Obvinění (trestní řízení)

Státní zástupce zašle obžalobu soudu a soud v rámci předběžného projednání obžaloby rozhodne, zda zahájí hlavní řízení, tj. uskuteční líčení či nikoli.

Připustí-li soud obžalobu k líčení, je hlavní řízení zahájeno hlavním líčením. Hlavní líčení může trvat jeden či více dní. Obžalobu lze také projednat ve zkráceném řízení, které je upraveno zvláštními ustanoveními.

Jak probíhá hlavní líčení?

Nejprve se zjistí, kdo se dostavil (státní zástupce, vy a popř. váš obhájce, svědkové, znalec). Svědkové poté musí čekat mimo soudní síň.

Budou vám položeny otázky týkající se osobních údajů. Musíte uvést jména, adresu, místo a datum narození, státní příslušnost, rodinný stav a zaměstnání. Nemusíte uvádět výši svého příjmu.

Poté bude přečtena obžaloba.

Dostanete příležitost vyjádřit se k obvinění. Nemusíte se vyjádřit, máte právo nevypovídat. Pokud nebudete vypovídat, soud z toho nesmí vyvodit závěry, které by byly ve váš neprospěch. Následně budou prováděny důkazy, tj. vyslechnou se svědkové, promluví znalec a/nebo se přečtou listiny.

Státní zástupce a – pokud ho máte – váš obhájce ke konci líčení postupně zhodnotí výsledek provádění důkazů a podají návrhy na odsouzení či zprošťující výrok.

Poslední slovo máte vy.

Soud vyhlásí rozsudek a odůvodní ho.

Kde se koná hlavní líčení?

Hlavní líčení se koná tam, kde státní zástupce vznese žalobu; tuto otázku upravují právní předpisy. Hlavní líčení často probíhá před soudem v místě, kde byl spáchán skutek.

Zda bude hlavní líčení probíhat před okresním (Amtsgericht), krajským (Landgericht) či vrchním soudem (Oberlandesgericht) závisí na tom, jaký trest lze za daný skutek očekávat. V případě, že se očekává pouze peněžitý trest nebo trest odnětí svobody v délce trvání do dvou let, rozhoduje soudce okresního soudu. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než dvou do čtyř let, rozhodují tři soudci okresního soudu ve složení: soudce z povolání a dva přísedící. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než čtyř let, rozhoduje krajský soud ve složení: dva nebo tři soudci z povolání a dva přísedící. Pokud jde o protistátní věci, je příslušný vrchní soud ve složení: tři soudci z povolání.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné. Veřejnost je vyloučena pouze ve výjimečných případech, např. v zájmu ochrany svědků.

Je možné během hlavního líčení pozměnit obžalobu?

Obvinění obžaloby lze na pokyn soudu nepatrně pozměnit. Nová obvinění lze během hlavního líčení vznést pouze prostřednictvím další obžaloby. O takovém rozšíření obvinění obžaloby se však bude jednat pouze v případě, že s tím budete souhlasit vy a soud.

Co se stane, když během hlavního líčení přiznám vinu v některých či ve všech bodech obžaloby?

Doznáním řízení nekončí. Může se ovšem stát, že soud upustí od provádění určitých důkazů, protože bude vaše doznání považovat za věrohodné (např. v situaci, kdy již provedené důkazy vaše doznání dokládají). Na základě doznání smí soud zmírnit trest. Za určitých podmínek může být vaše doznání součástí tzv. dohody. Tato dohoda se vztahuje na výměru trestu, nikoli na skutečnost, zda jste uznán vinným či nikoli.

Jaká práva mám během hlavního líčení?

Zásadně se musíte k hlavnímu líčení dostavit. Pokud vás soud nezprostí povinnosti být u líčení přítomen a vy se přesto nedostavíte, bude hlavní líčení přerušeno a proti vám může být vydán zatýkací rozkaz. Výjimkou je hlavní líčení v rámci řízení o trestním příkazu.

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, jmenuje soud tlumočníka, který vám bude během hlavního líčení tlumočit veškeré důležité dění a výroky.

Smí vás obhajovat advokát. V určitých případech vás advokát obhajovat musí. Pokud si v takových případech advokáta nezvolíte, bude vám soudem přidělen ustanovený obhájce.

Jaká mám práva, pokud jde o důkazy, které byly proti mně předneseny?

Po provedení důkazu k němu můžete uvést vysvětlení. Proti provedení a použití důkazů, které považujete za nezákonné, můžete vznést námitku.

Můžete požádat o provedení dalších důkazů. Důkazy můžete také sám zjišťovat, přičemž však nemáte pravomoce policie. Nesmíte např. odposlouchávat telefony a jejich nahrávky předložit jako důkaz.

Můžete požádat svědky, aby vypovídali o tom, čeho byli svědky, a můžete je také přivést před soud. Uvědomte si však, že svědkové mají povinnost říci před soudem pravdu.

Svědkům pokládá otázky nejprve soud a státní zástupce. Poté smí svědkům klást otázky váš advokát a vy.

Zpravidla se předčítá výpis z vašeho rejstříku trestů. Jestliže jste již byl v minulosti odsouzen kvůli trestnému činu, který se podobá trestnému činu právě projednávanému, může být přečten i dřívější rozsudek v dané věci. Odsuzující rozsudky vydané v minulosti v jiných členských státech nejsou v rejstříku obsaženy. Pokud se však soud o minulých rozsudcích dozví jinou cestou, může takové informace zohlednit i v hlavním líčení.

Co se děje na konci hlavního líčení?

Hlavní líčení může být ukončeno rozsudkem nebo zastavením řízení.

Hlavní líčení většinou končí vynesením rozsudku. Soud vás v závislosti na důkazech může uznat vinným trestným činem nebo vás může zprostit obžaloby. Může uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody. Kromě toho může soud v určitých, zákonem upravených případech nařídit opatření, jako je umístění do psychiatrické léčebny, do léčebny drogově závislých nebo může nařídit zabezpečovací detence. Tím může být odebrání řidičského oprávnění. Jako tzv. vedlejší trest může soud uložit zákaz řízení motorových vozidel.

Peněžitý trest se ukládá jako určitý počet denních sazeb (např. 50 denních sazeb ve výši 1 sazba/15 EUR). Jedna denní sazba činí vždy třicetinu měsíčního příjmu. Peněžitý trest lze splatit také prací. V případě, že peněžitý trest nezaplatíte či jej nesplatíte prací, budete za každou denní sazbu vzat na jeden den do vězení. V případě peněžitého trestu, který činí méně než 180 denních sazeb, může být za určitých podmínek uložen i podmíněný trest. Bude vám pak udělena důtka a daný trest musíte zaplatit pouze v případě, že se opět dopustíte trestného činu nebo porušíte příkazy, které vám byly uloženy.

Tresty odnětí svobody v délce trvání do dvou let mohou být podmíněně odloženy. Pokud se neosvědčíte, může být trest plně vykonán.

Opatření a vedlejší tresty lze nařídit dodatečně k příslušnému trestu.

Jakou roli hraje v hlavním líčení poškozený?

Poškozený je většinou důležitý svědek a jako takový bude vyslechnut.

V případě určitých trestných činů se může poškozený hlavního líčení aktivně účastnit, pokud je oprávněn k vedlejší žalobě. Jako vedlejší žalobce smí poškozený sám klást otázky a navrhovat důkazy nebo tak může činit prostřednictvím svého advokáta, pokud využije jeho právní pomoci. Na konci hlavního líčení smí poškozený a jeho advokát přednést závěrečnou řeč, ve které podají návrh na trest.

Další informace

Hlavní líčení upravuje německý právní řád a zákon o soudech.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.