Defendants (criminal proceedings)

Německo

These factsheets explain what happens if you are suspected of committing a crime.

Obsah zajišťuje
Německo

For information on traffic offences which may be subject only to a fine, see factsheet 6.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Criminal proceedings in brief

This section contains a brief outline of the steps involved in criminal proceedings.

Criminal proceedings are divided into three stages: Investigation, intermediate proceedings, and the main proceedings or trial (including appeals and enforcement).

 • Investigation (Ermittlungsverfahren): The prosecuting authorities (either the public prosecutor or the police) will start an investigation if they suspect you of a criminal offence. The aim of the investigation is to establish whether or not the suspicion against you is justified. In order to conduct their investigation they may take a variety of measures, including searching your home. When the investigation is complete, the public prosecutor will decide whether to discontinue the proceedings on lack of suspicion or whether to charge you.
 • Intermediate proceedings (Zwischenverfahren): In the intermediate proceedings a court assesses the charge and decides whether or not the prosecution should proceed. If the court believes that there is enough evidence to make a conviction likely, it will open the main proceedings.
 • Main proceedings (Hauptverfahren): In the main proceedings, the court prepares and conducts the trial. The court tests the charge at an oral hearing on the basis of the evidence available (eyewitnesses, documents, etc.). You will also be given the opportunity to tell the court your version of events and to comment on the allegations. If you are found to have committed the offence, you will be convicted. If not, you will be acquitted. You can appeal against a judgment within certain time‑limits. In a full appeal (Berufsverfahren), the main proceedings are repeated before a higher court. In review proceedings (Revisionsverfahren), the judgment is checked only for legal defects.

There are variations on this. The main variations are summary proceedings (Strafbefehlsverfahren), discontinuation of proceedings (Einstellung des Verfahrens), and expedited proceedings (beschleunigtes Verfahren).

These factsheets contain details of the individual steps in criminal proceedings and of your rights. The information is for guidance only, and should not be considered a substitute for legal advice.

The European Commission’s role

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.

Please click the following links to find the information you need.

1 – Notes

2 – Getting legal advice

3 – My rights during the investigation

 • Questioning
 • Identification procedure/body search
 • Search/seizure/wiretapping
 • Arrest
 • Pre‑trial custody
 • The charge

4 - My rights in court

5 - My rights after the trial

6 - Traffic offences

Related links

Code of Criminal Procedure

Last update: 30/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Zastavení řízení (1)

Řízení může být zastaveno ve všech jeho fázích. Může jej zastavit buď státní zastupitelství, nebo – po podání obžaloby – soud. Existuje celá řada možností, jak zastavit řízení. V praxi jsou nejdůležitější tyto:

Řízení může být předběžně zastaveno např. proto, že jste delší dobu nepřítomen. K zastavení řízení dojde také tehdy, pokud vyšetřování nedala dostatečný podnět k podání obžaloby. V takovém případě však státní zastupitelství může vyšetřování kdykoli obnovit (až do okamžiku promlčení), např. pokud se objeví nové důkazy.

Řízení lze však také zastavit definitivně. To je možné v případě přečinů, u kterých je zavinění považováno za malé a neexistuje veřejný zájem jej stíhat. Zastavení řízení může být také podmíněno splněním určité povinnosti, např. zaplacením určité peněžní částky či vykonáním určitého příkazu (jako je např. účast na školení o bezpečnosti v dopravě).

Zvláštní způsob řízení: trestní příkaz (2)

V případě přečinu může státní zastupitelství na konci přípravného řízení vydat trestní příkaz (Strafbefehl) namísto toho, aby u soudu písemně požádalo o obžalobu. Pokud soud považuje důkazy, které jsou obsaženy ve spise, za postačující, vydá trestní příkaz. V trestním příkazu stručně popíše trestný čin a stanoví určitý trest. Pokud se proti trestnímu příkazu neodvoláte, má platnost jako pravomocný rozsudek.

Právní důsledky, které lze prostřednictvím trestního příkazu přikázat, jsou omezené. Jako trest se nejčastěji ukládá peněžitý trest. Také může být vysloven zákaz řízení. Pokud máte obhájce, lze uložit trest odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu.

V případě, že podáte odpor, máte dvě možnosti:

Pokud trestní příkaz stanoví peněžitý trest, můžete odpor omezit na výši denních sazeb. O této věci může soud rozhodnout s vaším souhlasem a se souhlasem státního zastupitelství, aniž by ji projednal v hlavním líčení.

Pokud odpor neomezíte, bude nařízeno hlavní líčení. Nemusíte se osobně dostavit, může vás zastupovat advokát. Ani svědkové se nemusí osobně dostavit. Protokoly z výslechu svědků mohou být s vaším souhlasem přečteny v případě, že se hlavního líčení účastníte osobně.

Na konci rozhodne soud vynesením rozsudku. Při projednávání věci není soud vázán trestem obsaženým v trestním příkazu. V mezích trestního rámce smí soud také uložit trest vyšší.

Zkrácené řízení (3)

Pokud jsou skutkové okolnosti jednoduché a důkazy jasné, může státní zastupitelství u soudu také požádat o zkrácené řízení. K takovým řízením se např. přistupuje tehdy, pokud nemáte v Německu bydliště a existuje obava, že byste se k soudnímu jednání, konanému k pozdějšímu datu, nedostavil.

Pokud státní zastupitelství takovou žádost podá, soud ve vaší věci ihned nebo v krátké lhůtě svolá hlavní líčení. V tomto případě – na rozdíl od obžaloby – není zapotřebí rozhodnutí o zahájení hlavního řízení. V rámci zrychleného řízení se obžaloba předběžně neprojednává.

V případě zkráceného řízení lze odmítnout návrhy na získání důkazů za zjednodušených podmínek.

Výše trestu, který lze v tomto řízení uložit, je kromě toho omezená. Soud může rozhodnout pouze o peněžitém trestu nebo o trestu odnětí svobody, ovšem pouze v délce trvání do jednoho roku. Mimo to vám soud může odebrat řidičské oprávnění.

Nutná obhajoba (4)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu a můžete očekávat trest odnětí svobody v délce trvání více než jednoho roku, pokud jste ve vyšetřovací vazbě nebo se z jiných důvodů nemůžete sám obhajovat, má soud povinnost ustanovit vám obhájce, pokud ještě žádného nemáte. V případě Odkaz se otevře v novém okně.zrychleného řízení vám bude obhájce ustanoven z moci úřední, pokud lze očekávat trest odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců. Soud má povinnost přidělit vám obhájce bez ohledu na Vaše finanční poměry.

O tom, který advokát Vám bude přidělen jako ustanovený obhájce, rozhoduje soud. Soud vám však má umožnit, abyste si pro ustanovení obhájce z moci úřední advokáta sám zvolil a uvedl jeho jméno soudu. Pokud soudu žádného advokáta neuvedete, vybere vám advokáta soud.

Změnit ustanoveného obhájce je možné pouze ve výjimečných případech. Můžete však pověřit jiného advokáta, kterého si sám vyberete; v takovém případě pak musíte pravidelně rušit přidělení ustanoveného obhájce. Pokud nebude vysloven zprošťující výrok a náklady řízení tedy nepřevezme stát, musíte vámi zvoleného obhájce sami zaplatit.

Údaje o vyšetřováních / obžalobách / odsouzeních (5)

Jaké údaje se uchovávají?

Údaje o vyšetřovacím řízení ukládá policie ve vlastních databázích.

Během probíhajícího vyšetřovacího řízení a po jeho ukončení uchovává údaje také státní zastupitelství. Mimo to se údaje o vyšetřovacím řízení uchovávají v příslušném centrálním rejstříku státního zastupitelství. Pro vymazání údajů existují určité lhůty, které upravuje zákon.

Pravomocná odsouzení se zapisují do Odkaz se otevře v novém okně.spolkového ústředního rejstříku trestů. Údaje budou zapsány bez ohledu na to, zda s tím souhlasíte. Po stanovené době budou údaje o odsouzení vymazány, pokud mezitím nedošlo k novým odsouzením. Tato doba se určuje podle délky vysloveného trestu.

Jaké údaje se zjišťují v trestním řízení a kdy?

Policie a státní zastupitelství mohou kdykoli využít svých databází. Vy sami nemáte ke Odkaz se otevře v novém okně.spolkovému ústřednímu rejstříku přístup. Pro přípravu hlavního líčení si soud vyžádá výpis z rejstříku.

Jsou tyto údaje důležité pro vyšetřovací řízení?

Pokud se zjistí vyšetřovací řízení v minulosti, musí státní zastupitelství tuto skutečnost zohlednit, např. při zkoumání možnosti zastavit řízení podle §§ 153, 153a německého trestního řádu.

Jsou tyto údaje důležité pro odsouzení?

Zákon stanoví, že dřívější odsouzení, která jsou obsažena ve spolkovém centrálním rejstříku, lze konstatovat v hlavním líčení. Pokud byla zjištěna předchozí odsouzení, může to mít negativní vliv na výměru trestu. Údaje, které uchovává pouze státní zastupitelství a policie, se v případě odsouzení nesmí při výměře trestu zohlednit.

Jak zjistím, jaké údaje se ohledně mé osoby uchovávají, a jak můžu takovému uchování údajů zabránit?

Jaké údaje se o vás uchovávají, zjistíte tak, že požádáte o informace příslušné orgány, která údaje zapisují.

Orgán, který uchovává vaše osobní údaje, můžete požádat o jejich výmaz. Pokud výmaz odmítne, můžete požádat o přezkoumání soud.

Další informace

Právní ustanovení o spolkovém centrálním rejstříku trestů naleznete na těchto internetových stránkách: Odkaz se otevře v novém okně.zákon o spolkovém ústředním rejstříku; uchovávání dat vyšetřujícím státním zastupitelstvím upravuje §§ 483 ff. německého trestního řádu (Strafprozessordnung); centrální rejstřík řízení státního zastupitelství (zentrale staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister) upravuje § 492 odst. 1 německého trestního řádu (Odkaz se otevře v novém okně.trestní řád) a přesněji jej určuje toto Odkaz se otevře v novém okně.nařízení. Právní úpravu údajů z policejních spisů obsahuje zákon o Spolkovém kriminálním úřadu Odkaz se otevře v novém okně.zákon o Spolkovém kriminálním úřadu a řada zákonů o policii spolkových zemí.

Opravné prostředky ve vyšetřovacím řízení (6)

Opatření přijatá ve vyšetřovacím řízení máte právo napadnout. Můžete využít tyto opravné prostředky: podat stížnost na služební dohled ((Dienstaufsichts-)Beschwerde) nebo návrh na soudní rozhodnutí (Antrag auf gerichtliche Entscheidung).

Proti rozhodnutí soudu můžete podat stížnost (Beschwerde).

Pokud policie nebo státní zastupitelství přijaly určité opatření, aniž by to nařídil soudce, máte možnost nechat dané opatření dodatečně přezkoumat soudem. Pokud podáte odpor proti zabavení věci, bude věc předložena soudci, aniž byste o to musel požádat.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 – Jak získáte radu od advokáta

Pokud se vás nějakým způsobem týká trestní řízení, může být popř. výhodou vyžádat si nezávislou právní radu. Na těchto informačních stránkách se dozvíte, kdy a za jakých podmínek máte právo na obhajobu ze strany advokáta. Dále se dozvíte, jak najdete advokáta a jak můžete uhradit náklady s ním spojené, pokud si advokáta nemůžete dovolit.

Jak najdete advokáta?

Pokud se dozvíte, že je proti vám vedeno vyšetřování, protože jste podezřelý ze spáchání trestného činu, můžete např. přes internet nalézt advokáty, kteří se specializují na trestní právo, tj. advokáty se specializací na trestní právo. Každý advokát zapsaný v Německu je oprávněný vystupovat jako obhájce v trestních věcech. Pokud je věc naléhavá, protože vám hrozí, že budete zatčen nebo u vás bude provedena prohlídka, můžete ve většině regionů Německa nalézt obhájce v trestních věcech prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.linky tísňového volání, jež funguje 24 hodin denně. Pokud jsou pro vás důležitá kritéria, jako jsou znalosti cizích jazyků či blízkost bydliště, můžete využít Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávací služby pracovního sdružení trestní právo (Arbeitsgemeinschaft Strafrecht) Svazu německých advokátů (Deutscher Anwaltverein) nebo vyhledávacích stránek regionálních advokátních komor. Od 1. ledna 2010 se sestavují regionální seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít Odkaz se otevře v novém okně.nutnou obhajobu. Informace o tom, kde takové seznamy naleznete a jak jsou přístupné, získáte prostřednictvím místních advokátních komor (mj. také Odkaz se otevře v novém okně.zde).

Pokud jste byl zatčen nebo jste ve Odkaz se otevře v novém okně.vyšetřovací vazbě, nemáte k takovým zdrojům informací přístup. Policie má povinnost vydat vám na požádání seznam advokátů nebo telefonní seznam. Policie má k dispozici rovněž Odkaz se otevře v novém okně.telefonní čísla linek tísňového volání. Pokud vám policie neumožní kontakt s advokátem, měl byste tuto skutečnost bezpodmínečně sdělit soudu, až před něj budete předveden. Také soudy mají k dispozici seznamy advokátů, kteří jsou ochotni převzít Odkaz se otevře v novém okně.nutnou obhajobu.

Kdo musí uhradit náklady na advokáta?

Náklady na advokáta musí uhradit stát, pokud budete zproštěn obžaloby. Pokud bude řízení Odkaz se otevře v novém okně.zastaveno ve fázi přípravného řízení nebo pokud budete uznán vinným, musíte tyto náklady uhradit sám.

I v případě, že máte pouze malý nebo žádný příjem, nebude vám v trestním řízení zpravidla poskytnuta žádná státní finanční podpora. Pouze pokud jde o první poradenský rozhovor, můžete u okresního soudu, který je příslušný pro místo vašeho bydliště, zažádat o Odkaz se otevře v novém okně.poradenskou pomoc.

Úhrada nákladů na advokáta je zvláštně upravena v případě Odkaz se otevře v novém okně.nutné obhajoby. Pokud jde o nutnou obhajobu, advokáta platí nejprve stát. Advokát jako obhájce stanovený z úřední povinnosti ovšem obdrží honorář, který je určen zákonem a je nižší než honorář, jenž by advokát mohl požadovat v případě, že neobhajuje jako stanovený obhájce. Upozorňujeme vás, že pokud budete uznán vinným, budou vám náklady na nutnou obhajobu vyúčtovány po skončení řízení. Za předpokladu, že toho jste schopen, pak v takovém případě musíte státu splatit náklady na advokáta a kromě toho musíte advokátovi zaplatit náklady, které by mohl požadovat v případě, že by nešlo o nutnou obhajobu.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

3 – Vaše práva během přípravného řízení

Na těchto informačních stránkách naleznete informace o přípravném řízení. Přípravné řízení je zahájeno prvním vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení a je ukončeno podáním obžaloby nebo zastavením řízení ze strany státního zástupce.

V jakých fázích probíhá vyšetřování v trestní věci?

Orgány činné v trestním řízení (státní zástupce nebo policie) proti vám zahájí přípravné řízení, pokud existuje konkrétní podezření, že jste spáchal trestný čin. Účelem přípravného řízení je objasnit, zda je podezření vůči vám důvodné či nikoli. Proto se musí vyšetřit i okolnosti, které jsou pro vás polehčující. Pokud státní zástupce považuje podezření za důvodné, podá obžalobu (nebo navrhne Odkaz se otevře v novém okně.trestní příkaz).

Policie a státní zástupce mohou v rámci vyšetřování přijmout různá opatření. Jaká opatření použijí a kdy, závisí na konkrétním případě. Můžete být například ihned po činu zatčen. Po zatčení může následovat vyšetřovací vazba.

Ohledně opatření přípravného řízení, která vás omezují, se můžete – i dodatečně – obrátit na soud.

Orgány činné v trestním řízení mohou popř. nahlédnout do údajů o dřívějších přípravných řízeních a odsuzujících rozsudcích. Podrobnější vysvětlení naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vaše práva během vyšetřování

Během celého přípravného řízení máte právo využít právní pomoci advokáta. Informace o tom, kde najdete advokáta a jaké náklady jsou s ním spojené naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Pokud neovládáte německý jazyk, musí vám být na žádost přidělen tlumočník, abyste se se svým obhájcem domluvil .

Nemáte právo nahlédnout do spisu. Informace ze spisů vám však mohou být sděleny v případě, že tím nebude ohroženo vyšetřování nebo to nebude v rozporu s právem třetích stran. Po ukončení vyšetřování musí být Vašemu obhájci umožněno nahlédnout do spisu. Dříve je to možné pouze v případě, že tím nebude ohrožen účel vyšetřování.

Informace o Vašich právech, jež máte v případě, že proti vám bude v rámci vyšetřování přijato některé z následujících opatření, naleznete v přílohách:

Jsem příslušník jiného státu, jaký to má vliv na přípravné řízení?

V zásadě platí, že v době, kdy přípravné řízení v trestní věci probíhá, smíte opustit Německo. Jiná je situace pouze tehdy, že jste byl zatčen nebo byl zrušen příkaz k vzetí do vazby a vám bylo např. uloženo, že bez souhlasu soudu nesmíte opustit místo bydliště.

Pokud víte, že proti vám probíhá přípravné řízení, měl byste zajistit, aby vás státní zástupce a soud mohli zastihnout poštou.

Během přípravného řízení se můžete kdykoli obrátit na konzulární úřad vaší země původu.

Výslech obviněného (1)

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, policie nebo státní zástupce vás ohledně tohoto obvinění vyslechnou, aby vám poskytly právo na slyšení. V určitých případech můžete být na žádost státního zástupce vyslechnut také soudcem.

Co musím udělat, když budu předvolán k výslechu?

Pokud vás předvolají k výslechu státní zástupce nebo soud, musíte se dostavit. Pokud se k výslechu nedostavíte, můžete být předveden nedobrovolně. Pokud vás k výslechu předvolá policie, nemáte povinnost se dostavit.

Co mi bude vysvětleno před zahájením výslechu?

Před zahájením výslechu vám musí být vysvětleno, z jakého činu jste podezřelý a jaká trestní ustanovení jste údajně porušil. Musíte být rovněž poučen o tom, že máte právo nevypovídat, že ještě před výslechem můžete konzultovat svého obhájce a můžete požádat o dokazování ve svůj prospěch.

Bude mi přidělen tlumočník, pokud neovládám řeč?

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, bude přizván tlumočník, který je pro vás zdarma. Tlumočník je přítomen během celého výslechu a tlumočí otázky, Vaše odpovědi a překládá písemný protokol Vašeho výslechu.

Mohu mluvit se svým advokátem?

Jako podezřelý smíte kdykoli (i před samotným výslechem) mluvit se svým Odkaz se otevře v novém okně.obhájcem, a to buď sám, nebo v přítomnosti tlumočníka. Pokud vás vyslýchá státní zástupce nebo soudce, smí být Váš advokát přítomen, nikoli však, pokud vás vyslýchá policie.

Budou mi kladeny otázky? Mám vypovídat?

Nejpozději před ukončením vyšetřování vás musí vyslechnout policie nebo státní zástupce. Výjimkou je případ, kdy bylo řízení zastaveno. V jednoduchých věcech vám otázky mohou být položeny písemně.

Při výslechu (i písemném) máte povinnost uvést údaje o své osobě. Jedná se o křestní jméno, příjmení, rodné příjmení, místo a den narození, rodinný stav, zaměstnání, adresa bydliště a státní příslušnost.

Nemusíte se ovšem vyjadřovat k obvinění a uvádět údaje týkající se věci. O tom, zda budete vypovídat a v jakém rozsahu, rozhodujete – popř. po poradě se svým obhájcem – sám.

Co se stane, když vypovím skutečnosti, které mi ve věci přitíží?

Vše, co uvedete při výslechu, bude zapsáno do protokolu. Pokud vypovíte skutečnosti, které vám přitíží, bude o tom informován také soud, který bude daný trestný čin posuzovat po vznesení obžaloby. I v případě, že později nebudete vypovídat nebo svou výpověď odvoláte, může příslušný soud při posouzení věci zohlednit údaje, které jste uvedl dříve.

Budu při výslechu informován o stavu vyšetřování?

Co vám orgán činný v trestním řízení o stavu vyšetřování sdělí, je na jeho posouzení. Není ovšem dovoleno vás klamat.

Jaké metody se nesmějí při výslechu použít?

Při výslechu nesmíte být mučen či jinak fyzicky ovlivňován. Nesmí vám být vyhrožováno a nesmí vám být slíbena jakákoli právně nepřípustná výhoda. Výpověď, ke které došlo v rozporu s těmito zákazy, se nesmí použít, i kdybyste s tím souhlasil.

Další informace

Ustanovení upravující výslech naleznete v §§ 136, 136 a, 163 a německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Zjištění osobních a biometrických údajů / tělesná prohlídka / odběr krve atd. (2)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co znamená zjištění osobních a biometrických údajů (erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung)? Kdy se provede?

Zjištění osobních a biometrických údajů znamená nejprve identifikační opatření, s jejichž pomocí má být v zahájeném trestním řízení dokázána Vaše vina či nevina. Za tímto účelem smíte být vyfotografován, mohou vám být odebrány otisky prstů a dlaní nebo zaznamenány zvláštní tělesné znaky, např. tetování.

Zjištění osobních a biometrických údajů pro účely trestního řízení smí nařídit soud, státní zástupce a policie. Zpravidla je provádí policie.

Zjištění osobních a biometrických údajů může být provedeno i proti Vaší vůli. Policie vás např. může držet a natáhnout Vaše paže a prsty, aby mohla odebrat otisky prstů.

Může být zjištění osobních a biometrických údajů provedeno i tehdy, když to není aktuálně nutné (například proto, že už je jednoznačně jasné, že jsem pachatel)?

Zjištění osobních a biometrických údajů je přípustné i pro účely budoucích trestních řízení; v takovém případě neslouží k usvědčení v zahájeném trestním řízení, nýbrž k preventivnímu shromáždění identifikačních znaků pro objasnění v rámci jiných, budoucích trestních řízení. Musí proto existovat důvody k domněnce, že proti vám budou pravděpodobně vedena trestní řízení i v budoucnu.

Může být provedena tělesná prohlídka?

Aby bylo možné zjistit skutečnosti, které jsou pro trestní řízení důležité jako důkazní materiál, smí být nařízena tělesná prohlídka.

V případě jednoduché tělesné prohlídky, kterou provádí policie, se zjišťují tělesné vlastnosti nebo se zjišťuje, zda se ve Vašich přirozených tělesných otvorech nenachází cizí předměty. Pokud by se tato prohlídka měla dotknout Vašeho pocitu studu, bude provedena osobou stejného pohlaví či lékařem/lékařkou. Před prohlídkou máte být upozorněn na to, že na žádost má být povolena osoba, které důvěřujete, a že v případě oprávněného zájmu máte právo zvolit si, jaké pohlaví má mít osoba provádějící prohlídku. Prohlídku musíte strpět, je však zakázáno vás nutit k tomu, abyste se na ní aktivně podílel.

Smí mi být odebrána krev, jiné tělesné tekutiny či vzorky DNA (např. z vlasů či slin)?

Krev či jiné tělesné tekutiny vám smějí být odebrány například za účelem prokázání alkoholu v krvi nebo pro účely molekulárně genetického vyšetření, které porovnává Váš identifikační vzorek DNA se stopami nalezenými na místě činu. Tyto zákroky smí provádět pouze lékař, nikoli policie. Odebrané vzorky se musí zničit, pokud již nejsou pro trestní řízení potřebné. Identifikační vzorek DNA však smí být uchován v rejstříku v případě, že existuje důvod k domněnce, že proti vám budou vedena trestní řízení i v budoucnu z důvodu spáchání závažného trestného činu.

Pokud tělesnou prohlídku či analýzu DNA odmítnete, musí ji nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie. Nařízení o prohlídce může být provedeno i proti Vaší vůli.

Další informace

Zjištění osobních a biometrických údajů upravuje § 81b, tělesnou prohlídku a odběr krve §§ 81a a 81d, analýzu DNA §§ 81e, 81fa 81g německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Prohlídka / odnětí věci / odposlech (3)

Odkazy na opravné prostředky proti těmto opatřením naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Smí být prohledán můj byt, kancelář či auto atd.?

Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu, státní zástupce a policie smějí prohledat Váš byt, jiné prostory i Vaše auto, je-li podezření, že se zde nacházejí důkazy. Prohlídka se smí vykonat i v případě, že máte být zatčen.

Prohlídku musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může prohlídku nařídit také státní zástupce a policie.

Prohlídce smíte být přítomen. Přítomnost u prohlídky smíte dovolit i svému obhájci. Pokud prohlídce není přítomen ani soudce ani státní zástupce, měli by k ní být přizváni, pokud možno, dva obecní úředníci. Můžete se však jejich přítomnosti vzdát. Pokud o to požádáte, musí vám být po ukončení prohlídky vydán spis, ve kterém je uveden důvod prohlídky a trestný čin, ze kterého jste obviněn.

Smějí mi být odňaty věci, které mi patří?

Orgány činné v trestním řízení mohou zajistit předměty v případě, že jsou důležité jako důkazy. Pokud tyto předměty nevydáte dobrovolně, mohou vám být odňaty. Odnětí věci musí zásadně nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí odnětí nařídit také státní zástupce nebo policie. Proti tomuto nařízení můžete kdykoli (tj. i po ukončení prohlídky) podat opravný prostředek k soudu.

Pokud budou při prohlídce zajištěny či odňaty věci, musí vám být na požádání předán seznam těchto předmětů.

Smí mi být odňat i řidičský průkaz?

Řidičské oprávnění vám smí být předběžně odebráno v případě, že existují vážné důvody k domněnce, že vám soud v pozdějším rozsudku ve věci trestného činu v dopravě toto řidičské oprávnění odebere. Tak je tomu zpravidla v případě, že jste trestný čin spáchal v souvislosti s řízením motorového vozidla a tím jste prokázal, že nejste způsobilý k řízení motorových vozidel. Předběžné odebrání řidičského oprávnění soudem platí jako potvrzení dřívějšího odnětí řidičského průkazu soudem. Hrozí-li prodlení, policie nebo státní zástupce vám smějí odejmout řidičský průkaz v případě, že existují závažné důvody pro to, aby vám bylo řidičské oprávnění odebráno.

Smím být odposloucháván?

Vaše telekomunikace (např. prostřednictvím telefonu) a rozhovory, které vedete ve svém bytě, smějí být při splnění přísných zákonných podmínek sledovány a zaznamenávány; předpokladem ovšem je, že jste podezřelý ze spáchání závažného, popř. zvlášť závažného trestného činu. Obě opatření musí nařídit soud. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, smí sledování telekomunikace nařídit také státní zástupce. O opatřeních sledování musíte být dodatečně informován.

Další informace

Prohlídku a odnětí věci upravují §§ 102 ff., 94 ff., předběžné odebrání řidičského oprávnění (odnětí řidičského průkazu) § 111a odposlech §§ 100a ff. německého Odkaz se otevře v novém okně.trestního řádu.

Zadržení (4)

Státní zástupce a policie vás mohou předběžně zadržet v případě, že budete po spáchání trestného činu zadržen ještě na místě činu nebo že zde budete pronásledován a bude existovat podezření, že chcete uprchnout. Hrozí-li prodlení, tedy v neodkladném případě, může vás státní zástupce a policie předběžně zadržet v případě, že existují podmínky pro zatýkací rozkaz. Tak je tomu v případě, že jste důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje konkrétní důvod vazby. V okamžiku zadržení již mohl být zatýkací rozkaz vydán nebo musí být ještě vydán soudcem na návrh státního zástupce.

Zadržení je možné také tehdy, pokud určité vyšetřovací úkony mají být provedeny proti vaší vůli, např. výslech obviněného nebo Odkaz se otevře v novém okně.tělesná prohlídka.

Když budu zatčen, bude mi sdělen důvod?

Ano, v každém případě. Pokud byl proti vám vydán zatýkací rozkaz, musí vám být při zatčení předán jeho opis.

Jak dlouho smím být zadržován?

Pokud je důvodem zadržení zatýkací rozkaz, který již byl vydán či se o něj má zažádat, platí tyto lhůty.

V případě, že jste byl zadržen, aby bylo možné provést proti vaší vůli vyšetřovací úkony, musí být tato opatření provedena bez většího prodlení a vy musíte být následně propuštěn. Přípustná délka zadržení závisí na konkrétním případě. Zadržení však nesmí trvat déle než do konce dne následujícího po dni zadržení.

Ukáže-li se, poté co jste byl zadržen, že jste ještě nevykonal trest odnětí svobody, který vám byl uložen v minulosti, můžete být po zadržení předán do výkonu trestu.

Smím někoho kontaktovat?

V případě, že budete zadržen, máte právo kdykoli kontaktovat obhájce vaší volby. Pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete. Můžete rovněž požádat o to, aby byl informován konzulární úřad vaší země původu, a můžete mu zaslat zprávu.

Může přijít lékař, pokud ho budu potřebovat?

Máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby.

Co je to evropský zatýkací rozkaz a jak ho mohu napadnout?

Účelem evropského zatýkacího rozkazu je zadržení osoby hledané v EU a její předání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody či jiného opatření omezujícího osobní svobodu. Jestliže byl evropský zatýkací rozkaz proti vám vydán, můžete být v některém z členských států zadržen a předán do členského státu, který rozkaz vydal.

Pokud budete na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen v Německu, nejprve vás ohledně ohledně osobních poměrů a možných námitek k vydání vyslechne nejbližší okresní soud (Amtsgericht). O vašich námitkách rozhodne vrchní soud (Oberlandesgericht).

V každé fázi řízení máte právo požádat o právní pomoc.

Souhlasíte-li se svým vydáním, bude vydání neprodleně provedeno (tzv. zkrácené vydávací řízení). Kromě toho budete poučen o tom, že se můžete zříci zásady speciality. Pokud tak učiníte, můžete být ve státě, který vydal zatýkací rozkaz, stíhán i za jiný trestný čin, který není předmětem evropského zatýkacího rozkazu. Souhlas se zkráceným vydávacím řízením a/nebo se zřeknutím se zásady speciality nelze vzít zpět.

Pokud souhlas nedáte, vrchní soud do 60 dnů rozhodne, zda je vydání přípustné a lze jej povolit. Opravný prostředek v tomto případě neexistuje.

Podrobnější informace naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde a Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vyšetřovací vazba (5)

Kdy musím být informován o zatýkacím rozkazu?

Pokud jste byl zadržen na základě zatýkacího rozkazu, musí vám být daný zatýkací rozkaz předán při zatčení. Pokud jste byl předběžně zadržen, musíte být předveden před soud nejpozději den po zadržení. Jestliže soud proti vám zatýkací rozkaz vydá, informuje vás o tom. Pokud soud zatýkací rozkaz nevydá, musíte být propuštěn na svobodu.

Kdy budu vzat do vyšetřovací vazby?

Vyšetřovací vazbu lze nařídit, pokud jste vážně podezřelý ze spáchání trestného činu a existuje důvod pro vazbu. Důvodem pro vazbu může být spáchání zvlášť závažného trestného činu, útěk, riziko útěku, riziko opakování trestné činnosti a riziko maření vyšetřování, např. tím, že zničíte důkazy či se pokusíte působit na svědky. Riziko útěku lze předpokládat, pokud nemáte trvalé bydliště, nejste ve stálém pracovním poměru a nemáte úzké sociální vazby.

Jak se mohu bránit proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby?

Proti příkazu k předání do vyšetřovací vazby můžete podat stížnost, o které rozhodne další nadřízený soud. Namísto podání stížnosti můžete požádat o přezkum důvodnosti vazby, který provede soud, jenž vydal zatýkací rozkaz. Pokud však požádáte o přezkum důvodnosti vazby, nemůžete zároveň podat stížnost.

Jak dlouho musím zůstat ve vyšetřovací vazbě?

Vyšetřovací vazba může trvat až do konce trestního řízení. Můžete být propuštěn dříve, pokud bude zatýkací rozkaz zrušen nebo bude od výkonu vyšetřovací vazby upuštěno. Od výkonu vazby může být upuštěno mj. pod podmínkou, že složíte peněžní záruku nebo se budete pravidelně hlásit na policii.

Doba výkonu vazby smí přesáhnout šest měsíců pouze za určitých podmínek, které musí přezkoumat z moci úřední státní zástupce a soud (vyšetřování je obzvláště obtížné nebo rozsáhlé nebo existuje jiný důležitý důvod).

Co mi bude řečeno při zatčení?

Pokud jste byl zadržen, musíte být v jazyce, kterému rozumíte, poučen o tom, že

 • musíte být bezodkladně, nejpozději den po zadržení, předveden před soud,
 • máte právo vyjádřit se k obvinění a ohledně věci nevypovídat,
 • máte právo požádat o zjišťování důkazu a právo ohledně věci nevypovídat,
 • můžete kdykoli, také již před výslechem, konzultovat obhájce vaší volby,
 • máte právo požadovat vyšetření lékařem vaší volby a
 • pokud to nemaří účel vyšetřování, můžete informovat příbuzného nebo osobu, které důvěřujete.

Musíte být upozorněn, že můžete požádat o bezplatné přizvání tlumočníka a o informování konzulárního úřadu vaší země původu, kterému můžete rovněž zaslat zprávu. Kromě toho musíte být při výslechu, který vede soud, upozorněn na přitěžující okolnosti. Musíte mít možnost vyvrátit důvody podezření a vazby a uplatnit skutečnosti, které mluví ve váš prospěch. Rovněž musíte být poučen o tom, že máte právo podat stížnost na vzetí do vazby a právo na přezkoumání důvodnosti vazby.

Mohu ve vazbě přijímat návštěvy, dostávat poštu, nosit vlastní oblečení atd.?

Možnost přijímat během vyšetřovací vazby návštěvy a poštu v zásadě existuje. Mohou vám však být uložena omezení. Může být například nařízeno, že příjímání návštěv a telekomunikace musí být schváleno. Může být nařízeno, že vaše návštěvy, telekomunikace, korespondence a balíky budou kontrolovány nebo že předávání předmětů během návštěv musí být schváleno. Proti tomu můžete podat stížnost. Písemný a ústní kontakt s vaším obhájcem je vám naopak zásadně bez omezení dovolen. Výkon vyšetřovací vazby upravují v jednotlivých spolkových zemích různé zákony.

Obžaloba (6)

Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu či u příslušného soudu navrhne Odkaz se otevře v novém okně.trestní příkaz. V opačném případě zastaví řízení. Státní zástupce ve spisu obžaloby shrne, z jakého činu jste obviněn, jaký trestní zákon jste údajně porušil a jaké existují důkazy v této věci.

Co to znamená, když mi soud zašle obžalobu?

Soud v rámci předběžného projednání obžaloby přezkoumá, zda proti vám zahájí hlavní řízení. Seznámí vás s obžalovacím spisem a zároveň vás vyzve, abyste během stanovené lhůty vysvětlil, zda mají být zjišťovány další polehčující důkazy či zda hodláte vznést proti zahájení hlavního řízení námitky.

V rámci zkráceného přípravného řízení je obžaloba upravena jinak. Příslušné informace naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Co mohu udělat, když nerozumím obžalobě, protože nemluvím německy?

Pokud obdržíte obžalobu, která je sepsána v jazyce, jemuž nerozumíte, můžete požádat o to, aby vám byla bezplatně přeložena a znovu předána.

Co mohu udělat, když považuji obžalobu za chybnou?

Během určité lhůty, kterou stanoví soud, můžete sdělit, proč obžalobu považujete za nesprávnou. Můžete také požádat o to, aby byly zjištěny důkazy, které jsou pro vás podle vašeho názoru polehčující.

Může soud obžalobu také odmítnout?

Pokud se soud domnívá, že na základě obžalovacího spisu zřejmě nebudete odsouzen, odmítne hlavní řízení zahájit (například proto, že důkazy považuje za nedostatečné). Proti tomu rozhodnutí může státní zástupce ihned podat stížnost.

Může být obžaloba před hlavním líčením změněna?

Dokud soud nepřipustí obžalobu pro hlavní líčení, může ji státní zástupce vzít zpět a změnit. Nové důkazy může v každém případě předkládat v průběhu celého trestního řízení.

Mohu být obžalován kvůli trestnému činu, kvůli kterému proti mně již byla podána obžaloba v jiném členském státě?

Obžaloba podaná v jiném členském státě nebrání podání obžaloby v Německu. Pouze v případě, že jste již byl ve stejné věci odsouzen, nebudete již opětovně trestně stíhán.

Budu informován o svědcích, kteří proti mně vypovídali, a o důkazech, které proti mně byly předloženy?

Státní zástupce v obžalobě uvede důkazy, které mají doložit obvinění. Váš obhájce může nahlédnout do spisů nejpozději po ukončení vyšetřování a před vznesením obžaloby. Vy můžete ze spisů obdržet informace a jednotlivé opisy.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 – Vaše práva v řízení před soudem

Státní zástupce zašle obžalobu soudu a soud v rámci předběžného projednání obžaloby rozhodne, zda zahájí hlavní řízení, tj. uskuteční líčení či nikoli.

Připustí-li soud obžalobu k líčení, je hlavní řízení zahájeno hlavním líčením. Hlavní líčení může trvat jeden či více dní. Obžalobu lze také projednat ve Odkaz se otevře v novém okně.zkráceném řízení, které je upraveno zvláštními ustanoveními.

Jak probíhá hlavní líčení?

Nejprve se zjistí, kdo se dostavil (státní zástupce, vy a popř. váš obhájce, svědkové, znalec). Svědkové poté musí čekat mimo soudní síň.

Budou vám položeny otázky týkající se osobních údajů. Musíte uvést jména, adresu, místo a datum narození, státní příslušnost, rodinný stav a zaměstnání. Nemusíte uvádět výši svého příjmu.

Poté bude přečtena obžaloba.

Dostanete příležitost vyjádřit se k obvinění. Nemusíte se vyjádřit, máte právo nevypovídat. Pokud nebudete vypovídat, soud z toho nesmí vyvodit závěry, které by byly ve váš neprospěch. Následně budou prováděny důkazy, tj. vyslechnou se svědkové, promluví znalec a/nebo se přečtou listiny.

Státní zástupce a – pokud ho máte – váš obhájce ke konci líčení postupně zhodnotí výsledek provádění důkazů a podají návrhy na odsouzení či zprošťující výrok.

Poslední slovo máte vy.

Soud vyhlásí rozsudek a odůvodní ho.

Kde se koná hlavní líčení?

Hlavní líčení se koná tam, kde státní zástupce vznese žalobu; tuto otázku upravují právní předpisy. Hlavní líčení často probíhá před soudem v místě, kde byl spáchán skutek.

Zda bude hlavní líčení probíhat před okresním (Amtsgericht), krajským (Landgericht) či vrchním soudem (Oberlandesgericht) závisí na tom, jaký trest lze za daný skutek očekávat. V případě, že se očekává pouze peněžitý trest nebo trest odnětí svobody v délce trvání do dvou let, rozhoduje soudce okresního soudu. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než dvou do čtyř let, rozhodují tři soudci okresního soudu ve složení: soudce z povolání a dva přísedící. V případě, že se očekává trest odnětí svobody v délce trvání od více než čtyř let, rozhoduje krajský soud ve složení: dva nebo tři soudci z povolání a dva přísedící. Pokud jde o protistátní věci, je příslušný vrchní soud ve složení: tři soudci z povolání.

Je hlavní líčení veřejné?

Hlavní líčení je veřejné. Veřejnost je vyloučena pouze ve výjimečných případech, např. v zájmu ochrany svědků.

Je možné během hlavního líčení pozměnit obžalobu?

Obvinění obžaloby lze na pokyn soudu nepatrně pozměnit. Nová obvinění lze během hlavního líčení vznést pouze prostřednictvím další obžaloby. O takovém rozšíření obvinění obžaloby se však bude jednat pouze v případě, že s tím budete souhlasit vy a soud.

Co se stane, když během hlavního líčení přiznám vinu v některých či ve všech bodech obžaloby?

Doznáním řízení nekončí. Může se ovšem stát, že soud upustí od provádění určitých důkazů, protože bude vaše doznání považovat za věrohodné (např. v situaci, kdy již provedené důkazy vaše doznání dokládají). Na základě doznání smí soud zmírnit trest. Za určitých podmínek může být vaše doznání součástí tzv. Odkaz se otevře v novém okně.dohody. Tato dohoda se vztahuje na výměru trestu, nikoli na skutečnost, zda jste uznán vinným či nikoli.

Jaká práva mám během hlavního líčení?

Zásadně se musíte k hlavnímu líčení dostavit. Pokud vás soud nezprostí povinnosti být u líčení přítomen a vy se přesto nedostavíte, bude hlavní líčení přerušeno a proti vám může být vydán zatýkací rozkaz. Výjimkou je hlavní líčení v rámci Odkaz se otevře v novém okně.řízení o trestním příkazu.

Pokud dostatečně neovládáte německý jazyk, jmenuje soud tlumočníka, který vám bude během hlavního líčení tlumočit veškeré důležité dění a výroky.

Smí vás obhajovat advokát. V určitých případech vás advokát obhajovat musí. Pokud si v takových případech advokáta nezvolíte, bude vám soudem přidělen Odkaz se otevře v novém okně.ustanovený obhájce.

Jaká mám práva, pokud jde o důkazy, které byly proti mně předneseny?

Po provedení důkazu k němu můžete uvést vysvětlení. Proti provedení a použití důkazů, které považujete za nezákonné, můžete vznést námitku.

Můžete požádat o provedení dalších důkazů. Důkazy můžete také sám zjišťovat, přičemž však nemáte pravomoce policie. Nesmíte např. odposlouchávat telefony a jejich nahrávky předložit jako důkaz.

Můžete požádat svědky, aby vypovídali o tom, čeho byli svědky, a můžete je také přivést před soud. Uvědomte si však, že svědkové mají povinnost říci před soudem pravdu.

Svědkům pokládá otázky nejprve soud a státní zástupce. Poté smí svědkům klást otázky váš advokát a vy.

Zpravidla se předčítá výpis z vašeho Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku trestů. Jestliže jste již byl v minulosti odsouzen kvůli trestnému činu, který se podobá trestnému činu právě projednávanému, může být přečten i dřívější rozsudek v dané věci. Odsuzující rozsudky vydané v minulosti v jiných členských státech nejsou v rejstříku obsaženy. Pokud se však soud o minulých rozsudcích dozví jinou cestou, může takové informace zohlednit i v hlavním líčení.

Co se děje na konci hlavního líčení?

Hlavní líčení může být ukončeno rozsudkem nebo zastavením řízení.

Hlavní líčení většinou končí vynesením rozsudku. Soud vás v závislosti na důkazech může uznat vinným trestným činem nebo vás může zprostit obžaloby. Může uložit peněžitý trest nebo trest odnětí svobody. Kromě toho může soud v určitých, zákonem upravených případech nařídit opatření, jako je umístění do psychiatrické léčebny, do léčebny drogově závislých nebo může nařídit zabezpečovací detence. Tím může být odebrání řidičského oprávnění. Jako tzv. vedlejší trest může soud uložit zákaz řízení motorových vozidel.

Odkaz se otevře v novém okně.Peněžitý trest se ukládá jako určitý počet denních sazeb (např. 50 denních sazeb ve výši 1 sazba/15 EUR). Jedna denní sazba činí vždy třicetinu měsíčního příjmu. Peněžitý trest lze splatit také prací. V případě, že peněžitý trest nezaplatíte či jej nesplatíte prací, budete za každou denní sazbu vzat na jeden den do vězení. V případě peněžitého trestu, který činí méně než 180 denních sazeb, může být za určitých podmínek uložen i podmíněný trest. Bude vám pak udělena důtka a daný trest musíte zaplatit pouze v případě, že se opět dopustíte trestného činu nebo porušíte příkazy, které vám byly uloženy.

Tresty odnětí svobody v délce trvání do dvou let mohou být podmíněně odloženy. Pokud se neosvědčíte, může být trest plně vykonán.

Opatření a vedlejší tresty lze nařídit dodatečně k příslušnému trestu.

Jakou roli hraje v hlavním líčení poškozený?

Poškozený je většinou důležitý svědek a jako takový bude vyslechnut.

V případě určitých trestných činů se může poškozený hlavního líčení aktivně účastnit, pokud je oprávněn k vedlejší žalobě. Jako vedlejší žalobce smí poškozený sám klást otázky a navrhovat důkazy nebo tak může činit prostřednictvím svého advokáta, pokud využije jeho právní pomoci. Na konci hlavního líčení smí poškozený a jeho advokát přednést závěrečnou řeč, ve které podají návrh na trest.

Další informace

Hlavní líčení upravuje německý Odkaz se otevře v novém okně.právní řád a Odkaz se otevře v novém okně.zákon o soudech.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

5 – Vaše práva po skončení hlavního líčení

Jestliže vás soud odsoudí, můžete proti rozsudku podat opravný prostředek. V případě, že budete zproštěn obžaloby, nemáte k dispozici žádný opravný prostředek, i kdybyste s odůvodněním rozsudku nesouhlasil. Soud vás musí poučit o opravných prostředcích, kterých můžete využít.

Proti rozsudku okresního soudu (Amtsgericht) můžete podat dva typy opravných prostředků: odvolání a dovolání. Proti rozsudkům krajského soudu (Landgericht) můžete využít pouze dovolání.

Mohu podat opravný prostředek?

Ihned po vyhlášení rozsudku můžete vy nebo váš advokát nechat zapsat do protokolu, že podáte opravný prostředek. Opravný prostředek můžete rovněž podat do jednoho týdne po vyhlášení rozsudku. Můžete jej podat písemně nebo ústně do protokolu v podatelně soudu. Opravný prostředek můžete podat i v případě, že rozsudku předcházela dohoda.

Opravným prostředkem se můžete bránit proti rozsudku samotnému nebo pouze proti výši trestu.

Pokud podáte odvolání, je na vašem rozhodnutí, zda jej odůvodníte.

Dovolání musí být odůvodněno, a to nejpozději měsíc poté, co jste obdržel písemné odůvodnění rozsudku. Dovolání nemůžete odůvodnit sám, nýbrž k tomu potřebujete advokáta.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Pokud proti rozsudku podáte opravný prostředek, rozsudek nejprve nenabude právní moci a nebude vykonán. To znamená, že uložený peněžitý trest nejprve nemusíte zaplatit či nemusíte nastoupit do výkonu vazby. Pokud se však nacházíte ve vyšetřovací vazbě, nebudete ani propuštěn. Abyste mohl být propuštěn z vyšetřovací vazby, musí soud zrušit příkaz k předání do vyšetřovací vazby nebo vás vyšetřovací vazby ušetřit.

Konkrétní lhůty, během kterých musí být ohledně vašeho opravného prostředku rozhodnuto, neexistují. Obecně však platí zásada urychlení, tj. zásada, že trestní řízení má být provedeno co nejrychleji.

V případě odvolání hlavní líčení provede krajský soud, který je nyní příslušný. Odvolací soud sám rozhodne, jaké důkazy považuje za důležité. Může se jednat o stejné důkazy jako u soudu, který rozhodl v prvním stupni. Může jít ovšem i o jiné důkazy. Nové návrhy na důkazy můžete podat rovněž vy sám.

V rámci dovolání se neprovádí žádné nové důkazy. Daný rozsudek a řízení se přezkoumají pouze, pokud jde o právní chyby.

Co se děje během řízení o opravném prostředku?

Řízení o opravném prostředku u krajského soudu probíhá podle stejně jako řízení před okresním soudem. Krajský soud vydá svůj vlastní rozsudek. Jinak je tomu pouze v případě, že se odvoláváte jen ohledně výše trestu. V takovém případě provádí soud pouze důkazy, které jsou důležité pro určení trestu, např. důkazy ohledně vašich pohnutek a osobních poměrů.

O dovolání může být rozhodnuto rovněž bez ústního líčení.

Co se stane, když opravný prostředek bude úspěšný / nebude úspěšný?

Pokud bylo vaše odvolání úspěšné, budete na konci líčení o odvolání zproštěn obžaloby nebo odsouzen k mírnějšímu trestu. Nebudete-li zproštěn obžaloby, můžete proti rozsudku odvolacího soudu podat dovolání.

Pokud bylo dovolání úspěšné, existují dvě možnosti: Dovolací soud může za určitých podmínek vydat ve věci své rozhodnutí ve věci samé, např. vás může zprostit obžaloby. V určitých případech však musí dovolací soud napadený rozsudek zrušit a věc vrátit zpět soudu nižšího stupně.

Zrušený odsuzující rozsudek nesmí být zanesen do rejstříku trestů.

Rozsudek nabude právní moci v případě, že nikdo ze zúčastněných – tj. vy, státní zástupce a případný vedlejší žalobce – nepodá během lhůty pro opravné prostředky žádný opravný prostředek.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po skončení hlavního líčení poslán zpět?

Jako občan EU můžete být z Německa vykázán a odsunut pouze za přísně vymezených podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně EU o volném pohybu. Pokud se obáváte, že budete vyhoštěn, můžete konzultovat advokáta.

Budu-li odsouzen, mohu být kvůli stejnému trestnému činu postaven před soud ještě jednou?

Kvůli stejnému trestnému činu v zásadě nesmíte být odsouzen dvakrát. Ovšem posoudit otázku, zda se odsuzující rozsudek týká skutečně stejného trestného činu, je z právního hlediska komplikované.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

6 – Dopravní delikty a méně závažné přečiny

Jak jsou projednávány dopravní delikty?

Méně závažné dopravní delikty, jako např. překročení povolené rychlosti, jsou stíhány správním úřadem. Toto nejsou trestné činy, nýbrž přestupky. Naproti tomu se u obzvláště závažných dopravních deliktů, zejména u těch, kterými jsou ohroženy nebo zraněny třetí osoby, jedná většinou o trestné činy.

Vyšetřovací řízení vedou u méně závažných dopravních deliktů správní úřady. Během řízení můžete písemně uvést váš pohled na věc. U méně závažných dopravních deliktů (např. nesprávné parkování) je vám sdělena výstraha a je vám nabídnuto, abyste zaplatil blokovou pokutu, která může činiti až 35 EUR. Pokud ji zaplatíte, řízení tím skončí; pokud ji nezaplatíte a správní úřad vás shledá vinným ze spáchání přestupku, může ve váš neprospěch vydat rozhodnutí o uložení pokuty, v němž se vám ukládá zaplatit pokutu. V řízení o pokutě může být vysloven také zákaz řízení. Výše pokuty a trvání zákazu řízení je pro dopravní přestupky stanoveno v Odkaz se otevře v novém okně.katalogu.

Proti rozhodnutí o uložení pokuty můžete podat odpor. Řízení bude následně státním zastupitelstvím předloženo soudu. Soudem bude v zásadě vedeno hlavní řízení, jak je popsáno na Odkaz se otevře v novém okně.informační stránce 4. Soud všam může rozhodnout také usnesením, pokud nepovažuje hlavní řízení za nutné a vy a státní zastupitelství proti tomuto druhu řízení nic nenamítáte. Proti rozsudku nebo usnesení v takovém řízení můžete podat stížnost, o níž rozhoduje vrchní soud (Oberlandesgericht).  Tento opravný prostředek je však přípustný pouze, pokud vám byla uložena pokuta vyšší než 250 EUR nebo věc slouží tvorbě práva.

Jsou takové delikty stíhány u státních příslušníků jiných členských států? Jak?

Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Zaplacená peněžitá záruka je na konci řízení započtena na pokutu, která vám byla uložena. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.Takové delikty jsou stíhány také u státních příslušníků jiných členských států. Pokud budete přistižen při spáchání dopravního deliktu, mohou vám být přímo na místě uloženy pokuta nebo zaplacení peněžité záruky. Pokud nejste při spáchání deliktu přistižen na místě, můžete být stíhán, pokud váš domovský stát předává Německu údaje o držiteli vozidla. Německo se pravděpodobně od podzimu 2010 zapojí do systému výkonu pokut. To znamená, že pokuty uložené v Německu mohou být vymáhány vaším domovským státem.

Evidují se tyto delikty v trestním rejstříku?

Méně závažné dopravní delikty nejsou evidovány ve Odkaz se otevře v novém okně.Spolkovém ústředním rejstříku trestů, nýbrž v Odkaz se otevře v novém okně.dopravním ústředním rejstříku. V dopravním ústředním rejstříku se ukládají údaje

o všech osobách, které jsou s německým nebo zahraničním řidičským oprávněním evidovány při deliktu v silničním provozu v Německu. Ukládají se dopravní delikty, za něž byla uložena pokuta ve výši 40 EUR nebo vyšší. Podle závažnosti deliktu se ukládá určitý počet Odkaz se otevře v novém okně.bodů. Od počtu 18 bodů je zadrženo německé řidičské oprávnění, u zahraničního řidičského oprávnění zaniká právo řídit v Německu.

Další informace

Delikty v silničním provozu a příslušná řízení jsou upraveny v Odkaz se otevře v novém okně.zákoně o silničním provozu (Straßenverkehrsgesetz), v Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o silničním provozu (Straßenverkehrsordnung) a v zákoně o přestupcích.

Poslední aktualizace: 30/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.