Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Jak se řeší menší dopravní přestupky?

Tresty za překročení dovolené rychlosti a porušení pravidel parkování a jiných dopravních předpisů se ukládají v rámci přestupkového řízení.

Přestupkové řízení vedou policejní orgány v místě, v němž byl přestupek zjištěn, nebo na policejní stanici.

Uložení trestu na místě není povinné. Místo toho může být vydáno upozornění nebo vám může být uložena bloková pokuta (do výše 15 EUR). Je rovněž možné vydat rozhodnutí ve zrychleném řízení na místě a uložit pokutu až do výše 400 EUR. Řízení na místě se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem. Lze pořídit audio- či videozáznamy o prohlášeních učiněných dotčenou osobou ohledně přestupku.

Pokud překročíte dovolenou rychlost a jste zachyceni radarem s kamerou pro měření rychlosti, lze majiteli nebo zaregistrovanému uživateli vozidla uložit výstražnou pokutu. Maximální výše blokové pokuty činí 190 EUR. Oznámení o uložení pokuty je zasíláno poštou. Pokud s oznámením o uložení pokuty nesouhlasíte, můžete jej ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení napadnout. Stížnost je nutno podat policejní stanici, která vám zaslala oznámení o uložení pokuty. Pokud fyzická osoba odpovědná za motorové vozidlo napadne uložení pokuty z toho důvodu, že vozidlo používal někdo jiný, musí ve stížnosti uvést jméno a příjmení osoby, která vozidlo používala v době uvedené v oznámení o uložení pokuty, a rovněž adresu, číslo řidičského průkazu a datum narození nebo osobní identifikační číslo dané osoby.

Nesouhlasíte-li s názorem policie ve věci údajného přestupku, můžete vůči řízení na místě vznést námitku. V takovém případě vyhotoví policejní orgány na místě zápis o přestupku, trest však nebude uložen okamžitě.

Zápis bude předán policejní stanici, jejíž úředníci musí shromáždit důkazy týkající se dotyčného přestupku. V případě výslechu máte právo nevypovídat. Máte právo na přítomnost právního zástupce a tlumočníka. Máte rovněž právo přezkoumat materiály, které byly shromážděny v průběhu přestupkového řízení, a vznést námitku vůči obvinění.

Námitky můžete podat do 15 dnů od obdržení protokolu o přestupku. Bude vám sděleno, zda můžete od policejní stanice obdržet kopii rozhodnutí o přestupku. Za účelem obdržení této kopie se musíte vy nebo váš právní zástupce dostavit na policejní stanici. Tato kopie se nezasílá poštou.

Za dopravní přestupky může být uložena pokuta do výše maximálně 1 200 EUR. V případě závažného dopravního přestupku můžete být po dobu 30 dnů uvězněni. Rozhodnutí o uvěznění může vydat pouze soud. Rovněž vám může být uložen zákaz řízení vozidla až na 2 roky.

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím policie, máte právo podat stížnost u krajského soudu. Stížnost musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo rozhodnutí doručeno.

Za dopravní přestupky lze rovněž postihovat občany ostatních členských států Evropské unie.

Objeví se přestupek v rejstříku trestů?

Tresty za dopravní přestupky jsou zaznamenány v rejstříku trestů s výjimkou informací o blokových pokutách. Informace o přestupcích jsou z rejstříku vymazány a archivovány jeden rok poté, co byla zaplacena pokuta za přestupek, byl vykonán trest odnětí svobody, byly provedeny veřejně prospěšné práce nebo byl jako hlavní trest uložen zákaz řízení vozidla.

Související odkazy

Zákon o silniční dopravě

Zákon o silniční dopravě v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Přestupkový řád

Přestupkový řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.