Obvinění (trestní řízení)

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili právní pomoc. V přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás advokát může udělat. V tomto obecném přehledu se dozvíte, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem bude placena odměna advokáta, pokud si jeho služby nemůžete dovolit platit sami.

Vyhledání advokáta

Máte právo nechat se zastupovat advokátem dle svého vlastního výběru. Advokát musí mít oprávnění vystupovat u dánských soudů. Seznam všech dánských advokátů najdete zde. Na této webové stránce se rovněž dozvíte, zda se daný advokát specializuje na trestní právo, daňové právo nebo jiné odvětví práva, které je pro váš případ relevantní.

Pro každý soud v Dánsku jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti Dánska skupinu místních advokátů se speciálními zkušenostmi v trestních věcech. Tito advokáti jsou nezávislými právníky, kteří vedou své vlastní soukromé advokátní kanceláře. Soud vám může poskytnout seznam těchto advokátů. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, bude vám přidělen jeden z advokátů na tomto seznamu, je-li ustanovení právního zástupce povinné (nutná obhajoba), například pokud vás policie vzala do vazby.

Zaplacení advokáta

Pokud vám soud ustanovil advokáta, bude jeho odměna obvykle placena z veřejných prostředků. V souvislosti s rozhodnutím, které soud vydá, soud rovněž určí výši odměny advokáta. Odměna bude určena na základě sazeb používaných soudy ve všech trestních věcech, v nichž byl ustanoven právní zástupce, bez ohledu na to, zda se jedná o vámi zvoleného advokáta nebo nikoli.

Soud rovněž rozhodne o tom, kdo bude v konečném důsledku povinen odměnu advokáta zaplatit. Budete-li shledán vinným, bude vám zpravidla uložena povinnost zaplatit částku této odměny orgánům veřejné moci (Dánska). Stát bude usilovat o vymožení maxima z takto určené částky, které si můžete dovolit zaplatit.

Budete-li obžaloby zproštěn nebo pokud bude rozhodnutí soudu výrazně mírnější, než předpokládal státní zástupce, soud obvykle uloží povinnost zaplatit odměnu a výdaje advokáta státním orgánům. Soud může rovněž rozhodnout tak, že státní orgány zaplatí část odměny a výdajů advokáta. To se může stát v případě, že soudní jednání se konala zbytečně z důvodů, které jste nemohl ovlivnit.

Proti rozhodnutí o určení částky odměny advokáta a povinnosti tuto odměnu v konečném důsledku zaplatit se můžete odvolat k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

V trestním řízení není možné žádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci a tato právní pomoc obvykle nebude kryta pojistnými smlouvami na hrazení právních výdajů (pojištění právní ochrany).

Související odkazy

Oddíl 66 dánského zákona o výkonu soudní moci

Seznam advokátů v Dánsku

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.