenty a předměty, které mám u sebe nebo které se nacházejí u mne doma, v mém vozidle či v obchodních prostorách?

Ano. Policie může zabavit dokumenty a předměty, které mohou být považovány za důkazy a které jsou nezbytné k prokázání skutečností, a to buď z vlastního podnětu, nebo na příkaz státního zástupce.

Jaká jsou má práva v případě prohlídky, osobní prohlídky a zabavení?

Pokud jste podrobeni osobní prohlídce, může vám být nápomocna důvěryhodná osoba, je-li bezprostředně k dispozici. Při osobní prohlídce musí být respektována vaše důstojnost.

V případě prohlídky nebo zabavení na základě příkazu vám policie musí předat kopii tohoto příkazu. Nejste-li přítomen, musí policie předat tuto kopii jiné osobě, která se v daném okamžiku nachází na místě. Máte právo na pomoc obhájce, policie však nemusí zavolat obhájce předem.

Mohu proti zabavení podat stížnost?

Ano, do deseti dnů ode dne vydání příkazu k zabavení / vzetí do úschovy můžete požádat o jeho přezkum. Rozhodnutí vydá příslušný soud.

Budu požádán o poskytnutí otisků prstů nebo o odběr vzorků DNA (např. vlasy, sliny, tělesné tekutiny)?

Ano. Jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu, může policie požádat o odběr vzorků DNA a poskytnutí otisků prstů za účelem zjištění vaší totožnosti. Pokud s tím nesouhlasíte, může k tomu policie přistoupit poté, co jednoduše požádá státního zástupce o ústní souhlas s pořízením otisků prstů nebo odebráním vzorků.

Můžete být požádáni o poskytnutí otisků prstů a vzorků DNA jakožto důkazních prostředků, avšak pouze tehdy, jste-li podezřelí ze spáchání závažných trestných činů, přičemž je nezbytný příkaz soudce nebo v naléhavých případech státního zástupce, který je posléze schválen soudcem.

Mohu požádat o provedení vyšetřovacích úkonů za účelem své obhajoby?

Váš obhájce má právo provádět vyšetřování za účelem vaší obhajoby, a to i s využitím služeb soukromého detektiva.

Může rovněž zaznamenat výpovědi svědků, provádět obhlídky na místě, pověřit znalce a vyžádat si dokumenty od orgánů veřejné správy.

Prohlášení svědků a dokumenty může váš obhájce předložit soudci příslušnému pro předběžné vyšetřování, státnímu zástupci a „Tribunale del Riesame“ [zvláštní soud, jehož úkolem je na žádost žalovaného přezkoumat příkazy, které ukládají donucovací opatření, například domácí vězení nebo vyhoštění].

Tato prohlášení a dokumenty vezme soud v úvahu při rozhodování v dané věci.

Výslech (2)

Proč mohu být podroben výslechu?

Jste-li podezřelí z účasti na spáchání trestného činu, můžete být předvoláni k výslechu za účelem ověření tvrzení/obvinění.

O výslech můžete být rovněž požádáni za účelem objasnění vašeho postoje.

Jste-li zatčení nebo ve vazbě, klikněte sem.

Obdržím před výslechem informace o obvinění?

Ano. Popis skutků, z jejichž spáchání jste obviněn, je obsažen v předvolání k výslechu. Před zahájením výslechu vám bude sděleno, z čeho jste obviněni a jaké důkazy proti vám existují.

Musím odpovídat na dotazy?

Nikoli. Před zahájením výslechu vás musí policie a státní zástupce upozornit, že na otázky nemusíte odpovídat. Musíte však zodpovědět dotazy týkající se vašich osobních údajů a předchozích odsouzení.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Mohu mít obhájce?

Jste-li předvolán k výslechu, bude vám sděleno, že vám může být nápomocen obhájce. Jestliže obhájce nemáte, ustanoví vám ho soud. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1.

Během celé doby výslechu vám musí být nápomocen obhájce, a to buď obhájce, kterého jste si zvolili sami, nebo obhájce, jenž vám byl ustanoven soudem.

Ihned po spáchání trestného činu vám policie může položit určité otázky i v nepřítomnosti vašeho obhájce, na tyto dotazy však nemusíte odpovídat. Pokud na ně odpovíte, mohou být vaše výpovědi použity jako důkazy pro účely dalšího vyšetřování.

Zadržení, zatčení, vyšetřovací vazba a evropský zatýkací rozkaz (3)

Proč mohu být zatčen?

Policie vás může zadržet, pokud jste přistiženi při páchání trestné činnosti, tj. v době, kdy se dopouštíte trestného činu, nebo pokud vás policie dopadla bezprostředně poté.

Policie vás může rovněž zadržet, pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti, jste-li podezřelí ze spáchání trestného činu a pokud hrozí reálné nebezpečí, že byste mohli uprchnout.

Soudce může v předběžném vyšetřování nařídit uvalení vyšetřovací vazby, existují-li závažné důkazy, že můžete být vinni ze spáchání trestného činu a hrozí-li nebezpečí, že byste mohli zasahovat do průběhu spravedlnosti či mu bránit nebo že byste se mohli dopustit další trestné činnosti či uprchnout.

Budu moci hovořit s obhájcem?

Ano. Ihned po zadržení či zatčení nebo uvalení vyšetřovací vazby vás musí policie informovat o tom, že si můžete zvolit obhájce. Policie musí neprodleně zavolat vašeho obhájce, nebo v případě, že obhájce nemáte, obhájce, který byl ustanoven soudem. Pokud jde o informace týkající se služeb obhájce, vizOdkaz se otevře v novém okně. informační přehled č. 1.

Máte právo ihned hovořit se svým obhájcem.

Existují-li pro uvalení vazby mimořádné důvody, mohou soudní orgány odložit pohovor s vaším obhájcem nejvýše o 48 hodin v případě zatčení nebo zadržení a o 5 dnů v případě uvalení vazby.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka?

Ano. Policie bude kontaktovat vaše příbuzné, pakliže ji k tomu zmocníte.

Budu vyslýchán? Musím vypovídat?

Jste-li zatčeni nebo zadrženi, může vás policie vyslechnout v přítomnosti obhájce, na otázky však nemusíte odpovídat.

Budou vám sdělena obvinění a důkazy svědčící proti vám.

Při řízení o uvalení vazby vás může vyslechnout soudce, nemusíte však odpovídat. O výslech můžete rovněž požádat.

V případě vyšetřovací vazby ve vězení vás musí soudce vyslechnout do 5 dnů od uvalení vazby (tzv. výslech ve vazbě). Přítomnost vašeho obhájce a tlumočníka je povinná a na otázky nemusíte odpovídat.

Pokud jde o další informace, viz výslech (2).

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník překládá otázky a vaše odpovědi.

Jak dlouho mohu být policií zadržován?

Po vašem zatčení nebo zadržení můžete být drženi na policejním komisařství po dobu 24 hodin. Během této lhůty vás policie musí vsadit do cely. Jednání za účelem uvalení vazby se před soudcem koná do 48 hodin od zatčení či zadržení. Po skončení jednání může soudce nařídit, abyste byli okamžitě propuštěni, nebo rozhodnout o uvalení vazby.

Mohu proti nařízení vazby podat opravný prostředek?

Ano. Do 10 dnů od počátku jeho můžete příslušný senát požádat o přezkum rozhodnutí o uvalení vazby. Bude se konat jednání, jehož se můžete zúčastnit a můžete požádat o vyslechnutí. Proti rozhodnutí soudu můžete do 10 dnů od vydání rozhodnutí podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Co se stane, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

Pokud jeden členský stát vydal evropský zatýkací rozkaz, můžete být zatčeni v jiném členském státě a po projednání u odvolacího soudu předání dožadujícímu státu. Zatčeni můžete být policií z jejího vlastního podnětu, nebo na základě příkazu k uvalení vazby, který vydal odvolací soud.

Máte právo zvolit si obhájce. Jestliže nemáte svého obhájce, ustanoví vám obhájce soud. Váš obhájce a velvyslanectví musí být bezodkladně kontaktováni.

Do 48 hodin od zatčení policií či do 5 dnů ode dne výkonu příkazu k uvalení vazby vás soudce vyslechne v přítomnosti vašeho obhájce a tlumočníka.

Projednávání u odvolacího soudu se uskuteční do 20 dnů od vašeho zatčení. Při tomto jednání bude vydáno rozhodnutí, zda budete předáni do dožadujícího státu, či nikoli. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Ukončení předběžného vyšetřování a předběžné projednání obžaloby (4)

Co se stane po ukončení předběžného vyšetřování?

Pokud státní zástupce nepožádá o odložení věci, vyrozumí vás o ukončení předběžného vyšetřování. Vyrozuměni nebudete v případě, spadá-li trestný čin do pravomoci smírčího soudu.

Můžete nahlédnout do záznamů z předběžného vyšetřování a seznámit se s popisem důkazů svědčících proti vám. Můžete předložit informace a důkazy na svou obhajobu a můžete požádat o opětovný výslech.

Po vyrozumění o ukončení předběžného vyšetřování zahájí státní zástupce trestní stíhání, pokud nepožádal o odložení věci. V případě menších přestupků vás státní zástupce předvolá k hlavními líčení přímo k soudnímu řízení. V ostatních případech požádá o zahájení soudního řízení soudce příslušného pro předběžné vyšetřování.

Co je to předběžné projednání obžaloby?

Účelem předběžného projednání obžaloby je ověřit obvinění, jež byla vůči vám vznesena.

Toto jednání je neveřejné a koná se za účasti státního zástupce a vašeho obhájce, a jestliže si to přejete, můžete se jej rovněž zúčastnit a být vyslechnuti. Soudce může vyslechnout svědky a pořídit dokumentaci. Na konci jednání může soudce případ odložit, nebo jej odeslat k soudnímu řízení u soudu či porotního soudu („Assise“).

Mám právo na obhájce?

Ano, pomoc obhájce je povinná.

Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1.

Co se stane, pokud nerozumím místnímu jazyku?

Obžaloba a obvinění musí být přeloženy do vašeho mateřského jazyka. Pokud se účastníte jednání, bude vám zajištěn tlumočník.

Musím se účastnit jednání?

Nikoli. Můžete se rozhodnout, že se jej nezúčastníte.

Mohu se vyhnout soudnímu řízení?

Ano. Při předběžném projednávání obžaloby můžete soudce požádat o projednání dané věci ve zkráceném řízení. Jednání je neveřejné a rozhodnutí je vydáno na základě písemných důkazních prostředků. Pokud budete odsouzeni, sníží se trest o třetinu.

Soudnímu řízení se můžete vyhnout rovněž tak, že se se státním zástupcem dohodnete na nižším trestu (přiznání viny).

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

3 – Moje práva během soudního řízení

Kde se bude soudní řízení konat?

Soudní řízení se koná před soudcem s příslušnou soudní pravomocí ve věci.

V případě méně závažných protiprávních jednání je příslušným soudcem smírčí soudce a samosoudce. V případě závažnějších trestných činů projednává danou věc senát. Trestné činy, které jsou považovány za společensky nebezpečné (vražda a terorismus), projednává porotní soud („Assise“).

Soudní řízení musí být veřejné. Pokud by tomu tak nebylo, považuje se za neplatné.

Soudce může rozhodnout, že v určitých případech bude soudní řízení či některé jeho části neveřejné. Můžete požádat, aby byli svědci vyslechnuti neveřejně, pokud by veřejné projednávání poškodilo vaše právo na ochranu soukromí s ohledem na skutečnosti, které nesouvisí s řízením.

Soudní rozhodnutí vynese stejný soudce, který vede soudní řízení. V případě soudního řízení vedeného porotním soudem („Assise“), musí soudní rozhodnutí přijmout celá porota.

Lze v průběhu soudního řízení změnit obvinění v obžalobě?

Během soudního řízení lze obvinění, jež byla vůči vám vznesena, změnit.

Státní zástupce může vůči vám vznést nová obvinění, pokud se ukáže, že se trestný čin liší od trestného činu popsaného v obžalobě, nebo pokud vyjde najevo další trestný čin / přestupek nebo se objeví přitěžující okolnosti.

Můžete požádat o určitý čas na přípravu obhajoby.

Co se stane, pokud se přiznám k obvinění?

V italském právním systému se přiznání viny nepředpokládá.

Jestliže nechcete podstoupit soudní řízení a chcete, aby vám byl uložen menší trest, musíte státního zástupce požádat o dohodu o trestu (přiznání viny). Žádost musíte podat během předběžného projednání obžaloby nebo v případě, že se předběžné projednání nekoná, hned na začátku soudního řízení.

Jaká jsou má práva během soudního řízení?

U soudu nemusíte být přítomni.

Vaše přítomnost může být vyžadována pro některé konkrétní úkony, například při vaši identifikaci svědkem.

Jestliže se v takovém případě nedostavíte k soudu dobrovolně, může soudce nařídit vaši povinnou účast na soudním řízení.

Chcete-li se zúčastnit soudního řízení, brání vám v tom však vážná překážka (nemoc), může váš obhájce požádat o odročení jednání.

Můžete se účastnit rovněž pouze některých jednání. Pokud se k jednání nedostavíte, vynese soud rozsudek pro zmeškání.

Jestliže nerozumíte jazyku řízení, musíte mít povinně tlumočníka.

Pomoc obhájce je povinná a obhájce se musí účastnit soudního řízení.

Máte právo na svého obhájce. Nemáte-li dostatečné prostředky na jeho zaplacení, můžete požádat o právní pomoc (obhajoba, kterou hradí stát).

Pokud jste si nezvolili obhájce sami, ustanoví vám obhájce soud.

Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 1. Obhájce můžete kdykoli odvolat. Jestliže chcete změnit obhájce, kterého vám ustanovil soud, musíte získat od soudce příkaz, přičemž svou žádost musíte odůvodnit.

Máte právo během celého soudního řízení mlčet.

Pokud státní zástupce či jiný účastník řízení požádá o váš výslech, můžete s tím souhlasit, nebo jej odmítnout.

Kdykoli během soudního řízení můžete učinit prohlášení.

Máte právo na to, abyste byli vyslechnuti.

Nebude-li vypovídat pravdivě, nebudou vám za to uloženy žádné sankce, soudce však může tuto skutečnost vzít v úvahu jako svědčící proti vám.

Pokud obviníte jiné osoby, musíte si být jisti tím, že vaše výpověď je pravdivá. Budete-li lhát, můžete být obviněni z trestného činu pomluvy.

Jaká jsou má práva ve vztahu k důkazním prostředkům svědčícím proti mně?

Hned na začátku soudního řízení požádá státní zástupce, váš obhájce a jakýkoli jiný účastník řízení soudce o přípustnost důkazních prostředků.

Váš obhájce může důkazní prostředky požadované ostatními účastníky řízení odmítnout.

Váš obhájce může požádat o výslech svědků a odborných znalců a o získání dokumentů. Jedná se o důkazní prostředky, které váš obhájce mohl získat při pátrání za účelem vaši obhajoby. Pokud jde o více informací, viz Odkaz se otevře v novém okně.informační přehled č. 2. Svědci a odborní znalci jsou vyslechnuti při křížovém výslechu účastníků řízení.

Váš obhájce může klást otázky svědkům obžaloby i obhajoby.

Váš obhájce může vyvrátit prohlášení, která svědci učinili dříve. Rozpory mezi výpověďmi učiněnými dříve a před soudem vezme soudce v úvahu za účelem zjištění, zda je svědek věrohodný, či nikoli.

Bude se přihlížet k informacím o mé předchozí trestné činnosti?

Soudce může vzít v úvahu vaše případná předchozí odsouzení.

Můžete být obviněni z recidivy. V tomto případě se trest zvýší, budete-li odsouzeni.

Předchozí odsouzení v jiných členských státech je možno vzít v úvahu, jsou-li uznána italskou vládou.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Po skončení hlavního líčení učiní státní zástupce, váš obhájce a případně ostatní účastníci řízení závěrečná prohlášení a předloží své návrhy.

Soudce vyhlásí svůj výrok a ihned přečte obvinění.

Rozsudkem může být zproštění viny, nebo odsouzení.

Budete-li odsouzeni, může být sankcí pokuta, nebo trest odnětí svobody, případně obojí.

Soudce může uložit podmíněný trest.

Nepodmíněný trest odnětí svobody je vykonatelný, jakmile je rozsudek pravomocný.

Jestliže se soudce domnívá, že je to nutné, může souhlasit s vyšetřovací vazbou nebo domácím vězením, či je vyžadovat. Pokud jde o další informace, viz Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled č. 2.

V případě soudního řízení před smírčím soudcem k možným sankcím patří pokuty, domácí vězení a veřejně prospěšné práce.

Podmíněný trest není použitelný.

Smírčí soudce může trest nahradit vyhoštěním ze země.

Jaká je úloha oběti v průběhu soudního řízení?

Oběť přestupku / trestného činu se může účastnit trestního řízení, přičemž je jí nápomocen právní zástupce.

Právní zástupce se účastní soudního řízení, může požádat o důkazní prostředky a vyslechnout svědky a odborné znalce.

Jste-li odsouzeni, může vám soud uložit zaplacení náhrady škody poškozené straně (oběti).

Soudce může rozhodnout, že zaplacení náhrady škody poškozené straně je nutno provést okamžitě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky obecného práva

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky trestního práva

Odkaz se otevře v novém okně.Italská komora obhájců v trestních věcech

Odkaz se otevře v novém okně.Lidská práva

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 – Moje práva po skončení soudního řízení

Mohu se odvolat?

Proti odsouzení k jakémukoli trestu kromě pokuty můžete podat odvolání vy sami a váš právní zástupce.

Odvolání musí být podáno soudci, který vás odsoudil, a to v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů od vyhlášení výroku nebo doručení vyhotovení rozsudku.

V odvolání musíte uvést odvolací důvody (i ohledně uloženého trestu), jichž se odvolání týká.

Řízení o odvolání se uskuteční u odvolacího soudu neboli „Corte d’Assise d’Appello“.

Co se stane, pokud podám odvolání?

Odvoláte-li se proti trestu, trest nebude vykonán, dokud nebude vydáno pravomocné rozhodnutí.

Skutečnost, že jste podali odvolání, neznamená, že budete propuštěni z vězení, nacházíte-li se v době podání odvolání ve vězení. Pokud jste ve vazbě, projedná odvolací soud odvolání v krátkém čase. V ostatních případech to bude záviset na vytíženosti soudu.

Odvolací soud rozhodne na základě existujících důkazních prostředků.

Soud může nařídit nové soudní řízení, avšak pouze ve výjimečných případech. Může rozhodnout, že použije pouze existující důkazní prostředky, pokládá-li to za podstatné pro vydání rozhodnutí. Můžete požádat, aby byly v odvolacím řízení posouzeny neočekávané nebo nové důkazní prostředky, které vyšly najevo po vynesení rozsudku v prvním stupni.

Pokud jste se soudního řízení v prvním stupni nezúčastnili a můžete prokázat, že jste tak nemohli učinit nebo že vám nebylo známo, že se soudní řízení koná, může soud rozhodnout o obnově řízení.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Při soudním řízení musí být přítomen váš obhájce. Můžete se odvolacího řízení rovněž osobně zúčastnit, není to však povinné.

Máte právo na tlumočníka.

Pokud soud rozhodne o obnově řízení, budou znovu posouzeny všechny důkazní prostředky.

Po skončení závěrečných řečí jednotlivých stran vynese soud své rozhodnutí.

Co se stane, je-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, může původní rozsudek zcela nebo částečně zrušit nebo změnit.

Jestliže soud odvolání nevyhoví, potvrdí trest uložený soudem, který danou věc projednával v prvním stupni.

Jste-li v odvolacím řízení zproštěni viny, neexistují obecně žádné předpisy o odškodňování újmy, která vám byla způsobena.

Mohu podat opravný prostředek proti rozsudku odvolacího soudu?

Proti rozhodnutí o odvolání je možné podat opravný prostředek kasačnímu soudu.

Kasační opravný prostředek můžete podat sami, nebo prostřednictvím svého obhájce, je-li zapsán v „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [zvláštní rejstřík obhájců u kasačního soudu].

Kasační opravný prostředek je nutno doručit odvolacímu soudu v různých lhůtách: od 15 do 45 dnů.

Případy, kdy je možné podat kasační opravný prostředek, jsou přísně vymezené a zabývají se pouze nesprávným právním posouzením.

Jednání může být neveřejné nebo veřejné.

Kasační soud rozhoduje na základě soudních záznamů.

Kasační soud může opravný prostředek připustit, nebo jej zamítnout či jinak zrušit napadený rozsudek, přičemž případ předá k vyššímu soudu, či nikoli. Má-li být řízení obnoveno, je věc zaslána zpět původnímu soudci.

Co se děje poté, je-li rozsudek pravomocný?

Rozsudek se stává pravomocným, nepodáte-li v zákonem stanovených lhůtách odvolání odvolacímu soudu nebo kasační opravný prostředek kasačnímu soudu, nebo po vynesení rozhodnutí, kterým kasační soud opravný prostředek zamítl.

Je-li rozsudek pravomocný, stává se vykonatelným.

Je zaznamenán v rejstříku trestů.

Je-li uloženým trestem zaplacení pokuty, musíte zaplatit částku, kterou úřad požaduje.

Byl-li vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, vydá státní zástupce vykonatelný rozkaz.

Máte-li si ve vězení odpykat tři roky nebo méně, může státní zástupce výkon trestu odložit a oznámit vám své rozhodnutí.

Do 30 dnů můžete „Tribunale di Sorveglianza“ [soud doporučující podmínečné propuštění] požádat o jiné opatření než odnětí svobody. Pokud pro to existují předpoklady, můžete požádat, abyste byli podrobeni dohledu sociálního pracovníka nebo posláni do domácího vězení nebo abyste byli pod dohledem střediska pro nápravu a prevenci.

Pokud žádost nepodáte, nebo je-li vaše žádost zamítnuta, musíte nastoupit výkon trestu.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení soudního řízení vrácen do tohoto státu?

Pokud jste byli odsouzeni k trestu odnětí svobody na více než dva roky, může soudce využít bezpečnostní opatření a vyhostit vás ze země.

Soudce může trest odnětí svobody nahradit vyhoštěním ze země se zákazem opětovného vstupu, pokud jste byli odsouzeni nebo pokud jste přiznali svou vinu a byl vám uložen trest odnětí svobody v délce dvou let a neexistují předpisy, které připouštějí podmíněný trest. K vyhoštění dojde neprodleně, i když rozsudek není dosud pravomocný. Příslušným orgánem je „Questore“ [provinční velitel státní policie].

Vyhoštěni můžete být i v případě, že se již nacházíte ve vězení a máte si odpykat trest odnětí svobody na dobu kratší než dva roky. Příkaz vydává soudce soudu „Tribunale di Sorveglianza“. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí můžete podat „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Budou informace o mém obvinění a/nebo odsouzení zaznamenány v rejstříku trestů?

Pravomocné rozsudky jsou zaznamenány v rejstříku trestů.

Údaje jsou vymazány poté, co dosáhnete 80 let věku, nebo po vaší smrti.
Údaje jsou vymazány rovněž v případě, je-li daný případ přezkoumán.

Tresty uložené smírčím soudcem budou vymazány po uplynutí pěti let od data uložení sankce, byla-li vám uložena pokuta, nebo po uplynutí deseti let v případě jiného trestu, jestliže jste se ve stanovené lhůtě nedopustili dalšího trestného činu / přestupku.

O opravu záznamů a výpisů z rejstříku trestů můžete požádat příslušný soud. Pokud jste se narodili v zahraničí, je příslušným soudem soud v Římě.

 

Byl jsem odsouzen, může být vůči mně v souvislosti se stejným trestným činem zahájeno nové soudní řízení?

Pokud vás odsoudil italský soudce, odsouzení je pravomocné a v Itálii nemůže být vůči vám v souvislosti se stejným trestným činem znovu vedeno soudní řízení.

Jestliže vás odsoudil zahraniční soudce a jedná se o trestný čin / přestupek, jehož jste se dopustili v Itálii, může být vůči vám vedeno znovu soudní řízení v Itálii.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky obecného práva

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo vnitra

Odkaz se otevře v novém okně.Obecné záležitosti týkající se cizích státních příslušníků

Odkaz se otevře v novém okně.Otázky trestního práva

Odkaz se otevře v novém okně.Státní policie

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

5 – Dopravní a jiné menší přestupky

Jak se řeší dopravní přestupky?

Existují dvě kategorie protiprávního jednání stanovené v silničním řádu / pravidlech silničního provozu: přestupky a porušení správních předpisů.

V případě závažných přestupků (například řízení pod vlivem alkoholu) se jejich posouzení a uložení sankcí řídí stejnými pravidly jako trestní věci.

V případě méně závažných přestupků (například překročení dovolené rychlosti nebo porušení pravidel parkování) existuje správní postup, jenž je objasněn v tomto informačním přehledu.

Kdo se řeší tyto přestupky?

Dopravními přestupky řeší dopravní policie, státní policie, „Carabinieri“, „Guardia di Finanza“ [finanční policie] a „Polizia Municipale“ [městská policie]. V určitých případech vám pokutu mohou uložit „ausiliari del traffico“ [dobrovolníci působící v oblasti silničního provozu].

Jaký je postup?

Je-li to možné, je neprodleně vypracován spis obsahující popis provinění, který je vám předán osobně.

Není-li tomu tak, bude vám protokol zaslán do 150 dnů od zjištění totožnosti pachatele nebo osoby, která odpovídá za zaplacení pokuty (obvykle majitel vozidla).

Jaké jsou sankce?

Obvykle se ukládá pokuta.

Mohou však existovat rovněž jiné správní postihy, můžete být například prohlášeni nezpůsobilým řídit motorové vozidlo nebo vám může být uložen zakáz řízení motorového vozidla na určitou dobu.

Pocházím z jiného členského státu. Existují v tomto případě zvláštní pravidla?

Pokud řídíte vozidlo s cizí státní poznávací značkou, můžete okamžitě zaplatit nižší blokovou pokutu (minimální sankce), je-li to přípustné. V těchto případech se nemůžete odvolat.

Jinou možností je, že složíte „cauzione“ [kauci], která se rovná výši minimální sankce, pokud bylo vozidlo zaregistrováno v jednom z členských států EU, nebo polovině částky maximální sankce v ostatních případech. I když jste složili „cauzione“, můžete se odvolat.

Pokud „cauzione“ nesložíte, bude vozidlo dočasně zabaveno. Pokud k tomu dojde, musíte zaplatit náklady na vzetí vozidla do úschovy a nemůžete je používat, dokud nezaplatíte jednu z výše uvedených částek.

Není-li vozidlo zabaveno, je osobám žijícím v zahraničí protokol doručen do 360 dnů od jeho vyhotovení.

Co je to „verbale“ [protokol dopravní policie]?

Verbale“ je protokol, v němž je uvedena skutková podstata a stanoveny sankce.

Jedná se o přímý důkaz skutečností nahlášených policejním úředníkem.

Můžete odmítnout jej podepsat nebo převzít. Toto odmítnutí je nutno oznámit, nemění však platnost protokolu.

Mohu podat opravný prostředek?

Osoba, jejíž jméno je uvedeno v protokolu, může podat opravný prostředek, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pachatele nebo o majitele vozidla.

Opravný prostředek můžete podat prefektovi nebo smírčímu soudci.

Opravný prostředek podaný prefektovi je nutno doručit do 60 dnů osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře prefekta v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku, nebo orgánu, který jej přezkoumává.

Opravný prostředek podaný smírčímu soudci je nutno doručit do 60 dnů ode dne doručení spisu osobně nebo doporučeným dopisem s doručenkou do kanceláře smírčího soudce v místě, v němž došlo k dopravnímu přestupku. K soudu se musíte dostavit osobně, nebo musíte být zastoupeni právním zástupcem, jinak bude řízení zrušeno.

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Jelikož se jedná o správní přestupky, v rejstříku trestů se neobjeví.

Poslední aktualizace: 24/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.