Tato země je v procesu vystoupení z EU.
Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Vezměte prosím na vědomí, že tyto přehledy se vztahují pouze na Anglii a Wales. Pokud byste se chtěli dovědět něco o svých právech v ostatních částech Spojeného království, přečtěte si přehledy pro Skotsko a Severní Irsko. V těchto přehledech se dozvíte, co se stane, jestliže jste podezřelí nebo obviněni ze spáchání trestného činu, který se projednává v soudním řízení. Informace o méně závažných dopravních přestupcích, které se obvykle řeší pokutou, najdete v Přehledu 5. Pokud jste obětí trestného činu, můžete si přečíst podrobné informace o svých právech zde.

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Shrnutí trestního řízení

Trestní řízení se obvykle skládá z těchto stadií:

 • Policie vyšetřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo jej spáchal. Při tom shromažďuje důkazy.
 • Když policie identifikuje podezřelého, mohou jej, pokud to pokládají za nezbytné, zatknout a podrobit výslechu v souvislosti s trestným činem.
 • Jestliže se policie domnívá, že podezřelý spáchal trestný čin, obrátí se na Královskou prokuraturu (Crown Prosecution Service, CPS), s nimiž zkonzultují, jestli mají podezřelého obžalovat, tedy vznést formální obvinění, o které bude rozhodovat soud.
 • CPS rozhoduje o obsahu obžaloby a doručuje podezřelému oficiální dokument popisující vytýkaná obvinění.
 • Před soudním hlavním líčením se konají slyšení u soudu, kdy soudce zjišťuje, jak se obžalovaný hodlá hájit, a ověřuje, jestli je případ připraven na to, aby byl projednán v hlavním líčení.
 • Žalobce během hlavního líčení předloží soudu důkazy. Obžalovaný může rovněž uvést důkazy na svoji obhajobu. O závažných trestných činech rozhoduje porota a méně závažné případy řeší smírčí soudci (Magistrates).
 • Po vyslechnutí všech svědectví vynesou smírčí soudci nebo porota rozsudek.
 • Pokud je obžalovaný shledán vinným, stanoví soudce trest.
 • Proti rozsudku je možné se odvolat.

V těchto přehledech najdete podrobnosti o jednotlivých stadiích trestního řízení a vašich právech v nich. Upozorňujeme, že tyto přehledy nenahrazují právní poradenství a jsou určeny pouze pro orientaci.

Role Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízeních vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech se dozvíte, kde a jakým způsobem podat stížnost.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí potřebné informace

1 - Jak získat právní pomoc

2 - Má práva během vyšetřování trestného činu

 • Vyšetřování a zatčení
 • Výslech a obvinění
 • Předvolání k soudu před hlavním líčením
 • Příprava případu před hlavním líčením

3 - Má práva v průběhu soudního procesu

4 - Má práva po skončení soudního procesu

 • Více informací o odvolacích řízeních

5 - Dopravní přestupky

Související odkazy

Královská prokuratura (Crown Prosecution Service)

Liberty Guide to Human Rights (základní práva a svobody)

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.