Obvinění (trestní řízení)

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Mohu se odvolat?

Pokud jste byli odsouzeni soudem - Magistrates’ Court, můžete se odvolat k místnímu Korunnímu soudu (Crown Court). Odvolat se můžete i ke Správnímu soudu (Administrative Court) v Londýně, pokud se domníváte, že výklad práva smírčími soudci nebyl správný.

Jestliže jste byli odsouzeni Korunním soudem (Crown Court), můžete se odvolat, pokud k tomu dostanete svolení, protože např. soudce pochybil. V takovém případě se můžete odvolat k Odvolacímu soudu (Court of Appeal) v Londýně.

Jak se odvolám?

Jestliže se proces konal před nižším soudem, musíte se odvolat do 21 dní. Jestliže se proces konal před Korunním soudem, musíte se odvolat do 28 dní. Váš právní zástupce vám poradí, zda je vhodné podat odvolání a případně jak.

Jaké jsou odvolací důvody?

Máte právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí nižšího soudu, ale musíte vyplnit a odevzdat příslušný formulář, který je u soudu k dispozici.

Odvolání proti rozhodnutí Korunního soudu vyžaduje formálnější postup. Pokud podáváte odvolání, musíte podrobně popsat odvolací důvody. Odvolací důvody jsou:

  • Soudce dal chybné pokyny porotě;
  • V soudním řízení došlo k chybě nebo nesprávnému postupu;
  • Svědectví bylo nesprávně umožněno nebo naopak zamítnuto.

Odvolacími důvody pro odvolání proti výroku o trestu jsou:

  • Právní pochybení soudce;
  • Nadměrná délka trestu.

Jak probíhá odvolací řízení?

Odvolání proti rozhodnutí nižšího soudu bude obvykle řešeno v rámci zasedání soudce a dvou smírčích soudců (jiných, než kteří případ původně posuzovali). Jedná se o nové slyšení a mohou být předloženy nové nebo jiné důkazy a skutečnosti. Jestliže se odvoláváte jen proti stanovenému trestu, může Korunní soud trest snížit, potvrdit nebo zvýšit.

Jestliže jste se odvolali ke Správnímu soudu proti tomu, jak smírčí soudci vyložili zákon, a soud rozhodne, že soudci pochybili, bude výrok změněn. Za určitých okolností může být případ vrácen nižšímu soudu k novému projednání.

Odvolání proti výroku o vině Korunního soudu bude řešit Odvolací soud (Court of Appeal). Váš právní zástupce a žalobce předloží argumenty o odůvodněnosti odvolání. Soud si může vyžádat další důkazy. Obecně nemůžete provádět důkazy, které byly k dispozici v době konání procesu a které jste se rozhodli při procesu nepoužít. Odvolací řízení je veřejné.

Pokud nejste ve vězení, máte právo se odvolacího řízení účastnit. Jestliže jste ve vězení, máte právo se řízení účastnit, pokud se odvolání netýká pouze právních záležitostí. Soud může povolit vaši účast prostřednictvím video přenosu.

Co se stane, jestliže budu ve vězení, když podám odvolání?

Když podáte odvolání, můžete také požádat o propuštění z vězení do projednání odvolání, přestože propuštění v takových případech bývá vzácné. Pokud jste propuštěni na kauci, může být takové propuštění podmíněné dalšími podmínkami.

Jak dlouho trvá, než se uskuteční jednání o odvolání?

Slyšení týkající se odvolání proti rozhodnutí nižšího soudu o trestu se obvykle konají rychle, jestliže jste ve vazbě, jinak do 3 až 6 měsíců. Abyste se mohli odvolat k Odvolacímu soudu proti rozhodnutí Korunního soudu, potřebujete svolení vyššího soudce. Odvolání proti výroku o vině se obvykle řeší do 8 měsíců a odvolání proti výroku o trestu do 5 měsíců. Odvolání můžete kdykoli písemně stáhnout zasláním písemné žádosti Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office).

Co se stane, jestliže je odvolání proti výroku o vině úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, zruší rozsudek a vyjme jej z oficiálních záznamů. V některých případech může soud rozsudek zruší, ale umožní žalobci proti vám zahájit nový proces.

Pokud je odvolání zamítnuto, obvykle nedojde k žádné změně ve výroku rozsudku, ale v některých případech může odvolací soud výrok o vině změnit na méně závažný trestný čin (to není obvykle možné v případě odvolání proti rozsudku nižšího soudu).

Co se stane, jestliže je odvolání proti výroku o trestu úspěšné/neúspěšné?

Pokud soud odvolání vyhoví, stanoví nový trest. Pokud odvolání zamítne, může potvrdit původní trest, nebo může trest zvýšit.

Mám právo se dovolat k vyššímu/jinému soudu?

Jestliže jste se odvolali proti rozsudku nižšího soudu a odvolání bylo Korunním soudem zamítnuto, můžete se dovolat ke Komisi pro přezkoumávání trestních případů (Criminal Cases Review Commission) (CCRC) a požádat, aby případ vrátila k Odvolacímu soudu. To není příliš obvyklé.

Pokud jste se odvolali ke Správnímu soudu (Administrative Court) nebo k Odvolacímu soudu (Court of Appeal), můžete mít právo podat dovolání k Nejvyššímu soudu (Supreme Court) Spojeného království, jestliže vaše dovolání řeší právní otázku obecného významu.

Pokud je mému odvolání vyhověno, dostanu nějaké odškodnění?

O odškodnění můžete zažádat do 2 let vyplněním tohoto formuláře. Rozhodne vláda. Váš právní zástupce vám vysvětlí, jak toto schéma funguje.

Mohu se odvolat znovu, když je první odvolání zamítnuto?

Výjimečně se můžete znovu odvolat, jestliže se objeví nový odvolací důvod. Pokud chcete předložit nové důkazy, musíte vysvětlit, proč jste je nepředložili při procesu.

Existují nějaké jiné druhy opravných prostředků?

Můžete se obrátit na CCRC se žádostí o prošetření, jestli nedošlo k justičnímu omylu. Komise váš případ může postoupit příslušnému odvolacímu soudu. V takovém případě bude váš případ řešen jako běžné odvolání.

Pocházím z jiného členského státu. Mohu být po skončení procesu poslán zpět?

Jestliže jste odsouzeni k odnětí svobody ve věznici, můžete být po propuštění vyhoštěni. Pokud nejste britským občanem a jste odsouzeni na 12 nebo více měsíců odnětí svobody nebo pokud jste odsouzeni za určité závažné trestné činy, vláda obvykle nařídí vyhoštění poté, co si trest odpykáte.

V jakémkoli jiném případě, kde přichází v úvahu trest odnětí svobody, pokud jste starší 17 let, může soudce doporučit vaše vyhoštění po vykonání trestu. To je možné, ať již jste posláni do vězení, nebo ne. Vláda rozhodne na základě doporučení soudce. Doporučení soudce je součástí rozsudku a můžete se proti tomuto výroku odvolat, jak je popsáno výše. Vláda může usilovat o vaše vyhoštění i bez doporučení soudu, je-li to ve veřejném zájmu.

Jestliže jste občanem jiného členského státu, můžete být vyhoštěni pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Odsouzení z trestného činu samo o sobě není důvodem k vyhoštění. Máte právo se proti rozhodnutí o vyhoštění odvolat ke zvláštnímu tribunálu.

Jestliže jsem uznán vinným, mohu být znovu souzen za stejný trestný čin?

Jestliže jste na základě soudního procesu v jakékoli části Spojeného království uznán vinným nebo osvobozen z trestného činu, nemůžete již být v Anglii až na výjimečné okolnosti znovu souzen za stejný trestný čin. Stejné pravidlo platí, pokud výrok o vině či nevině vynesl soud v rámci procesu konaném v jiném členském státě.

Informace o odsouzení

Odsouzení a napomenutí (cautions) se zaznamenávají v Národním policejním počítačovém systému (Police National Computer, PNC), kde se archivují do vašich 100. narozenin. Jestliže se domníváte, že jsou informace ve vašich záznamech nesprávné, můžete vznést námitku. Váš právní zástupce vám poradí, jak se to dělá. Také můžete požádat policejního náčelníka v oblasti, kde k trestnému činu došlo, aby informace upravil nebo smazal.

Napomenutí, důtky a poslední varování se zpracovávají stejně jako odsouzení.

I když jste trest již vykonali, musíte na požádání (např. žádost o práci) uvést, že jste byli odsouzeni nebo dostali napomenutí, dokud toto odsouzení není promlčené. Jak dlouho to trvá, záleží na typu trestného činu a výši trestu.

Jestliže jste dostali pevně stanovenou pokutu (Fixed Penalty Notice) nebo pokutu za výtržnosti (Penalty Notice for Disorder), nezapisuje se to do trestního rejstříku.

Související odkazy

Odvolací soud (Court of Appeal)

Průvodce zahájením řízení u Odvolacího soudu

Nejvyšší soud Spojeného království (Supreme Court of the United Kingdom)

Komise pro přezkoumávání trestních případů (Criminal Cases Review Commission)

Rejstřík trestů (Criminal Records Bureau)

Rehabilitace pachatelů

Zákon o odvolání v trestních věcech z roku 1968 (Criminal Appeal Act 1968) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o rehabilitaci pachatelů z roku 1974 (Rehabilitation of Offenders Act 1974)(ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o propuštění na kauci z roku 1976 (Bail Act 1976) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o nižších soudech z roku 1980 (Magistrates Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o soudech vyšší instance z roku 1981 (Senior Courts Act 1980) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o odvolání v trestních věcech z roku 1995 (Criminal Appeal Act 1968) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o policii 1997 (Police Act 1997) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o lidských právech z roku 1998 (Human Rights Act 1998) (ve znění pozdějších předpisů)

Zákon o policii a soudnictví z roku 2006 (Police and Justice Act 2006) (ve znění pozdějších předpisů)

Evropská úmluva o lidských právech

Poslední aktualizace: 01/12/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.