Obvinění (trestní řízení)

Česká republika

Dle Ústavy České republiky platí, že trest vám může být uložen pouze v souladu se zákonem a způsobem, který stanoví příslušné právní předpisy. Těmito předpisy jsou trestní zákon, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a trestní řád, které zakotvují pravidla vedení trestního řízení, včetně zvláštních podmínek výkonu a vymáhání vašich práv.   V těchto přehledech je vysvětleno, co se stane, je-li určitá osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo je-li tato osoba ze spáchání takového trestného obviněna. Informace týkající se přestupků, například dopravních přestupků, za které je obvykle ukládána pevně stanovená sankce, jsou obsaženy v Přehledu 5. Pokud jste se stali obětí trestného činu, najdete veškeré informace o vašich právech zde.

Obsah zajišťuje
Česká republika

Shrnutí trestního řízení

Následuje shrnutí obvyklých fází trestního řízení.

1. Přípravné řízení

Přípravné řízení je první fází trestního řízení. Má dvě části:

  • Postupy orgánů pověřených vedením trestního řízení před zahájením trestního stíhání, známé jako fáze prověřování; a
  • Vyšetřování, tj. část trestního stíhání od jeho zahájení do podání obžaloby nebo jiného skončení vyšetřování (viz Přehled 2).

2. Předběžné projednání obžaloby

V průběhu předběžného projednání obžaloby soud posoudí, zda byla věc v průběhu přípravného řízení řádně objasněna a zda podaná obžaloba poskytuje dostatečný základ pro další řízení. Soud rovněž rozhodne o tom, zda má pravomoc (příslušnost) ve věci rozhodovat.

3. Hlavní líčení

To je ta nejdůležitější část trestního řízení. Jsou prováděny důkazy a vydáno rozhodnutí ve věci. V průběhu této fáze trestního procesu jsou obžalovaný (resp. obžalovaní), svědci a poškozený (resp. poškození) soudem vyslechnuti. Hlavní líčení je veřejné, ústní a je vedeno v češtině. Pokud nehovoříte česky, máte právo na tlumočníka.

4. Odvolací řízení

Obžalovaný, jeho rodina, advokát, státní zástupce nebo poškozený mají právo podat odvolání, a to ve lhůtě 8 dnů. Je-li podáno odvolání, odvolací soud přezkoumá rozhodnutí soudu prvního stupně.

Úloha Evropské komise

Vezměte prosím na vědomí, že Evropská komise se žádným způsobem neúčastní trestních řízení vedených v členských státech a nemůže vám s žádnou případnou stížností pomoci. V těchto přehledech naleznete informace o tom, jak a komu případné stížnosti podávat.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 – Jak získat právní pomoc

2 – Má práva v průběhu vyšetřování trestného činu a před podáním obžaloby k soudu

  • Prověřování
  • Vyšetřování
  • Vazba
  • Rozhodnutí v přípravném řízení, obžaloba
  • Zkrácené přípravné řízení

3 – Má práva v průběhu hlavního líčení

  • Hlavní líčení u soudu
  • Tresty; práva poškozeného

4 – Má práva po vydání rozhodnutí soudu

5 – Dopravní a jiné přestupky

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Česká advokátní komora

Informace o lidských právech

Právní informace pro všechny

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.