Obvinění (trestní řízení)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Kde se bude soudní řízení konat?

Případ bude projednáván u soudu v okrese, kde byl trestný čin spáchán.

Soudní jednání bude veřejné, pokud soud nenařídí neveřejné jednání. Důvody pro nařízení neveřejného jednání jsou uvedeny v Ústavě.

Na Kypru neexistuje soudní řízení před porotou. Soud složený z profesionálních soudců posuzuje právní stránku a skutkovou podstatu.

Může být obvinění v obžalobě v průběhu řízení změněno?

Obžaloba se může v průběhu řízení změnit, pokud s tím soud vysloví souhlas. Může k tomu dojít, když jsou fakta v obžalobě nedostatečná nebo když je třeba obžalobu přizpůsobit důkazům.

V průběhu řízení lze obžalobu rozšířit, pokud to vyplyne z důkazů a pokud s tím soud vysloví souhlas. Jestliže k tomu dojde, může být řízení odročeno, abyste si mohli připravit obhajobu.

Jestliže je na konci soudního jednání prokázána pouze část obžaloby a jde o samostatný trestný čin, můžete být odsouzeni za tento trestný čin bez změny obžaloby. Podobně můžete být odsouzeni za pokus o spáchání trestného činu, z nějž jste byli obviněni, aniž by byla obžaloba změněna. Na konci řízení může soud nařídit, že doplňuje další obvinění, jak to vyplynulo z důkazů, a může vás odsoudit, aniž by změnil obžalobu. To nesmí vést k omylům při výkonu spravedlnosti.

V průběhu soudního řízení můžete změnit svou obhajobu (přiznání) v souvislosti s obviněním z jednoho trestného činu či všech trestných činů, pokud vám to soud povolí. Jestliže jste přiznali vinu u některých trestných činů, z nichž jste byli obviněni, bude soud případ projednávat v souvislosti se zbývajícími obviněními. Jestliže jste přiznali vinu u všech trestných činů, z nichž jste byli obviněni, přistoupí soud přímo k vynesení rozsudku.

Jaká mám práva v průběhu soudního řízení?

Máte právo na spravedlivé a veřejné projednání v přiměřené lhůtě před nezávislým, nestranným a příslušným soudem ustaveným ze zákona.

Rozsudek soudu musí být odůvodněn a v zásadě se vynáší veřejně, pokud zveřejnění není v rozporu se zájmem spravedlnosti.

Jestliže jste obžalováni z trestného činu, máte minimálně následující ústavní práva:

 • být neprodleně podrobně informováni o podstatě a důvodech obvinění v obžalobě, jež proti vám byla vznesena, a to v jazyce, jemuž rozumíte;
 • dostat přiměřený čas a prostředky na přípravu vaší obhajoby;
 • hájit se osobně nebo prostřednictvím obhájce, kterého si vyberete, nebo pokud nemůžete zaplatit právní pomoc, máte právo na bezplatnou právní pomoc, jestliže to je v zájmu spravedlnosti;
 • pokládat svědkům obžaloby otázky, přičemž se na svědky obžaloby i svědky obhajoby musí uplatňovat stejné podmínky;
 • dostat bezplatnou právní pomoc tlumočníka, jestliže nerozumíte jazyku, který se používá u soudu, nebo jestliže tímto jazykem nemluvíte.

Musím se účastnit hlavního líčení?

Jakmile vám bylo doručeno předvolání, abyste se dostavili k soudu, musíte se dostavit. Jestliže se nedostavíte, bude na vás vydán příkaz k zatčení.

Budu v průběhu soudního řízení ve vazbě nebo na svobodě?

S výjimkou závažných případů budete zpravidla v průběhu soudního řízení propuštěni na kauci. Jestliže hrozí vážné riziko, že se nedostavíte k soudu, pokud byste byli propuštěni, může být uvalena vazba. Kauce může být zamítnuta také případě, že existuje riziko, že budete v případě propuštění páchat další trestnou činnost.

Jestliže je kauce odmítnuta a případ je projednáván před okresním soudem, nemůžete být drženi ve vazbě déle než osm dnů do dalšího jednání u soudu. Jestliže je případ projednáván před senátním soudem, není stanovena žádná časová hranice vazby.

Máte právo se odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí kauce. Odvolání musí být podáno do 10 dnů od rozhodnutí.

Není stanoven žádný pevný časový limit pro vaši vazbu do soudního řízení. Váš případ však musí soud projednat v přiměřené lhůtě.

Bydlím v jiném členském státě. Mohu se účastnit soudního řízení formou video spojení?

Neexistuje žádné ustanovení pro účast v trestním řízení formou video spojení.

Budu mít právního zástupce, který mě bude u soudu zastupovat?

V soudním řízení nemusíte být zastupováni obhájcem. Máte právo se hájit sami osobně. Jestliže se necháte zastupovat právním zástupcem, máte právo kdykoli v průběhu řízení svého právního zástupce změnit.

Jestliže si nemůžete dovolit právního zástupce, můžete mít nárok na bezplatnou právní pomoc, pokud je to v zájmu spravedlnosti.

Jestliže vás při soudním řízení zastupuje právní zástupce, přednese vaši obhajobu. Jestliže vedete svou obhajobu sami, máte stejná práva včetně práva nevypovídat a práva odmítnout výpověď, abyste si nezpůsobili trestní stíhání.

Jaká je má role při soudním řízení?

Jakmile státní zástupce přednese obžalobu, máte právo navrhnout soudu, aby obžalobu zamítl z některého z následujících důvodů:

 • neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval základní podstatu trestného činu,
 • bylo prokázáno, že důkazy obžaloby jsou nedůvěryhodné a nedostatečné na jednoznačné odsouzení.

Jestliže soud souhlasí s vašimi argumenty, budete zproštěni obžaloby, aniž byste byli vyzváni k přednesení obhajoby.

Jestliže soud rozhodne, že případ je třeba projednat, musí vás poučit o následujících právech:

 • vypovídat pod přísahou. Jestliže tak učiníte, podrobí vás státní zástupce křížovému výslechu.
 • vypovídat bez přísahy z lavice obžalovaných. V takovém případě se nemusíte podrobit křížovému výslechu;
 • nevypovídat. Pokud využijete práva nevypovídat, nesmí z toho být činěny žádné negativní závěry.

Mohu povolat svědky na svou obhajobu?

Ať již se rozhodnete vypovídat, nebo nevypovídat, máte právo povolat svědky na svou obhajobu.

Jestliže se rozhodnete vypovídat pod přísahou a je vám položena usvědčující otázka, musíte být soudem upozorněni na vaše právo neodpovídat.

Co se stane, když budu před soudem lhát?

Jestliže při soudním jednání podáte falešnou výpověď, dopustíte se trestného činu křivé výpovědi, za který vám může být uložen trest odnětí svobody.

Jaká jsou má práva v souvislosti s obviněním proti mně?

Máte právo zpochybnit důkazy státního zástupce křížovým výslechem svědků obžaloby. Můžete také podat námitku proti důkazu.

Mohu předkládat důkazy na svou obhajobu?

Na svou obhajobu můžete předkládat jakékoli důkazy, které se týkají projednávaných otázek a které jsou podle zákona přípustné. Jestliže budete prokazovat svou bezúhonnost, můžete si na svou obhajobu přizvat svědka vaší bezúhonnosti.

Mohu využít soukromého detektiva, který bude v mém zastoupení sbírat důkazy?

Ano, můžete. Shromážděné důkazy můžete předložit před soudem podle stejných pravidel jako jakékoli jiné důkazy.

Budou brány v úvahu záznamy v trestním rejstříku?

Váš záznam v trestním rejstříku nesmí být v průběhu soudního řízení uveden, pokud se nerozhodnete vypovídat a prokázat svou bezúhonnost zpochybněním věrohodnosti svědka obžaloby při křížovém výslechu.

Záznamy o trestných činech, které jste spáchali v minulosti, mohou být předloženy před soudem, pokud je trestný čin, za nějž jste souzeni, podobný jiným trestným činům, které jste spáchali.

Vaše předchozí odsouzení v jiném členském státě může být vzato v úvahu, pokud nebyl záznam z trestního rejstříku vymazán.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Na závěr jednání přednesou strany své závěrečné řeči a soud vynese rozsudek.

Soud vás může odsoudit nebo zprostit obžaloby.

Jestliže jste odsouzeni, máte právo promluvit k soudu, než vynese rozsudek, a požádat o zmírnění trestu.

Informace o možných trestech najdete zde.

Jaká je role oběti při soudním řízení?

Oběť nemá při soudním řízení žádnou konkrétní úlohu, ale může být předvolána, aby podala výpověď o událostech týkajících se trestného činu a o zranění, škodách a ztrátách, které v důsledku toho utrpěla.

Při navrhování trestu může státní zástupce oběť požádat, aby popsala důsledky trestného činu. Jestliže budete souhlasit s odškodněním oběti nebo jestliže bude oběť ochotna vám trestný čin prominout, může být váš trest snížen.

Druhy trestů

V následujícím seznamu jsou uvedeny jednotlivé tresty, k nimž vás může soud na Kypru odsoudit.

 • Trest odnětí svobody tj. uvěznění ve státní věznici na stanovenou dobu.
 • Postupný trest odnětí svody. Jestliže jste odsouzeni za trestný čin, za který se ukládá trest odnětí svobody na tři roky nebo méně, můžete být odsouzeni k postupnému trestu odnětí svobody v délce maximálně padesáti dvou týdnů. Období týdenního odnětí svobody trvá od pátku 8:00 hod. do pondělí 17:00 hod.
 • Podmíněný trest odnětí svobody. Jestliže jste odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce dvou let nebo méně, může vám být trest podmínečně odložen na zkušební dobu tří let. Jestliže porušíte stanovené podmínky, bude vykonán původní trest odnětí svobody a může to mít i další následky.
 • Probační nařízení. Soud může vydat probační nařízení vyžadující, abyste byli na dobu od jednoho do tří let pod dohledem probačního úředníka. Na mladistvé pachatele se vztahují zvláštní zákonná ustanovení.
 • Mladiství pachatelé. Věková hranice trestní odpovědnosti je čtrnáct let. Tresty odnětí svobody se u osob ve věku od čtrnácti do osmnácti let ukládají zřídka.
 • Nařízení odebrat nezletilého z rodinné výchovy. Jestliže je rodič nebo osoba, která je odpovědna za nezletilého, odsouzena za některé trestné činy, může soud nařídit, aby bylo dítě umístěno na bezpečné místo. Za dítě je pak odpovědný vedoucí oddělení sociální péče.
 • Nařízení povinné léčby drogově závislé osoby. Osobě odsouzené za trestný čin v souvislosti s omamnými látkami může být místo jiného trestu nařízeno, aby se podrobila léčení v odvykacím centru, pokud s tím tato osoba souhlasí.
 • Záruka za dostavení se k soudu. V tomto případě jsou stanoveny podmínky vyžadující, abyste se po stanovenou dobu nedopustili žádného porušení zákona. Pokud tuto podmínku porušíte, můžete být odsouzeni jak za porušení nařízení, tak i za původní trestný čin.
 • Soud vás může zavázat, abyste po stanovenou dobu zachovávali pokojný stav.
 • Zákaz účasti na sportovních akcích. Jestliže jste odsouzeni za násilný čin (činy) na fotbalovém zápase nebo jiné sportovní soutěži, může vám soud vedle jiného trestu uložit zákaz účasti na fotbalovém zápase nebo sportovní soutěži.
 • Zabavení výnosů z trestného činu.
 • Zákaz řízení motorového vozidla. V případě odsouzení v souvislosti s dopravním přestupkem vám může být vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Jde o doplňkový trest k jinému trestu, který může soud uložit.
 • Zákaz držení či užívání sportovní zbraně. Tento trest může být použit, jestliže jste odsouzen za nezákonné užívání zbraně pro účely lovu zvěře.
 • Zabavení předmětu. Může být nařízeno zabavení předmětů, které držíte nezákonně nebo které jste získali nezákonně.
 • Nařízení odstranění stavby. Soud může nařídit odstranění stavby, která byla postavena nezákonně.

Související odkazy

Oficiální internetové stránky s odkazem na ústavu

Poslední aktualizace: 18/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.