Defendants (criminal proceedings)

Francie

These fact sheets explain what happens when someone is suspected or accused of an offence resulting in trial before a court. For information on minor offences such as breaches of the traffic regulations, usually liable to fixed penalties such as a fine, see fact sheet 5. If you are the victim of a crime, you will find full information on your rights here.

Obsah zajišťuje
Francie

General introduction

The four types of court with jurisdiction to hear cases in France are:

 • The Tribunal de police (police court)

Decisions are made by a single judge in this court which mainly deals with petty offences in category five (e.g. breaches of regulations liable to specific penalties). Appeals can be filed with the Chambre des appels correctionnels (Court of Appeal) but only in certain cases.

 • The Juridiction de proximité (local or community court)

Decisions are made by a single judge in this court which deals with petty offences in the first four categories.

Appeals are governed by the same rules as appeals against police court judgments.

 • The Tribunal correctionnel (criminal court dealing with lesser offences)

Three judges are normally present at this court, which mainly deals with délits (offences not classed as "crimes", the latter being defined as criminal acts punishable by over 10 years of prison, under French law).

Proceedings can be brought in the court within whose jurisdiction the offence was committed, or the court where the accused person or persons reside or where the accused person was arrested.

Appeals against judgments of first instance may be filed before the Chambre des appels correctionnels (Court of Appeal).

 • The Cour d’assises (criminal court dealing with the most serious offences)

This court has jurisdiction over crimes committed by adults that do not come under the jurisdiction of a specialist court.

Cases are heard by three professional judges and nine jurors selected at random amongst French citizens.

Appeals against convictions may be filed by the prosecution service and convicted defendants before a Cour d’assises comprising 12 citizen jurors and three professional judges. The defendant and the public prosecutor may appeal against decisions pronounced by the Cour d'assises, whether these are convictions or acquittals. The civil claimant (partie civile) in the action may only appeal as regards damages and interest awarded by the court.

Summary of criminal procedure

Please find below a summary of the normal stages of criminal proceedings

The inquiry

Conducted by the police or gendarmerie, its aim is to establish that an offence has been committed, to gather evidence and seek the perpetrators. It is conducted under the supervision of the public prosecutor. There will always be an inquiry when the action has been brought by the public prosecutor.

There are two types: the enquête de flagrance (investigation of a recently committed offence) and the enquête préliminaire (preliminary inquiry) conducted ex officio by a CID officer or on the instructions of the public prosecutor.

In all cases, the inquiry is secret and ex parte (i.e. the defendant is not heard).

The pre-trial investigation

The investigation conducted by the examining judge is designed to gather evidence of the commission of an offence and seek its perpetrator. It determines whether there is sufficient evidence to send the perpetrator before the court. It prepares the case for judgment. It is secret, but persons party to the proceedings have access to the case file and can lodge requests for investigations under certain conditions.

The judgment

The judgment phase takes place with due hearing of the parties, in public, oral proceedings. The judges' deliberations result in a decision subject to a remedy at law.

You will find details of all the stages of proceedings and your rights in the fact sheets. This information cannot replace consultation of a lawyer and should only be seen as guidance.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no role in criminal proceedings in the Member States and cannot help you if you wish to complain. These fact sheets tell you how and where you can complain.

Click on the links below to find the information you need.

1 – Consulting a lawyer

2 - My rights during the investigation of a crime

 • My rights in police custody
 • My rights during first appearance questioning
 • Being charged and témoin assisté (legally-represented witness) status
 • The completion of the pre-trial investigation
 • The European arrest warrant
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 –  Breaches of the traffic regulations and other petty offences

Related links

Your Rights

Last update: 30/01/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Konzultace u advokáta

Jestliže se jakýmkoliv způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité získat nezávislé poradenství od advokáta. V informačních přehledech zjistíte, kdy a za jakých podmínek máte nárok na to být zastoupen advokátem. Rovněž je tam vysvětleno, jakým způsobem vám advokát pomůže. Tento obecný informační přehled popisuje, jak advokáta vyhledat a jak pokrýt jeho honoráře, pokud je nemůžete uhradit z vlastních prostředků.

Jak vyhledat advokáta

Vyjma případů, kdy jde o trestný čin, není pomoc advokáta povinná, ale doporučená.

Základním pravidlem je svobodná volba při výběru advokáta.

Advokáta si můžete svobodně zvolit, pokud nějakého znáte, nebo můžete požádat o jeho přidělení.

Advokáta si můžete vybrat na základě osobního doporučení ze svého okolí nebo někoho známého.

Seznam advokátů v blízkosti bydliště je k nahlédnutí buď u soudu ve vašem městě nebo na mnoha radnicích nebo na nejbližší advokátní komoře.

Dále můžete hledat v telefonním seznamu nebo na internetu.

Na několika webových stránkách naleznete on-line seznamy advokátů s jejich specializací:

Řada advokátních komor rovněž poskytuje nepřetržité služby v justičních palácích, na radnicích nebo ve střediscích justice a práva.

Pokud jste ve vazbě, máte při výběru advokáta několik možností.

Seznamy advokátů jsou umístěny ve věznicích.

Ve věznicích působí sdružení, která vám při výběru advokáta mohou poradit a pomoci (Mezinárodní observatoř vězení (Observatoire International des Prisons), Sdružení návštěvníků vězení (Association des Visiteurs de Prisons…).

Při výběru advokáta vám může pomoci konzulární oddělení vaší země původu.

Dále můžete požádat místně příslušného předsedu advokátní komory, aby vám ustanovil advokáta z moci úřední.

Jak zaplatit advokáta

Využíváte-li služeb advokáta, musíte mu zaplatit. Honoráře advokáta nejsou upraveny a stanoví se vzájemnou dohodou.

S advokátem, který po vás během vyřizování vaší věci oprávněně požaduje úhradu zálohy, můžete podepsat dohodu o výši odměny.

Pokud však vaše finanční zdroje nepřesahují určitou hranici, můžete při splnění určitých podmínek využít Odkaz se otevře v novém okně.právní pomoc.

V závislosti na vašich příjmech tedy stát může částečně nebo zcela uhradit honoráře advokáta přiděleného z úřední moci. Pokud nemůžete využít právní pomoc, přidělení advokáta z úřední moci se mění na jeho ustanovení, a v tom případě musíte s advokátem dohodnout výši jeho honorářů.

Pokud máte nárok jen na částečnou úhradu nákladů, musíte advokátovi doplatit zbývající dlužnou částku jeho honorářů.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

2 – Moje práva během vyšetřování a před podáním věci k soudu / soudnímu dvoru

K čemu slouží vyšetřování a soudní vyšetřování (l’enquête a l’instruction pénale)?

Vyšetřování je souhrn úkonů, které mají za cíl vyšetřit, zda došlo ke spáchaní protiprávního jednání a provádí jej soudní policie pod dohledem soudce.

Vyšetřování může probíhat mimo rámec soudního vyšetřování a spočívá ve zjištění protiprávního jednání, shromažďování důkazů a pátrání po jeho pachatelích.

Rozlišuje se vyšetřování právě spáchaných činů a předběžné vyšetřování. První typ se týká právě spáchaných nebo nedávno spáchaných trestných činů a policie má v jeho rámci výrazné donucovací pravomoci. Druhý typ se týká ostatních případů. Jeho původně méně výrazný donucovací režim se díky novým legislativním úpravám velmi přiblížil režimu vyšetřování právě spáchaných činů.

Ve složitějších případech může také probíhat v rámci přípravného soudního vyšetřování, v tom případě spočívá ve výkonu pravomocí vyšetřujícího soudce. Účelem soudního vyšetřování je konkrétněji určit, zda existují dostatečně podložená obvinění pro předání pachatele protiprávního jednání před příslušný soud a případně připravit věc tak, aby o ní mohl soud rozhodnout.

Toto přípravné soudní vyšetřování je povinné pouze v případě trestných činů (matière criminelle).

Jaká stadia má vyšetřování a soudní vyšetřování?

Vyšetřování právě spáchaných činů lze zahájit, byl-li právě k spáchán nebo nedávno spáchán trestný čin, nebo pokud je nějaká osoba podezřelá z účasti na trestném činu. Toto vyšetřování trvá osm dnů a za jistých okolností jej státní zástupce může prodloužit maximálně o dalších osm dnů.

Během vyšetřování právě spáchaných činů může příslušník soudní policie zejména dostavit se na místo činu, provádět věcná ohledání, zajistit veškeré předměty nebo podklady potřebné pro zjištění pravdy, provádět domovní prohlídky u osob, které se zjevně mohly účastnit spáchání trestného činu, nebo zajistit další informace o skutečnostech, nebo vyslechnout všechny osoby, u kterých je předpoklad, že disponují informacemi o skutečnostech, zadržet osobu, která je podezřelá ze spáchání trestného činu.

V rámci předběžného vyšetřování informuje příslušník soudní policie státního zástupce, jakmile zjistí totožnost potenciálního pachatele trestného činu.

V rámci soudního vyšetřování prozkoumává soudce všechny důkazy pro i proti a provádí veškeré úkony, které považuje za vhodné v zájmu zjištění pravdy. Může provádět tyto úkony z úřední moci nebo na žádost státního zástupce nebo stran (například ohledání místa činu, výslechy, prohlídky…). Zamítnutí žádosti o provedení úkonu musí soudce odůvodnit a toto zamítnutí může být předmětem soudního přezkumu.

V rámci dožádání právní pomoci může vyšetřující soudce zmocnit provedením těchto úkonů příslušníka soudní policie.

Jakmile vyšetřující soudce považuje soudní vyšetřování za ukončené, oznámí to současně účastníkům řízení i jejich advokátům. Státní zástupce a účastníci řízení pak mají jeden měsíc, pokud je osobě sděleno obvinění nebo tři měsíce v opačném případě, na odeslání důvodných připomínek nebo požadavků vyšetřujícímu soudci.

Po této lhůtě má státní zástupce 10 dnů (pokud je obviněná osoba ve vazbě) nebo jeden měsíc (v opačném případě) na odeslání doplňujících dožádání nebo připomínek vyšetřujícímu soudci v reakci na poskytnuté podklady.

Vyšetřující soudce pak rozhodne:

 • buď o zastavení řízení, pokud usoudí, že zjištěné skutečnosti nepředstavují trestný čin ani přečin či přestupek, nebo pokud je pachatel neznámý, nebo pokud proti němu neexistuje dostatek důkazů,
 • nebo o předkládacím usnesení (ve věci přečinu nebo přestupku) nebo o obžalobě (ve věci trestného činu), pokud proti osobě obviněné ze spáchání trestného činu existují dostatečné důkazy.

Moje práva během vyšetřování a soudního vyšetřování

Moje práva během vazby (1)

Pokud jste podezřelý z účasti na spáchání trestného činu, může vás příslušník soudní policie zadržet a dát do policejní vazby. Při zahájení tohoto opatření o tom podle situace musí uvědomit státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce.

Při porušení obecného trestního práva nesmíte být v policejní vazbě déle než 24 hodin, tuto dobu může jednou prodloužit o dalších 24 hodin státní zástupce v rámci vyšetřování nebo vyšetřující soudce v rámci soudního vyšetřování.

Existují rovněž speciální režimy u policejní vazby. V případech organizovaného zločinu, obchodování s drogami nebo terorismu lze uvalit tuto vazba na delší dobu. Obecně platí, že podmínky pro policejní vazbu a možnost prodloužení tohoto opatření jsou přísnější v případě nezletilých osob.

Nedodržení délky policejní vazby může vést k neplatnosti opatření a všech následných úkonů, pro které je nezbytná.

Co mi bude řečeno o průběhu vazby?

Práva osoby ve vazbě patří mezi základní práva. Bezodkladně musíte být informován o povaze trestného činu, který je předmětem zkoumání, o délce vazby a o svých právech. Tyto informace vám musejí být sděleny v jazyce, kterému rozumíte. Můžete proto bezplatně využít služeb tlumočníka.

Poučení o právech a jejich využití se uvede do zápisu.

 • Právo uvědomit blízkou osobu

Máte právo uvědomit blízkou osobu (osobu, se kterou obvykle žijete, příbuzného v přímé linii, jednoho z vašich bratrů nebo sester nebo zaměstnavatele). Do tří hodin od vašeho umístění do vazby bude tuto osobu telefonicky kontaktovat úředník soudní policie.

 • Právo poradit se s lékařem

Každých 24 hodin vazby máte právo žádat o lékařské vyšetření. Lékaře vybere úředník soudní policie nebo státní zástupce.

 • Právo žádat o poradu s advokátem

Můžete žádat o poradu s advokátem, která nesmí trvat déle než 30 minut. Tato porada je důvěrná. Advokát bude moci sepsat připomínky, které budou vloženy do spisu.

Můžete si zvolit advokáta, pokud nějakého znáte, případně požádat, aby vám jej ustanovil z úřední moci předseda advokátní komory (advokát „přidělený z moci úřední“).

V případě umístění do vazby za porušení obecného trestního práva můžete hovořit se svým advokátem od začátku vazby, pokud dojde k vazebnímu prodloužení, pak od začátku tohoto prodloužení.

Pokud jste však ve vazbě kvůli trestnému činu v souvislosti s organizovaným zločinem, obchodováním s drogami nebo terorismem, pak můžete s advokátem hovořit až od 48. nebo 72. hodiny.

Úředník soudní policie splní svou povinnost, když vynaloží veškeré úsilí na to, aby se s advokátem spojil.

 • Právo nevypovídat

O tomto právu vás úředník soudní policie nepoučí, ale máte možnost nevypovídat a neobviňovat vlastní osobu.

 • Právo žádat, aby o vašem zadržení byl informován konzulát státu, jehož jste státním příslušníkem.

Co se stane, když nesouhlasím se způsobem zápisu svých prohlášení?

Můžete odmítnout podepsat protokol, kde jsou tato prohlášení uvedena.

Co se může stát po ukončení vazby?

Státní zástupce nebo vyšetřující soudce, podle situace, může vazbu kdykoliv ukončit. Můžete být ponechán na svobodě, případně pokud jste byl umístěn ve vazbě během vyšetřování, můžete být předveden k vyšetřujícímu soudci za účelem zahájení soudního vyšetřování nebo k trestnímu soudu pro přečiny.

Pokud je zahájeno soudní vyšetřování, po prvním výslechu před soudem můžete být obviněn nebo využít postavení svědka v zastoupení. Pokud jste obviněn, můžete být umístěn pod soudní dozor nebo do vyšetřovací vazby.

Pokud jste předveden k trestnímu soudu pro přečiny, tento soud buďto může věc okamžitě soudit, je-li to možné, nebo vám udělí lhůtu na přípravu obhajoby, požádáte-li o to. V tom případě bude rozhodnuto o vašem umístění ve vyšetřovací vazbě nebo pod soudním dozorem.

Mohou mi odebrat otisky prstů, vzorky DNA nebo jiných tělesných tekutin? Jaká mám práva?

Pokud jste svědek nebo podezřelý v trestním řízení, můžete se souhlasem státního zástupce být podroben odběrům vnějších vzorků (zejména vzorků slin za účelem identifikační analýzy vašeho genetického otisku) a popisných charakteristik (zejména sejmutí otisků prstů, dlaní nebo fotografování).

Můžete odmítnout, avšak výše uvedené úkony se provádějí ze zákona a odmítnete-li se jim podrobit, pak to za jistých okolností představuje přečin s trestem odnětí svobody na dobu 1 roku a pokutou 15 000 EUR.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Úředník soudní policie zpravidla provádí ruční ohledání (zběžné ohledání na vnější straně oděvu), aby se ujistil, zda u sebe nemáte žádný nebezpečný předmět.

Z bezpečnostních důvodů nebo pro potřeby vyšetřování může úředník soudní policie rozhodnout o tělesné prohlídce, která spočívá v úplném nebo částečném svlečení oděvu. Vnitřní prohlídku smí provádět pouze lékař.

Tyto úkony může provádět pouze úředník soudní policie stejného pohlaví.

Všechny odložené věci jsou uloženy a budou vám vráceny po ukončení vazby, pokud budete propuštěn na svobodu.

Mohou mi prohledat obydlí, auto a podobně?

Prohlídka může být vykonána pouze mezi 6. a 21. hodinou. Pokud však prohlídka byla zahájena před 21. hodinou, může pokračovat i v noci.

Odchylky jsou přípustné pod dozorem soudce a státního zástupce v případech organizovaného zločinu, terorismu, kuplířství a obchodování s drogami.

Prohlídka může být provedena v jakémkoliv bydlišti, kde se mohou nacházet předměty, jejichž objevení může přispět k prokázání pravdy.

Může se jednat o vaše bydliště nebo o bydliště jiné osoby, která může držet předměty související s trestným činem.

Bydlištěm se rozumí místo, kde se osoba nejčastěji zdržuje, ale také místo, kde osoba bydlí nebo nebydlí, a má právo ho nazývat svým domovem.

Za bydliště jsou tedy považována různá místa pobytu (například hotelový pokoj) a jejich příslušenství.

Pojem bydliště je ponechán k posouzení soudcem. Pokud tedy principiálně vozidlo není považováno za bydliště, je tomu jinak, slouží-li k ubytování.

Mohu podat opravný prostředek?

Nerespektování výše uvedených formalit znamená porušení práv obhajoby a může vést k prohlášení nezákonnosti prohlídky a nezákonně zabavených předmětů.

Soudní vyšetřování: Moje práva během prvního výslechu před soudem (2)

Účelem prvního soudního slyšení je vyslechnout vás ve věcech, které vám jsou vytýkány.

Vyšetřující soudce vám po zjištění totožnosti připomene projednávané skutečnosti a jejich právní kvalifikaci.

Vyšetřující soudce vás informuje o vašich právech:

 • Máte právo na soudního tlumočníka.
 • Máte právo na advokáta (vybraného nebo ustanoveného z úřední moci).

Na toto soudní slyšení se můžete dostavit v přítomnosti svého advokáta a pak bude proveden váš výslech. V opačném případě vás vyšetřující soudce znovu informuje o právu na obhájce v případě potřeby na obhájce přiděleného z úřední moci.

 

Pokud se chcete nechat zastoupit advokátem, tato osoba může prostudovat spis a za určitých podmínek vám jej předat.

Máte právo nevypovídat.

Pokud jsou skutečnosti, za které jste stíhán, hodnoceny jako trestný čin, bude výslech audiovizuálně zaznamenán.

Mohu před soudním řízením ve všech nebo v některých bodech obžaloby/obvinění přiznat vinu?

Můžete se přiznat ke skutečnostem nebo pouze k některým jejich částem. Je to otázka taktiky, kterou byste měl projednat se svým advokátem.

Mohou být před soudním řízením změněny body obžaloby/obvinění?

V průběhu soudního vyšetřování, které bere v úvahu důkazy svědčící ve prospěch či neprospěch, může být změněna právní kvalifikace skutečností projednávaných před vyšetřujícím soudcem (překvalifikování trestného činu na přečin a obráceně).

Pokud se v průběhu soudního vyšetřování objeví nová protiprávní jednání, může soudce na žádost státního zástupce tyto nové skutečnosti začít šetřit.

Můžu být stíhán za trestný čin, za který jsem již byl stíhán v jiném členském státě Evropské unie?

Pokud jste stíhán v jiném členském státě, avšak nebyl jste souzen, pak tyto skutečnosti mohou být zkoumány i na francouzském území.

Naproti tomu, pokud jste za tyto skutečnosti v jiném členském státě byl souzen, podle zásady non bis in idem (nemůžete být souzen dvakrát v téže věci) nemůžete být ve Francii stíhán ani souzen.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně a o existujících důkazech proti mně?

Podle zásady kontradiktornosti vám budou poskytnuty všechny důkazní podklady (svědectví, věcné důkazy), abyste se co nejlépe připravil na svou obhajobu a předložení připomínek.

Tyto podklady jsou uvedeny ve spisu, jehož kopii můžete se souhlasem soudce získat prostřednictvím svého advokáta.

Vy ani váš advokát nesmíte tyto podklady předat třetí osobě, jinak by hrozilo porušení důvěrného charakteru vyšetřování.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Výpis z vašeho trestního rejstříku bude každopádně součástí vyšetřovacího spisu.

Jsem státním občanem jiné země. Musím se osobně účastnit vyšetřování?

V rámci soudního dozoru je možné uložit povinnost zákazu opuštění francouzského území po celou dobu vyšetřování.

Postavení obviněného a svědka v zastoupení (mis en examen a témoin assisté) (3)

Po výslechu během prvního slyšení soudem vyšetřující soudce rozhodne buďto o sdělení obvinění, nebo vám přizná postavení svědka v zastoupení.

Obvinění předpokládá, že proti vám existují závažné a nezvratné skutečnosti, z nichž lze vyvozovat váš podíl na spáchání trestného činu. Jste skutečnou stranou trestního řízení, což není případ svědka v zastoupení.

Naproti tomu, statut svědka v zastoupení předpokládá existenci skutečností, které nejsou dostatečně určité k tomu, aby odůvodňovaly vaše obvinění. Svědek v zastoupení z tohoto titulu není stranou trestního řízení, avšak má přístup ke spisu, má nárok na práva obhajoby a může vyšetřujícího soudce žádat o provedení určitých úkonů.

Z těchto dvou postavení vyplývají rozdílné důsledky. Pouze obviněný může být na základě odůvodněného rozhodnutí soudce umístěn pod soudní dozor (a tedy mu zakázáno opustit zemi) nebo být vzat do vyšetřovací vazby a pouze tato osoba může být postavena před příslušný soud.

Potom můžete žádat o propuštění na svobodu.

Pokud máte postavení svědka v zastoupení, můžete kdykoliv během řízení požádat, aby vám bylo sděleno obvinění.

Jaké jsou podmínky soudního dozoru?

Pod soudní dozor můžete být umístěn, pokud vám hrozí trest odnětí svobody nebo závažnější trest.

Je odůvodněn potřebami vyšetřování (například zabránit útěku do zahraničí) nebo z titulu bezpečnostního opatření (například zamezit návštěvě nebo setkání s poškozenou osobou). Účelem většiny opatření v rámci soudního dozoru je předejít útěku pachatele trestného činu.

Toto opatření může být kdykoliv ukončeno na základě rozhodnutí vyšetřujícího soudce, návrhu státního zástupce nebo vaší žádosti.

Pokud podáte takovou žádost, vyšetřující soudce rozhodne do pěti dnů.

Pokud se rozhodnete vyhnout se povinnostem soudního dozoru, hrozí vám vzetí do vyšetřovací vazby.

Proti umístění pod soudní dozor můžete vznést podat opravný prostředek k vyšetřovacímu senátu.

Jaké jsou podmínky pro vzetí vyšetřovací vazby?

Podmínkou vzetí do vyšetřovací vazby je hrozba trestu určité závažnosti: trest za trestný či (peine criminelle) nebo nápravný trest za přečin (peine correctionnelle supérieure) s odnětím svobody na tři roky a déle.

Musí představovat jedinou možnost uchování důkazu nebo indicie hmotného charakteru, potřebné k prokázání pravdy, zamezení nátlaku na svědky nebo poškozené, jakož i na jejich rodiny, zamezení uzavírání podloudných dohod mezi obviněnými a spolupachateli nebi spoluviníky, ochraně obviněné osoby, dosažení záruky, že budete soudu k dispozici, ukončení páchané trestné činnosti nebo znemožnění jejího opakovaného páchání, a pokud jde o trestné činy k ukončení mimořádného a trvalého rušení veřejného pořádku způsobeného závažnou trestnou činností.

Proti rozhodnutí o vzetí do vyšetřovací vazby můžete vznést námitku do 10 dnů od oznámení, a to prohlášením u ředitele nápravně výchovného zařízení, ve kterém jste ve vazbě, nebo u soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Ukončení soudního vyšetřování (4)

Soudní vyšetřování se zakončuje rozhodnutím. Existují různé druhy rozhodnutí.

Rozhodnutí o zastavení řízení

Soudce může vydat rozhodnutí o zastavení řízení, když proti vám neshromáždí dostatek důkazů. Zastavit řízení lze v plném rozsahu nebo částečně.

Pokud je rozhodnuto o částečném zastavení řízení, vyšetřující soudce vydá předkládací usnesení nebo obvinění pro část skutků.

Pokud je řízení zastaveno v plném rozsahu a pokud jste byl vzat do vyšetřovací vazby, jste propuštěn na svobodu a budou vám vráceny zabavené věci.

Máte možnost zahájit řízení náhrady škod.

Poškozený (občanskoprávní účastník trestního řízení) se však proti tomuto rozhodnutí do 10 dnů od oznámení může odvolat k soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Předkládací usnesení

Pokud soudce považuje důkazy proti vám za dostatečné, může rozhodnout o vašem předání příslušnému soudu.

Pokud jste byl pod soudním dozorem nebo ve vyšetřovací vazbě, tímto rozhodnutím se toto opatření ukončuje.

Soudce však novým a zvláštním způsobem odůvodněným příkazem může rozhodnout o zachování těchto opatření. Nemohou však trvat déle než dva měsíce. Pokud jste v této lhůtě nebyl předvolán před příslušný soud, budete propuštěn na svobodu.

Soudce usnesením s odůvodněním ohledně nemožnosti soudit ve lhůtě dvou měsíců může jen „výjimečně“ nařídit dvě prodloužení vždy po dvou měsících. Pokud jste po vypršení šesti měsíců nebyl souzen, budete propuštěn na svobodu.

Proti tomuto rozhodnutí neexistují opravné prostředky, s výjimkou případu, kdy si myslíte, že skutky předané před trestní soud představují trestný čin, který měl být předmětem rozhodnutí o obžalobě před porotním soudem. Tento opravný prostředek může využít také poškozený.

Rozhodnutí o obžalobě

Vydává jej vyšetřující soudce ve věcech trestných činů.

Pokud jste při soudním vydání tohoto rozhodnutí umístěn pod soudním dozorem, toto opatření zůstává zachováno.

V postavení obžalované osoby máte proti tomuto rozhodnutí právo odvolání.

Evropský zatýkací rozkaz (5)

Evropský zatýkací rozkaz je řízení, která má nahradit řízení o vydání mezi členskými státy.

Je to soudní rozhodnutí, které vydává členský stát Evropské unie za účelem zadržení a předání jiným členským státem osoby hledané pro trestní stíhání nebo pro vykonání trestu nebo ochranného opatření spojeného s odnětím svobody.

Každý členský stát může proti hledané osobě přijmout potřebná a přiměřená donucovací opatření.

Jakmile je hledaná osoba zadržena, má právo být informována o obsahu rozkazu a má právo na advokáta a tlumočníka.

Vykonávající orgán má každopádně právo rozhodnout o uvalení vazby nebo propuštění na svobodu za určitých podmínek.

Vykonávající orgán před rozhodnutím dotčenou osobu vyslechne. Nejpozději do šedesáti dnů po zadržení musí vykonávající soudní orgán s konečnou platností rozhodnout o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Poté o svém rozhodnutí bezodkladně uvědomí vydávající orgán. Pokud však jsou předané informace nedostatečné, může vykonávající orgán požádat vydávající orgán o jejich doplnění.

Doba strávená ve vazbě v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem musí být odečtena od celkové doby případně uvaleného trestu odnětí svobody.

Příprava obhajoby na soudní řízení (6)

Vztah s vaším advokátem je založen na vzájemné důvěře, je to váš důvěrník. Z tohoto titulu má povinnost zachovávat profesní tajemství.

Vzhledem k tomuto postavení mu neváhejte klást všechny otázky, které vám působí starosti, a žádejte o upřesnění, aby nedocházelo k nedorozumění.

Během prvního setkání mu předejte veškeré podklady a informace o své věci, aby mohl co nejlépe připravit vaši obhajobu.

Zabývejte se všemi otázkami, které máte na srdci, zejména se zaměřte na průběh soudního řízení, zvolenou taktiku při výběru řízení nebo na typ otázek, které vám mohou klást soudci a státní zástupci pověření vedením vašeho případu.

Neváhejte klást dotazy o ukončení řízení, trestech, které vám hrozí a o možnostech úprav, které mohou obsahovat.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 – Moje práva před soudem

Pokud jste zletilá osoba, uznáváte skutečnosti, které vám jsou vytýkány a jedná se o přečin trestající se pokutou nebo odnětím svobody ve výši maximálně pěti let, pak byste mohl využít institutu zkráceného trestního řízení s předběžným uznáním viny (comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité). Povinně musíte být zastoupeni advokáta. Toto zkrácené řízení může přinést mírnější tresty.

Kde se soudní řízení bude konat?

Příslušnost soudu záleží na povaze trestného činu a místní příslušnosti. Pro přestupky bude příslušným soudem přestupkový soud (tribunal de police) nebo soud, soud v místě spáchání skutků nebo v místě vašeho bydliště.

Pro přečiny bude příslušným soudem trestní soud pro přečiny (tribunal correctionnel) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

A konečně pro trestné činy bude příslušným soudem porotní soud (cour d’assises) v místě spáchání skutků, v místě vašeho bydliště nebo vašeho zadržení.

Trestní řízení je ústní a veřejné. Výjimečně se řízení koná s vyloučením veřejnosti, a to v případě mladistvých pachatelů nebo na žádost poškozených stran při znásilnění, mučení a barbarském jednání se sexuálním násilím.

Při jednání o přečinech a přestupcích rozhoduje jeden nebo více soudců z povolání, zatímco porotní soud, který tvoří devět porotců z řad občanů a tři soudci z povolání, rozhoduje kvalifikovanou většinou osmi osob.

Mohou být během soudního řízení změněny body obžaloby nebo obvinění?

Soud projednává pouze skutečnosti uvedené v rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. Jinými skutečnostmi se zabývat nemůže.

Soud však má právo projednávané skutečnosti v průběhu přelíčení překvalifikovat, a to pod podmínkou, že jste se k novým bodům obžaloby mohl vyjádřit. Pokud takové překvalifikování vyžaduje rozšíření jednání o nové skutečnosti, musíte se dobrovolně dostavit před soud, který je projednává.

Ve Francii neexistuje institut uznání viny. V případě některých přečinů je pouze možné požádat o použití zkráceného řízení o předběžném uznání viny, a to před zahájením soudního řízení. Pokud učiníte doznání, budou předmětem soudní rozpravy a posouzení, stejně jako každý jiný důkazní podklad.

Jaká mám během soudního řízení práva?

Musíte se povinně účastnit celého soudního řízení. Bez přiměřeného odůvodnění budete souzen v nepřítomnosti, s výjimkou případu, kdy soud souhlasí s odročením líčení do doby vašeho návratu. Soud však takové žádosti nemusí vyhovět. Pokud je ovšem přítomen váš advokát, může být vyslechnut a zastupovat vás. V trestních věcech na vás může být vydán zatýkací rozkaz.

Ve Francii lze použít videokonferenční prostředky pouze při výslechu svědků, poškozených stran a znalců.

Pokud nerozumíte jazyku soudního jednání, bude vám z moci úřední přidělen tlumočník.

V trestních věcech je povinnost použít obhájce advokáta. Ve věcech přečinů a přestupků je to dobrovolné. Během soudního řízení můžete advokáta vyměnit.

V průběhu soudního řízení vám bude uděleno slovo. Po celou dobu řízení však můžete mlčet. Takové jednání může mít vliv na vnitřní přesvědčení soudců.

Můžete být odsouzen i za to, že jste při líčení lhal. Lež ovlivní soudní rozhodnutí. Kromě toho by to mohlo poškodit taktiku vašeho advokáta.

Jaká jsou moje práva vzhledem k důkazům vzneseným proti mně?

Veškeré důkazní podklady řízení budou předmětem kontradiktorních debat, abyste o nich mohl diskutovat. Ve francouzském trestním právu je dokazování neomezené a důkazy lze předkládat za každých okolností. Budete tedy moci předkládat veškeré důkazy, včetně těch, které zjistí soukromý detektiv, jediným omezením je zákonnost důkazu.

Budete moci požádat o výslech svědků. Během líčení budete moci přímo nebo prostřednictvím svého advokáta klást dotazy svědkům a všemi prostředky zpochybňovat jejich svědectví.

Budou vzaty v úvahu informace obsažené v mém trestním rejstříku?

Obsah vašeho trestního rejstříku bude k dispozici soudu. Po celou dobu řízení je součástí spisu výpis. Příslušný justiční orgán pověřený spisem bude případně moci požádat jiný členský stát o výpis z vašeho trestního rejstříku.

Co se stane na konci soudního řízení?

Advokát vás již dříve seznámí s možným výsledkem soudního řízení za podmínky, že jej zcela seznámíte se svou situací. Půjde zejména o zproštění viny, osvobození nebo odsouzení.

V případě odsouzení existují následující tresty:

Tresty odnětí svobody:

 • U trestných činů, trest odnětí svobody na doživotí nebo na stanovenou dobu. Trestní zákoník stanoví maximální sazby dob trvání trestu odnětí svobody. Sazba se pohybuje mezi 10 a 30 lety.
 • U přečinů (délits), maximální trvání odnětí svobody je 10 let.

Trest odnětí svobody může být změněn například na podmínečné propuštění, výkon trestu zčásti na svobodě nebo prominut, pokud to není ze zákona vyloučeno.

Další tresty:

 • V každé věci lze rozhodnout o udělení pokuty, jejíž výše je pro každý trestný čin stanovena.
 • V případě přečinů nebo přestupků lze rozhodnout o uložení „sankce/nápravy“ za účelem nápravy újmy, kterou utrpěla poškozená strana.
 • Mohou být uloženy i vedlejší sankce. Může se jednat o veřejně prospěšné práce (s vaším souhlasem), tresty spojené s pozbytím oprávnění (řidičský průkaz…), konfiskaci majetku, uzavření podniku, zbavení občanských práv (volební právo…) nebo zákaz vydávání šeků. Kromě toho může být rozhodnuto o zákazu vstupu na francouzské území (jste-li cizinec) nebo o zákazu pobytu.

Jakou úlohu má během soudního řízení oběť?

Oběť se soudního řízení může účastnit, nebo se může nechat zastupovat. Dále se může vzdát řízení. Může iniciovat stíhání. Účast oběti (poškozeného) nebo účast jejího právního zástupce během řízení umožní zajistit její zájmy a požadovat nápravu utrpěné újmy.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 – Moje práva po soudním řízení

Mohu podat opravný prostředek?

V řízení o přestupcích se můžete odvolat proti některým rozsudkům přestupkového soudu (tribunal de Police) a místního soudu do 10 dnů od jeho vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o přečinech se můžete odvolat proti rozsudkům trestního soudu pro přečiny (tribunal correctionnel) do 10 dnů od vynesení k odvolacímu senátu pro přečiny (Chambre des appels correctionnels).

V řízení o trestných činech se můžete odvolat proti rozsudku porotního soudu (Cour d’Assises) do 10 dnů od jeho vynesení k jinému porotnímu soudu.

Můžete se odvolat buď proti výroku o trestu nebo proti výroku ve věci občanskoprávních nároků (náhrada škod a újmy přiznaná poškozené straně).

Rovněž se můžete podat dovolání (kasační stížnost) u trestního senátu kasačního soudu (Chambre criminelle de la Cour de Cassation) proti rozhodnutím vyšších soudů o odvolání a rozsudkům soudů poslední instance, a to do pěti celých dnů následujících po dni, kdy bylo napadané rozhodnutí vyneseno.

Kasační soud je nejvyšší soud, který ve stanovené lhůtě rozhoduje o přípustnosti kasačního opravného prostředku; pokud je kasační opravný prostředek posouzen jako přípustný, kasační soud rozhodne pouze o aplikaci práva a neřeší tedy podstatu sporu.

Podání odvolání nebo kasačního opravného prostředku musí být provedeno v podatelně soudu, který vydal napadané rozhodnutí, nebo u ředitele nápravně výchovného zařízení, pokud jste uvězněn.

V každém případ musí být podání obsahující opravný prostředek podepsáno.

Co se stane, když podám opravný prostředek?

Během podání odvolání a v průběhu odvolacího řízení nebo během podání stížnosti pro porušení zákona a v průběhu kasačního řízení je napadané rozhodnutí v zásadě pozastaveno.

Pokud jste však byl odsouzen k trestu odnětí svobody a umístěn ve vazbě, pak podání opravného prostředku nezpůsobí, že bude vazba ukončena.

Po zaregistrování podaného odvolání nebo stížnosti pro porušení zákona u příslušného soudu se líčení musí konat v „přiměřené“ lhůtě.

Jak probíhá řízení o odvolání nebo kasační stížnosti?

Vzhledem k tomu, že trestní řízení probíhá ústně, máte možnost během odvolacího řízení předkládat a rozvádět nové důkazní prostředky a podklady, které budou předmětem kontradiktorní diskuze.

Chambre des appels correctionnels nebo Cour d’Assises mohou napadané rozhodnutí buďto potvrdit nebo zrušit.

Pouze v některých případech, zejména když by státní zástupce podal odvolání, může nastat zpřísnění původně vyneseného trestu, jakož i zvýšení náhrad za újmu a škody, které jsou požadovány ze strany soukromoprávního účastníka řízení (poškozené strany).

Kasační soud rozhoduje o aplikaci práva, může napadané rozhodnutí prohlásit za neplatné a zrušit je s vrácením věci k odvolacímu soudu nebo bez tohoto odkázání věci.

Rozhodnutí soudu je pravomocné až po vypršení lhůt k podání opravného prostředku.

Pokud jste v rámci odvolacího řízení proti původnímu rozsudku zproštěn obžaloby nebo osvobozen pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, můžete za určitých podmínek požádat o celkovou náhradu majetkové a nemajetkové újmy, která vám vznikla tímto svévolným zbavením osobní svobody.

O právu na odškodnění jste poučen při doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození.

Žádost o odškodnění se podává do ve lhůtě 6 měsíců od doručení rozhodnutí o zproštění obžaloby nebo osvobození, a to prvnímu předsedovi odvolacího soudu, v jehož jurisdikci bylo rozhodnutí vydáno.

První předseda soudu vydá k žádosti o odškodnění rozhodnutí s odůvodněním po veřejném líčení, v jehož průběhu můžete požadovat, abyste byl vyslechnut osobně nebo prostřednictvím svého advokáta.

Rozhodnutí prvního předsedy odvolacího soudu může být napadeno stížností k úřadu Commission Nationale de réparation des détentions (CNR) do 10 dnů od doručení.

CNR svrchovaně posuzuje a vydává rozhodnutí, proti kterým není možno podat opravný prostředek.

Výdaje za přiznané odškodnění nese stát.

Jaké informace jsou uvedeny v trestním rejstříku?

Pokud budete v rámci odvolání nebo dovolání (kasační stížnosti) odsouzen k trestu podle konečného pravomocného rozhodnutí, bude vynesené odsouzení zaznamenáno do vašeho trestního rejstříku, který vede soudní správa ve vaší zemi původu.

Jsem-li státním příslušníkem jiného členského státu, mohu být po soudním řízení předán zpět?

Podle Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. března 1983 může o předání do vaší země původu požádat tato země nebo Francie, jakožto země, ve které bylo odsouzení vyneseno.

Předání přesto vyžaduje váš předběžný, svobodně vyjádřený a jasný souhlas, což předpokládá úplnou a přesnou informovanost o důsledcích předání.

Kromě toho můžete osobně požadovat dobrovolné předání do své země původu. Přijetí vaší žádosti je podmíněno splněním několika podmínek.

Jsem-li odsouzen, mohu být znovu souzen ve stejné věci?

Francouzské trestní právo se řídí zásadou „Non bis in idem“, což znamená, že pokud jste byl souzen a odsouzen pravomocným rozhodnutím v některém členském státě, nemůžete být ve stejné věci stíhán ani odsouzen v jiném členském státě.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 – Dopravní přestupky a další méně závažná protiprávní jednání

Ve Francii řeší celou řadu méně závažných protiprávních jednání přímo státní správa, a nikoliv soudní orgány. Jedná se zejména o dopravní přestupky. V těchto zvláštních druzích řízení musí být dodržována vaše základní práva, zejména právo na obhajobu. Správní postih navíc nikdy nemůže vyústit v odnětí svobody.

Postih je proti vám uložen ze zákona příslušným správním orgánem, který zjistil porušení právní povinnosti. Každé rozhodnutí o udělení postihu musí obsahovat odůvodnění a můžete jej napadnout. Udělený postih je ihned vykonatelný, i když se rozhodnete podat opravný prostředek.

Jak se řeší méně závažné dopravní přestupky?

Dopravní přestupky řeší přímo úředník správního orgánu, strážník nebo četník. Při zjištění přestupku vám bude ihned uložen příslušný postih. Předtím vám bude vysvětlen důvod postihu, ke kterému se budete moci vyjádřit. Dostanete protokol s uvedením zjištěného přestupku a uděleném postihu. Postihu se musíte podrobit ihned po jeho udělení.

Postihy mají podobu pokuty s pevně stanovenou částkou a případně zabavení vozidla.

Jakožto státní občan jiného členského státu, který nedodržel zákon o silničním provozu, budete potrestán ve Francii. Pokud se před návratem do své země tomuto postihu nepodrobíte, může proti vám být zahájeno stíhání.

V případě nesouhlasu můžete proti tomuto rozhodnutí do dvou měsíců vznést námitku. V takovém případě budete mít záruku, že postih proti vám nebude touto námitkou zpřísněn.

Námitky se řeší přímo se státní správou a bez soudního řízení. Tato námitka se nejprve podává přímo osobě, která postih udělila (žádost o milost) a v případě zamítnutí ji podáte nadřízenému orgánu (správní odvolání).

Další postup vám bude vysvětlen přímo v zápisu, který obdržíte.

Teprve po vyčerpání těchto opravných prostředků se budete moci obrátit na soudce správního soudu.

Jak se řeší jiné méně závažná protiprávní jednání?

Další státní správou řešená protiprávní jednání jsou závažnější, souvisejí s právní úpravou finančních trhů, předpisy o hospodářské soutěži nebo daňovými nebo imigračními předpisy.

Budou tato protiprávní jednání zaznamenána v mém trestním rejstříku?

Přestupky, které ve Francii řeší státní správa, zejména dopravní přestupky, nebudou do vašeho trestního rejstříku zaznamenány.

Poslední aktualizace: 30/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.