Obvinění (trestní řízení)

Jak se řeší dopravní přestupky?

Méně závažné přestupky, například překročení dovolené rychlosti, používání mobilního telefonu při řízení nebo porušení pravidel parkování, jsou obvykle řešeny „oznámením o blokové pokutě“, v němž je stanovena lhůta pro zaplacení pokuty poštou. Pokud pokutu nezaplatíte, bude daná věc předána soudu. Někdy oznámení obdržíte při spáchání přestupku a jindy bude toto oznámení zasláno na vaši adresu.

Některé přestupky, za něž je ukládána bloková pokuta, však zahrnují udělení „trestných bodů“ zaznamenaných v řidičském průkazu, a jestliže během tří let dosáhnete celkem dvanácti trestných bodů, bude vám v Irsku zakázáno řízení motorového vozidla. Pokud zaplatíte blokovou pokutu, obdržíte méně bodů než v případě, že je dotyčná věc předána soudu a jste odsouzeni. Evropská unie v současnosti pracuje na projektu, který má harmonizovat veškeré záznamy členských států o řidičských průkazech.

 

Dopravními přestupky se téměř vždy zabývá policie Garda Síochána. Měli byste si být vědomi toho, že v Irsku mají řidiči zákonnou povinnost mít u sebe řidičský průkaz a musí jej na žádost předložit policii.

Pokud žijete v Irsku a jste státním příslušníkem jiného členského státu, bude s vámi během celého řízení zacházeno stejně jako s irským státním příslušníkem.

Je-li vaše věc předána soudu, bude projednána u místního okresního soudu (nejnižší soud) samosoudem. Nejste-li s výsledkem spokojeni, můžete proti rozhodnutí (odsouzení nebo trestu) podat odvolání vyšší instanci (viz informační přehled č. 4).

Objeví se tyto přestupky v rejstříku trestů?

Veškerá odsouzení za dopravní přestupky jsou evidována v počítačových záznamech policie. Nezávažné dopravní přestupky, jako je překročení dovolené rychlosti, nejsou obvykle evidovány jako odsouzení za trestný čin. Jste-li však obviněni ze závažnějšího činu, jako je nebezpečné řízení, řízení pod vlivem alkoholu nebo řízení bez uzavřeného pojištění, bude odsouzení zaznamenáno v rejstříku trestů. Tyto přestupky se řeší postupem uvedeným v informačním přehledu č. 4. Jste-li obviněni z takovéhoto přestupku, měli byste si bezodkladně vyžádat právní radu.

Jak se řeší jiné méně závažné přestupky?

Nejběžnějším méně závažným přestupkem je překročení dovolené rychlosti a používání mobilního telefonu při řízení. Různé jiné přestupky, například jízda v jízdním pruhu vyhrazeném pro autobusy, mohou být řešeny „blokovou pokutou“, nemají však za následek udělení trestných bodů. Řízení, při kterém není věnován ohled na ostatní účastníky silničního provozu zahrnující bezohledné řízení, má za následek pokutu a přidělení trestných bodů.

K soudu půjdete pouze tehdy, pokud nezaplatíte blokovou pokutu. Jak bylo uvedeno výše, věc bude projednávat okresní soud. Proti rozhodnutí okresního soudu se můžete vždy odvolat, jak bylo uvedeno výše.

Poslední aktualizace: 12/04/2012

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.