Obvinění (trestní řízení)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Mohu se odvolat?

Máte neomezené právo se odvolat k Nejvyššímu soudu (Supreme Court) proti výroku o vině a o výroku o výši trestu. Proti výroku o vině vynesenému na základě vašeho přiznání viny se nelze odvolat vyjma případů, kdy skutečnosti uvedené v obžalobě nejsou trestným činem.

Jaké časové lhůty platí?

Vaše odvolání proti výroku o vině a/nebo proti výroku o výši trestu musí být podáno do deseti dnů od data vynesení rozsudku. Odvolání se podává v podatelně okresního soudu, u kterého byl případ souzen, a v podatelně Nejvyššího soudu, jestliže byl případ souzen soudem se senátem (Assize Court).

Jaké jsou důvody odvolání?

Důvody odvolání proti výroku o vině jsou tyto:

 • byla porušena obecná pravidla spravedlivého soudního procesu,
 • výrok o vině je nepřiměřený, na základě provedených důkazů
 • rozhodnutí soudu je chybné ze zákona
 • došlo k závažnému justičnímu pochybení

Důvody odvolání proti výroku o výši trestu jsou tyto:

 • výrok o výši trestu je zásadně chybný – že soud první instance nesprávně posoudil fakta nebo nesprávně vyložil zákon nebo obojí,
 • výrok o výši trestu je zjevně příliš vysoký nebo zjevně nedostatečný.

Důvody odvolání proti výroku o vině a proti výroku o výši trestu musí být v odvolání podrobně vysvětleny a zdůvodněny.

Co se stane, když se odvolám?

Využijete-li svého práva na odvolání, výroky o vaší vině a o výši trestu zůstanou v platnosti, dokud nebude rozhodnuto o vašem odvolání.

Odvolání bývá zpravidla vyřízeno do šesti až dvanácti měsíců.

Při odvolacím řízení se zpravidla neprovádějí důkazy. Nové důkazy lze předložit jen tehdy, jestliže nikoli vaší vinou po soudu v první instanci vyšly na světlo nové skutečnosti. Musí být podstatné z hlediska soudního řízení a důležité pro zjištění vaší neviny.

Jak probíhá jednání u odvolacího soudu?

Strany odvolacího řízení mají právo vystoupit před soudem ve prospěch a proti odvolání. Přehled argumentů se předkládá písemně před jednáním. Odvolací řízení není opětovným projednáním původního případu. Jeho cílem je přezkoumat opodstatněnost rozhodnutí soudu první instance.

O čem soud rozhoduje?

Nejvyšší soud může:

 • vyhovět odvolání a zrušit rozsudek;
 • částečně vyhovět odvolání a potvrdit jiné části rozsudku, ve kterých jste byl shledán vinným v některých bodech;
 • zamítnout odvolání;
 • zrušit rozsudek a odsoudit vás za jiný trestný čin, který je na základě důkazů případnější, a stanovit novou výši trestu;
 • vyhovět odvolání a vrátit případ k opětovnému projednání před stejným nebo jiným soudem.

Co se stane, jestliže je odvolání úspěšné/neúspěšné?

Je-li úspěšné vaše odvolání proti výroku o vině, verdikt a trest jsou zrušeny. Je-li neúspěšné, je odvolání proti výroku o vině zamítnuto. Při odvolání proti výroku o výši trestu je v pravomoci Nejvyššího soudu výši trestu snížit, změnit, upravit nebo pozměnit. Je-li neúspěšné vaše odvolání proti výroku o vině a/nebo výroku o výši trestu, má Nejvyšší soud pravomoc rozhodnout, aby se doba výkonu trestu počítala od dne zamítnutí odvolání.

Existuje právo dovolat se k vyššímu/jinému soudu?

Třetí instance soudů neexistuje. Jakmile je rozhodnuto o odvolání, jsou všechny opravné prostředky vyčerpány.

Jestliže jsou porušena vaše práva zaručená v Evropskě úmluvě o lidských právech a jsou vyčerpány všechny místní opravné prostředky, můžete se obrátit na Evropský soud pro lidská práva.

Je-li první rozhodnutí nesprávné, mohu získat nějakou náhradu?

Je-li vaše odvolání proti výroku o vině úspěšné a strávil jste již nějakou dobu ve vězení, ze zákona máme právo požadovat náhradu za ztrátu utrpěnou v důsledku toho, že jste nemohl pracovat.

Je-li moje odvolání úspěšné, budu mít v trestním rejstříku záznam o původním rozsudku?

Je-li váš rozsudek v důsledku odvolání zrušen, nebudete mít o tomto rozsudku žádný záznam v trestním rejstříku.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po soudním řízení poslán zpět?

Jestliže jste byl odsouzen k trestu odnětí svobody na Kypru, můžete být poslán k výkonu trestu do vaší země pod podmínkou, že trest odnětí svobody je delší šesti měsíců; ve výjimečných případech může být od tohoto omezení upuštěno. O tomto právu budete informován při svém nástupu k výkonu trestu.

Předání do vašeho členského státu není automatické. Musíte vyjádřit přání vykonat trest ve své zemi a podal příslušnou žádost buď ve státě, kde byl vynesen rozsudek (na Kypru), nebo ve svém členském státě.

Ve výjimečných případech, pokud to jeden ze států považuje za nutné vzhledem k vašemu věku nebo fyzickému či psychickému stavu, může dojít k předání bez vašeho souhlasu.

Podmínky předání stanoví Úmluva o předávání odsouzených osob. Jednou z podmínek je, že jednání nebo opomenutí, za které jste byl odsouzen, musí být trestným činem podle práva vykonávajícího státu.

Po předání do vašeho členského státu se veškeré záležitosti související s podmínkami výkonu trestu řídí právními předpisy tohoto státu, a nikoli právními předpisy státu, který vynesl rozsudek. Musíte s takovým předáním souhlasit, nepostupuje-li se podle výjimky uvedené výše.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o vašem předání do vaší domovské země k výkonu trestu neexistuje.

Jsem-li odsouzen, mohu být souzen znovu za stejný trestný čin?

Nemůžete být souzen dvakrát za stejný trestný čin, ať byl spáchán na Kypru, nebo v jiném státě. Zásada nepřípustnosti dvojího trestního stíhání nebo trestání za stejný čin je jedním ze základních práv zaručených kyperskou ústavou.

Budou informace o obviněních z obžaloby zaneseny do mého trestního rejstříku?

Rejstřík trestů je veden policií. Každý nový trest je připsán do vašeho trestního rejstříku. Rejstřík trestů je veden a využíván především pro účely souzení. Nezaznamenávají se žádná obvinění z trestných činů, která nevedla k odsuzujícímu rozsudku.

Doba, po kterou trestní záznam o vašem odsouzení bude v rejstříku trestů uchováván, závisí na povaze trestu a činí pět až nanejvýše 12 let.

Váš trestní záznam může být veden policií bez vašeho souhlasu a proti zanesení nového záznamu o vašem odsouzení nebo odsouzeních za trestnou činnost do rejstříku nemůžete vznášet námitky.

Související odkazy

Úmluva o předávání odsouzených osob

Poslední aktualizace: 16/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.