Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Obvinění (trestní řízení)

Kde se bude soudní řízení konat?

Soudní proces (hlavní líčení) se bude konat u soudu, u kterého podalo státní zastupitelství (žalobce) konečnou obžalobu. Zpravidla to bývá soud s místní příslušností v místě, kde byl trestný čin spáchán. Soudní procesy bývají až na několik výjimek veřejné.

V závislosti na povaze trestu může o trestu rozhodnout samosoudce, soud s přísedícími nebo porotní soud. V soudech s přísedícími nebo porotních soudech zasedají laičtí přísedící.

Může být obžaloba během procesu změněna?

Pokud budete během procesu obviněni z dalšího trestného činu, může žalobce rozšířit obžalobu a zahrnout do ní tato nová obvinění, pokud se na ně nevztahuje přísnější trest než na původní obvinění uvedená v obžalobě.

Soud je ve svém rozhodnutí vázán pouze skutečnostmi popsanými v obžalobě a nikoli právním posouzením, které poskytne žalobce. Soud rovněž může trestný čin, ze kterého jste obžalováni, právně kvalifikovat jinak, než jak jej kvalifikoval žalobce.

Jaká mám práva během soudního procesu?

Stejně jako během celého trestního řízení, i během samotného procesu máte právo nevypovídat. Obvinění, která proti vám byla v obžalobě vznesena, nemusíte nijak komentovat.

Pokud v průběhu procesu přiznáte vinu, bude to bráno jako polehčující okolnost při stanovování trestu. Přiznání viny však nijak nezmění průběh soudního řízení. Když neřeknete pravdu, nebudete nijak potrestáni.

Soudy s přísedícími a porotní soudy nemohou vést řízení bez vaší přítomnosti. V těchto řízeních vás také musí vždy zastupovat obhájce. Neexistují žádná ustanovení, která by řešila soudní proces prostřednictvím video přenosu.

Pokud nerozumíte dobře německy, musí být při procesu přítomen tlumočník. Tlumočník vám bude hlavní body procesu tlumočit do jazyka, kterému rozumíte.

Během procesu máte také právo podávat žádosti, zejména žádosti o provedení důkazů.

V procesu, který probíhá před soudem s přísedícími nebo porotním soudem, vás musí zastupovat obhájce, zatímco v jiných typech řízení je ustavení obhájce nepovinné.

Obhájce, kterého jste si zvolili, můžete kdykoli změnit. Nesmí to však vést k bezdůvodným průtahům v řízení.

Jaká mám práva v souvislosti se svědectvím proti mně?

Soud rozhoduje pouze na základě důkazů provedených přímo během hlavního líčení. Máte právo se vyjádřit ke každému provedenému důkazu.

Svědci musí být vyslýcháni osobně. Jejich svědectví nesmí být čtené, pokud se na tom obžaloba a obhajoba nedohodnou. Máte právo klást dotazy spoluobžalovaným a svědkům nebo to může provést váš obhájce.

Předběžné důkazy nejsou povoleny. To jsou důkazy, jejichž výsledek předem neznáte. Pokud požádáte o provedení důkazů, musíte být schopni vysvětlit, jaké výsledky tyto důkazy přinesou nebo jakou nezvratnou skutečnost prokážou.

Důkazy můžete také předložit přímo během hlavního líčení, například důkazy, které jste získali pomocí soukromého detektiva. Je na soudu, aby takové důkazy posoudil.

Mohou být během procesu předloženy informace o mém záznamu v trestním rejstříku?

Trestní řád stanoví, že informace týkající se záznamu v trestním rejstříku je možné získat i ze zahraničí. Informace o vašem záznamu v trestním rejstříku budou při hlavním líčení přečteny.

Pokud budete shledáni vinnými a byli jste ze stejného druhu trestného činu usvědčeni již dříve, můžete dostat přísnější trest.

Co se stane na konci hlavního líčení?

Poté, co byly provedeny všechny důkazy a obžaloba i obhajoba přednesly své závěrečné řeči, vynese soud rozsudek. Tím končí řízení u soudu první instance.

Jsou-li splněny nezbytné zákonné podmínky, může soud nařídit některý druh odklonu. Ve všech ostatních případech soud rozhodne, jestli jste vinni z obvinění, která proti vám byla vznesena v obžalobě, nebo vás zprostí viny.

Pokud vás soud shledá vinnými, musí také stanovit trest. Trestem může být pokuta nebo odnětí svobody. Výkon trestu může být odložen na podmíněnou zkušební dobu.

Jaká je role oběti během procesu?

Oběť trestného činu, tj. poškozený, má právo účastnit se procesu a může být rovněž zastupován právním zástupcem. Poškozený má právo klást obžalovanému, svědkům a soudním znalcům otázky a má také právo na slyšení v souvislosti s jeho žalobními nároky.

Stejně jako v případě obžalovaného může i poškozenému při procesu asistovat tlumočník, pokud dostatečně neovládá němčinu.

Pokud byl poškozený vystaven v důsledku trestného činu určitému stresu, může mu být poskytnuta soudní podpora v sociálně psychologických a právních otázkách, je-li to nezbytné pro ochranu jeho procesních práv.

Poškození, kteří požadují náhradu škody, kterou v důsledku trestného činu utrpěli, nebo odškodnění za narušení svých práv, jsou označováni za soukromoprávní procesní stranu případu (adhezní řízení). Pokud se poškození účastní řízení v rámci adhezního řízení, mají rovněž právo požadovat důkazy.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.