Upozorňujeme, že výchozí finština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Mohu se odvolat?

Proti rozhodnutí okresního soudu máte právo se odvolat k odvolacímu soudu. Pokud se obecně chcete odvolat proti rozhodnutím okresního soudu, která učinil během hlavního líčení (nikoliv při výslechu svědka), můžete tak pouze učinit, když se odvoláte proti rozsudku.

Jestliže se odvoláte k odvolacímu soudu proti rozhodnutí okresního soudu, je lhůta pro odvolání 30 dní. 7 dní máte na to, abyste informoval okresní soud, že s rozhodnutím nejste spokojený a že se hodláte odvolat. Odvolání musí být učiněno písemně. Musí být adresováno odvolacímu soudu a podáno u okresního soudu.

Proti rozhodnutí se můžete odvolat, protože se domníváte, že soud nevyhodnotil správně důkazy a/nebo protože si myslíte, že soud nesprávně vyložil právo. Protistrany, tedy státní zástupce a poškozená osoba (pokud existuje), mají stejné právo na odvolání jako vy.

Co se stane, když se odvolám?

Pokud se odvoláte, nebude váš rozsudek vykonán, ledaže by soud nařídil, že musí být vykonán. Pokud soud rozhodne, že musíte být vzat do vazby, nebo ve vazbě zůstat, můžete proti tomuto rozhodnutí podat mimořádný opravný prostředek. Odvolací soud posoudí otázku uvalení vazby odděleně od hlavní věci jako naléhavý případ.

Pokud budete v době odvolání ve vězení a budete požadovat, abyste byl propuštěn, může odvolací soud rozhodnout, že budete propuštěn a na rozhodnutí odvolacího soudu v hlavní věci čekat na svobodě.

Doba, za jakou odvolací soud zpracuje vaše odvolání, je různá. Pokud jste ve vazbě, bude vaše odvolání obyčejně zpracováno rychleji. Pokud nesouhlasíte s vyhodnocením důkazů, musí odvolací soud zpravidla uspořádat jednání, při kterém se důkazy znovu projednají. To obvykle proces zpomalí. Odvolací řízení v každém případě trvá u odvolacího soudu několik měsíců.

Jestliže protistrany neoznámily, že jsou s rozhodnutím okresního soudu nespokojené, a vy se rozhodnete odvolat, nemusejí svoji nespokojenost oznamovat, ale mohou do čtrnácti dní ode dne, ke kterému končí lhůta pro původní odvolání, stále učinit tak zvané protiodvolání. V protiodvolání mohou například požadovat, aby se trest nebo náhrada škody zvýšily. Pokud své odvolání vezmete zpět, jakákoli protiodvolání automaticky ztrácí platnost.

Na podporu svého odvolání můžete předložit nové důkazy nebo jmenovat nové svědky. Nové důkazy se smí předkládat během trestního procesu i během jednání u odvolacího soudu.

Co se děje během odvolacího řízení?

Pokud jste podal odvolání, bude pro informaci zasláno protistranám – tj. státnímu zástupci a poškozenému. Protistrany jsou požádány, aby na odvolání reagovaly do stanoveného data. Pokud se protistrany odvolají, bude jejich odvolání (tzv. protiodvolání) rovněž pro informaci zasláno vám.

Po písemné fázi odvolacího řízení odvolací soud rozhodne, zda nařídí jednání. Jednání se musí uskutečnit, pokud to jedna ze stran požaduje a pokud rozhodnutí odvolacího soudu závisí na tom, zda okresní soud vyhodnotil věrohodnost ústních svědectví správně.

Vaše odvolání může rovněž prověřit soud, jestliže není potřeba nařízení jednání a jestliže tři členové odvolacího soudu budou přesvědčeni, že rozhodnutí okresního soudu bylo správné. V takovém případě se vaše odvolání nebude dál přezkoumávat a rozhodnutí okresního soudu bude pravomocné.

Co se stane, jestliže je mému odvolání vyhověno, nebo není vyhověno?

Odvolací soud přezkoumá správnost rozhodnutí okresního soudu tak, jak bylo požadováno. Pokud máte pocit, že rozhodnutí okresního soudu bylo zcela chybné, může vaše odvolání dopadnout tak, že odvolací soud zamítne celou obžalobu i všechny požadavky na náhradu škody. Odvolací soud může rovněž vašemu odvolání vyhovět zčásti. Odvolací soud vás například rovněž může považovat za vinného, ale může vám snížit trest.

Jestliže bude vaše odvolání zamítnuto, budete muset zpravidla zaplatit veškeré náklady na předložení důkazů, které musel zaplatit stát, jakož i jakékoli náklady řízení poškozeného. Pokud vašemu odvolání bude vyhověno zčásti, je možné, že nebudete muset platit tyto náklady všechny. Pokud bude vašemu odvolání zcela vyhověno, můžete rovněž obdržet náhradu svých vlastních nákladů řízení, pokud je nezaplatil stát.

Jestliže bude žaloba zamítnuta v důsledku vašeho odvolání a rozhodnutí odvolacího soudu zůstane pravomocné, bude jakýkoli příslušný záznam z vašeho rejstříku trestů vymazán.

Všechny strany soudního případu mají právo se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu formou žádosti k nejvyššímu soudu o přípustnost dovolání. Dovolání se v trestních případech připouští velmi zřídka. Jde o to, že jestliže má být dovolání přípustné, musí mít váš případ určitý precedentní význam. Jinými slovy musí mít obecnější obsah. Dovolání je velmi zřídka přípustné pouze na základě vaší domněnky, že odvolací soud vyhodnotil nesprávně důkazy.

Pokud je dovolání připuštěno, nejvyšší soud znovu posoudí váš případ, a to buď v plném rozsahu, nebo v rozsahu, v jakém je dovolání připuštěno (např. stanovení výše trestu). Řízení nejvyššího soudu jsou zpravidla písemná. Rozsudek se stane pravomocným, jestliže nejvyšší soud rozhodne nepřipustit dovolání, nebo když dovolání připustí a vynese rozsudek. Pokud se proti rozhodnutí okresního soudu nebo odvolacího soudu nikdo neodvolá, stane se rozhodnutí pravomocné nejpozději k poslednímu dni odvolacího období. Jakmile se rozhodnutí stane pravomocným, nastane ten nejzazší okamžik, do kterého bude vykonáno.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být do něho po procesu vrácen?

Jestliže budete odsouzen, může vám být odepřen vstup do Finska, nebo můžete být vyhoštěn do jiného členského státu. To se může stát, jestliže se orgány budou domnívat, že představujete nebezpečí narušení veřejného pořádku nebo bezpečnosti. V praxi to znamená, že ze země nebudete vyhoštěn, pokud jste nebyl odsouzen za skutečně závažný trestný čin. Samotný fakt, že jste vinen z trestného činu, nemůže být použit jako důvod k vašemu vyhoštění.

O tom, zda budete ze země vyhoštěn, rozhodne finský imigrační úřad. Současně vám může být až na 15 let zakázán vstup do země. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat ke správnímu soudu.

Obžaloba se nezaznamenává do trestního rejstříku. Pokud budete odsouzen, zaznamenají se do vašeho trestního rejstříku tyto tresty:

  • nepodmíněné nebo podmíněné odnětí svobody,
  • podmíněné odnětí svobody spolu s peněžitým trestem, veřejně prospěšnými pracemi nebo dohledem,
  • veřejně prospěšné práce namísto nepodmíněného odnětí svobody,
  • trest pro mladistvé nebo místo trestu pro mladistvé peněžitý trest,
  • zbavení statutu státního úředníka, nebo
  • neuložení trestu z důvodu trestní nesvéprávnosti.

 

Trestní záznamy spravuje ústředí trestního rejstříku. Informace nejsou veřejné, ale orgány do nich mohou za zákonem stanovených podmínek nahlížet. Kromě toho lze tyto informace na základě Úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních rovněž zaslat mimo oblast EU/EHP.

Záznam v trestním rejstříku se smažou po uplynutí stanovené doby od původního data pravomocného rozhodnutí. Záznamy, které se netýkají nepodmíněného odnětí svobody, jsou smazány po pěti letech. Záznamy, které se týkají nepodmíněného odnětí svobody na méně než dva roky a veřejně prospěšných prací, jsou smazány po deseti letech. Záznamy, které se týkají nepodmíněného odnětí svobody na dva až deset let, jsou smazány po dvaceti letech. Záznamy, které se týkají odnětí svobody na více než pět let, jsou smazány po smrti nebo poté, kdy dotyčná osoba dosáhne věku 90 let.

Proti vedení informací v trestním rejstříku nemůžete protestovat. Nicméně s jistými omezeními máte právo si ověřit, jaké informace jsou ve vašem rejstříku trestů zaznamenány.

Související odkazy

Zákon o trestním řízení a ve švédštině (neoficiální překlad)

Trestní zákoník a ve švédštině (neoficiální překlad)

Trestní rejstřík a ve švédštině (neoficiální překlad)

Agentura pro trestněprávní sankce a ve švédštině

Posuzování věcí u odvolacího soudu a ve švédštině

Poslední aktualizace: 15/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.