Obvinění (trestní řízení)

Mohu se odvolat?

Soud vás v rozsudku, který vyhlásí na konci hlavního líčení, shledá výrokem „vinným“ nebo vás obžaloby zprostí. Trestní řád stanoví, kdy může soud trestní věc odložit, aniž by vydával rozsudek. Pak vydá soud usnesení. Odvolat se můžete do rozsudku i do usnesení.

Odvolání musí být učiněno písemně a musí být vámi podepsáno. Podává se k odvolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně. Je-li prvoinstančním soudem okresní soud, bude odvolacím soudem soud krajský. Proti rozsudkům a usnesením vydaným krajským soudem se podává odvolání k odvolacímu soudu. Více informací o soudech naleznete na webové stránce Nejvyšší soudní rady. Odvolání proti rozsudkům se podávají ve lhůtě 15 dnů ode dne vyhlášení, proti usnesením – ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byla oznámena.

V odvolání můžete napadnout závěry soudu týkající se skutečností, které soud považoval za prokázané, aplikaci příslušných právních předpisů i nespravedlivou výši trestu. Bez ohledu na to, kolik námitek a jaké námitky budou podány, odvolací soud rozhodne o tom, zda celý rozsudek je správný nebo nikoli.

Co se stane, pokud se odvolám?

Po obdržení vašeho odvolání zašle soud prvního stupně stejnopisy tohoto odvolání státnímu zástupci a ostatním stranám řízení. Se svým odůvodněním rozsudku tentýž soud předloží věc společně s odvoláním odvolacímu soudu. Pokud soud nařídil, abyste byl držen ve vazbě v rámci opatření proti vyhýbání se trestnímu stíhání, nebude mít odvolání za následek vaše automatické propuštění. Můžete však odvolací soud požádat o změnu tohoto opatření na opatření mírnější. Soud o vašem odvolání rozhodne v samostatném jednání.

Odvolací soud není vázán žádnou lhůtou, pokud jde o termín nařízení jednání. Záleží to na tom, kdy bude vyhotoveno odůvodnění rozsudku a také na pracovním vytížení odvolacího soudu.

Odvolacímu soudu můžete předkládat nové důkazy, neboť tento soud může zjišťovat nové skutkové okolnosti. Pravidla dokazování, která platí pro řízení u soudu prvního stupně, platí i zde.

Co se bude dít při odvolacím jednání?

Jednání se zúčastnit můžete, ale nemusíte. Vy a váš advokát se můžete ústně vyjádřit k námitkám vzneseným v odvolání. I ostatní přítomné strany a účastníci řízení mohou říci, co si o podaném odvolání myslí.

Odvolací soud může:

  • rozhodnout o zrušení rozsudku a vrácení věci k přezkoumání státním zástupcem nebo soudem prvního stupně.
  • zrušit rozsudek vydaný soudem prvního stupně a vydat nový rozsudek.
  • rozhodnout o změně rozsudku, uložit mírnější trest.
  • rozhodnout o zrušení rozsudku a zastavit trestní stíhání.
  • přerušit trestní řízení v případech stanovených v trestním řádu
  • rozhodnout o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně.

Co se stane, bude-li odvolání úspěšné/neúspěšné?

Nejste-li s rozsudkem nebo s rozhodnutím odvolacího soudu spokojen, můžete podat dovolání k Nejvyššímu kasačnímu soudu. Je-li odvolacím soudem krajský soud, můžete dovolání k Nejvyššímu kasačnímu soudu podat pouze v případě, že krajský soud vydal nový rozsudek.

Nejvyšší kasační soud nezjišťuje nové skutečnosti, nové důkazy proto nejsou přípustné. Tento soud může pouze konstatovat, zda byly právní předpisy správně aplikovány a zda je uložený trest spravedlivý. Nejvyšší kasační soud posoudí pouze námitky uvedené v dovolání proti příslušnému rozhodnutí.

Nárok na odškodnění máte pouze v případě, že dojde ke změně výroku o odsouzení a odvolací soud vydá nový rozsudek, kterým vás zprostí obžaloby. Více informací viz zvláštní zákon o odškodnění zde. V případě, že navzdory odvolání bude odsouzení potvrzeno, byť by byl uložen mírnější trest, bude proveden záznam ve vašem trestním rejstříku. Rozsudek, kterým budete zproštěn obžaloby, se do trestního rejstříku nezapisuje.

Jakmile využijete všech možností odvolání u odvolacího soudu a dovolání u Nejvyššího kasačního soudu, není již další opravný prostředek přípustný. Rozsudek nabude právní moci – pokud proti němu nebude podáno odvolání, nebo pokud bude odvolání podáno, ale po lhůtě, nebo poté, co Nejvyšší kasační soud vyhlásí své rozhodnutí.

Jsem z jiného členského státu. Mohu být po skončení hlavního líčení předán zpět do své země?

Můžete být vyhoštěn. V některých případech se tak může stát i v případě, kdy s tím nebudete souhlasit. K předání nedojde automaticky v okamžiku, kdy se rozhodnutí o trestu, který vám byl uložen, stane vykonatelným. Musí proběhnout řízení podrobně popsané v trestním řádu. Budete potřebovat právní pomoc.

Budu-li odsouzen, mohu být souzen znovu pro stejný trestný čin?

Zákon nedovoluje, abyste byl souzen pro trestný čin, pro který jste již jednou odsouzen byl. Tento zákaz platí i v případě, kdy jste byl odsouzen v jiném členském státě.

Informace o obvinění/odsouzení

Informace o obviněních proti vám budou vedena v policejních záznamech. Budete-li zproštěn obžaloby, můžete policii požádat, aby tyto informace vymazala.

Informace o odsouzení budou přidány do vašeho trestního rejstříku. Tyto informace budou vedeny příslušným okresním soudem. Pokud jste se narodil mimo území Bulharska, bude váš trestní rejstřík veden ministerstvem spravedlnosti.

Žádný záznam v trestním rejstříku nebude vymazán, dokud nedosáhnete věku 100 let, a poté bude převeden na mikrofilm a zničen. K vedení vašeho trestního rejstříku není potřeba vašeho souhlasu. Proti uchovávání těchto informací také nemáte právo vznášet námitky.

Související odkazy

Trestní řád

Zákon o odpovědnosti státu a obcí za škodu (způsobenou občanům)

Vyhláška č. 8 ze dne 26. února 2008, o funkcích a organizaci práce úřadů rejstříku trestů

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.