Defendants (criminal proceedings)

Dánsko

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Summary of the criminal process

The following is a summary of the usual stages of the criminal process.

 • The police investigate all criminal matters. This includes questioning suspects, victims and witnesses.
 • If the police suspect that you have committed a crime, you will be charged. Once you have been charged, you have certain fundamental rights, for example the right to legal advice in serious cases.
 • The police decide whether or not to arrest you.
 • If you have committed a serious crime, you may - after presentation of the case to a judge - be remanded in custody while the case is being investigated.
 • Once the investigation has been completed, the case is sent to the Prosecution Service, which decides whether the charges should be dropped or the case should go to trial.
 • If the Prosecution Service decides to proceed with the case, it can do so by issuing a fixed penalty notice, an indictment or a summons for directions.
 • Criminal cases are tried by the district courts as court of first instance. The number of judges depends on the gravity of the case and on whether you plead guilty or not guilty.
 • The court’s judgment can usually be appealed to the high court. You can either appeal for a retrial of your case or appeal against the sentence.
 • You will be entitled to compensation for false imprisonment if the case against you is withdrawn or if you are acquitted.
 • The Danish Prison and Probation Service answers questions concerning the serving of sentences.

You can find details about all stages of the criminal process and about your rights in the factsheets. The information is not a substitute for legal advice and is for guidance only.

The rules concerning the criminal process, including police investigations, the preparation of the trial by the prosecution and the trial itself, are set out in the Danish Administration of Justice Act.

Please note that special rules apply in Greenland and the Faroe Islands.

Under the Treaty of Lisbon, Denmark has opted out from EU justice and home affairs cooperation and consequently does not participate in such cooperation in the same way as the other Member States. In each individual case you must therefore find out whether specific EU legislation applies in Denmark.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets tell you where and how to complain.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Preliminary charge, including questioning
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Preliminary statutory hearing and remand in custody
 • Intrusive measures
 • Decision on whether or not to bring charges against you
 • Preparing for trial by the defence

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic and other minor offences

Related links

The Danish legal system

Database of full-text legislation

Finding a Danish lawyer

Information on the serving of sentence:

Last update: 13/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Jak získat právní pomoc

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je velmi důležité, abyste si zajistili právní pomoc. V přehledech se dozvíte, kdy a za jakých okolností máte nárok na zastoupení advokátem. Rovněž se dozvíte, co pro vás advokát může udělat. V tomto obecném přehledu se dozvíte, jak advokáta vyhledat a jakým způsobem bude placena odměna advokáta, pokud si jeho služby nemůžete dovolit platit sami.

Vyhledání advokáta

Máte právo nechat se zastupovat advokátem dle svého vlastního výběru. Advokát musí mít oprávnění vystupovat u dánských soudů. Seznam všech dánských advokátů najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde. Na této webové stránce se rovněž dozvíte, zda se daný advokát specializuje na trestní právo, daňové právo nebo jiné odvětví práva, které je pro váš případ relevantní.

Pro každý soud v Dánsku jmenovalo Ministerstvo spravedlnosti Dánska skupinu místních advokátů se speciálními zkušenostmi v trestních věcech. Tito advokáti jsou nezávislými právníky, kteří vedou své vlastní soukromé advokátní kanceláře. Soud vám může poskytnout seznam těchto advokátů. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, bude vám přidělen jeden z advokátů na tomto seznamu, je-li ustanovení právního zástupce povinné (nutná obhajoba), například pokud vás policie vzala do vazby.

Zaplacení advokáta

Pokud vám soud ustanovil advokáta, bude jeho odměna obvykle placena z veřejných prostředků. V souvislosti s rozhodnutím, které soud vydá, soud rovněž určí výši odměny advokáta. Odměna bude určena na základě sazeb používaných soudy ve všech trestních věcech, v nichž byl ustanoven právní zástupce, bez ohledu na to, zda se jedná o vámi zvoleného advokáta nebo nikoli.

Soud rovněž rozhodne o tom, kdo bude v konečném důsledku povinen odměnu advokáta zaplatit. Budete-li shledán vinným, bude vám zpravidla uložena povinnost zaplatit částku této odměny orgánům veřejné moci (Dánska). Stát bude usilovat o vymožení maxima z takto určené částky, které si můžete dovolit zaplatit.

Budete-li obžaloby zproštěn nebo pokud bude rozhodnutí soudu výrazně mírnější, než předpokládal státní zástupce, soud obvykle uloží povinnost zaplatit odměnu a výdaje advokáta státním orgánům. Soud může rovněž rozhodnout tak, že státní orgány zaplatí část odměny a výdajů advokáta. To se může stát v případě, že soudní jednání se konala zbytečně z důvodů, které jste nemohl ovlivnit.

Proti rozhodnutí o určení částky odměny advokáta a povinnosti tuto odměnu v konečném důsledku zaplatit se můžete odvolat k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

V trestním řízení není možné žádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci a tato právní pomoc obvykle nebude kryta pojistnými smlouvami na hrazení právních výdajů (pojištění právní ochrany).

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oddíl 66 dánského zákona o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam advokátů v Dánsku

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před podáním obžaloby k soudu

Jaké fáze má vyšetřování trestného činu?

Trestní věci vyšetřuje policie. Policie obvykle zahájí vyšetřování skutku na základě oznámení, že určitá osoba se stala obětí násilí nebo krádeže nebo protože policie, případně občan, určitou osobu při páchání trestného činu zadrželi.

Předběžné obvinění

Policie se bude nejprve snažit zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a zda lze určitou osobu nebo osoby označit za osoby podezřelé ze spáchání tohoto trestného činu. V této souvislosti bude policie obvykle chtít podezřelého vyslechnout.

Zatčení

Policie může podezřelého zadržet.

Předběžné slyšení a zadržení v přípravném řízení (včetně evropského zatýkacího rozkazu)

Pokud má policie v úmyslu podezřelého zadržet, aby nedošlo k maření policejního vyšetřování nebo z nějakého jiného důvodu, musí být podezřelý předveden před soud ve lhůtě 24 hodin od okamžiku jeho zatčení, tak aby mohla být předmětná záležitost předložena soudci.

Zajišťovací opatření

Kromě výslechu podezřelého a potenciálních svědků může policie v průběhu vyšetřování získávat informace též prostřednictvím zajišťovacích opatření, jakými jsou prohlídky, sledování telekomunikačního provozu, odposlouchávání telefonu apod. Většina zajišťovacích opatření musí být před realizací schválena soudem.

Rozhodnutí o tom, zda bude proti podezřelému vzneseno obvinění nebo nikoli

Účelem policejního vyšetřování je získat informace, na základě kterých bude státní zástupce moci rozhodnout o tom, zda proti podezřelému vznese obvinění nebo nikoli. Pokud důkazy nasvědčující tomu, že podezřelý spáchal trestný čin, nejsou dostatečné, státní zastupitelství věc odloží.

Na místní úrovni podléhají policie a státní zastupitelství stejnému řízení, takže státní zastupitelství se bude v řadě případů věci účastnit již od samého počátku, včetně plánování vyšetřování.

Příprava obhajoby na hlavní líčení

Více informací o vašem právu být informován o vyšetřování a o možnosti do něj zasahovat naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Má práva v průběhu vyšetřování

Pro více informací o vašich právech v každé fázi řízení klikněte na některý z následujících odkazů.

Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)

Proč jsem byl obviněn?

Byl jste obviněn, protože policie má vážné podezření, že jste spáchal trestný čin; policejní vyšetřování se od tohoto okamžiku zaměří na vás, nikoli na jinou osobu.

Co to znamená, že jsem byl obviněn?

To znamená, že vám bude sděleno, jaký trestný čin jste dle přesvědčení policie spáchal. Policie vám musí sdělit, jaké ustanovení zákona jste podle nich porušil. Máte právo sledovat průběh vyšetřování prostřednictvím svého advokáta a v případě závažných trestných činů máte právo na to, aby vám advokáta ustanovil soud.

Proč mne chce policie vyslýchat?

Policie vás chce vyslýchat, aby zjistila, zda je její podezření, že jste spáchal určitý trestný čin, správné nebo nikoli. Policie vaši výpověď použije v dalším vyšetřování. Později vaší výpovědi využije státní zástupce, aby rozhodl, zda by měl být případ projednán jako věc s doznáním viny.

Kde a kdy mne může policie vyslýchat?

Neplatí žádná zvláštní pravidla ohledně toho, kde a kdy vás může policie vyslýchat. Výslech musí být veden tak, aby nebylo protiprávně zasahováno do vašich práv. V zásadě platí, že policie není oprávněna kontaktovat vás na vašem pracovišti. Policie vám obvykle začne klást otázky na místě, kde ke spáchání činu došlo. V řadě případů vás policie požádá, abyste se dostavil na policejní stanici pro účely podrobnějšího výslechu.

Co když nehovořím úředním jazykem?

Pokud nehovoříte místním jazykem, máte právo na tlumočníka, který pro vás bude do vašeho vlastního jazyka tlumočit. Policie vám tlumočníka poskytne a vy nemusíte říkat nic, dokud tlumočník nedorazí.

Jsme povinen na policii vypovídat?

Musíte policii sdělit své jméno, adresu a datum narození. Nic dalšího říkat nemusíte. Nemusíte mluvit pravdu. Policie je povinna vás o těchto právech poučit před zahájením výslechu. Záleží na daném případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější na policii vypovídat. Pokud si nejste jist, zda byste měl na otázky odpovídat, měl byste se poradit se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Máte právo hovořit s vámi zvoleným advokátem předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. Pokud žádného advokáta neznáte, policie vám nějakého zajistí.

Váš advokát má právo být v průběhu výslechu přítomen, ale nesmí vám radit, jak odpovídat na konkrétní otázky.

Mohu si zkontrolovat, zda policie mé výpovědi správně rozuměla?

Policie musí vaši výpověď zapsat. Máte právo si protokol přečíst nebo si jej nechat přečíst a následně se k němu vyjádřit. Rozhodnutí, zda protokol podepíšete nebo ne, je na vás. Řada advokátů vám poradí, abyste protokol nepodepisovali, pokud jazyku, v němž je sepsán, nerozumíte.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Pokud jste řekl něco, co by vám mohlo přitížit, může policie tyto informace použít ve svém vyšetřování. Obecně platí, že policejní protokol není důkazem a nemůže být bez dalšího proti vám použit u hlavního líčení. Státní zástupce může klást otázky týkající se podrobností uvedených v protokolu. Změna vaší výpovědi může oslabit vaši věrohodnost.

Zatčení (2)

Proč jsem byl zatčen?

Zatčen můžete být v případě, že má policie důvod podezřívat vás ze spáchání trestného činu, je-li zatčení nezbytné pro to, aby vám bylo zabráněno ve spáchání jiných trestných činů, popřípadě je to nutné k zajištění vaší přítomnosti nebo k zajištění toho, abyste se nedomlouval s dalšími osobami. Rovněž můžete být zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného jiným členským státem EU.

Může mne policie zatknout v jakémkoli druhu případu?

Nebudete zatčen, pokud by zatčení bylo nepřiměřené vzhledem k závažnosti trestného činu, z jehož spáchání jste obviněn. Například je velmi nepravděpodobné, že budete zatčen v případě, že jste podezřelý ze spáchání trestného činu, za který lze jako maximální trest uložit pouze menší peněžitý trest.

Kde bude zatčení provedeno?

Zatčení bude obvykle provedeno na místní policejní stanici. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud vás policie nevyslechne (viz Předběžné obvinění, včetně výslechu (1)).

Mohu požádat o lékaře, budu-li jej potřebovat?

Jste-li nemocen, zraněn nebo pod velkým vlivem alkoholu nebo drog, máte právo na lékaře. O tom, že potřebujete lékaře, byste měl policii informovat též v případě, že potřebujete speciální léky.

Mohu kontaktovat advokáta?

Pokud jste byl zatčen, máte právo kontaktovat advokáta dle svého vlastního výběru předtím, než se rozhodnete, zda budete souhlasit s policejním výslechem. V některých případech vám může policie právo na konkrétního advokáta upřít. Proti tomu můžete podat stížnost k soudu.

Policie i váš advokát vám musí vysvětlit, že můžete mít soudem ustanoveného advokáta a kdo bude povinen jej zaplatit.

Mohu kontaktovat velvyslanectví své země, pokud jsem cizinec?

Jste-li cizím státním občanem, máte právo obrátit se na velvyslanectví své země. Policie vám může s kontaktováním velvyslanectví pomoci.

Mohu kontaktovat svou rodinu?

Máte právo vyrozumět svou rodinu nebo zaměstnavatele o tom, že jste byl zatčen. Policie může vaši žádost o kontaktování těchto osob odmítnout, pokud má za to, že by takový kontakt negativně zasahoval do případu. Policie může alternativně informovat vaši rodinu za vás.

 

Jak dlouho mohu být zadržován?

Musíte být propuštěn ihned, jakmile pominou důvody pro vaše zatčení. Pokud jste nebyl propuštěn do 24 hodin, musíte být předveden před soud (předběžné slyšení), aby mohl soudce rozhodnout o tom, zda budete propuštěn, zda bude vaše zadržení prodlouženo (což je možné nejvýše na dobu třikrát 24 hodin) nebo zda budete vzat do vazby (Předběžné slyšení a vazba (3)).

Kdy může být zatčení prodlouženo nad rámec 24 hodin?

Pokud soudce, který věc projednává v předběžném slyšení, zjistí, že předložené důkazy nestačí pro rozhodnutí o tom, zda byste měl být vzat do vazby, může být vaše zatčení prodlouženo na dobu třikrát 24 hodin od okamžiku, kdy první slyšení skončilo.

Předběžné slyšení a vazba (3)

Proč jsem ve vazbě?

Ve vazbě jste z toho důvodu, že se policie domnívá, že je potřeba vás dočasně nebo po dobu trvání vyšetřování zadržovat. Do vazby můžete být umístěn též z toho důvodu, že je potřeba zajistit, abyste byl k dispozici pro vydání do jiného členského státu na základě evropského zatýkacího rozkazu.

Kdo rozhodne o tom, zda musím být vzat do vazby?

O tom, zda jsou splněny podmínky pro uvalení vazby, rozhoduje soudce. Předtím, než soudce rozhodne o tom, zda je nutné, abyste byl vzat do vazby na žádost policie, se koná slyšení (předběžné slyšení). V průběhu tohoto slyšení státní zástupce přednese náhled na věc, který zastává policie; i vy dostanete příležitost přednést svůj názor. Soudce rozhodne o tom, zda vás vezme do vazby, nikoli však o tom, zda jste vinen z trestných činů uvedených v obvinění.

Mohu být vzat do vazby v jakémkoli druhu případu?

Do vazby můžete být umístěn při splnění následujících podmínek:

 • Policie musí být schopna vysvětlit, proč vás podezřívá ze spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 18 měsíců či déle.
 • Potenciální trest musí činit nejméně 30 dní trestu odnětí svobody.
 • Policie musí být schopna soudce přesvědčit o tom, že je důležité, abyste nebyl propuštěn na svobodu po dobu trvání policejního vyšetřování, a to z některého z následujících důvodů:
 • Policie se domnívá, že se budete vyhýbat trestu.
 • Je důvodné se domnívat, že budete pokračovat v páchání stejného druhu trestné činnosti.
 • Je důvodné se domnívat, že budete v případě propuštění mařit průběh vyšetřování.
 • Trestný čin je natolik závažný, že by vůči druhým bylo nepřijatelné, abyste byl před konáním hlavního líčení propuštěn na svobodu.

Ve výjimečných případech se můžete vazbě vyhnout, přestože jsou podmínky pro držení ve vazbě splněny; je tomu tak v případě, že by bylo vzhledem k vaší osobní situaci odnětí svobody extrémně tíživé. Je důležité, abyste o takových okolnostech informoval svého advokáta.

Kde se bude předběžné slyšení konat?

Předběžné slyšení se bude konat u místního soudu. Zpravidla budete umístěn do cely předběžného zadržení, dokud nebudete uveden do soudní síně.

Musím v průběhu předběžného slyšení vypovídat?

Nemusíte vypovídat, ani nemusíte mluvit pravdu. Záleží na povaze vašeho případu a na závažnosti obvinění, zda bude pro vás výhodnější u soudu vypovídat. Rozhodnutí o tom, zda pro vás bude lepší vypovídat nebo nevypovídat, byste měl učinit po poradě se svým advokátem.

Budu moci mluvit s advokátem?

Soud vám ustanoví advokáta, který vás bude u soudu zastupovat. Pokud nepožádáte o konkrétního advokáta, soud vám ustanoví advokáta, který má ten den službu. Více informací viz Odkaz se otevře v novém okně.Přehled 1.

Máte právo věc se svým advokátem před slyšením projednat. Pokud vy a váš advokát nehovoříte stejným jazykem, máte právo na pomoc tlumočníka. Váš advokát bude chránit vaše zájmy v průběhu slyšení a rovněž vám může klást otázky.

Mohu si ověřit, že soud správně porozuměl mé výpovědi?

Soudce zapíše podstatné body vaší výpovědi do soudního protokolu. Vaše výpověď bude přečtena nahlas, aby bylo zajištěno, že jí bylo správně porozuměno.

 

Co se stane, když řeknu něco, co mi přitěžuje?

Vaše výpověď u soudu může být ve věci použita jako důkaz.

Jak dlouho mohu být držen ve vazbě?

Soudce v průběhu slyšení rozhodne, zda budete propuštěn nebo zda budete držen ve vazbě. V některých případech soudce rozhodne, že doba zadržení musí být prodloužena třikrát o 24 hodiny (viz Zatčení (2)).

 

Pokud je na vás uvalena vazba, stanoví soudce maximální lhůtu čtyř týdnů. To znamená, že musíte být propuštěn buď před uplynutím této doby, nebo musí být váš případ znovu předložen soudci, aby bylo zajištěno, že jsou splněny podmínky dalšího setrvání ve vazbě. Není stanovena žádná maximální časová hranice toho, jak dlouho můžete být držen ve vazbě. To záleží na povaze vašeho případu.

Musíte být propuštěn ihned, jakmile důvod pro vaše zatčení pomine.

Co je to samovazba?

V některých případech bude policie požadovat, abyste byl umístěn do samovazby, tak aby bylo zabráněno vašemu kontaktu s ostatními vězni. Spojení s ostatními můžete udržovat pouze písemnou cestou nebo prostřednictvím telefonu, a to pod dohledem policie. O tom, zda budete umístěn do samovazby, rozhoduje soudce.

Mohu se odvolat proti rozhodnutí o vazbě a samovazbě?

Proti rozhodnutí o vazbě nebo samovazbě se můžete odvolat k vrchnímu soudu. Obvykle se tak činí tím způsobem, že řeknete, že se chcete odvolat, již při slyšení, kde je vaše věc projednávána.

Mohu se vyhnout vazbě, pokud odevzdám svůj cestovní pas nebo složím kauci?

Trestní zákon umožňuje, abyste se zadržení vyhnul odevzdáním svého cestovního pasu nebo složením kauce. To se však v praxi děje jen zřídka.

Zajišťovací opatření (4)

V průběhu vyšetřování může policie získávat informace prostřednictvím různých zajišťovacích opatření, z nichž některé jsou popsány níže.

Je policie oprávněna vzít mi otisky prstů a vyfotografovat mě?

Policie vám může vzít otisky prstů a vyfotografovat vás při splnění následujících podmínek:

 • Jste podezřelý ze spáchání trestného činu a toto opatření je nezbytné pro policejní vyšetřování.
 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle.

Je policie oprávněna odebrat mi vzorek DNA nebo vzorek krve?

Policie vám může odebrat vzorek DNA nebo vzorek krve při splnění následujících podmínek:

 • Existuje důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 měsíců či déle, a toto opatření je považováno za velmi důležité pro vyšetřování případu.
 • Vzorek krve může být odebrán v případě, že aspektem trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelý, je požití alkoholu nebo drog.

Je policie oprávněna prohledat mě a mé oblečení?

Policie je oprávněna prohledat vaše vnější oblečení za stejných podmínek, jaké platí pro vyfotografování.

Je policie oprávněna zkontrolovat můj mobilní telefon a prohledat můj vůz?

Policie je oprávněna zkontrolovat váš mobilní telefon za účelem zjištění vašeho telefonního čísla a výrobního čísla vašeho telefonu (IMEI) a prohledat váš vůz při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.

 

Je policie oprávněna provést u mne domovní prohlídku?

Policie je oprávněna provést u vás domovní prohlídku při splnění následujících podmínek:

 • Policie má důvodné podezření, že jste se dopustil spáchání trestného činu, za který můžete být stíhán.
 • Prohlídka je považována za velmi důležitou pro vyšetřování případu.
 • Za spáchání daného trestného činu může být uložen trest odnětí svobody.
 • Policie je schopna odůvodnit domněnku, že pravděpodobně nalezne důkazy týkající se daného trestného činu nebo předměty, které by policie měla zabavit z jiných důvodů.

Kdo rozhodne o tom, že má být přijato zajišťovací opatření?

O tom, zda může být u vás provedena domovní prohlídka, rozhodne soud. Je-li důvod k obavě, že důkazy mohou být v případě, že prohlídka nebude provedena bezodkladně, ztraceny, je policie oprávněna prohlídku provést bez předchozího zajištění příkazu k prohlídce. Provedení prohlídky musí být oznámeno u soudu ve lhůtě 24 hodin od okamžiku, kdy byla provedena. Dáte-li svůj písemný souhlas s domovní prohlídkou, je rozhodnutí o domovní prohlídce oprávněna učinit policie.

Policie rozhodne o tom, zda odebrat vaše otisky prstů, vzorky DNA a krve a zda vás vyfotografovat. Policie má rovněž právo zkontrolovat váš mobilní telefon, prohledat váš vůz apod.

Mohu si stěžovat?

Chcete-li si stěžovat na vyšetřování prováděné policií, můžete takovouto stížnost podat u soudu.

Soudní rozhodnutí týkající se prohlídek a plánování vyšetřování jsou napadnutelná odvoláním k vrchnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne soudního rozhodnutí.

Mohu požadovat, aby policie zničila odebrané otisky prstů, fotografie, stopy DNA a výsledky vzorků krve?

Pokud státní zastupitelství věc odloží nebo budete-li obžaloby zproštěn, je policie povinna zničit vaši fotografii, kterou pořídila. Policie je oprávněna ponechat si vaše otisky prstů a vzorky DNA, po určité době je ale povinna je zničit.

Mohu nárokovat odškodnění?

Pokud jste byl zadržován, ve vazbě nebo podroben zajišťovacím opatřením a následně se ukáže, že toto zadržení, uvěznění nebo zajišťovací opatření bylo nedůvodné, budete mít v zásadě nárok na odškodnění. Ředitel Úřadu Nejvyššího státního zastupitelství vydává každoročně vyhlášku upravující sazby, které mají být při výpočtu tohoto odškodnění používány.

Rozhodnutí o tom, zda proti vám bude podána obžaloba nebo nikoli (5)

Jakmile policie vyšetřování uzavře, bude váš případ odeslán státnímu zastupitelství, které rozhodne o tom, jak bude věc dále pokračovat.

Mohu se doznat ke všem nebo jen k některým obviněním před hlavním líčením?

Pokud jste v rámci policejního vyšetřování doznal, že jste vinen ze spáchání nejzávažnějších trestných činů, z jejichž spáchání jste obviněn, státní zastupitelství se obvykle pokusí projednat váš případ jako věc s doznáním viny.

 

Co je to obžaloba?

Obžaloba je základem pro projednání případu u soudu. V obžalobě musí být specifikována zákonná ustanovení, z jejichž porušení jste obviněn, a musí obsahovat popis jednání, jakým jste se daného trestného činu či trestných činů dopustil. Tento popis musí být natolik přesný, abyste si mohl na jeho základě připravit svou obhajobu.

 

Mohu být obžalován z jiných trestných činů, než z kterých mne obvinila policie?

Obžalobu připravuje státní zastupitelství. Pokud se náhled státního zastupitelství na věc bude lišit od náhledu policie, může obžaloba obsahovat nové nebo jiné body.

Mohou být do obžaloby přidávány nové body?

Státní zastupitelství se musí pokusit shromáždit veškerá obvinění, která proti vám byla vznesena, tak aby bylo možno vydat rozsudek s úhrnným trestem. Obžaloba proto může obsahovat nové body, pokud jste byl obviněn ze spáchání trestných činů při několika příležitostech.

Zvláštní pravidla platí, pokud jste byl do Dánska vydán na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo na základě extradiční smlouvy. Pokud jsou v obžalobě uvedeny nové body, měl byste se o nich poradit se svým advokátem.

Může dojít ke změně obžaloby?

Obžaloba může být změněna nebo rozšířena, pokud je vyhotovena a doručena nová obžaloba, přičemž to může být učiněno nejpozději do dne, kdy bude zahájeno soudní řízení.

Pokud se státní zástupce ve věci domnívá, že by trest za některý bod obžaloby měl být přísnější, než je uvedeno v obžalobě, je taková změna možná pouze v případě, že státní zastupitelství bude se změnou obžaloby souhlasit. Pokud ke změně obžaloby dojde, musíte být vyrozuměn ve lhůtě dvou měsíců.

Jakmile je zahájeno řízení u soudu, mohou být v obžalobě prováděny změny pouze ve velmi omezeném rozsahu. Soud rozhoduje o tom, zda bude změna připuštěna.

Mohu být obviněn ze spáchání trestného činu, ze kterého jsem již byl obviněn v jiném členském státě?

Nelze vyloučit, že budete obžalován ze spáchání trestného činu, ze kterého jste již byl obviněn v jiné zemi. Nemůžete však být shledán vinným ze spáchání trestného činu, za který jste již byl v jiné zemi odsouzen nebo pro který jste již byl v jiné zemi zproštěn obžaloby.

Budu informován o svědcích, kteří vypovídají proti mně?

Státní zástupce je povinen podat obžalobu k soudu společně se seznamem důkazů, včetně uvedení jmen svědků. Váš advokát obdrží opis tohoto seznamu. Zpravidla máte právo totožnost svědků znát.

Příprava obhajoby (6)

Na jakém základě si můžeme já a můj advokát připravit obhajobu?

Váš advokát zpravidla obdrží stejnopisy všech protokolů vyhotovených policií v průběhu vyšetřování. Máte obecné právo tyto dokumenty vidět. Váš advokát vám může poskytnout kopii těchto materiálů pouze v případě, že to policie dovolí.

 

Mám právo vidět veškeré materiály předložené policií?

Policie může vašemu advokátovi nařídit, aby vám určité informace o materiálech týkajících se případu neposkytl, je-li to považováno za nezbytné pro účely ochrany zájmů cizích mocností nebo za účelem poskytnutí důkazů. Takový příkaz může být vydán pouze v závažných věcech a pouze do okamžiku vaší výpovědi u soudu.

Kdo rozhoduje o tom, zda mohu vidět veškeré materiály?

Policie tyto materiály předloží a rozhodne o tom, zda je potřeba vydat ve vztahu k případu nebo části případu takovýto zákaz. Proti rozhodnutí policie se můžete odvolat k soudu, který následně o věci rozhodne.

Mohu se účastnit všech jednání ve věci?

Obecně máte právo být přítomen u všech soudních jednání, při kterých soud rozhoduje o tom, zda je potřeba vzít vás do vazby, nebo v rámci kterých jsou před hlavním líčením vyslýcháni spolupachatelé nebo svědci.

Na žádost policie je soud oprávněn rozhodnout tak, že vám přítomnost u těchto jednání umožněna nebude. V takovém případě máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se u jednání dělo. Soud může rozhodnout tak, že vám tyto informace poskytnuty nebudou. Máte právo na to, aby vám bylo sděleno, co se dělo při jednání, kterého jste se nemohl zúčastnit. Tyto informace vám musí být poskytnuty nejpozději poté, co jste soudu poskytl svou výpověď.

Mohu se můj advokát účastnit všech jednání ve věci?

Váš advokát je oprávněn účastnit se všech jednání ve věci. To platí rovněž pro jednání, na kterých soud rozhoduje o tom, zda bude povolen odposlech místnosti nebo telefonu, prohlídka nebo jiné zajišťovací opatření vyžadující předchozí souhlas soudu.

Může se můj advokát účastnit policejního vyšetřování?

Váš advokát musí být o vyšetřování informován a má právo účastnit se těch vyšetřovacích úkonů, které mohou v řízení sloužit jako důkaz proti vám. Jedná se kupříkladu o rekognici, rekonstrukci apod.

Může můj advokát provádět vlastní vyšetřování?

V případě, že se domníváte, že policie nezískala všechny informace, které by vaší věci mohly napomoci, váš advokát obvykle policii požádá o provedení dalších vyšetřovacích úkonů. Pokud policie provedení těchto dalších vyšetřovacích úkonů odmítne, bude záležitost předána soudu, který může policii provedení příslušných vyšetřovacích úkonů nařídit.

Váš advokát se také může rozhodnout pro vedení vlastního vyšetřování. To se však v praxi děje jen zřídka. Pokud váš advokát vede své vlastní vyšetřování případu, nesmí mařit vyšetřování policejní a musí postupovat v souladu s advokátním etickým kodexem.

Může můj advokát předvolávat svědky k výslechu u soudu?

Váš advokát může požádat o to, aby byly určité osoby předvolány k podání výpovědi u soudu. Pokud státní zastupitelství vznese proti výslechu těchto svědků námitky, soud rozhodne o tom, zda je výslech dotčených svědků relevantní.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o vytvoření centrálního registru DNA

Odkaz se otevře v novém okně.Generální státní zástupce

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o vyhoštění

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

3 – Má práva u soudu

Kde se bude hlavní líčení konat?

Hlavní líčení se bude konat u místního městského soudu a bude veřejné. Pokud jste se ke spáchání trestného činu či trestných činů, z nichž jste obviněn, doznal, státní zastupitelství podá návrh na provedení řízení s doznáním viny. V takovém případě bude ve věci rozhodovat pouze jediný soudce z povolání. Totéž platí v případě, že jediným požadovaným trestem je peněžitý trest.

Pokud jste se nedoznal, bude vaše věc projednána též přísedícími a senát se v takovém případě bude skládat z jednoho soudce z povolání a dvou přísedících.

V případě, že státní zástupce požaduje trest odnětí svobody na dobu nejméně čtyř let, bude věc projednána před porotou. Senát se v takovém případě bude skládat ze tří soudců z povolání a šesti porotců. Výjimku tvoří případy týkající se drogových trestných činů a hospodářských trestných činů, které projednávají soudci z povolání a přísedící bez ohledu na požadovaný trest.

Může dojít ke změně obžaloby v průběhu hlavního líčení?

V případě, že věc má být projednána jako věc s doznáním viny, lze se dohodnout na tom, že obvinění v obžalobě bude upraveno tak, aby odpovídalo trestnému činu, k jehož spáchání se můžete doznat.

Jakmile je hlavní líčení ve vaší věci zahájeno, je možno měnit pouze nepodstatné části obžaloby. Obvinění v obžalobě nesmí být bez vašeho souhlasu rozšiřována.

Jaká mám práva v průběhu hlavního líčení?

V průběhu celého hlavního líčení musíte být přítomen. Soud vám může umožnit jednání opustit poté, co jste ve věci vypovídal.

Pokud jste byl o jednání vyrozuměn, ale nedostavíte se k soudu bez důvodné omluvy, může soud rozhodnout, že svědci budou vyslechnuti ve vaší nepřítomnosti. Soud může vydat rozhodnutí ve vaší nepřítomnosti, pokud státní zastupitelství podalo návrh na uložení trestu odnětí svobody na dobu nepřesahující šest měsíců a vy jste s tím, aby bylo hlavní líčení uzavřeno, souhlasil. Pokud je vám uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu nepřesahující tři měsíce, může být věc uzavřena i bez vašeho souhlasu.

Od 1. listopadu 2009 je možné účastnit se soudního řízení prostřednictvím videokonference, pokud maximálním požadovaným trestem je peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu nepřesahující jeden rok. Ne všechny soudy však mají nainstalováno vybavení potřebné k tomu, abyste tuto možnost mohli využít.

Pokud nehovoříte jazykem, v jakém je řízení u soudu vedeno, a tomuto jazyku nerozumíte, máte právo na pomoc tlumočníka po celou dobu trvání hlavního líčení. Tlumočník vám bude rovněž nápomocen, pokud potřebujete v průběhu jednání hovořit se svým advokátem.

V případě, že ještě advokáta nemáte, soud vám advokáta ustanoví, pokud uvedete, že se ve vztahu k obviněním, která jsou proti vám vznášena, cítíte nevinen a pokud požadovaný trest je přísnější než peněžitý trest. Doznáte-li vinu ve věci, v níž státní zástupce požaduje trest odnětí svobody, soud vám advokáta ustanoví, pokud o to požádáte. Pokud se svým advokátem nesouhlasíte nebo si z jiného důvodu přejete jiného advokáta, bude vašemu přání zpravidla vyhověno.

V průběhu hlavního líčení nemusíte odpovídat na žádné otázky, ani nemusíte mluvit pravdu. Nemůžete být postižen za poskytnutí nepravdivé výpovědi u hlavního líčení. Váš advokát vám poradí s tím, zda je ve vašem zájmu výpověď ve věci učinit.

Jaká mám práva v souvislosti s důkazy proti mně?

Použití písemných důkazů u hlavního líčení je podrobně upraveno zákonem. Jinak neplatí téměř žádná pravidla, takže můžete předkládat jakékoli důkazy. Vy a váš advokát můžete napadnout výpovědi svědků nebo jiné důkazy pro nepřípustnost, především pokud nejsou ve věci relevantní nebo pokud byly tyto důkazy získány nezákonně. Soud rozhodne o tom, zda svědky a důkazy, proti jejichž použití jste vznesl námitky, připustí. Ve většině případů budou nezákonně získané důkazy prohlášeny za nepřípustné v řízení u soudu. Soud posoudí váhu předmětných důkazů poté, co provede ostatní důkazy.

Můžete požadovat, aby byli předvoláni určití svědci k podání výpovědi při jednání nebo aby byly provedeny určité důkazy na podporu vaší argumentace. Takovým důkazem může být například seznam cestujících, který prokazuje, že jste nebyl na místě činu v okamžiku, kdy došlo k jeho spáchání. Pokud státní zastupitelství nesouhlasí s relevancí určitého důkazu, rozhodne v dané věci soud.

Strana, která svědka předvolala, jej vyslechne jako první. Poté bude mít druhá strana možnost podrobit svědka křížovému výslechu. Při vynášení rozsudku soud zhodnotí určitost a spolehlivost svědeckých výpovědí podaných u hlavního líčení.

Bude přihlédnuto k záznamům v mém trestním rejstříku?

Informace o předchozích odsouzeních budou vzaty v úvahu, pokud z popisu trestného činu vyplývá, že se jedná o recidivu. Ve výjimečných případech mohou být informace o způsobu provedení činu v dřívějším případu použity pro odůvodnění viny nebo neviny v právě probíhajícím řízení. Pokud jste byl v minulosti odsouzen za spáchání podobného trestného činu nebo pokud jste se spáchání trestného činu dopustil v době trvání podmínky uložené v rámci podmíněného trestu nebo v rámci podmíněného propuštění z výkonu trestu, bude to mít zpravidla vliv na délku trestu, který vám bude uložen.

Obvykle se nebude zjišťovat, jaká jsou vaše případná předchozí odsouzení v jiném členském státě.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Případ skončí vynesením rozhodnutí soudu. Výsledkem může být některá z následujících variant:

 • Zproštění obžaloby
 • Peněžitý trest
 • Podmíněný trest, kterým může být rovněž příkaz k podrobení se léčení nebo příkaz k výkonu obecně prospěšných prací
 • Nepodmíněný trest odnětí svobody

V případě podmíněného trestu soud obvykle stanoví trest odnětí svobody, který nebudete nucen vykonat, pokud v průběhu zkušební doby, obvykle jednoho až dvou let, nespácháte jiný trestný čin. V rámci podmínek uložených v souvislosti s podmíněným trestem může soud požadovat, abyste zůstal pod dohledem probačního úředníka, abyste se léčil ze závislosti na alkoholu nebo z jiné závislosti, abyste podstoupil psychiatrické léčení a/nebo odpracoval určitý soudem stanovený počet hodin neplacených obecně prospěšných služeb.

Pro mladistvé pachatele (pachatele, kteří nedosáhli věku 18 let) jsou stanoveny zvláštní trestní sankce.

Jaká je úloha poškozeného (oběti) v průběhu hlavního líčení?

Poškozený je považován za svědka, stejně jako všichni ostatní svědci. V některých případech však má poškozený právo na advokáta, který je zvlášť ustanoven soudem, a/nebo má právo na přiznání náhrady škody v průběhu hlavního líčení, pokud je nárok na náhradu škody jednoduchý a dobře zdokumentovaný a uložení povinnosti náhrady škody soudem nepředstavuje podstatnější překážku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 – Má práva poté, co soud vydá rozhodnutí

Mohu se odvolat?

Soud vydá rozhodnutí při jednání. Můžete se odvolat proti rozsudku, do výroku o vině či trestu, a to k vrchnímu soudu. Můžete požadovat buď zproštění viny, nebo zmírnění trestu, který vám byl uložen. Pokud se domníváte, že v průběhu projednávání vašeho případu u hlavního líčení u okresního soudu došlo k závažným pochybením, můžete požadovat, aby byla věc vrácena zpět okresnímu soudu pro nové projednání a aby byla přidělena novému senátu.

Odvolat se proti odsouzení, výroku o vině či trestu, můžete ústně při jednání, na kterém bylo rozhodnutí vyhlášeno. Můžete se rovněž odvolat písemně, s tím, že odvolání se podává u okresního soudu nebo u státního zastupitelství. Vaše odvolání musí být podáno ve lhůtě dvou týdnů. Máte-li advokáta, je to zpravidla on, kdo se postará o praktické záležitosti související s vaším odvoláním. Pokud vám byl uložen peněžitý trest do výše 3.000,– DKK (včetně), můžete podat odvolání proti takovému rozhodnutí pouze s povolením dánské Rady pro přípustnost odvolání. Žádost Radě pro přípustnost odvolání musí být podána ve lhůtě dvou týdnů od rozhodnutí.

Co se stane, pokud se odvolám?

Pokud se proti rozhodnutí soudu odvoláte, bude případ projednán vrchním soudem. I toto jednání je veřejné. Pro projednání věci vrchním soudem není stanovena žádná lhůta.

Pokud jste byl vzat do vazby, je vrchní soud povinen váš případ projednat přednostně před ostatními věcmi. Vrchní soud musí rovněž rozhodnout, zda budete ve vazbě ponechán do odvolacího řízení a po dobu trvání odvolacího řízení.

Pokud budete v odvolání požadovat zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V takovém případě máte právo předkládat nové důkazy. Se svým advokátem byste měl co nejrychleji prodiskutovat, jaké nové důkazy by měly být v odvolacím řízení navrženy. Jakmile státní zástupce oznámí, na jakých důkazech bude založena jeho argumentace v řízení u vrchního soudu, bude mít váš advokát zpravidla 14 dní na oznámení důkazů navrhovaných vámi. Za určitých podmínek vám může být udělena výjimka z této čtrnáctidenní lhůty.

Pokud budete v odvolání požadovat pouze snížení trestu, vrchní soud posoudí pouze uložený trest. V takových případech strany nepředkládají vrchnímu soudu žádné důkazy, váš advokát je ale oprávněn soud požádat o zajištění dalších informací o vašich osobních poměrech, které jsou relevantní pro určení výše trestu nebo otázku vyhoštění.

Co se bude dít na jednání o odvolání?

Pokud jste v odvolání požadovali zproštění viny, bude váš případ vrchním soudem nově projednán. V praxi vrchní soud často zahajuje řízení přečtením výpovědí, které jste vy a svědci učinili v řízení u okresního soudu. Pokud však vy a váš advokát s takovým postupem nesouhlasíte, musí být výpovědi podány znovu.

Pokud jste v odvolání požadovali snížení trestu, který vám byl uložen, vrchní soud přihlédne k důkazům, které byly předloženy u okresního soudu, a o trestu rozhodne na tomto základě.

Vrchní soud své rozhodnutí vyhlásí při jednání. Vrchní soud může rozhodnout tak, že rozsudek okresního soudu potvrdí, zvýší nebo sníží trest, který vám byl uložen, nebo vás viny zprostí. Pokud jste zproštěn viny nebo pokud je vám uložený trest snížen, budou náklady odvolání hrazeny z veřejných prostředků. Totéž platí, pokud se proti rozsudku odvolalo státní zastupitelství a vrchní soud rozsudek pouze potvrdil. Ve všech ostatních případech je pravděpodobné, že vám bude uložena povinnost zaplatit náklady odvolacího řízení.

Co se stane, pokud bude odvolání úspěšné/neúspěšné?

Rozsudek vrchního soudu nahradí rozsudek okresního soudu a stane se obecně konečným a pravomocným. V mimořádných případech může být podán opravný prostředek k Nejvyššímu soudu, a to s přivolením Rady pro přípustnost odvolání. Toto přivolení bude zpravidla uděleno pouze v případě, že se jedná o principiální věc, tedy modelový případ, nebo z jiných specifických důvodů. Rada uděluje přivolení k předložení věci Nejvyššímu soudu pouze několika málo trestním případům. Váš advokát vám poradí ohledně vašich šancí toto přivolení získat.

Budete-li zproštěn viny a byla-li v průběhu vyšetřování použita zajišťovací opatření jako zatčení, zadržení nebo prohlídka, máte právo žádat náhradu škody. Vaše žádost musí být podána písemně ke krajskému státnímu zástupci, a to nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí soudu. Váš advokát se zpravidla postará o praktické záležitosti související s uplatněním vašeho nároku. Nezapomeňte svému advokátovi sdělit, kde vás může ve vaší zemi zastihnout.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po provedení hlavního líčení předán zpět do své domovské země?

Zpravidla můžete být odeslán do jiného členského státu za účelem výkonu trestu, který vám byl uložen. To se obvykle provádí pouze v případě, že požádáte o předání zpět do vaší vlastní země za účelem výkonu trestu. Žádost o možnost výkonu trestu, který vám byl uložen, ve vaší vlastní zemi musíte zaslat dánskému ministerstvu spravedlnosti.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen opět pro stejný trestný čin?

V Dánsku nemůžete být odsouzen za stejný trestný čin dvakrát. Tentýž princip platí i v dalších evropských zemích. S ohledem na skutečnost, že trestněprávní ustanovení se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit, musíte se na tuto záležitost zeptat v zemi, která by vás pro daný trestný čin mohla rovněž stíhat.

Informace o obvinění/odsouzení

Jakmile bude ve vaší věci rozhodnuto, bude rozhodnutí nahlášeno Ústřednímu rejstříku trestů. Rozhodnutí, která se týkají porušení dánského trestního zákona, budou zapsána do rozsudkové části rejstříku. Rozhodnutí týkající se porušení jiných právních předpisů budou zapsána, pokud vám byl uložen trest odnětí svobody nebo trest spočívající v zákazu určité činnosti (trest, kterým je vám odebráno určité oprávnění). Rozhodnutí bude zapsáno společně s uvedením názvu soudu, který rozsudek vydal, data rozsudku, zákonného ustanovení, které bylo porušeno, a trestu, který byl uložen.

Platí určitá omezení ohledně toho, která rozhodnutí se objeví ve výpisu z trestního rejstříku, jenž může být vydán pro vaši osobní potřebu. Předmětné údaje se uchovávají elektronicky a výmaz těchto údajů záleží na závažnosti trestu, který vám byl uložen. Můžete podat stížnost ohledně chyb v zápisu nebo výmazu, ale ne ohledně samotného zápisu určitého rozhodnutí. Stížnosti týkající se zápisu musí být podány Úřadu Národního komisaře dánské policie, který je orgánem pro zpracování údajů ve vztahu k zápisům v trestním rejstříku.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Dánský zákon o výkonu soudní moci

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení vlády o zpracování osobních údajů v Ústředním rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

5 - Přestupky

Jakým způsobem se vyřizují dopravní přestupky?

Pokud jste zastaven dopravní policií, v jejíž pravomoci je zajišťovat dodržování dopravních předpisů, můžete svou vinu buď přiznat, nebo popřít. Policie je povinna obvinit vás ze spáchání přestupku, který jste podle ní spáchal. Máte práva obviněného a nemusíte vůči policii vypovídat.

Sankcí za dopravní přestupek je obvykle pokuta. Dopravní přestupky se projednávají stejným způsobem jako jiné přestupky, za které se ukládá pokuta. Policie vám zašle výzvu k úhradě uložené pokuty. Pokud pokutu na výzvu zaplatíte, znamená to, že s obviněním souhlasíte. Pokud pokutu na výzvu nezaplatíte, bude věc odeslána soudu. Budete předvolán k jednání, kde mohou být předloženy důkazy týkající se daného přestupku.

Ředitel úřadu nejvyššího státního zastupitelství vydal Odkaz se otevře v novém okně.katalog sankcí za dopravní přestupky, kde si můžete ověřit, že pokuta, která vám byla uložena, odpovídá pokutám, které jsou obvykle ukládány za vámi spácháný druh dopravního přestupku.

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o provozu na pozemních komunikacích policii umožňuje vaše vozidlo zabavit, a to v případě, že máte bydliště mimo území Dánska a vaše vozidlo je registrováno v jiné zemi než v Dánsku. Vozidlo může být zabaveno, dokud není zaplacena uložená pokuta nebo dokud není poskytnuta jistota za zaplacení pokuty. Proto pokud nesouhlasíte s obviněním z daného dopravního přestupku, budete v určitých případech muset poskytnout jistotu za zaplacení uložené pokuty a žádat, aby byla věc projednána u soudu. Policie práva vozidlo zabavit často využívá.

Pro vozidla a řidiče z jiných skandinávských zemí platí zvláštní pravidla.

Jakým způsobem se vyřizují přestupky spočívající ve špatném parkování?

Dodržování omezení týkajících se parkování obvykle vymáhají dopravní strážníci pracující pro místní úřad nebo soukromý podnik, nikoli policie. Pokud parkujete v rozporu s předpisy, dostanete pokutu za špatné parkování. Tato pokuta bude umístěna na váš vůz.

Pokud zastihnete dopravního strážníka předtím, než přestupek špatného parkování zaprotokoluje, můžete vznášet námitky přímo u tohoto strážníka. Dopravní strážník může rozhodnout tak, že přestupek nezaprotokoluje nebo učiní záznam o vašich námitkách. Pokud dostanete pokutu za špatné parkování, musíte společně s touto pokutou dostat poučení o tom, jakým způsobem můžete proti pokutě podat stížnost. Stížnosti neprojednává žádný ústřední orgán.

 

Pokuty za špatné parkování se vymáhají stejně jako jiné občanskoprávní nároky. To znamená, že pokud uloženou pokutu nezaplatíte, bude daný nárok zaslán společnosti pro vymáhání pohledávek v zemi, kde máte bydliště.

Bude tento druh přestupku uveden v mém rejstříku trestů?

Do vašeho trestního rejstříku se pokuty zpravidla nezapisují. Pokuty uložené za trestné činy, tj. peněžité tresty však do vašeho trestního rejstříku zapsány budou.

Pokuty za špatné parkování nejsou považovány za trestní sankce, a proto se do vašeho trestního rejstříku nezapisují.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.