Obvinění (trestní řízení)

Kde se bude hlavní líčení konat?

Hlavní líčení se bude konat u místního městského soudu a bude veřejné. Pokud jste se ke spáchání trestného činu či trestných činů, z nichž jste obviněn, doznal, státní zastupitelství podá návrh na provedení řízení s doznáním viny. V takovém případě bude ve věci rozhodovat pouze jediný soudce z povolání. Totéž platí v případě, že jediným požadovaným trestem je peněžitý trest.

Pokud jste se nedoznal, bude vaše věc projednána též přísedícími a senát se v takovém případě bude skládat z jednoho soudce z povolání a dvou přísedících.

V případě, že státní zástupce požaduje trest odnětí svobody na dobu nejméně čtyř let, bude věc projednána před porotou. Senát se v takovém případě bude skládat ze tří soudců z povolání a šesti porotců. Výjimku tvoří případy týkající se drogových trestných činů a hospodářských trestných činů, které projednávají soudci z povolání a přísedící bez ohledu na požadovaný trest.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

V případě, že věc má být projednána jako věc s doznáním viny, lze se dohodnout na tom, že obvinění v obžalobě bude upraveno tak, aby odpovídalo trestnému činu, k jehož spáchání se můžete doznat.

Jakmile je hlavní líčení ve vaší věci zahájeno, je možno měnit pouze nepodstatné části obžaloby. Obvinění v obžalobě nesmí být bez vašeho souhlasu rozšiřována.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

V průběhu celého hlavního líčení musíte být přítomen. Soud vám může umožnit jednání opustit poté, co jste ve věci vypovídal.

Pokud jste byl o jednání vyrozuměn, ale nedostavíte se k soudu bez důvodné omluvy, může soud rozhodnout, že svědci budou vyslechnuti ve vaší nepřítomnosti. Soud může vydat rozhodnutí ve vaší nepřítomnosti, pokud státní zastupitelství podalo návrh na uložení trestu odnětí svobody na dobu nepřesahující šest měsíců a vy jste s tím, aby bylo hlavní líčení uzavřeno, souhlasil. Pokud je vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu nepřesahující tři měsíce, může být věc uzavřena i bez vašeho souhlasu.

Od 1. listopadu 2009 je možné účastnit se soudního řízení prostřednictvím videokonference, pokud maximálním požadovaným trestem je peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu nepřesahující jeden rok. Ne všechny soudy však mají nainstalováno vybavení potřebné k tomu, abyste tuto možnost mohli využít.

Pokud nehovoříte jazykem, v jakém je řízení u soudu vedeno, a tomuto jazyku nerozumíte, máte právo na pomoc tlumočníka po celou dobu trvání hlavního líčení. Tlumočník vám bude rovněž nápomocen, pokud potřebujete v průběhu jednání hovořit se svým advokátem.

V případě, že ještě advokáta nemáte, soud vám advokáta ustanoví, pokud uvedete, že se ve vztahu k obviněním, která jsou proti vám vznášena, cítíte nevinen a pokud požadovaný trest je přísnější než peněžitý trest. Doznáte-li vinu ve věci, v níž státní zástupce požaduje trest odnětí svobody, soud vám advokáta ustanoví, pokud o to požádáte. Pokud se svým advokátem nesouhlasíte nebo si z jiného důvodu přejete jiného advokáta, bude vašemu přání zpravidla vyhověno.

V průběhu hlavního líčení nemusíte odpovídat na žádné otázky, ani nemusíte mluvit pravdu. Nemůžete být postižen za poskytnutí nepravdivé výpovědi u hlavního líčení. Váš advokát vám poradí s tím, zda je ve vašem zájmu výpověď ve věci učinit.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Použití písemných důkazů u hlavního líčení je podrobně upraveno zákonem. Jinak neplatí téměř žádná pravidla, takže můžete předkládat jakékoli důkazy. Vy a váš advokát můžete napadnout výpovědi svědků nebo jiné důkazy pro nepřípustnost, především pokud nejsou ve věci relevantní nebo pokud byly tyto důkazy získány nezákonně. Soud rozhodne o tom, zda svědky a důkazy, proti jejichž použití jste vznesl námitky, připustí. Ve většině případů budou nezákonně získané důkazy prohlášeny za nepřípustné v řízení u soudu. Soud posoudí váhu předmětných důkazů poté, co provede ostatní důkazy.

Můžete požadovat, aby byli předvoláni určití svědci k podání výpovědi při jednání nebo aby byly provedeny určité důkazy na podporu vaší argumentace. Takovým důkazem může být například seznam cestujících, který prokazuje, že jste nebyl na místě činu v okamžiku, kdy došlo k jeho spáchání. Pokud státní zastupitelství nesouhlasí s relevancí určitého důkazu, rozhodne v dané věci soud.

Strana, která svědka předvolala, jej vyslechne jako první. Poté bude mít druhá strana možnost podrobit svědka křížovému výslechu. Při vynášení rozsudku soud zhodnotí určitost a spolehlivost svědeckých výpovědí podaných u hlavního líčení.

Bude přihlédnuto k záznamům v mém trestním rejstříku?

Informace o předchozích odsouzeních budou vzaty v úvahu, pokud z popisu trestného činu vyplývá, že se jedná o recidivu. Ve výjimečných případech mohou být informace o způsobu provedení činu v dřívějším případu použity pro odůvodnění viny nebo neviny v právě probíhajícím řízení. Pokud jste byl v minulosti odsouzen za spáchání podobného trestného činu nebo pokud jste se spáchání trestného činu dopustil v době trvání podmínky uložené v rámci podmíněného trestu nebo v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu, bude to mít zpravidla vliv na délku trestu, který vám bude uložen.

Obvykle se nebude zjišťovat, jaká jsou vaše případná předchozí odsouzení v jiném členském státě.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Případ skončí vynesením rozhodnutí soudu. Výsledkem může být některá z následujících variant:

  • Zproštění obžaloby
  • Peněžitý trest
  • Podmíněný trest, kterým může být rovněž příkaz k podrobení se léčení nebo příkaz k výkonu obecně prospěšných prací
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody

V případě podmíněného trestu soud obvykle stanoví trest odnětí svobody, který nebudete nucen vykonat, pokud v průběhu zkušební doby, obvykle jednoho až dvou let, nespácháte jiný trestný čin. V rámci podmínek uložených v souvislosti s podmíněným trestem může soud požadovat, abyste zůstal pod dohledem probačního úředníka, abyste se léčil ze závislosti na alkoholu nebo z jiné závislosti, abyste podstoupil psychiatrické léčení a/nebo odpracoval určitý soudem stanovený počet hodin neplacených obecně prospěšných služeb.

Pro mladistvé pachatele (pachatele, kteří nedosáhli věku 18 let) jsou stanoveny zvláštní trestní sankce.

Jaká je úloha poškozeného (oběti) v průběhu hlavního líčení?

Poškozený je považován za svědka, stejně jako všichni ostatní svědci. V některých případech však má poškozený právo na advokáta, který je zvlášť ustanoven soudem, a/nebo má právo na přiznání náhrady škody v průběhu hlavního líčení, pokud je nárok na náhradu škody jednoduchý a dobře zdokumentovaný a uložení povinnosti náhrady škody soudem nepředstavuje podstatnější překážku.

Související odkazy

Dánský zákon o výkonu soudní moci

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.