Defendants (criminal proceedings)

If you are suspected or accused of a criminal offence, these factsheets take you through the criminal process and the various steps involved. They explain your rights and obligations at each stage, from the time of pre-trial investigations, right through to after the trial. The factsheets also provide information on how minor offences, such as road traffic offences, are dealt with.

If you are suspected or accused of a crime, you have certain legally guaranteed rights that must be upheld. You need to know what these are and you will also want to be fully informed of what happens when during the various stages of the criminal process. The factsheets cover key areas including which authority carries out investigations, how to get legal advice, the roles and rights of the various entities and officials and information on any deadlines that may apply during the process and the assistance available to you. You will also find information on your obligations during the process.

As the situation varies from one country to another, it is important that you understand the process and are fully aware of your rights and obligations. Take note of the roles and any deadlines that apply as you read through these factsheets.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only. If you need assistance, always check with a lawyer or other expert to establish what applies in your particular situation.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Белгия

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в правонарушение, разглеждано в рамките на съдебен процес. За информация относно дребни закононарушения като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу

Следствени юрисдикции

Съвещателният състав (chambre du conseil) и обвинителният състав (chambre des mises en accusation) (при въззивно обжалване) са следствени юрисдикции. Те проверяват редовността на заповедта за арест, произнасят се по оставянето в сила на предварителното задържане, осъществяват контрол върху разследването и вземат решение за евентуалното предаване на компетентния да се произнесе по същество съд.

Процедура пред съвещателния състав:

 • призоваване с препоръчано писмо;
 • запознаване с преписката в канцеларията;
 • искане за извършване на допълнителни действия преди заседанието;
 • заседание относно наличието на достатъчно улики за предаване на съд;
 • разглеждане в закрито заседание и определяне на ден за постановяване на определение;
 • постановяване на определението за предаване на съд. Освен в предвидените от закона случаи обвиняемият няма право да обжалва определението.

Наказателни отделения за леки престъпления (chambres correctionnelles)

Ако сте обвинен в извършването на леко престъпление (закононарушение, наказуемо с глоба в размер най-малко 26 евро и/или с лишаване от свобода от осем дни до 5 години), ще бъдете призован да се явите пред наказателния съд за леки престъпления, който ще определи дали сте виновен за деянията, за които Ви е повдигнато обвинение, ще постанови оправдателна или осъдителна присъда и евентуално ще присъди определена сума като обезщетение на пострадалите. Наказателният съд за леки престъпления може да наложи наказание лишаване от свобода до 20 години за престъпления, за които поради смекчаващи вината обстоятелства се налага по-леко наказание.

Процедура пред наказателните юрисдикции за леки престъпления:

 • призоваване чрез съдебен изпълнител;
 • запознаване с преписката в канцеларията;
 • съдебно заседание;
 • един месец за произнасяне на съда;
 • постановяване на съдебно решение;
 • право на въззивно обжалване.

Наказателен съд (cour d’assises)

Ако сте обвинен в извършването на престъпление (закононарушение, за което най-тежкото предвидено наказание е доживотен затвор) ще бъдете предаден на наказателен съд. Съдебно жури, съставено от 12 съдебни заседатели, избрани измежду населението, ще реши дали сте виновен за деянията, за които Ви е повдигнато обвинение. Заедно със съда, състоящ се от трима съдии, посочените съдебни заседатели ще решат какво наказание да Ви бъде наложено, ако сте признат за виновен. Единствено съдът обаче може да се произнесе по размера на обезщетението, дължимо на евентуалните пострадали, ако те искат такова.

Процедура пред наказателния съд:

 • решение на обвинителния състав за предаване на съд и призоваване чрез съдебен изпълнител;
 • запознаване с преписката в канцеларията (при поискване се предоставя безплатен екземпляр);
 • предварително открито заседание: съставяне на списъка със свидетелите, които ще се изслушат и на съдебното жури чрез теглене на жребий;
 • устно съдебно следствие по делото;
 • разискване по въпроса за вината, след това евентуално по въпроса за наказанието и накрая по гражданските искове;
 • няма въззивно обжалване (възможност за касационно обжалване).

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Настоящата информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 ― Консултация с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 ― Моите права по време на разследването

 • Арест и разпит от полицията
 • Прокурорско разследване
 • Следствие
 • Особен случай: предварително задържане под стража
 • Приключване на следствието

Връзката отваря нов прозорец3 ― Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 ― Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни закононарушения

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

1 — Консултация с адвокат

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Как да намеря адвокат?

Всеки белгийски адвокат членува в адвокатската колегия на съдебния район, където се намира кантората му. В Брюксел тя е съставена от два адвокатски съюза, единият обединяващ френскоезичните адвокати, а другият — нидерландскоезичните адвокати.

Съюзът на френскоезичните и немскоезичната адвокатски колегии (Ordre des Barreaux francophones et germanophone — O.B.F.G) включва адвокатските колегии на Валонски регион и брюкселската френска колегия.

Столичният нидерландски адвокатски съюз и фламандските колегии са обединени в „Orde van de Vlaamse Balies“ (O.V.B.)

Списъкът на адвокатите може да бъде намерен в телефонните указатели „Бели страници“ или „Жълти страници“ или в интернет (Връзката отваря нов прозорецhttps://avocats.be/fr или Връзката отваря нов прозорецhttp://www.advocaat.be/). Можете да потърсите адвокат, практикуващ предимно в областта на защитата на преследвани от наказателните юрисдикции лица, като използвате търсене с „предпочитана дисциплина“ („matière préférentielle“ на френски; „voorkeurmaterië“ на нидерландски), раздел „наказателно право“ („droit pénal“ на френски; „strafrecht“ на нидерландски).

Можете да откриете адвокат и в близост до Вашето местожителство, като потърсите по община или съдебен район.

Секретариатът на всяка адвокатска колегия също може да Ви предостави списък на членовете си.

Можете да се свържете и директно с адвокат, който Ви е бил препоръчан, чрез електронната поща, по пощата или по телефона.

Как се плаща на адвокат?

Правилото е, че именно Вие трябва да платите на адвоката си. Може да Ви бъде поискан депозит преди каквато и да било намеса. Законът не определя размера на хонорарите. Адвокатът обаче трябва да Ви информира за начина, по който ще определи заплащането си: часова ставка, прилагана съобразно времето, което е отнела Вашата защита, или фиксирана сума за всяка извършена услуга (консултация, запознаване с преписката, явяване пред съд и др.).

Към това се добавят направените от неговата кантора разходи и таксите, заплатени на съдебната администрация.

Ако не разполагате с необходимите средства, за да платите на адвоката си, можете да поискате безплатна правна помощ от бюрото за правна помощ, към което е вписан адвокатът Ви. Списъкът на бюрата за всеки квартал е достъпен в интернет:

Ако получавате социална помощ от публичните центрове за социална помощ C.P.A.S, гарантиран доход за възрастни хора, обезщетение за заместване на доходите на инвалидите, издържате дете, за което се получават гарантирани семейни помощи, наемател сте в социално жилище или сте непълнолетен, свръхзадлъжнял (съвместен съдебен надзор), задържан под стража, призован с протокол обвиняем или психично болен, ще получите безплатна помощ от адвокат.

Същото се прилага и ако живеете сам и разполагате с месечен доход под 860 евро или когато съжителствате с друго лице, ако общият доход на живеещите с Вас пълнолетни е под 1 104 евро (плюс 145,16 евро за всяко лице на издръжка).

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

2 — Моите права по време на разследването и следствието и преди делото да бъде предадено на съда

Каква е целта на разследването и следствието?

Те служат за събиране на доказателства за установяване извършването на закононарушението и за проверка на доказателствата, които могат да оневинят заподозряното лице или да покажат, че липсва закононарушение.

Какви са етапите на разследването и на следствието? Кой осъществява всеки етап?

Полицията установява закононарушенията, издирва извършителите им и събира доказателствата.

Когато заподозре наличието на закононарушение, полицията уведомява кралския прокурор (procureur du Roi), който решава:

 • или да прекрати преписката без по-нататъшни действия;
 • или лично да продължи разследването (прокурорско разследване — information);
 • или да сезира съдия-следовател (juge d’instruction), като поиска да се разследва конкретно деяние, а не отделно лице (следствие — instruction).

Кралският прокурор има по-ограничени правомощия от съдия-следователя. Съдия-следователят или кралският прокурор ръководят разследването и дават указания на полицаите, които извършват исканите действия по разследването (разпити, претърсвания, вземане на ДНК проба и др.).

След като разследването приключи

Ако по преписката е извършено прокурорско разследване, кралският прокурор може:

 • да я прекрати без по-нататъшни действия;
 • да предложи споразумение за прекратяване на наказателното производство (transaction pénale): прекратяване на производството (без наказателно преследване) срещу заплащане на парична сума (типична процедура при нарушение на Кодекса за движение по пътищата — Code de la route);
 • да предложи медиация за постигане на споразумение в наказателното производство (médiation pénale) за дребните закононарушения: без наказателно преследване, но извършителят трябва да обезщети пострадалия и ако е необходимо, да премине лечение или обучение;
 • директно да призове заподозрения пред съда, който ще разгледа случая по същество;
 • да призове за явяване пред компетентния съд с протокол: за да се ускори процедурата призовката се връчва на обвиняемия при неговото арестуване (за не повече от 24 часа) или при явяването му пред кралския прокурор.

Ако по преписката е извършено следствие, тя се предава на прокуратурата, която изготвя заключителни постановления. След това обвиняемият може да се запознае с преписката си. Той се призовава пред съвещателния състав (chambre du conseil), който след като изслуша доклада за разследването на съдия-следователя, евентуалните граждански ищци (пострадалите), постановлението на прокуратурата и аргументите на защитата, може:

 • да върне преписката на съдия-следователя за допълнително разследване;
 • или, ако приеме разследването за приключило:
 • да отложи произнасянето, ако публичното обсъждане може да нанесе вреда на обвиняемия;
 • да постанови настаняване в заведение за социални грижи, ако лицето е извършило закононарушението в тежко състояния на умствено неравновесие, правещо го неспособно да контролира действията си към момента на извършване на деянията, и лицето продължава да бъде в това състояние;
 • да изпрати преписката на компетентната юрисдикция (полицейски съд или наказателен съд за леки престъпления — tribunal correctionnel) за постановяване на решение; ако счита, че деянията са от компетентността на наказателния съд, тя постановява определение за предаване на доказателствата на генералния прокурор, тъй като само обвинителният състав (chambre des mises en accusation) може да сезира наказателния съд.

Правото на обжалване на обвиняемия е ограничено до определени процедурни въпроси и се упражнява пред обвинителния състав.

По време на разследването съдия-следователят може да издаде заповед за арест при определени условия:

 • наличие на сериозни улики за вина,
 • деянията са наказуеми с най-малко една година лишаване от свобода,
 • и безусловна необходимост за обществената сигурност.

Когато максималното наказание, което може да се наложи, не надхвърля петнадесет години лишаване от свобода, заповедта се издава само при наличие на сериозни основания да се смята, че има опасност от бягство, повторно извършване, укриване от правосъдието, изчезване на доказателства или тайно споразумяване с трети лица.

Обвиняемият се явява пред съвещателния състав в срок до пет дни след издаването на заповедта, а след това всеки месец до приключване на следствието (на всеки три месеца, ако става въпрос за престъпление, за което поради смекчаващи вината обстоятелства се налага по-леко наказание).

Моите права по време на разследването и следствието

Арест и разпит от полицията (1)

В какви случаи и за колко време мога да бъда задържан от полицията?

Можете да бъдете задържан, ако сте заловен при извършване на нарушението или престъплението, както и по искане на кралския прокурор или на съдия-следователя при наличие на сериозни улики за наличието на вина. Задържането от полицията не може да бъде за повече от 24 часа.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Да, по време на ареста ви или ако има основание да се смята, че носите оръжие или опасен предмет, или ако общественият ред е застрашен.

Може ли полицията да влезе в дома ми?

Да, ако сте заловен при извършване на закононарушението или с ваше съгласие.

Може ли да бъде извършено претърсване на служебните ми помещения, автомобила ми?

Да, както на вашето жилище. Някои помещения обаче са неприкосновени, а други се ползват със специална закрила: тяхното претърсване изисква особена процедура (служебно помещение на дипломат, на член на парламент, помещения, принадлежащи на лица, които са длъжни да пазят професионална тайна и др.).

Автомобилът ви може да бъде претърсен, ако има основание да се смята, че е послужил за извършването на закононарушение, за превоз на издирвани лица, на улики или доказателства или на опасни за обществения ред предмети.

Мога ли да се свържа с член от семейството си, приятел, лекар, лице от моето посолство?

Ще бъдете прегледан от лекар, ако полицаите го счетат за необходимо или ако това бъде поискано. На този етап полицаите вземат решение дали да ви дадат възможност да се обаждате по телефон. Ако сте непълнолетен полицаят е длъжен да уведоми възможно най-бързо писмено или устно родителите ви, вашия настойник или лицето, което се грижи за вас.

Какви са моите права по време на разпита от полицията?

Имате право да запазите мълчание и да не се уличавате в извършването на престъпление, тоест да не съдействате за събирането на доказателства срещу вас.

В началото на разпита ще бъдете уведомен, че:

 • можете да поискате всички въпроси, които ви се задават и отговорите, които давате на тях, да бъдат записани дословно;
 • можете да поискате да се извърши определено действие по разследване или разпит;
 • показанията ви могат да бъдат използвани като доказателство в съда.

Можете да използвате намиращите се у вас документи, но това не може да води до отлагане на разпита. По време на разпита или след него, можете да поискате тези документи да бъдат приложени към протокола от разпита или оставени на съхранение в канцеларията.

В края на разпита протоколът ви се предоставя за прочит, освен ако не искате той да ви бъде прочетен. Ще бъдете попитан дали показанията ви трябва да се поправят или допълнят. Ако желаете да се изразявате на език, различен от този на производството, се назначава заклет устен преводач, показанията ви се записват на вашия език или ви приканват сам да напишете показанията си. Ако разпитът се провежда със съдействието на устен преводач, неговата самоличност и качество се отбелязват.

Ще бъдете уведомен, че може безплатно да ви бъде предоставен екземпляр от протокола от разпита ви.

Ще бъде ли поискана информация за мен от регистъра за съдимост?

Полицейските служби имат достъп до централния регистър.

Моят адвокат може ли да ми съдейства?

Вашият адвокат не може да присъства на нито един разпит и не може да се срещне с вас в периода на задържане под стража от 24 часа.

Прокурорско разследване (2)

Разследването се води от кралския прокурор. Предварителното прокурорско разследване има служебен характер: то е тайно, писмено и безспорно.

Какво може да прави кралският прокурор във фазата на прокурорското разследване?

Освен в предвидените от закона случаи, действията в прокурорското разследване не могат да съдържат никакви принудителни действия, нито да засягат личните права и свободи. Изземването на вещи е възможно при определени условия.

Кралският прокурор може например:

 • да посети местопроизшествието,
 • да разпита или да поиска полицията да разпита заподозрени, свидетели,
 • да разпореди арестуването на дадено лице (не се прилага в случай на залавяне на местопрестъплението) за 24 часа,
 • да разпореди извършването на ДНК анализ със съгласието на заподозрения,
 • да спира и изземва кореспонденция (но не да я отваря),
 • при определени условия да получава банкова информация,
 • да извършва претърсване в случай на залавяне на местопрестъплението или със съгласието на лицето, което фактически ползва помещението,
 • да разпорежда използването на специални методи на разследване, които могат сериозно да засягат неприкосновеността.

Какво мога да направя, ако определено действие от прокурорското разследване засяга правата ми?

С мотивирано искане можете да поискате преустановяването му — искане за допускане на обезпечение в наказателното производство — например ако вещите ви са иззети като доказателства. Кралският прокурор трябва да се произнесе в срок от 15 дни. При липса на отговор или при отрицателен такъв, можете да подадете жалба пред обвинителния състав.

В този случай можете също да поискате от кралския прокурор да разреши на Централния орган по изземване и конфискация (Organe central pour la saisie et la confiscation) да продаде вещта или да я върне срещу предоставяне на гаранция.

Мога ли да получа достъп до преписката?

За разлика от процедурата в следствието, няма специално правило, което да урежда пълното или частично предоставяне на преписката на засегнатите страни на етапа на прокурорското разследване. Можете да поискате достъп до преписката от кралския прокурор, който има право на преценка дали да уважи или отхвърли искането ви.

Мога ли да повлияя на решението по преписката?

Не. Кралският прокурор сам ще вземе решението дали да я остави без по-нататъшни действия, да сезира съдия-следовател, да ви призове или да ви да призове с протокол пред съда, който ще се произнесе по същество или да ви предложи алтернативен способ за прекратяване на наказателното производство (споразумение или медиация: в този случай няма да има процес, ако заплатите глобата или ако спазвате поставените при медиацията условия).

Следствие (3)

Следствието се провежда под ръководството и надзора на съдия-следователя, сезиран от кралския прокурор или от предполагаемия пострадал от правонарушение, чрез жалба с конституиране като граждански ищец.

Какви са действията, които може да извършва съдия-следователят?

Той може да използва всички действия, използвани от кралския прокурор, както и важни способи за принуда: да издаде заповед за арест, да разпорежда телефонни подслушвания, претърсвания без съгласие, още по-всеобхватни специални методи на разследване и др.

Трябва ли съдия-следователят да ме изслуша?

Разпитът от съдия-следовател е задължителен само при издаване на заповед за арест.

Трябва ли съдията да ме уведоми, че има образувана преписка?

По принцип съдията трябва да ви обвини в престъпление, ако има основателно предположение, че сте виновен. Обвинението в престъпление става след разпит или чрез кореспонденция и ви дава правото да искате достъп до наказателната преписка и правото да искате извършването на допълнителни следствени действия.

Може ли съдията да подслушва телефона ми?

Да, при спазването на много точни законоустановени условия.

Мога ли да се противопоставя на претърсване?

Освен в някои изключения, вашето жилище може да бъде претърсено при наличието на подписана от съдията заповед за претърсване и ако претърсването се извърши между 5.00 и 21.00 часа.

Може ли съдията да ми вземе ДНК проба с физическа принуда?

Да, при определени условия.

Какво мога да направя срещу определено следствено действие, което засяга правата ми?

Може да направите искане за допускане на обезпечение в наказателното производство (вж. прокурорското разследване).

Мога ли да получа достъп до преписката по време на разследването?

Ако сте обвиняем и не сте задържан под стража, можете да поискате достъп до преписката с искане до съдия-следователя, който може да откаже достъпа, но трябва да мотивира отказа си. Ако съдията не отговори или отговорът е отрицателен, можете да подадете жалба пред обвинителния състав.

Мога ли да искам извършването на някои следствени действия?

Да, независимо дали сте задържан под стража или не. Можете да го направите с искане. Съдия-следователят може да откаже, ако счита, че мярката не е необходима за разкриване на истината или вреди на следствието. Има възможност за обжалване.

Особен случай: предварителното задържане под стража (4)

Как трябва да се проведе разпита пред съдията?

Преди издаването на заповед за арест трябва да се проведе разпит в рамките на 24 часа след задържането като условие за действителността на заповедта за арест. Разпитът трябва да се отнася по-специално до възможността за издаване на заповед за арест и до деянията, които се твърди, че са извършени.

Вашият адвокат не може да присъства.

Мога ли да бъда изслушан от съдията впоследствие?

Можете да поискате обобщаващ разпит. Това е единственият разпит, на който адвокатът ви може да присъства.

Кога мога да видя адвоката си?

След първия ви разпит от съдия-следователя.

Мога ли да оспорвам законосъобразността или мотивите на заповедта за арест?

Не можете да обжалвате решението за издаване на заповед за арест.

В срок от пет дни след издаването на заповедта ще се явите пред съвещателния състав. Предишния ден ще имате достъп до преписката си. вашият адвокат или вие самият можете да поискате да бъдете освободен.

Адвокатът ви може да повдигне въпроса за незаконосъобразността на заповедта единствено по време на това първо явяване пред решаващия състав (и при обжалването). Ако заповедта за арест бъде потвърдена, имате право да обжалвате. Ще се явите пред обвинителния състав в срок до 15 дни. При неспазване на тези срокове ще бъдете незабавно освободен.

Потвърждаването на задържането има действие за един (или три) месеца. Във всяка съдебно заседание можете да оспорвате уместността на заповедта за арест и/или сериозните улики за наличието на вина. Преписката ще бъде на ваше разположение два дни преди всяко явяване.

Мога ли да влизам в контакт с трети лица докато съм в затвора?

Винаги можете да влезете в контакт с вашия адвокат.

Съдия-следователят обаче може да ви забрани да влизате в контакт с каквито и да било други лица за период до три дни.

Кога може да бъда освободен?

Можете да бъдете освободен във всеки един момент от съдия-следователя или по решение на следствените юрисдикции по време на явяването ви пред тях. Освобождаването може да бъде под условие или гаранция.

Гражданин съм на друга държава. Трябва ли да присъствам по време на следствието?

Ако има опасност от укриване от правосъдието може да бъде издадена заповед за арест. Съдия-следователят или следствените юрисдикции могат да ви освободят под гаранция. Ще получите обратно внесената парична сума, ако се явявате на всички етапи на производството.

Ако бъдете оставен на свобода от вас ще бъде поискано да се явявате за разпитите и, по принцип, пред юрисдикцията, която ще се произнесе по същество. С разпореждане за условно освобождаване съдия-следователят може да ви задължи да не напускате страната. Наложените условия могат да бъдат удължавани на всеки три месеца. Можете да ги оспорвате пред съвещателния състав.

Приключване на следствието (5)

Какво мога да направя, ако разследването се проточи?

След една година, с мотивирано искане можете да сезирате обвинителния състав, който ще извърши проверка на провеждането на разследването.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Кралският прокурор се запознава с предоставената му от съдия-следователя преписка и определя обвиненията, за които според него обвиняемият трябва да отговаря пред съда. Също така той може да вземе решение за прекратяване на преписката или пък да поиска от съдията да извърши някои допълнителни следствени действия. В тази връзка наказателноправната квалификация все още може да бъде променена от кралския прокурор или от съвещателния състав, който решава съдбата на преписката.

 

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Не, вие се считате за невинен до окончателното ви осъждане от юрисдикцията, която ще се произнесе по същество.

Как става приключването на преписката?

След като изслуша доклада на съдия-следователя, възможния граждански ищец, прокурора и защитата, съвещателният състав решава:

 • да предаде обвиняемия на компетентната юрисдикция;
 • да прекрати преписката;
 • да отложи постановяването на присъдата: обявява се, че фактите са установени, но не се налага никакво наказание. Съдията определя изпитателен срок, който може да е придружен с условия, които трябва да бъдат спазвани;
 • да приложи закона за социалните грижи (въдворяване).

Какви са правата ми по време на тази фаза от производството?

Можете да се запознаете с преписката и да правите копия на документите преди заседанието на решаващия състав. Можете да направите и искане за извършване на допълнителни следствени действия. Ако съдия-следователят откаже да ги извърши, имате право да обжалвате пред обвинителния състав.

Мога ли да обжалвам?

Не можете да обжалвате разпореждането за предаване на съд, освен в случай на нередност, пропуск или основание за недействителност, засягащи определено следствено действие, събирането на доказателства или които се отнасят до разпореждането за предаване на съд, ако посочите основание за недопустимост или за прекратяване на наказателното преследване.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил наказателно преследван в друга държава-членка на Европейския съюз?

По принцип не.

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

3 — Моите права в съда

Къде се провежда процесът?

 • Полицейският съд (tribunal de police) разглежда по-леките деяния (закононарушения, които се наказват с глоба от 1 до 25 евро (нарушения на Кодекса на земеделието — code rural и др.) и всички нарушения на Кодекса за движение по пътищата — code de la route (злополуки със смъртни случаи и др.);
 • Наказателният съд за леки престъпления (tribunal correctionnel) разглежда леки престъпления (délits) или престъпления, за които поради смекчаващи вината обстоятелства се налага по-леко наказание — crimes correctionnalisés (такива, при които веднага могат да се приемат смекчаващи вината обстоятелства);
 • Наказателният съд (cour d’assises) разглежда най-тежките престъпления — crimes (тези, при които не може или не трябва да се приемат смекчаващи вината обстоятелства).

Публичен ли е процесът?

По принцип процесът е публичен и се провежда в зала с достъп за всички (широка публика, журналисти) освен ако мерките за сигурност не го допускат.

Ако вашият случай се отнася за дело, касаещо нравствеността (изнасилване и др.), можете да поискате съдът да проведе съдебното заседание при закрити врати, тоест да допусне в залата, в която се провежда съдебното заседание, само лицата имащи отношение към процеса.

Ако се разглежда въдворяване на правонарушител, който не отговаря за действията си, поради тежко разстройство на съзнанието, същият може да поиска разглеждане на делото при закрити врати, срещу което прокуратурата може да възрази.

Кой ще постанови решение по делото?

Професионални съдии — в полицейския съд или в наказателния съд за леки престъпления. В наказателния съд обаче 12 съдебни заседатели се произнасят самостоятелно по въпроса за вината на обвиняемия. След това те вземат решение относно наказанието заедно с трима магистрати.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на процеса?

Деянията, за които е повдигнато обвинение, могат да бъдат възприемани различно от прокурора и от съдията. Например, ако сте разбил стъклото на автомобил, прокурорът може да ви обвини в опит за кражба, докато в действителност вие сте имал единствено намерение да чупите. Съдът може да даде друга квалификация и да приеме, че става въпрос за увреждане. Той обаче трябва да ви предупреди за промяната, за да ви даде възможност да се защитите на тази нова основа.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията по време на процеса?

Наказанието няма да бъде намалено автоматично.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на съдебния процес? Трябва ли да присъствам през цялото време на процеса?

Винаги можете да бъдете представляван от адвокат. По изключение трябва да се явите лично, ако съдът реши така с разпореждане, което трябва да ви бъде връчено преди съдебното заседание.

Може ли процесът да бъде проведен без мен?

Ако не се явите или не бъдете представлява от адвокат, за да отговорите на обвиненията, процесът ще се проведе без вас и ще бъдете осъден задочно.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеоконференция?

Не.

Ще ми бъде ли осигурен устен превод, ако не разбирам езика на съда?

Да.

Трябва ли да имам адвокат?

Не, само пред наказателния съд (cour d’assises).

Ще ми бъде ли осигурен адвокат?

Да, при определени условия (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Мога ли да сменя адвоката си?

Да, дори без да се обосновавате.

Мога ли да правя изказвания по време на процеса?

Да.

Трябва ли да говоря по време на процеса?

Не е задължително.

Какви ще бъдат последиците, ако не кажа истината по време на процеса?

Имате право да не се уличавате в извършването на престъпление и да развиете защитната си стратегия както пожелаете. То включва също правото да запазите мълчание.

Какви са правата ми по отношение на представените срещу мен доказателства?

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

Да.

Как?

Като в съдебното заседание поискате от съда да разпореди извършването на други следствени действия.

Защо?

За да се докаже неправдоподобността на обвинението.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Представяне на всякакви документи, искане за повторна експертиза, изслушване на нов свидетел и др.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства в моя полза?

Да.

Допустими ли са такива доказателства?

Да.

Мога ли да помоля свидетели да дадат показания в моя полза?

Да.

Може ли аз или моят адвокат да задаваме въпроси на останалите свидетели по делото?

Да, чрез полицията или съда.

Може ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват свидетелите?

Да.

Ще бъде ли взета предвид информация за мен от регистъра за съдимост?

Да.

 • Какъв вид информация?

Предишни осъждания.

 • При какви обстоятелства? На кой етап?

Те позволяват максималният размер на наказанието да бъде удвоен и могат да попречат на приемането на благоприятни за вас мерки.

 • Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава членка?

Да, съдът може да бъде уведомен за тях.

Какво ще се случи в края на процеса?

Какви са възможните резултати от процеса?

 • Недопустимост на наказателното преследване, ако важно правило не е било спазено. Възможно е обаче да има нов процес;
 • Оправдаване, ако няма достатъчно доказателства за доказване на вината ви извън всякакво основателно съмнение;
 • Осъждане.

При осъждане съдът избира между 5 възможности, в зависимост от естеството на нарушенията и съдебното ви минало:

 • наказание лишаване от свобода;
 • наказание полагане на труд: в продължение на една година да извършвате общественополезна работа без заплащане, под страх от налагане на наказание лишаване от свобода или глоба;
 • наказание глоба;
 • отлагане на изпълнението на осъдителната присъда или отлагане на произнасянето, което може да е придружено с пробационни мерки (да не се извършват повече правонарушения, обучение, да не се посещават определени места и др.) за срок от 1 до 5 години;
 • обикновено установяване на вината.

Каква е ролята на пострадалия по време на процеса?

Тя може да се изказва относно деянията, които я засягат и да поиска парично обезщетение.

Как?

Устно или чрез представяне на писмено становище.

На кой етап?

В съдебното заседание, веднага след като бъдете разпитан от съда.

За по-пълна информация, виж информационните листове за правата на пострадалите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАдреси на юрисдикции

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice)

Връзката отваря нов прозорецАдреси на затворите

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам решението?

Мога ли да обжалвам присъдата, постановена в процеса? А наказанието?

Присъдата постановена във ваше отсъствие или ако не сте бил представляван от адвокат, се постановява задочно. Съществува специфично обжалване ― възражението (opposition), което винаги може да се направи. Въззивното обжалване (appel) също е възможно.

Ако присъдата е постановена във ваше присъствие, тя е постановена при условията на състезателност. Обжалването се прави с въззивна жалба и е предвидено единствено, когато присъдата е постановена от полицейския съд или от съда за леки престъпления. Следователно решенията на апелативния съд и на наказателния съд е невъзможно да се обжалват въззивно.

Как? Пред кого?

Ако сте лишен от свобода, възражението и въззивната жалба могат да бъдат подадени в канцеларията на затвора. Ако сте на свобода, възражението се прави с помощта на съдебен изпълнител, докато въззивната жалба трябва да се регистрира в канцеларията на съда, постановил присъдата.

В какви срокове?

Обжалването трябва да се направи в срок от 15 дни.

 • Срокът за подаване на възражението започва да тече от деня, следващ узнаването за писменото предаване (връчването) на присъдата.
 • Срокът за въззивната жалба започва да тече от деня, следващ деня на съдебното заседание, по време, на което е постановена присъдата.

Какви са основанията за обжалване?

Несъгласие относно приетите за установени факти или на правни основания.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Какво ще се случи, ако съм в затвора, когато обжалвам?

Ако обжалването касае делото, по което сте лишен от свобода и сте бил осъден с налагане на наказание лишаване от свобода, ще останете в затвора до постановяване на ново решение. По време на този нов процес може да се направи искане за временно освобождаване.

Ако сте задържан по друго дело, обжалването няма да промени положението ви на затворник.

Колко време ще е необходимо, за да бъде разгледана жалбата?

Възражението се разглежда в съдебно заседание в срок от 15 дни от обжалването, ако сте на свобода, и в срок от 3 дни, ако сте лишен от свобода. Въззивната жалба се разглежда най-късно в срок от 60 дни от обжалването.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването?

Да.

Какви са приложимите правила?

Правилата са същите като в първоинстанционното производство (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 3).

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Най-напред съдът ще провери дали обжалването е направено в срок, а след това ще прецени отново представените факти и евентуалното наказание, което да се наложи.

Какво може да реши съдът?

Какво ще се случи, ако възражението/жалбата бъдат уважени/отхвърлени?

Има 2 хипотези, ако възражението или въззивната жалба, бъдат уважени:

 • Недопустимост на наказателното преследване или оправдаване, които налагат Вашето незабавно освобождаване, ако сте задържан;
 • осъждане с налагане на по-леко наказание.

Ако възражението или въззивната жалба бъдат отхвърлени,

 • при възражението, присъдата ще бъде потвърдена, но не може да се наложи по-тежко наказание;
 • при въззивната жалба, присъдата може да бъде потвърдена или да се наложи по-тежко наказание.

Имам ли право да обжалвам пред по-висш/друг съд?

Решенията, постановени въз основа на възражение от полицейски съд или от наказателен съд по леки дела подлежат на въззивно обжалване пред въззивната юрисдикция. Касационна жалба срещу решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде подадена чрез канцеларията на въззивната юрисдикция до Касационния съд в срок от 15 дни. Тя не спира изпълнението на присъдата.

При какви обстоятелства?

Касационното обжалване е възможно само при нарушение на закона или на процесуалните правила.

Ще получа ли обезщетение, ако първото решение е било неправилно?

Да, ако сте бил задържан/лишен от свобода по това дело.

Какво?

Обезщетение за поправяне на вредата, нанесена поради задържането/лишаването от свобода.

Как?

С писмено искане до Федерална публична служба „Правосъдие“ (Service public fédéral Justice).

Ще остане ли осъждането ми в регистъра за съдимост, ако жалбата бъде уважена?

Не.

Кога присъдата е окончателна?

Когато няма постъпило възражение в срок от 15 дни от връчване на съобщението за задочно постановената присъда.

Когато не е постъпила въззивна жалба нито от вас, нито от прокуратурата, в срок от 25 дни от постановяването на присъдата.

Гражданин съм на друга държава-членка, могат ли да ме върнат там след процеса, състоял се в Белгия?

Да.

Автоматичен ли е трансферът?

Не, винаги е необходимо съгласието на Белгия и на другата държава.

При какви обстоятелства?

 • Случай 1: с оглед изпълнение в страната Ви по произход на присъдата, произнесена в Белгия, която трябва да е необжалваема и да налага наказание лишаване от свобода най-малко 6 месеца (виж също: Връзката отваря нов прозорецПравосъдието от А до Я)

а) с Ваше съгласие, само ако имате разрешение за пребиваване в Белгия. Виж Връзката отваря нов прозорецевропейска конвенция.

б) без Ваше съгласие, ако нямате или повече нямате разрешение за пребиваване в Белгия (виж Връзката отваря нов прозорецевропейска конвенция) или ако за Вас има Европейска заповед за арест, издадена от Белгия, с гаранция за връщане в страната Ви по произход.

 • Случай 2: без Ваше съгласие, с цел да бъдете съден в страната Ви по произход, въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от държавата, на която сте гражданин. Ако трябва да изтърпите остатъка от наказанието си тук, Белгия може да изчака неговото изтичане, за да Ви трансферира в страната Ви по произход, или може да Ви предаде временно, за да бъдете съден в нея, с гаранция за връщане впоследствие за изпълнение на белгийското наказание в Белгия. Ако обичайното Ви местожителство е тук, можете да поискате от Белгия да Ви предаде с условие за връщане, за да може да изтърпите чуждестранното наказание в Белгия.
 • Случай 3: без вашето съгласие, за изпълнение в страната Ви по произход на наказание, наложено въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от държавата, на която сте гражданин. Ако трябва да изтърпите остатъка от наказанието си тук, Белгия ще изчака неговото изтичане преди да Ви трансферира във Вашата страна по произход. Ако обичайното Ви местожителство е тук, можете да поискате от Белгия да откаже изпълнението на заповедта, за можете да изтърпите наказанието си в Белгия, а не във Вашата страна по произход.

Мога ли да обжалвам решението за връщането ми?

Да, освен ако не става въпрос за доброволен трансфер, който Ви е позволен.

При връщане с цел изпълнение на наложеното в Белгия наказание във Вашата страна по произход (случай 1), можете да подадете жалба за отмяна и за спиране на изпълнението на решението в срок от 60 дни до Държавния съвет (Conseil d'État), както и жалба по съдебен ред до съда, разглеждащ дела по реда на бързото производство (juge des référés), ако случаят е спешен.

При изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от Вашата страна по произход (случаи 2 и 3), съдия-следователят (juge d'instruction) извършва първоначална проверка и съвещателния състав (chambre du conseil) упражнява контрол в срок от 15 дни, считано от арестуването. Жалба може да се подаде в срок от 24 часа от постановяването на определението на съвещателния състав до обвинителния състав chambre des mises en accusation (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 3). Жалба също така може да се подаде в срок от 24 часа от постановяване на решението на обвинителния състав до Касационния съд (Cour de cassation).

Ако съм осъден в Белгия, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Не.

Информация за обвиненията /присъдата

Ще бъде ли вписана в регистъра за съдимост информация за присъдата ми и за обвиненията?

Да.

Как и къде ще се съхранява тази информация?

Тя се съхранява в база данни, наречена „Централен регистър за съдимост“, управлявана от Федерална публична служба „Правосъдие“.

Колко време ще бъде съхранявана?

След изтичането на 3 години, присъдите, с които се налагат санкции, прилагани от полицията (лишаване от свобода от 1 до 7 дни, глоба в размер от 1 до 25 евро, наказание полагане на труд от 20 до 45 часа) повече няма да фигурират в свидетелството за съдимост.

Другите присъди остават вписани окончателно. Въпреки това е възможно те да бъдат заличени, чрез процедура по реабилитация.

Може ли информацията да бъде съхранявана без моето съгласие?

Да.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на тази информация?

Не.

Кой има достъп до досието ми в регистъра за съдимост?

Съдебните и полицейски власти имат достъп до него без ограничения.

Досието в регистъра за съдимост не трябва да се бърка със свидетелството за съдимост, което се изисква от някои публични администрации или частни лица (работодател и др.), в което не фигурира цялата информация съдържаща се в регистъра. Например обикновеното установяване на вина, лишаване от свобода до шест месеца и глобите до 500 евро или наложените такива за нарушения на Кодекса за движение по пътищата (Code de la route) без лишаване от правоуправление за повече от 3 години, няма да бъдат отбелязвани в свидетелството за съдимост след изтичането на 3 години и 25 дни, считано от датата на постановяване на присъдата. Освен това обикновеното или условното отлагане на произнасянето никога не се отбелязват в свидетелството.

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

5 — Дребни закононарушения

Как се разглеждат дребните нарушения на Кодекса за движение по пътищата?

Ако местната полиция констатира нарушения на Кодекса за движение по пътищата (Code de la route), тя може да изпрати на собственика на процесното превозно средство формуляр с искане на информация, за да узнае самоличността на водача към момента на извършване на деянията. След това кралският прокурор (procureur du Roi) може да ви предложи споразумение, предвиждащо прекратяване на наказателното преследване срещу заплащане, чрез банков превод, на парична сума на финансовата администрация, отговаряща за данъка върху добавената стойност, вписванията и имуществата.

Заплащането на тази сума ви позволява да избегнете призоваване за явяване пред полицейския съд (tribunal de police), тоест възможността да ви бъде наложена по-голяма глоба и необходимостта от заплащане на допълнителните съдебни разноски.

Споразумението обаче предполага признаване на вината и поемане от ваша страна на отговорност спрямо евентуалните пострадали, ако закононарушението е причинило вреда на друго лице.

Кой се занимава с такива закононарушения?

Прокуратурата (parquet) при компетентния полицейски съд отговаря за предлагането на споразуменията. Службата по наказателните глоби към финансовата администрация извършва осчетоводяването на направените плащания и информира прокуратурата.

Процедура?

Предложението за споразумение се изпраща на нарушителя с препоръчано писмо или с известие, което се предава от служител на полицията. Срокът за заплащане е между 15 дни и 3 месеца, а по изключение е 6 месеца.

Санкции?

При неплащане или отказ на предложението за споразумение, прокуратурата призовава нарушителя пред полицейския съд, за да бъде осъден с налагане на наказание (глоба, лишаване от свобода, лишаване от правоуправление) в съответствие със закона.

Преследват ли се за такива закононарушения граждани на други държави-членки?

Да.

Как?

Полицаят, който констатира закононарушението предлага споразумението.

При отказ, той може да изиска незабавното заплащане на минималния законоустановен размер на глобата под страх от незабавна конфискация на превозното средство, за което е съставен акта.

Ако споразумението не бъде прието, платената сума може да се върне или приспадне след постановяване на решението от полицейския съд.

Как се разглеждат други дребни закононарушения?

За антиобществените прояви (свързани с платени паркинги, обществена чистота) отговаря общинската администрация. При неплащане, може да бъдете подведен под отговорност пред местния мирови съдия.

Специализирани администрации са оправомощени да събират административни глоби в областта на социалните въпроси, данъчното облагане, безопасността по време на футболни срещи, железопътния превоз и другите видове обществен транспорт и др. Предвидени са различни съдебни граждански производства.

Ще бъдат ли вписани закононарушенията ми в регистъра за съдимост?

Осъжданията, свързани с шофиране, се вписват в регистъра за съдимост. Административните глоби и глобите по закона за футбола не се отбелязват в него.

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Права на обвиняемите в наказателното производство - България

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни правонарушения, като пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Българският наказателен процес има две фази — досъдебно производство и съдебно производство.

 • Досъдебното производство има за цел чрез разследване да се съберат доказателства, които да потвърдят или да оборят предположението, че дадено лице е извършило определено престъпление. Разследването се извършва от следователи, разследващи полицаи или митнически инспектори за престъпления с акцизни стоки или против митническия режим  под ръководството на прокурор. Тази фаза подготвя и подпомага прокурора в преценката му дали да внесе и поддържа в съда обвинение срещу обвиняемото лице или да прекрати производството. Предвидена е и гаранция, която има за цел да осигури на обвиняемия разглеждане на делото в "разумен срок". След изтичането на законоустановения срок, се дава възможност на обвиняемия да отправи искане за внасяне на делото в съда. Обвиняемият може да поиска делото му да бъде разгледано в съда, ако в досъдебното производство от привличането му като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи. Когато обвиняемият не владее български език, той има право на осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство. Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права. Когато обвиняемият е глух или ням се назначава тълковник. Органът на досъдебното производство осигурява устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по делото или на други документи, които са от съществено значение за упражняване на правото на защита. По изключение вместо писмен превод може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият е съгласен, има защитник и не се нарушават процесуалните му права.
 • Съдебното производство започва, когато прокурорът внесе обвинение в съда срещу определено лице за извършено определено престъпление. Производството пред съда е състезателно и съответно прокурорът, обвиняемият и неговият защитник имат равни процесуални права. Съдът проверява доказателствата, представени от прокурора, но по искане на страните или по собствена инициатива може да събира и проверява нови доказателства с цел да изясни истината. Съдебното производство приключва с акт на съда, с който той или осъжда подсъдимия и му определя съответно наказание, или го оправдава.

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 — Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъпление

 • Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит)
 • Арест (включително Европейска заповед за арест)
 • Първо довеждане пред съд
 • Задържане или освобождаване
 • Подготовка за процес от прокурора
 • Подготовка за процес от защитата
 • Мерки за неотклонение
 • Забрана за напускане на пределите на България

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

 • Разпит на защитен свидетел

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 — Дребни пътни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

1 — Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да ги платите.

Намиране на адвокат

Ако решите, че имате нужда от адвокат, но нямате познат адвокат, с когото да се свържете, можете да потърсите измежду адвокатите, които работят в седалището на районния съд, в чийто район живеете. Вие можете да намерите данни за връзка с 27-те адвокатски колегии в България и в уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВисшия адвокатски съвет. Ако Ви арестуват, имате право на връзка с адвокат от момента на Вашия арест. Тъй като от този момент имате и право на връзка с роднина или близък, можете да помолите и него да ангажира адвокат.

Заплащане на адвокат

Ако Вие лично си подберете адвокат, заплащането му се урежда чрез писмен договор между Вас и него.

Ако не можете да заплатите на адвокат, но желаете да имате такъв и интересите на правосъдието изискват това, имате право на безплатна правна помощ. Тя може да Ви се предостави или по Ваша молба, или по силата на закона, ако защитата Ви е задължителна. В зависимост от фазата на процеса (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1), решението се взема или от прокурора (в досъдебното производство), или от съда (в съдебното производство), след преценка на имотното Ви състояние.

Ако се нуждаете от правен съвет, прокурорът или съдът ще изпратят решението си незабавно на Съвета на съответната адвокатска колегия, който ще Ви определи адвокат. Имайте предвид, че, ако делото Ви приключи с осъдителна присъда за Вас, Вие ще трябва да възстановите възнаграждението, изплатено на определения Ви адвокат.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за адвокатурата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за правната помощ

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНационално бюро за правна помощ

Връзката отваря нов прозорецВисш адвокатски съвет

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследването на престъпление (досъдебно производство)

Каква е целта на наказателното разследване?

То цели събирането на доказателства, които потвърждават или оборват предположението, че дадено лице е извършило определено престъпление. Разследването може да започне по оплакване до разследващите органи за извършено престъпление или защото същите органи са разкрили данни, предполагащи извършването на престъпление. Ако полицията завари някой да извършва престъпление, това също е повод да се започне разследване.

Всички етапи на разследването обикновено се осъществяват от разследващи полицаи. В някои случаи разследват следователи или прокурори. Но само прокурор може да ръководи и контролира разследването.

Какви са етапите на досъдебното производство?

Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит)

То се изразява в действия на разследващите органи по събиране на доказателства, които да потвърдят или оборят предположението за извършено престъпление. Ако се съберат достатъчно доказателства в полза на предположението, че конкретно лице е извършило престъплението, разследващият трябва да го информира за това писмено и срещу подпис. Веднага след това обвиняемото лице се разпитва.

Арест

Ако полицията намери данни, че дадено лице е извършило престъпление, тя може да го арестува, но за не повече от 24 часа. Само прокурорът може да реши арестът да бъде продължен, но за не повече от 72 часа. Иначе лицето следва да бъде освободено. Полицейският арест цели да се реши дали лицето да бъде обвинено. Задържането от прокурора цели да осигури първото довеждане пред съд на обвиненото лице.

Първо довеждане пред съд

По начало прокурорът определя каква Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение да се наложи на обвиняемото лице. Но ако прокурорът прецени, че Връзката отваря нов прозорецмярката за неотклонение трябва да е задържане или домашен арест, той прави искане за това до съда и осигурява явяването на обвиняемото лице пред съда.

Задържане или освобождаване

Ако обвиняемият е доведен пред съд, само съдът решава дали Връзката отваря нов прозорецмярката за неотклонение да бъде задържане или домашен арест, или арестуваният да се освободи.

Подготовка за процес от прокурора

Със завършването на разследването разследващият изпраща на прокурора събраните доказателства. Прокурорът ги преценява и решава дали предположението за извършено престъпление е доказано извън всякакво съмнение. Само в този случай прокурорът може да внесе обвинение в съда. В противен случай той прекратява делото.

Подготовка за процес от защитата

След информирането за обвинението обвиняемият и неговият защитник могат да представят доказателства в своя подкрепа. С приключването на разследването, ако обвиняемият и неговият защитник са поискали това, разследващият орган трябва да им представи всички събрани доказателства и да им даде достатъчно време да се запознаят с тях.

Моите права по време на разследването

Имайте предвид, че етапите „арест”, „първо довеждане пред съд” и „задържане” са възможни, но не задължителни. Последвайте връзките по-долу, за да разберете повече за Вашите права на всеки етап.

Разследване (включително повдигане на обвинение и разпит) (1)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ако разследващият намери достатъчно доказателства срещу Вас, той трябва да Ви извика и писмено да Ви информира за какво престъпление Ви обвинява. Веднага след това той трябва да разясни правата Ви по време на разследването. Вие ще се подпишете, че правата Ви са били разяснени.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Да. Имате право да откажете да подпишете документа, с който Ви информират за обвинението, ако не Ви осигурят преводач. Преводачът ще Ви помага през цялото разследване. Не сте длъжни да му плащате.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Когато Ви повика да Ви информира за обвинението, разследващият трябва да Ви съобщи, че можете да се явите с адвокат. Разследващият трябва да Ви призове своевременно, за да можете да се свържете с адвокат. Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс определя кога защитата Ви е задължителна. За избора на адвокат и за правото Ви на безплатна правна помощ вижте Връзката отваря нов прозорецтук. Имате право да се срещате и разговаряте насаме с адвоката. В този случай можете да ползвате преводач, ако не говорите езика.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Веднага след като Ви запознае с обвинението, разследващият трябва да Ви разпита. Имате право да дадете обяснения във връзка с обвинението или да откажете да давате обяснения. Можете да дадете обяснения и по-късно, във всеки момент от разследването.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Самопризнанието Ви би могло да доведе до по-леко наказание. Ако запазите мълчание, това не може да влоши положението Ви. Съдът не може да Ви осъди само на базата на самопризнанието.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Ако сте обвиняем, трябва да сте на разположение на разследващите. За тази цел може да Ви се определи Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение. Разследване във Ваше отсъствие от страната може да се проведе, когато:

 • не е ясно къде живеете;
 • не могат да Ви призоват по други причини;
 • не сте се явили след призоваване и не сте посочили уважителни причини.

В тези случаи ще Ви се определи служебен защитник по реда, посочен Връзката отваря нов прозорецтук.

Могат да Ви разпитат чрез видео-връзка, ако сте извън страната и това няма да попречи на разследването. При този разпит имате права, еднакви с посочените по-горе в настоящия информационен лист.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, но при условията, указани в Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс. Тук ще Ви е нужен съвет от адвокат.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Възможно е да Ви задържат. По-подробна информация за това вижте в Връзката отваря нов прозорецПърво довеждане пред съд (3) и Връзката отваря нов прозорецЗадържане или освобождаване (4).

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Можете, ако не сте задържан, но трябва да съобщите за това на разследващия орган. Ако той прецени, че има риск да се отклоните от разследване, може да Ви се наложи Връзката отваря нов прозорецзабрана да напускате страната.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности?

Такива проби могат да Ви бъдат поискани, ако не могат да се набавят по друг начин. Вие сте длъжни да ги предоставите. Ако откажете, това ще стане принудително с разрешение на съда. Ако вземането на пробите е свързано с проникване в тялото, то се прави от лекар. Имате право да бъдете информиран от разследващия за тази процедура.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Разследващият може да нареди да Ви претърсят лично, за да събере доказателства или да изземе предмети, които могат да попречат на разследването или да Ви помогнат да избягате. За обиска е нужно предварително разрешение или последващо одобрение от съда. Имате право да се запознаете както с протокола за обиск, така и с произнасянето на съда.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Отговорът на този въпрос е идентичен с отговора на предходния.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Това можете да направите при първия Ви разпит, след като Ви запознаят с обвинението срещу Вас. Относно самопризнанието и свързаните с него Ваши права, вижте информацията по-горе в настоящия информационен лист.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Ако се съберат нови доказателства, обвиненията могат да бъдат променени. Вие трябва да бъдете незабавно информирани за новите обвинения и съответно разпитани във връзка с тях.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Да, освен в случаите, когато е предвидено друго във влязъл в сила международен договор, по който България е страна.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да, и то независимо от Вашето желание.

Арест (включително Европейска заповед за арест) (2)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Арестът (полицейското задържане) се извършва по заповед на съответен полицейски служител. Срокът на задържането не може да надхвърля 24 часа. Заповедта посочва основанието за задържането. Имате право да разберете това основание и да се запознаете със заповедта срещу подпис. Полицейските служби са длъжни да Ви освободят незабавно, ако причината за задържането е отпаднала.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не владеете езика, Вие имате право да бъдете уведомени незабавно за причините за задържането Ви. За целта ще Ви се осигури безплатно преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право на връзка с адвокат от момента на задържането Ви. За подробности вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Възможно е да Ви поискат обяснения във връзка със задържането. Можете, но не сте длъжни да давате обяснения.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

На този етап обясненията Ви не се смятат за доказателство. Ето защо те не могат да се използват във Ваша вреда. Само обясненията Ви при разпит след запознаването Ви с обвинението имат доказателствена стойност. За повече подробности вижте Връзката отваря нов прозорецРазследване (включително повдигане на обвинение и разпит) (1).

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право на такава връзка. Полицейският служител е длъжен незабавно да уведоми за задържането Ви лице, посочено от Вас.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

При нужда имате право на лекарска помощ. Полицията ще Ви осигури лекар.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Имате право да се свържете с консулските власти на Вашата държава. Органът, който Ви е задържал, е длъжен незабавно да Ви уведоми за това Ваше право.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

След задържането Ви ще бъдете подложен на личен обиск. Нужно е последващо одобрение от съда, за да могат намерените у Вас вещи да се ползват като доказателства. Имате право да се запознаете с протокола за обиск.

Мога ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате пред съда законността на полицейското задържане. Съдът ще се произнесе по жалбата Ви незабавно.

Какво ще стане, ако ме арестуват по силата на Европейска заповед за арест?

Ако една държава-членка издаде спрямо Вас Европейска заповед за арест, могат да Ви задържат в друга държава-членка и да Ви предадат на издаващата държава след изслушването Ви от съдия. При това изслушване имате право на адвокат и право на преводач, ако имате нужда.

Първо довеждане пред съд (3)

Защо се изпълнява първото довеждане пред съд?

Когато Ви запознаят с повдигнатото срещу Вас обвинение и Вие придобиете качеството „обвиняем“, прокурорът може да реши, че на Вас следва да се наложи задържане под стража или домашен арест като Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение. Налагането на всяка една от тези две мерки се извършва от съда по предложение на прокурора. Тъй като мярка за неотклонение не може да се наложи във Ваше отсъствие, трябва да Ви доведат пред съда, който ще реши каква да е мярката.

Кой каква роля изпълнява?

Прокурорът следва да осигури явяването Ви пред съда. Докато трае полицейският арест, той може да продължи задържането Ви, но за не повече от 72 часа. Това задържане няма друга цел, освен да осигури явяването Ви пред съда в рамките на тези 72 часа. Съдът ще Ви изслуша, ще прецени събраните до този момент доказателства и, въз основа на закона, ще реши дали да Ви задържи или освободи.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Имате право да бъдете уведомени от прокурора за целта на прокурорското задържане и кога ще бъдете доведени пред съда.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, за изслушването Ви пред съда ще можете да ползвате безплатен преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право да се свържете с адвокат преди първото Ви довеждане пред съд. За избора на адвокат и за правото Ви на безплатна правна помощ вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Съдът ще иска да потвърдите данните за Вашата самоличност. Имате право да бъдете изслушани от съда относно това дали да бъдете задържани или освободени. Адвокатът ще Ви посъветва какво точно да говорите.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

На този етап обясненията Ви не се смятат за доказателство. Ето защо, каквото и да кажете, то няма да се използва във Ваша вреда.

Ще получа ли информация за доказателствата срещу мен?

И Вие, и Вашият адвокат имате право да се запознаете с доказателствата, поради които прокурорът иска задържането Ви. Имате право да разполагате с достатъчно време за запознаване с доказателствата преди изслушването Ви от съда.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Съдът ще поиска да се запознае със съдебното Ви досие, и то независимо от Вашето желание.

Задържане или освобождаване (4)

Какво ще ме уведомят за случващото се?

След като съдът прецени събраните материали и изслуша прокурора, Вашия адвокат и Вашите обяснения, ще разберете какво е решил съдът в същото съдебно заседание.

При това първо довеждане пред него съдът може:

При това изслушване съдът не се произнася по основателността на повдигнатите срещу Вас обвинения.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Ако Ви задържи, съдът разпорежда Вашето семейство да бъде незабавно уведомено.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

По време на задържането при нужда имате право на лекарска помощ.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Ако Ви задържи, съдът разпорежда незабавно да бъде уведомено българското Министерство на външните работи, което ще се свърже с консулството на Вашата държава.

Мога ли да обжалвам?

Можете да обжалвате решението на съда относно Вашето задържане или освобождаване. Това можете да направите в 3-дневен срок от произнасянето. Въззивният съд ще разгледа жалбата Ви в 7-дневен срок от произнасянето на първата инстанция. Решението му е окончателно.

Подготовка за процес от прокурора (5)

Каква е целта на този етап?

Този етап следва приключването на разследването (за разследването вижте Връзката отваря нов прозорецтук). Целта е да се проверят събраните доказателства и да се прецени дали предположението за извършено престъпление е доказано извън всякакво съмнение. Само в този случай делото може да се внесе в съда за започване на наказателен процес.

Кой има водеща роля?

Тя принадлежи на прокурора. На този етап само той може да реши дали да внесе делото за разглеждане в съда. Прокурорът освен това може да прекрати досъдебното производство в предвидените от закона случаи. Тогава делото не се внася в съда. Прокурорът може също да спре досъдебното производство в предвидените от закона случаи до отстраняване на причината за спиране, след което производството се възобновява. Ако установи нарушения при запознаването на обвиняемия с материалите по разследването, прокурорът може да върне делото на разследващия за отстраняването им или да ги отстрани сам.

Как ще разбера какво се случва?

Ако обвинението се внесе в съда и Вие сте обвиняем, съдът ще Ви изпрати препис от обвинителния акт. Ако прокурорът прекрати или спре производството, той ще Ви изпрати препис от съответното негово решение.

Мога ли да обжалвам?

Можете да обжалвате пред съда прокурорското решение за прекратяване в 7-дневен срок след получаването на препис от него. Първоинстанционният съд ще разгледа жалбата в 7-дневен срок след приемането ѝ. Решението му може да се обжалва пред въззивния съд, който постановява окончателно решение. Можете да обжалвате пред съда и прокурорското решение за спиране. Тогава решението на съда ще е окончателно.

Ще получа ли друга допълнителна информация?

Когато прокурорът установи нарушения при запознаването Ви с материалите по разследването и върне делото на разследващия за отстраняването им или ги отстрани сам, Вие имате право да се запознаете с тези допълнителни действия по отстраняването на нарушенията.

Подготовка за процес от защитата (6)

Каква е целта на този етап?

Целта е Вие и Вашият адвокат да се запознаете с всички доказателства, събрани в хода на разследването след приключването му, включително и тези във Ваша полза. Така ще е ясно въз основа на какви доказателства прокурорът би внесъл обвинение срещу Вас в съда. Това ще помогне на Вас и Вашия адвокат в организирането на защитата Ви в процеса.

Как ще разбера какво се случва?

Когато приключи разследването и преди да изпрати събраните материали на прокурора, ако Вие и Вашият адвокат поискате това, разследващият ще Ви съобщи място, дата и час за запознаване с доказателствата. Вие и Вашият адвокат имате право да разполагате с достатъчно време за това.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, запознаването Ви с доказателствата трябва да стане в присъствието на преводач. Не е необходимо да плащате за превода.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

На този етап няма да Ви разпитват и не сте длъжни да давате обяснения по случая.

Каква информация ще получа?

Имате право да се запознаете със всички събрани доказателства, включително и да прочетете всички свидетелски показания. Вашият адвокат ще ви разясни значението на събраните доказателства.

Какви са правата ми след запознаване с доказателствата?

С помощта на Вашия адвокат имате право да искате нови доказателства и да правите бележки и възражения срещу действията по разследването. Разследващият ще впише в протокол Вашите искания, бележки и възражения, а прокурорът ще реши дали са основателни или не.

Какво ще стане, ако исканията, бележките и възраженията ми са основателни?

Прокурорът ще разпореди на разследващия да извърши допълнителни действия по разследването. Имате право да се запознаете с тези действия и с новите доказателства, ако има такива, по реда, описан дотук.

Мерки за неотклонение (7)

Това са принудителни мерки, които може да Ви бъдат наложени, ако от доказателствата може да се направи обосновано предположение, че сте извършили престъплението, в което са Ви обвинили. Целта на мерките е да Ви попречат да се укриете, да извършите ново престъпление или да осуетите изпълнението на присъдата, с която биха Ви осъдили.

Мерките за неотклонение са:

 • Подписка — поемате задължение, че няма да напускате местоживеенето си без разрешение на съответния орган.
 • Гаранция — изразява се във внасяне на определена сума в пари или ценни книжа. Ако се укриете, сумата се отнема и ще Ви се наложи по-тежка мярка.
 • Домашен арест — това е забрана да напускате жилището си без разрешение.
 • Задържане под стража — изразява се в принудителното Ви изолиране.

Задържането под стража се изпълнява в полицейски помещения или в затворите.

Имате право да се запознаете срещу подпис с мярката за неотклонение. Подписката и гаранцията се налагат от прокурора. Домашният арест и задържането под стража се определят от съда по искане на прокурора. За определянето на мярката се преценяват тежестта на обвинението, доказателствата и личният Ви статус. Въз основа на тези фактори може да се реши да не Ви се определя мярка за неотклонение.

Във Ваше отсъствие мярка за неотклонение не може да се налага. Съдът е длъжен да разгледа всяка Ваша молба за промяна на мерките „задържане под стража” и „домашен арест” в по-леки.

Полицейският арест и задържането от прокурор до 72 часа имат подготвителен характер и според закона не са мерки за неотклонение.

Забрана за напускане на пределите на България (8)

Ако обвинението Ви е за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода повече от 5 години, прокурорът може да Ви забрани да напускате пределите на България, освен с негово разрешение. За забраната той незабавно ще уведоми граничните контролно-пропускателни пунктове. Целта на мярката е да Ви се попречи да се укриете от разследването.

Вие или Вашият адвокат можете да поискате от прокурора да Ви разреши еднократно напускане на страната за определен срок. По това искане прокурорът се произнася в 3-дневен срок от получаването му. Ако той откаже, имате право да обжалвате отказа му пред съда. Съдът незабавно ще разгледа жалбата Ви, без да Ви изслушва. Той може или да потвърди отказа на прокурора или да Ви разреши да напуснете пределите на България за определен срок. Решението на съда ще е окончателно.

По същия начин Вие или Вашият адвокат можете да поискате от съда да отмени изцяло забраната да напускате България. Съдът ще я отмени, ако прецени, че не съществува опасност да се укриете извън страната.

В посочените съдебни процедури съдът няма да разглежда основателността на обвиненията срещу Вас.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецЗакон за министерството на вътрешните работи

Връзката отваря нов прозорецЗакон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

Връзката отваря нов прозорецПравилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права в съда

Къде и как ще се проведе процесът?

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс определя дали на първа инстанция делото Ви ще се гледа от районен или окръжен съд. Повече за съдилищата вижте на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВисшия съдебен съвет.

По начало процесът е публичен. Възможно е обаче целият процес или отделни изслушвания да се проведат при закрити врати. Това се прави за запазване на държавната тайна, нравствеността или тайната самоличност на защитен свидетел.

От тежестта на обвинението зависи дали делото ще се реши от един съдия или от състав от един съдия и 2 съдебни заседатели. Делата за най-тежките престъпления се решават от състав от 2 съдии и 3 съдебни заседатели. При решаването съдията и съдебният заседател имат равни гласове.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Това е възможно, ако по време на процеса се докажат нови факти, които подкрепят обвинението и не са били известни на разследващите. Но нови обвинения може да има само когато:

 • се налагат сериозни промени във фактите, описани в първоначалните обвинения;
 • дори и без такива промени, новите обвинения се отнасят до по-тежки престъпления.

При ново обвинение имате право да поискате да се подготвите по него, преди процесът да продължи.

Самопризнанието Ви, независимо по кои обвинения, може да доведе до по-леко наказание. Но съдът не може да Ви осъди само въз основа на него.

Какви са моите права по време на процеса?

При обвинение за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода повече от 5 години, участието Ви в процеса е задължително. Ако сте от друга държава, а участието Ви е задължително, процесът може да се проведе без Вас само при условията, посочени Връзката отваря нов прозорецтук. В тези случаи ще Ви се определи служебен защитник по реда, посочен Връзката отваря нов прозорецтук.

По начало участие в процеса чрез видео-връзка не се допуска. Ако прецени, че това няма да попречи на разкриването на истината, съдът може само да Ви разпита чрез видео-връзка, и то само ако сте извън страната. Задължителното Ви участие означава присъствие по време на целия процес. Ако участието Ви не е задължително, имате право на такова присъствие. Ако не говорите езика, ще можете да ползвате безплатен преводач.

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс определя кога защитата Ви е задължителна. За избора на адвокат и за правото Ви на безплатна правна помощ вижте Връзката отваря нов прозорецтук. Можете да сменяте адвоката си. Ако сте задържани, имате право да се срещате и разговаряте насаме с адвоката. Можете да ползвате преводач, ако не говорите езика.

Можете, но не сте длъжни да давате обяснения в хода на процеса. Дори и да кажете нещо, което не е истина, от това за Вас няма да има никакви неблагоприятни последици. Ще трябва обаче да потвърдите данните за Вашата самоличност.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Можете да оспорите доказателствата, представени срещу Вас. Можете да посочите, че те не са допустими, защото не са събрани по законния ред, или че, макар и допустими, не подкрепят обвинението. Оспорването обичайно се прави в края на процеса, когато адвокатът излага доводите си във Ваша защита. Допустимостта може да се оспори и в хода на процеса.

Имате право да искате всички допустими по закон доказателства във Ваша полза. Можете да искате разпит на свидетели, чиито показания подкрепят защитата. Искания за доказателства можете да правите по всяко време на процеса. Доказателствата, получени от частен детектив, ще са допустими, ако са събрани според изискванията на закона. Тук ще е важна преценката на адвоката Ви.

Вие и Вашият адвокат можете да задавате всякакви въпроси на свидетелите на обвинението в тяхно присъствие. По-особен е редът, ако разпитват Връзката отваря нов прозорецзащитени свидетели. Можете да оспорите казаното от свидетелите срещу Вас. Оспорването обичайно се прави в края на процеса, когато адвокатът излага доводите си във Ваша защита.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Съдът ще събере данни за миналите Ви присъди независимо дали сте съгласни. Ако Ви признаят за виновни и имате предишни присъди, те могат да доведат до по-тежко наказание. Данните трябва да са актуални към края на процеса. Предишни присъди от друга държава-членка се зачитат, ако преди това български съд ги е признал.

Какво ще се случи в края на процеса?

Ако съдът намери, че обвинението е доказано без съмнение, ще Ви признае за виновни и ще Ви накаже според закона. В противен случай съдът ще Ви оправдае.

Наказанията са:

 • Доживотен затвор — със или без замяна: налага се за най-тежките престъпления. Доживотният затвор без замяна не може да се заменя с лишаване от свобода за определен срок. Лишаване от свобода за определен срок — максимум до 20 години, а по изключение — до 30 години. Изтърпява се в затвор.
 • Пробация за определен срок — включва мерки за контрол и въздействие върху Вас без лишаване от свобода. Такава мярка може да бъде общественополезният труд.
 • Конфискация — отнема се принудително имуществото Ви или част от него.
 • Глоба — заплащате принудително определена парична сума.
 • Лишаване за определен срок от правото да заемате дадена длъжност или да упражнявате дадена професия, от правото на получени награди или на военно звание.
 • Обществено порицание — присъдата Ви се разгласява по подходящ начин.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Като частен обвинител жертвата ще поддържа внесеното от прокурора обвинение и ще иска осъждането Ви. Като граждански ищец жертвата ще иска да бъдете осъдени да ѝ заплатите обезщетение за причинените от престъплението вреди. Жертвата трябва да внесе молба в началото на процеса и ще изпълнява тези роли, ако така реши съдът.

Разпит на защитен свидетел

В резултат на свидетелстването е възможно да възникне опасност за живота или здравето на свидетеля или на неговите роднини или близки. Тогава съдът, след като се убеди, че опасността е реална, и по искане на свидетеля или с неговото съгласие, взема мерки за неговата незабавна защита. Такава мярка може да бъде запазването в тайна на самоличността на застрашения свидетел.

Ако защитен свидетел с тайна самоличност ще дава показания, съдът ще го разпита в отсъствие на участниците в процеса. Законът задължава съда да вземе всички възможни мерки за запазване в тайна на самоличността на свидетеля. След разпита съдът незабавно ще представи на Вас и на адвоката Ви преписи от протокола за разпит на свидетеля без неговия подпис. Вие и Вашият адвокат ще можете да зададете вашите въпроси на свидетеля в писмена форма.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Връзката отваря нов прозорецЗакон за съдебната власт

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmВръзката отваря нов прозорецВисш съдебен съвет

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Независимо от това дали ще Ви признае за виновни или ще Ви оправдае, съдът ще произнесе присъда. Вие ще разберете присъдата в края на процеса. Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс посочва кога съдът прекратява наказателното дело, без да произнася присъда. Тогава съдът постановява определение. Можете да обжалвате както присъдата, така и определението.

Жалбата се изготвя в писмена форма и се подписва. Подава се чрез първоинстанционния съд до въззивния съд. Ако първата инстанция е районен съд, въззивната ще бъде окръжен съд. Присъдите и определенията на окръжен съд се обжалват пред апелативен съд. Повече за съдилищата вижте на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВисшия съдебен съвет. Присъдите се обжалват в 15-дневен срок от произнасянето им, а определенията — в 7-дневен срок от узнаването им.

В жалбата срещу присъдата имате право да се оплачете от изводите на съда относно фактите, които е счел за доказани, от начина, по който са били приложени съответните закони, и от несправедливостта на наказанието. Независимо от броя и вида на оплакванията Ви, въззивният съд служебно ще прецени правилността на цялата присъда.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

След получаването на жалбата Ви първоинстанционният съд ще прати копия от нея на прокурора и другите страни в процеса. Когато изготви мотивите към присъдата, същият съд ще прати делото с жалбата на въззивния съд. Ако при обжалването сте с Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение „задържане под стража”, жалбата няма да доведе до автоматичното Ви освобождаване. Но можете да помолите въззивния съд да промени мярката Ви в по-лека. Този съд ще се произнесе по молбата Ви в отделно заседание.

Няма фиксирани срокове, в които въззивният съд ще насрочи заседанието. Колко време ще отнеме това зависи от бързината на изготвяне на мотивите на присъдата и от натовареността на въззивния съд.

Можете да представите нови доказателства пред въззивния съд. Това е така, защото този съд може да установява нови факти. Важат правилата за доказване, валидни за процеса пред първата инстанция.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Можете да участвате в това заседание, но не сте длъжни. Вие и Вашият адвокат можете да направите устно изложение по оплакванията в жалбата. Останалите страни в процеса, които са се явили, също могат да изразят мненията си по жалбата.

Въззивният съд може:

 • С решение да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд.
 • Да отмени първоинстанционната присъда и да постанови нова присъда.
 • С решение да измени присъдата, включително и да смекчи наказанието.
 • С решение да отмени присъдата и да прекрати наказателното производство.
 • Да спре наказателното производство в случаите, предвидени в Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс.
 • С решение да потвърди първоинстанционната присъда.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Ако не сте доволни от присъдата или решението, произнесени от апелативен съд като въззивна инстанция, можете да ги обжалвате пред Върховния касационен съд. Ако въззивната инстанция е окръжен съд, имате право на жалба пред Върховния касационен съд само в случай че окръжният съд е постановил нова присъда.

Върховният касационен съд не установява нови факти, поради което пред него нови доказателства не се допускат. Той се произнася само по прилагането на законите и по справедливостта на наложеното наказание. Върховният касационен съд разглежда само оплакванията, изложени в касационната жалба.

Имате право на обезщетение само когато осъдителната Ви присъда бъде отменена и след това въззивният съд Ви оправдае с нова присъда. За повече подробности вижте особения закон за обезщетенията Връзката отваря нов прозорецтук. Ако въпреки обжалването присъдата Ви остане осъдителна, дори и с по-леко наказание, тя ще се отрази в съдебното Ви досие. Оправдателната присъда не се вписва в досието.

Веднъж изчерпили възможностите на обжалването пред въззивния съд и пред Върховния касационен съд, нямате право на ново обжалване. Присъдата ще стане окончателна, ако не сте я обжалвали или ако сте я обжалвали, но след изтичане на срока за обжалване, или с постановяване на решението на Върховния касационен съд.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Връщането Ви е възможно. В някои случаи то може да стане дори и без Вашето съгласие. Връщането Ви няма автоматично да последва влизането на присъдата Ви в сила. Трябва да се изпълни определена процедура, подробно уредена в Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс. Тук ще Ви е нужен съвет от адвокат.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Законът забранява да Ви съдят отново за същото престъпление, след като вече са Ви осъдили за него. Забраната важи и когато вече са Ви осъдили в друга държава-членка.

Информация за обвиненията/присъдата

Информация за обвиненията срещу Вас ще се пази в полицейските регистри. Ако процесът Ви приключи с оправдателна присъда, можете да поискате от полицията да заличи тази информация.

Информация за присъдата, ако тя е осъдителна, ще бъде вписана в съдебното Ви досие. То ще се съхранява в съответния районен съд. Ако сте родени извън България, досието Ви ще се съхранява в Министерството на правосъдието.

Съдебното Ви досие ще се пази, докато изтекат 100 години от датата на раждането Ви, след което ще се пренесе на микрофилм и ще се унищожи. За съхраняването на досието не е нужно Вашето съгласие. Нямате право и да възразявате срещу запазването на тази информация.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецЗакон за отговорността на държавата и общините за вреди (понесени от граждани)

Връзката отваря нов прозорецНаредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 — Дребни пътни правонарушения

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Дребните пътни правонарушения, свързани например с превишена скорост, неправилно паркиране и други подобни, се третират като административни нарушения. Те се наказват по административен ред. Наказанията могат да бъдат или глоба, или лишаване от правото да управлявате автомобил за определен срок. За по-тежки нарушения е възможно да Ви наложат и двете наказания.

Правонарушенията се установяват и наказват от органите на пътната полиция. Можете да обжалвате акта, с който Ви е наложено административното наказание, пред съответния районен съд. Това можете да направите в 7-дневен срок от датата, на която Ви е бил връчен актът. Пред съда имате право на адвокатска защита. Глоби в размер до 50 лева не подлежат на обжалване пред съд.

Районният съд може да потвърди или отмени наказанието. Можете да обжалвате решението на районния съд пред съответния административен съд. Неговото решение ще е окончателно. Повече за съдилищата вижте в уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВисшия съдебен съвет.

Същата процедура е валидна и по отношение на правонарушенията, извършени от граждани на други държави-членки.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Тези правонарушения няма да бъдат вписани в съдебното Ви досие.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за административните нарушения и наказания

Връзката отваря нов прозорецЗакон за движението по пътищата

Връзката отваря нов прозорецПравилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Последна актуализация: 06/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Чешка република

Съгласно Конституцията на Чешката република може да Ви бъде наложено наказание само в съответствие със закона и по реда, установен в съответните закони. Тези закони са Връзката отваря нов прозорецНаказателният кодекс, Връзката отваря нов прозорецЗаконът за правораздаването при малолетни и непълнолетни лица и Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалният кодекс, като в тях се установяват правилата за наказателните производства, включително конкретни условия за упражняване и принудително изпълнение на Вашите права.

 

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

1. Подготвителен процес

Подготвителният процес е първият етап от наказателния процес. Той се състои от две части:

 • процедурите на органите, отговарящи за наказателния процес преди началото на наказателното преследване, известни като фаза на предварително разглеждане; и
 • фазата на разследване — частта от наказателното преследване от неговото начало до внасянето на обвинение или до неговото прекратяване по друг начин (вж. иВръзката отваря нов прозорецнформационен лист 2).

2. Предварително разглеждане на обвинението

По време на предварителното разглеждане съдът преценява дали делото е правилно изяснено в подготвителния процес и дали обвинението представлява подходящо основание за последващо производство. Той също така решава дали съдът е компетентен да се произнесе по делото.

3. Процесът

Това е най-важната част от наказателния процес. Доказателствата се разглеждат и се взема решение по случая. По време на тази фаза от наказателния процес обвиняемият или обвиняемите и всички свидетели и пострадалата страна или страни се разпитват в съда. Делото е публично, устно и се провежда на чешки език. Ако не говорите чешки, имат право на преводач.

4. Производство по обжалване

Обвиняемият, неговото семейство, адвокатът, прокурорът или пострадалата страна имат право да обжалват в срок от 8 дни. Ако бъде подадена жалба, въззивният съд преразглежда решението на първоинстанционния съд.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъпление и преди делото да бъде внесено в съда

 • Разглеждане
 • Разследване
 • Задържане
 • Решение в подготвителния процес, обвинение
 • Съкратен подготвителен процес

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

 • Съдебен процес
 • Присъди; права на жертвата

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след като съдът произнесе своето решение

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Чешката република

Връзката отваря нов прозорецИнформация относно правата на човека

Връзката отваря нов прозорецПравна информация за всички

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

1 — Получаване на правен съвет

В настоящия информационен лист се обяснява при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат, как да си намерите адвокат и как ще бъдат заплатени разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да платите. Освен това тук ще бъде обяснено какво може да направи Вашият адвокат за Вас.

Намиране на адвокат

Само адвокат, вписан в регистъра на адвокатите, който се поддържа от Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Чешката република, може да защитава лица в наказателни дела.

Ако имате нужда от защитник, се свържете с Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Чешката република (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cak.cz/или се свържете директно с някой от адвокатите в регистъра).

Какво ще се случи, ако не избера адвокат?

Ако не си изберете адвокат, ще трябва сам да се защитавате.

В някои случаи е задължително да имате защитник и съдът ще Ви определи защитник, ако не си изберете адвокат в рамките на определен срок. По-долу са изброени ситуациите, в които се изисква защитник:

 • ако сте задържан или под наблюдение в медицинско заведение,
 • ако Вашата дееспособност да извършвате правни действия е ограничена,
 • ако сте лице, което се укрива,
 • ако сте на възраст под 18 години,
 • ако сте с физически или умствени увреждания и има съмнения дали сте способни да се защитавате правилно,
 • ако обвинението е такова, че можете да бъдете осъден на повече от 5 години затвор,
 • ако срещу Вас като задържано лице ще започне опростено производство,
 • в производство, в което от Вас може да се изисква да се подложите на превантивно медицинско лечение (различно от лечение на алкохолизъм),
 • в някои производства с чуждестранен елемент.

Кой плаща за адвоката?

Обвиненото лице плаща за услугите на адвоката. Ако съдът Ви определи адвокат, държавата плаща за защитата. Държавата плаща и ако имате право на безплатна защита.

Какъв е хонорарът на адвоката?

Плащанията за услугите на защитник се определят в договор между Вас и Вашия защитник или в Връзката отваря нов прозорецЗакона за хонорарите на адвокатите (ако нямате договор).

Кога имате право на безплатна защита?

Ако не разполагате с достатъчно средства, за да платите разходите за своята защита, имате право на намалена такса или безплатна защита (и двете се наричат „безплатна защита“). Съдията или председателят на съда ще вземе решение по Вашата молба въз основа на информация за финансовото Ви състояние. Вие трябва да подадете тази молба по време на подготвителния процес чрез прокурора или по време на съдебното производство.

Може да Ви бъде предоставена безплатна защита дори без такава молба, ако обстоятелствата показват, че това е уместно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за хонорарите на адвокатите

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди делото да бъде разгледано от съда

Какви са етапите на наказателното разследване?

Целта на подготвителния процес е да се проучи дали е било извършено престъпление и кой е вероятният извършител (фазата на предварително разглеждане) и след това да се обезпечат доказателства и делото да се подготви за влизане в съда (фазата на разследване).

Подготвителният процес се извършва от полицията, като нейната дейност се контролира от прокурора, който взема решение дали процесът е бил извършен правилно.

Някои действия могат да бъдат извършени само от прокурора или за тях трябва неговото решение (например прекратяване на подготвителния процес), докато съдията има правомощия да взема решение за някои други действия (напр. задържане на заподозрян, арест, претърсване на жилище и подслушване).

Следвайте връзките по-долу, за да намерите по-подробна информация относно фазите на досъдебното разследване.

Процедура преди началото на наказателно преследване — предварително разглеждане (1)

Каква е целта на предварителното разглеждане?

С оглед да се установи естеството на дадено престъпление и лицето, което го е извършило, полицията може да:

 • снема показания
 • получава становища на експерти
 • проучва документи
 • извършва претърсване за предмети и да претърсва мястото на извършване на престъплението
 • изготвя полицейски протоколи, да снема пръстови отпечатъци, телесни мерки, да извършва обиск на заподозрени лица
 • извършва спешни действия
 • задържа заподозрени лица
 • използва други процедури за разследване, ако е подходящо.

Предварителното разглеждане приключва с решение да се започне наказателно преследване на конкретно лице или по редица други начини (отсрочване, временно отсрочване, предаване на делото за процедура, различна от наказателна).

Какви са сроковете на тази фаза?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Ако предварителното разглеждане не може да бъде приключено, прокурорът може да измени или удължи срока въз основа на писмена обосновка.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

На този етап няма да бъдете уведомен за случващото се, докато не се наложи да участвате пряко в процедурата.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако от Вас бъде поискано да дадете обяснение за някои събития, полицията ще осигури преводач, който ще превежда въпросите, Вашите отговори и впоследствие протокола преди от Вас да бъде поискано да го подпишете.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Можете да поканите адвокат, който да присъства на обяснението. Участието на адвокат на този етап не е задължително и ако не сте избрали да се свържете с адвокат, няма да ви бъде определен такъв. Можете да потърсите съвет от адвокат, но не и как да отговорите на въпрос, който вече са Ви задали. Можете сами да си осигурите преводач на този етап, който да съдейства на Вас и Вашия адвокат.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

На този етап полицията може да поиска да дадете обяснение на фактите, които разследва. Вие сте длъжен да дадете истинно обяснение. Можете да откажете да предоставите обяснение, ако Вие (или лице, свързано с Вас) сте изложен на риск от преследване въз основа на Вашите показания. Освен това можете да откажете, ако по този начин бихте нарушили задължение за поверителност.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания ще бъдат използвани само за да се вземе решение дали да се започне наказателно преследване срещу конкретно лице за конкретно престъпление. Ако започне наказателно преследване, Вашите показания ще се считат за показания на свидетел само ако са били дадени рано и не биха могли да се повторят на по-късен етап. Освен това те трябва да бъдат дадени пред съдия. В противен случай Вашите показания трябва да се дадат отново на по-късен етап от наказателното производство (обикновено пред съда).

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

По Ваше искане полицията ще уведоми един Ваш близък или приятел, че сте били задържан, при условие че това не пречи на полицейското разследване и че не е необосновано трудно.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Полицията ще организира медицински преглед и ще получи становище на лекар относно Вашето здравословно състояние към момента на предварителното разглеждане или задържане. Трябва да бъдете освободен незабавно, ако това е становището на лекаря, и при необходимост полицията ще Ви отведе в лечебно заведение.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Може да поискате да упражните правото да се свържете с Вашето посолство и да обсъдите насаме с представител на посолството всеки етап от наказателното производство.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Съдията може да разпореди Вашето изслушване преди да напуснете страната, ако то е от значение за делото и ако така ще се предотврати загуба на доказателства. Можете да бъдете изслушан и след като напуснете страната, ако бъде отправено искане до съответните органи в държавата, в която живеете.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Не и на този етап.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако присъствието Ви е задължително, ще трябва да се явите пред съда или да бъдете задържан. Ако впоследствие в рамките на 48 часа от задържането Ви срещу Вас не бъдат предявени обвинения или не бъдете изправен пред съдия във връзка с решение за задържане, трябва да бъдете освободен.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности?

Ако това е необходимо, за да се установи Вашата самоличност или за да се провери дали има следи от престъплението по Вашето тяло, или ако това е необходимо за доказателство, могат да бъдат снети Вашите пръстови отпечатъци, да Ви бъде взета ДНК проба, кръв, биологичен материал или телесни мерки или да бъде извършен личен или подобен обиск.

В случай на физическа съпротива от Ваша страна това може да бъде извършено принудително със съгласието на прокурора. Ако откажете, може да бъдете глобен с до 50 000 чешки крони.

Ако информацията, която бъде получена по този начин, вече не е необходима за последващото производство или с цел предотвратяване, разследване и откриване на престъпни действия, тя ще бъде унищожена.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако Вашето признание за вина е надеждно, то може да представлява основание за започване на наказателно преследване или за решение за бързо производство.

Ще получа ли информация за свидетели, които са свидетелствали срещу мен, и други доказателства?

На този етап от производството няма да получите такава информация.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да, полицията ще се сдобие с копие от Вашето съдебно досие.

Начало на наказателното преследване — разследване (2)

Каква е целта на този етап?

По време на разследването полицията търси и проучва важни доказателства по случая. Полицията ще търси доказателства, които ще бъдат в полза или във вреда на обвиняемия.

Какъв е срокът на разследването?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Срокът може да бъде удължен от прокурора, ако полицията представи писмена обосновка. Прокурорът обаче трябва да проверява обосновката по всеки случай поне веднъж месечно.

Полицията трябва да действа възможно най-бързо. Ако бъдете Ви бъде навредено от забавяне, може да поискате от прокурора да отстрани проблема. Ако забавянето е по вина на прокурора, можете да поискате от неговия висшестоящ да отстрани проблема.

Обвиняемото лице може също така да поиска обезщетение за нефинансови вреди, причинени от забавяне на производството, и също така обезщетение за вреди. Когато налага наказание, съдът ще вземе под внимание всяко забавяне на този етап.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще получите решение относно започването на наказателно преследване. То ще съдържа описание на действието, в което Ви обвиняват, правното основание за него и причините. Можете да подадете възражение срещу решението в срок от три дни и прокурорът ще вземе решение по Вашето възражение.

Вие или Вашият защитник ще бъдете информирани за процедурите по разследването и ще имате право да участвате в тях чрез Вашия защитник, да задавате въпроси на свидетелите и да представяте доказателства. На Вас и на Вашият защитник може да бъде отказан достъп до преписката по време на разследването, ако има основателни причини за това.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

По време на предварителното разглеждане ще Ви бъде осигурен преводач от език, който говорите, или от родния Ви език, ако не говорите чешки.

Освен това ще Ви бъде осигурен преводач по време на процедурите по разследване. На този етап полицията ще Ви разреши да участвате и да задавате въпроси, ако желаете.

По Ваше искане ще Ви бъде осигурен писмен превод на определението за започване на наказателно преследване, определението за задържане или определението за условно спиране на наказателното преследване.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Това може да бъде извършено във всеки един момент и поверителността на разговора трябва да се гарантира. По искане на адвоката ще бъде осигурен преводач. Можете сам да си изберете адвокат (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Имате право да изразите своето мнение по случая и също така имате право да не казвате нищо.

Мога ли да възразя срещу разследващия полицейски служител, прокурора или съдията?

Можете да внесете възражение срещу полицейския служител или прокурора, както и срещу секретаря по протокола, пробационния служител, съдебния служител, съдебния експерт и преводача и също така срещу съдията, ако смятате, че те са предубедени — т.е. ако смятате, че те се намират в ситуация на личен конфликт на интереси или са във връзка с която и да е от страните или техните представители и поради това не могат да вземат безпристрастни решения.

По принцип дадено лице също така се счита за предубедено, ако то вече е участвало в производството в друга роля. Например съдията не може да произнася присъда за вина и да взема решение за наказанието, ако вече се е произнасял в подготвителния процес за задържането, ако е издал решение за подслушване и така нататък.

Лицето, което първо ще вземе решение по вашето възражение, е лицето, срещу чиято предубеденост сте възразили.

Ако не сте удовлетворен от това решение, може да подадете оплакване срещу решението на въпросното лице в срок от три дни и след това висш орган ще вземе решение по случая. Решенията по процедурни въпроси, взети от предубедено лице, не могат да се прилагат в наказателното производство.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Всичко, което кажете, може да бъде използвано във Ваша полза или срещу Вас. Вашите показания на този етап от производството могат да се използват като доказателство.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Полицията ще вземе решение дали може да се свържете с член от семейството си или с приятели по време на предварителното разглеждане, задържането и ареста. Ако сте задържан, имате право да пишете писма (писмата се четат от затворническата администрация на Чешката република, ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите; и освен това от прокурора, който има право да цензурира писмата Ви).

Докато сте в затвора имате право на посетители веднъж на всеки две седмици, но ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите, на посещенията трябва да присъства и друго лице.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте задържан, ще бъдете прегледан от лекаря на затвора, който е длъжен да Ви осигури подходящи медицински грижи. Ако сте обект на предварително разглеждане или бъдете задържан, вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_1тук.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, на всеки етап от производството. Всяка среща със служител на консулството е поверителна. С Ваше съгласие съдът ще уведоми консулството на Вашата държава, ако бъдете задържан.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Вашето присъствие не е задължително, ако предварителното разглеждане е приключило и не желаете да присъствате на разследването. Ако има опасност да се укриете, ще бъдете задържан или ще Ви бъде разрешено да останете на свобода, след като обещаете писмено, че ще се върнете, когато бъдете призован.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако са изпълнени условията за Вашата екстрадиция или предаване за наказателно преследване или за излежаване на Вашата присъда в друга държава и такава процедура не е забранена със закон.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да, но трябва да имате валиден пощенски адрес или по друг начин да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното производство. В противен случай бихте могли да бъдете арестуван и задържан.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Ако е необходимо, да. Вие сте длъжен да се подчините на такова нареждане.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Да, може да бъде извършено претърсване на дома по нареждане, издадено от съдия. По отношение на други помещения това може да се направи по нареждане, издадено от прокурора или полицията.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане от полицията.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Не, може да се променя само правната квалификация на обвинението. Обвиняването Ви в друго деяние трябва да започне с ново решение за започване на наказателно преследване.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Да. Това обаче не се прилага, ако наказателното преследване в другата държава-членка по Вашето дело е завършило с присъда, било е спряно, прекратено с одобрение или по взаимно съгласие или е било предадено за преразглеждане като правонарушение, а не като престъпление.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Можете да разберете тяхната самоличност и съдържанието на техните показания, когато прегледате преписката по делото или ако Вие или Вашият защитник присъствате на техния разпит. Самоличността на тайните свидетели няма да Ви бъде разкрита.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, веднага след като Вие и Вашият защитник получите разрешение да се запознаете с преписката по делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Задържане (3)

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Само лице, срещу което е предявено обвинение, може да бъде задържано.

Ако бъдете предаден на съда с искане да бъдете задържан за постоянно в срок от 48 часа от Вашето първоначално задържане или 24 часа след Вашия арест, съдът ще вземе решение дали да бъдете задържан или не.

Основанията за задържане могат да бъдат следните:

 • вероятност за укриване от наказателно преследване или присъда (задържане с цел предотвратяване на укриване),
 • вероятност да попречите на разследването, например като повлияете на свидетели (задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне),
 • или вероятност да довършите престъплението, което сте започнали, или да извършите ново престъпление (превантивно задържане).

Ако основанията за задържането не са налице или вече не съществуват, Вие ще бъдете освободен по решение на прокурора.

Освен това трябва да бъдете освободен след изтичане на законовия срок. За задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне срокът е 3 месеца. За задържане с цел предотвратяване на укриване и превантивно задържане срокът е една година, ако предвидената в закона присъда е до 5 години, две години, ако предвидената в закона присъда е по-тежка, три години за особено тежки престъпления и четири години, ако за престъплението може да бъде наложена извънредна присъда.

Само една трета обаче от тези срокове се прилага по време на подготвителния процес и две трети се запазват за производството пред съда.

Основанията да бъдете задържан непрекъснато се преразглеждат. Прокурорът обаче трябва да вземе ново решение след като сте били задържан в продължение на три месеца, както и в срок от 30 дни след внасянето на обвинение, и на всеки три месеца след влизане в сила на предишното решение.

Как мога да бъда освободен от задържането?

Имате право да поискате да бъдете освободен от задържането във всеки един момент след като изтекат четиринадесет дни от влизането в сила на последното решение за задържане. Ако обаче можете да представите други причини във Вашето искане, може да поискате да бъдете освободен във всеки един момент.

Имате право да предложите замяна на задържането с цел предотвратяване на укриване и превантивното задържане със:

 • писмено обещание, че ще спазвате закона и ще се явите в съда, когато сте длъжни да го направите,
 • предоставяне на паричен залог (гаранция), определен от съда,
 • наблюдение от пробационен служител,
 • гаранция от заинтересована гражданска асоциация или друго надеждно лице.

В случай на превантивно задържане при някои престъпления, посочени в закона, не се приема парична гаранция. Паричната гаранция може да бъде предоставена от друго лице освен Вас.

Решение в подготвителния процес — обвинение (4)

Каква е целта на този етап?

С този етап приключва разследването на криминалния случай и прокурорът взема решение за следващата процедура:

 • дали да предаде случая на друг орган;
 • да прекрати наказателното преследване;
 • условно да спре наказателното преследване;
 • да одобри уреждането по взаимно съгласие; или
 • да внесе обвинение срещу Вас в съда.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Решението на прокурора или обвинението ще Ви бъдат предоставени. Имате право да внесете възражение срещу:

 • започването на дело срещу Вас,
 • спирането на наказателно преследване,
 • условното спиране на наказателното преследване и
 • уреждането по взаимно съгласие.

Решението във връзка с Вашето възражение ще бъде взето от главния прокурор.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря чешки език?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако основанията за задържането продължават да са налице и ако законовият срок за задържането не е изтекъл, внасянето на обвинение не засяга продължителността на задържането.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвинението и решението на прокурора на този етап трябва да се основават на фактите, които са довели до обвинението. При все това правното описание може да бъде променено, ако прокурорът сметне това за подходящо.

Мога ли да бъда осъден и може ли наказанието да бъде определено без процес?

При по-леки случаи съдията може да произнесе присъда без съдебно заседание, в която се излага решението относно Вашата вина и наказание.

С такава присъда без съдебно заседание могат да се налагат следните наказания:

 • условна присъда за лишаване от свобода или домашен арест за една година,
 • общественополезен труд,
 • забрана за определени дейности за 5 години,
 • финансова санкция,
 • забрана за местожителство на определено място за срок до 5 години,
 • изселване за срок до 5 години,
 • или подобно наказание.

Ако не внесете възражение срещу присъдата в срок от 8 дни от получаването ѝ, тя влиза в сила и може да бъде принудително изпълнена. Ако Вашето възражение бъде направено в рамките на срока или присъдата без съдебно заседание не може да бъде връчена, ще бъде проведен процес. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 3.

Ще получа ли информация за доказателства срещу мен?

Обвинението съдържа доказателствата, които прокурорът ще представи по време на процеса. Допълнителни доказателства могат да бъдат намерени в преписката по делото или да бъдат представени по време на разглеждането на делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

То вече ще бъде част от преписката по делото.

Съкратен подготвителен процес (5)

Цел на този етап

Ако заподозряно лице бъде задържано на местопрестъплението по време на извършване на престъпно деяние, за което би могло да бъде осъдено на по-малко от 3 години лишаване от свобода, или когато има възможност процесът да бъде осъществен в рамките на 2 седмици, може да се осъществи съкратено производство.

При това производство полицията ще уведоми заподозряното лице за престъплението, в чието извършване е заподозряно, без да се започва наказателно преследване. Ако съкратеният подготвителен процес приключи в рамките на две седмици, прокурорът може да подаде молба до съда за наказание на извършителя.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще Ви бъдат съобщени подробности относно престъплението, в извършването на което Ви подозират, най-късно при започването на предварителното разглеждане. Ще Ви бъде дадена информация за Вашите права.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Да, ще присъства преводач от език, който говорите Вие, или Вашия роден език. Писменото искане за наказание ще бъде преведено.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Във всеки един момент, ако изберете адвокат. Ако не бъдете освободен от задържането след предварителното разглеждане, съдът ще определи адвокат, ако не разполагате с такъв.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ситуацията, в която се намирате, може да се влоши и да се стигне до осъдителна присъда.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел? Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Ако бъдете освободен, не е наложително да присъствате. Добре е обаче да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното преследване, и да предоставите валиден пощенски адрес, така че Вашето отсъствие да не бъде счетено за укриване, за което бихте могли да бъдете наказан.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако съдът реши, че наказанието е да Ви изсели.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако има основания за задържане, ще бъдете задържан. Вж. задържане (3).

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск? Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане или когато съдът разглежда Вашето дело в съкратено производство.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Към обвинението не могат да се добавят нови факти. Правното основание обаче може да бъде променяно.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2

Ще получа ли информация за свидетели срещу мен? Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, когато получите достъп до преписката по Вашето дело (обикновено в началото на съкратеното правно производство) или по време на процедурите по предварително разглеждане, ако присъствате.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецПравна информация за всички

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецЗакон № 273/2008 относно полицията в Чешката република

Връзката отваря нов прозорецВиенска конвенция за консулските отношения от 24.4.1963 г.

Връзката отваря нов прозорецЗакон № 101/2000 Сб. относно защитата на личните данни

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права по време на процеса

В настоящия информационен лист се описват Вашите права по време на процеса.

Основни права

По време на наказателното производство имате право да:

 • очаквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят колкото се може по-бързо и напълно да зачитат Вашите права и основни свободи;
 • изисквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят по начин, по който не остава никакво обосновано съмнение относно значимите факти за вземане на правилно решение. Те трябва да отчитат с еднакво внимание доказателствата във Ваша полза и тези срещу Вас;
 • Ви бъде съобщено за Вашите права от органите, отговорни за наказателното производство, и да получите възможност за пълното упражняване на тези права;
 • изразите мнение относно всички обвинения срещу Вас и доказателствата в тяхна подкрепа;
 • откажете да дадете показания;
 • проучите преписката, да получите извлечения и да си вземате бележки, както и да правите копия за своя сметка;
 • участвате в обсъждането на делото по време на процеса и публичните заседания, провеждани по време на обжалването;
 • направите заключително изявление по време на процеса и в публично заседание по време на обжалването, както и право да представите окончателна петиция;
 • представите обстоятелства и доказателства във Ваша защита;
 • внасяте петиции (за проверяване на доказателства и методите на вземане на решение) и да внасяте молби;
 • представяте средства за правна защита (обикновено това е оплакване; жалба, възражение, извънредна петиция за възобновяване на производството; внасяне на оплакване срещу нарушаване на закона; и обжалване)
 • изберете защитник (ако не си изберете такъв, член на семейството или друго участващо лице може да избере такъв) и да се обръщате към него или нея за съвет дори по време на действията, които се изпълняват единствено от органа, отговорен за наказателното производство;
 • говорите със своя защитник насаме, ако сте задържан или излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • поискате да бъдете разпитан в присъствието на Вашия защитник и той или тя да участва в други части от подготвителния процес;
 • използвате родния си език или друг език, който говорите, пред органите, отговорни за наказателното производство, ако декларирате, че не говорите чешки език.

Съдебен процес

Предварително обсъждане на обвинението

Ако бъде внесено обвинение, то ще бъде разгледано от председателстващия съдия, който ще прецени дали се изисква предварително обсъждане или може да се разпореди съдебен процес.

Резултатът от предварителното обсъждане на обвинението може да бъде решение на съда за:

 • предаване на делото за решение относно компетентността;
 • предаване на делото на друг орган (ако това не е престъпление, а би могло да се счита за нарушение и др.);
 • прекратяване на наказателното преследване;
 • временно спиране на наказателното преследване;
 • връщане на делото на прокурора за допълнително разследване;
 • условно спиране на наказателното преследване или одобряване на уреждане по взаимно съгласие.

Къде ще се проведе процесът?

В зависимост от сериозността на престъплението процесът от първа инстанция ще бъде проведен пред районния или окръжния съд, компетентен на мястото, където е било извършено престъплението, или където живее обвиняемият, или мястото, където е било разкрито престъплението.

Публичен ли ще бъде процесът?

Да, процесът е публичен. В някои случаи обаче процесът може да се проведе при закрити врати.

Кой произнася решение по делото?

Състав от съдии или единствен съдия ще се произнесе по делото.

Мога ли да внеса възражение срещу съдията?

Да, вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Процесът се провежда само за да се вземе решение по действието, описано в обвинението. При все това, ако се окаже, че сте извършили и други действия, по време предварителното обсъждане на обвинението или в края на процеса може да бъде взето решение делото да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване.

Преработеното обвинение ще съдържа новите твърдения. Съдът може да постанови, че действието, за което Ви съдят, трябва да бъде наказано с по-строго или по-леко наказание от предложеното от прокурора.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Дори и да се признаете за виновен, съдът пак ще провери и оцени доказателствата на лицата, които са дали показания във Ваша полза.

Какви са моите права по време на процеса?

Виж основните права в началото на настоящия информационен лист. Съществуват допълнителни конкретни права, които се прилагат в конкретни процедурни ситуации.

Трябва ли да присъствам на процеса? Може ли да бъде проведен без мое участие?

Процесът може да бъде проведен без Ваше участие, но не и ако:

 • сте задържан;
 • излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • делото е свързано с престъпление, за което бихте могли да бъдете осъден на повече от 5 години. При все това не сте длъжен да присъствате на процеса дори за този вид дело, ако поискате от съда да разгледа процеса без Вашето присъствие.

В случай че защитата е задължителна (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1), процесът не може да бъде проведен без присъствието на защитник.

Ако живея в друга-държава членка, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Не е възможно да участвате в съдебен процес по този начин.

Ще присъствам ли по време на целия процес?

Ще присъствате по време на целия процес. Не е задължително да присъствате по време на процедурите, които се провеждат извън рамките на процеса, но Вие или Вашият защитник имате право да присъствате на тези процедури, ако желаете.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не разбирам какво се случва?

Да, вижте основните права в началото на настоящия информационен лист.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли определен адвокат? Мога ли да променя своя адвокат?

В Наказателно-процесуалния кодекс се посочват случаите, в които защитата е задължителна. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Мога ли и трябва ли да говоря по време на процеса?

По време на процеса имате право на защита, тоест да се защитите сам или да направите това чрез своя защитник. По време на целия процес съдът ще предостави възможност на Вас или Вашия защитник да изразявате мнение по всички процедурни стъпки, които се извършват. Не е задължително да упражнявате своето право на защита и можете да откажете да дадете показания.

Какви са последствията, ако не кажа истината по време на процеса?

Като обвиняем, Вие не сте длъжен да казвате истината в съда. При все това, ако умишлено представите факти по неверен начин с цел наказателно преследване на друго лице, на по-късен етап може да бъдете обвинен в клевета.

Какви са моите права във връзка с доказателствата срещу мен?

Имате право да изразявате мнение по доказателствата и да предлагате допълнителни доказателства или да предлагате доказателства, които подкрепят Вашата защита.

При заключителното изявление ще получите възможност да изразите своето мнение по доказателствата, след като всяко отделно доказателство бъде разгледано.

Какъв вид доказателства мога да представям в своя полза? При какви условия?

Освен Вашите показания, може да предлагате доказателства, които биха могли да Ви оневинят или да намалят Вашата вина, включително например изслушване на свидетели, оспорване на доказателства, идентифициране на свидетели, възстановка на местопрестъплението, изслушване на експерти, документални доказателства, обиск и други.

Имате право да предлагате на съда да провери такива доказателства. Съдът ще вземе решение дали да направи това или не. Веднага щом председателстващият съдия обяви, че са били събрани всички доказателства, в процеса не могат да се представят допълнителни доказателства.

Мога ли да наема частен детектив, за да се сдобия с доказателства?

Възможно е да се използват услугите на частен детектив. При все това детективът трябва да действа съгласно закона, за да могат събраните доказателства да се използват по време на процеса. Частният детектив не може да влияе на свидетелите.

Мога ли да искам свидетели да говорят за мен?

Можете да предложите определено лице да бъде разпитано, ако смятате, че доказателствата на това лице ще са от полза за Вашето дело. Но не можете да влияете на свидетелите.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Вашето съдебно досие може да бъде взето под внимание при произнасянето на присъдата, при условие че предишната присъда не е с изтекла давност.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът може да приключи по един от следните начини:

 • делото може да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване;
 • ако действието не е престъпление, но може да бъде счетено за нарушение, делото може да бъде прехвърлено. Наказателното преследване може да бъде прекратено;
 • наказателното преследване може да бъде спряно условно или може да бъде одобрено уреждане по взаимно съгласие;
 • съдът може да вземе решение за осъдителна или оправдателна присъда.

Присъди, права на пострадалата страна

Каква присъда бих могъл да получа?

Съгласно Наказателния кодекс, ако извършите престъпление може да бъдете осъдени със следните присъди:

 • лишаване от свобода, което, освен ако законът изрично гласи друго, може да е безусловно, условно или условно с наблюдение. Възможна е и извънредна присъда. Това е или присъда за лишаване от свобода за между двадесет и тридесет години, или доживотен затвор;
 • домашен арест,
 • общественополезен труд,
 • конфискуване на имущество,
 • финансова санкция,
 • конфискуване на вещ или други активи,
 • забрана за определени дейности,
 • забрана за местожителство на определено място,
 • забрана за участие в спортни, културни и други социални мероприятия,
 • отнемане на почетни титли или награди,
 • отнемане на военно звание,
 • депортиране.

Каква е ролята на жертвата (пострадалата страна) по време на процеса?

Жертвата, тоест лицето, което е пострадало, претърпяло щети на имуществото, личността или други щети от престъпление, има право да:

 • бъде представлявано от заместник; ако жертвата докаже, че не разполага със средства, може да бъде предоставена безплатна правна помощ от адвокат;
 • внася петиции за допълнителни доказателства;
 • проучва преписката;
 • участва в процеса и публично заседание по време на обжалване;
 • изразява мнение относно делото преди края на процеса;
 • ако жертвата има право по закон на компенсация за щети и присъдата е осъдителна, жертвата може да поиска от съда да нареди на обвиняемия да заплати компенсация. Петицията трябва да се внесе най-късно преди да започне представянето на доказателствата в процеса;
 • ако жертвата е изложена на потенциална опасност от освобождаването на обвиняемия или осъдения, жертвата има право да поиска навременна информация, че обвиняемият е бил освободен, е избягал или други подобни обстоятелства.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецНаказателно право за широката общественост

Връзката отваря нов прозорецПомощ на жертви на престъпления

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Да, може да обжалвате присъдата по Вашето дело, ако е имало грешки в констатациите, които Ви засягат пряко. Може да обжалвате осъдителна присъда, наказанието и/или присъденото обезщетение или да обжалвате всички констатации на съда от първа инстанция. Трябва да подадете жалбата:

 • в писмен вид;
 • в съда, който е постановил присъдата;
 • в срок от осем дни от получаване на препис от присъдата (ако преписът се връчи едновременно на Вас и на Вашия защитник, срокът се изчислява от по-късната от двете дати).

Във Вашата жалба трябва ясно да се посочва кои аспекти от присъдата обжалвате, както и конкретните слабости на присъдата и/или производството преди това. Може да обжалвате и без конкретни основания, като подадете молба до председателстващия съдия на съда от първа инстанция и поискате да удължи срока за подаване на жалба въз основа на конкретни основания.

Какви са основанията за обжалване?

Може да внесете жалба въз основа на грешки в която и да е от констатациите в присъдата, които Ви засягат пряко, или по причина, че конкретна констатация не е била включена в присъдата. Освен това можете да основете жалбата си на нови факти и доказателства.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Докато бъде взето решение от въззивния съд, присъдата няма да влезе в сила и/или да стане принудително изпълнима. Ако сте задържан, няма да бъдете освободен автоматично само защото сте подали жалба.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Съдът от първа инстанция проверява дали Вашата жалба съдържа цялата необходима информация. Ако това не е така, съдът ще поиска от Вас и Вашия защитник да коригирате недостатъците в рамките на пет дни (осем дни, ако не разполагате със защитник и председателстващият съдия директно Ви даде инструкции).

Копие от жалбата и нейните основания ще бъде представено на другите страни по делото и цялата преписка по делото ще бъде представена на въззивния съд.

Висшият окръжен съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на районен съд, а Върховният съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на окръжен съд.

След започване на производството пред въззивния съд ще бъде представено оспорваното решение и ще бъде подаден доклад относно делото.

След това Вие ще представите жалбата и ще я обосновете. Ако не присъствате нито Вие, нито Вашият защитник, това ще бъде направено от председателстващия съдия.

След това прокурорът и всяко друго лице, което е пряко засегнато от решението на въззивния съд, ще представи своите аргументи.

След като бъдат представени исканията, въззивният съд ще провери необходимите доказателства за вземане на решение относно жалбата, освен ако проучването на доказателствата би било толкова трудоемко, че би означавало дублиране на предишната дейност на съда от първа инстанция.

Въззивният съд може да:

 • отхвърли жалбата (ако жалбата е неоснователна, ако е била забавена, подадена от неупълномощено лице или подобни причини), но това винаги се прави на публично заседание;
 • отхвърли жалбата (ако нейното съдържание не отговаря на изискванията за подаване на жалба);
 • прекъсне наказателното преследване;
 • отмени оспорваната присъда или част от нея и
 • вземе решение да представи делото за решение относно компетентността на съда;
 • прехвърли делото на друг орган;
 • прекрати наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);
 • прекъсне наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);

Освен това той може да отмени оспорваната присъда поради основни пропуски в производството;

 • пропуски в присъдата (двусмисленост, непълни констатации по делото);
 • съмнения относно точността на констатациите по делото или присъдата трябва да се повтори;
 • нарушение на разпоредбите на Наказателния кодекс;
 • ако присъдата е неподходяща;
 • неправилно решение относно правото на жертвата.

След като присъдата бъде отменена, въззивният съд може да:

 • върне делото на съда от първа инстанция;
 • постанови своята присъда по делото, винаги на публично заседание;
 • прекрати наказателното преследване.

Какво ще стане, ако обжалването е неуспешно?

Въззивният съд не може да вземе решение, което да влоши Вашето положение, освен ако прокурорът обжалва присъдата.

Кога присъдата е окончателна?

Ако въззивният съд не върне делото на съда от първа инстанция, неговото решение или приключва делото, или става окончателно в момента на обявяване на решението. Присъдата на съда от първа инстанция също става окончателна, освен ако своевременно бъде обжалвана.

След като присъдата влезе в сила, Вие може да подадете:

 • извънредна жалба;
 • искане до министъра на правосъдието да подаде оплакване за нарушение на закона до Върховния съд;
 • молба за разрешение производството да бъде възобновено;

Ако първото решение бъде отменено, ще получа ли обезщетение?

Може да отправите искане до Министерство на правосъдието за обезщетение в съответствие със Връзката отваря нов прозорецЗакона за вреди, причинени от държавен орган.

Ако моето обжалване е успешно, ще се съхранява ли протокол за присъдата?

Протокол за присъдата се изготвя едва след като присъдата стане окончателна. След като осъдителна присъда стане окончателна, тя се вписва в съдебното досие. Ако бъде използвано извънредно средство за правна защита и то е успешно, вписаната присъда се заличава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Да, може да бъдете екстрадиран за излежаване на присъдата, ако оставащото време е поне 4 месеца.

Уместният орган в съответната държава трябва да поиска екстрадиция и екстрадицията трябва да е в съответствие с конституционните правила и задължения, както и с международните договори относно правата на човека и основните свободи.

Съдът също може да разпореди да Ви екстрадират като част от осъдителна присъда.

Мога ли да обжалвам решението да ме върнат в моята държава по местоживеене?

Можете да обжалвате решението, когато Ви бъде връчено известието за излежаване на присъдата. Можете да обжалвате присъдата за екстрадиция.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Не, дори не в други държави-членки, освен ако бъде дадено разрешение производството да бъде възобновено.

Ще бъде ли вписана информация за обвинението и/или присъдата в моето съдебно досие?

Да, присъдите се вписват в наказателния регистър. Съдилищата предоставят тази информация на регистъра. Информацията се съхранява в продължение на сто години от датата на раждането Ви.

Ако присъдата бъде отменена, информацията няма да бъде вписана в наказателния регистър. Можете да получите извлечение от регистъра, ако поискате такова. В зависимост от сериозността на присъдата, тя може да бъде заличена в рамките на срока, поставен в закона. Този срок варира от една година след излежаване на присъдата до петнадесет години.

Информацията ще се съхранява независимо дали сте съгласни или не.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на информацията?

Можете да заведете административно дело срещу общинския съд в Прага.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно право за широката общественост

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 — Пътни и други дребни правонарушения

В Връзката отваря нов прозорецЗакона за нарушенията „нарушение“ се определя като поведение, което нарушава или застрашава интересите на обществото и което изрично е посочено като нарушение в този или в друг закон.

Горепосочените определения се съдържат в Закона за нарушенията и в Връзката отваря нов прозорецАдминистративно-процесуалния кодекс и се използват при производства във връзка с нарушения.

Как се третират превишената скорост, неправилното паркиране и други подобни нарушения?

Пътните правонарушения се разглеждат от общинските (градските) власти.

Някои нарушения и санкциите, които могат да бъдат наложени от общинските власти, са както следва:

 • нарушения за превишена скорост обикновено се наказват с глоба от 1000 до 10 000 чешки крони в зависимост от сериозността на нарушението. Може да бъде наложена и забрана за управление на превозно средство от един месец от една година.
 • за други пътни правонарушения се налагат глоби, вариращи в зависимост от тяхната сериозност от 1500 до 10 000 чешки крони, и евентуална забрана за управление на превозно средство за до една година;
 • нарушаване на Връзката отваря нов прозорецЗакона за пътното движение чрез причиняване на инцидент, който води до смърт или нараняване на лице, може да се накаже с глоба от 25 000 до 50 000 чешки крони и забрана за управление на превозно средство от една от две години.

Каква е процедурата за третиране на нарушение?

Производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба)

Това е леко нарушение, което е било доказано по недвусмислен начин и за което не е достатъчно само порицание. Ако сте съгласен да заплатите по-малка глоба, органът за инспекция на движението по пътищата (или полицията) може да направи това чрез съставяне на фиш (квитанция) за глоба на място.

Стандартно производство при нарушение

Решенията във връзка с нарушенията се произнасят въз основа на официално производство. Това производство започва с доклад за нарушение от държавен орган, полицията, общински орган, гражданин или юридическо лице.

Общинският орган може да предаде случая на друг орган преди започване на производството. Ако фактите сочат, че става въпрос за престъпление, случаят се предава на прокурор.

Вие ще бъдете страна по производството в качеството Ви на обвиняем. Жертвата също ще бъде страна, ако е необходимо да се обсъди обезщетението за вреди, причинени в резултат на нарушението. На последно място собственикът на обект или вещ, която е била или може да бъде конфискувана (например собственик на превозно средство), също ще бъде страна.

Вие ще бъдете обвинен за нарушението веднага след като бъде предприета първата процедурна стъпка срещу Вас.

Вие имате право да:

 • изразите своето мнение относно всички действия, в които сте обвинен, и доказателствата, които подкрепят тези обвинения;
  • откажете да дадете показания;
  • оспорите фактите и да предложите доказателства в своя защита;
  • подавате петиции;
  • подавате средства за правна защита.

Провеждат се устни изслушвания и общинският орган ще изготви доклад. По време на изслушването ще Ви бъдат зададени въпроси и ще можете да упражните своите права (описани по-горе). Докладът е част от досието. Общинският орган ще поиска да прегледате документите, които се съдържат в досието, преди да произнесе своето решение. Имате право да изразите своето мнение по тези документи.

Приключване на производството при нарушение:

 • когато производството бъде прекратено поради причините, описани в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нарушенията (например действието не е нарушение, не сте извършили нарушението, санкцията би била незначителна в сравнение с наказанието, което ще Ви бъде наложено за друго действие в наказателно производство, и подобни причини); или
 • когато бъде произнесено решение, с което Вие сте обявен за виновен и Ви се налага санкция.

Могат ли граждани на други държави-членки да бъдат съдени за такива нарушения?

Гражданите на други държави-членки могат да бъдат съдени по същия начин като чешки граждани.

Мога ли да обжалвам?

Имате право на пълно обжалване. При все това не може да се обжалва глоба, наложена в рамките на производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба).

Решение, което се обжалва, не може да влезе в сила, докато по жалбата се произнесе висш орган.

Вашата жалба трябва да бъде внесена в административния орган (обикновено общинските власти) в срок от петнадесет дни от датата на уведомяване за решението.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Не.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПътни правонарушения

Последна актуализация: 03/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Дания

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

 • Полицията разследва всички криминални случаи. Това включва разпити на заподозрени лица, жертви и свидетели.
 • Ако полицията подозира, че Вие сте извършили престъпление, ще Ви бъде повдигнато обвинение. След като бъдете обвинен, Вие имате някои основни права, например правото на правен съвет в сериозни случаи.
 • Полицията ще реши дали да Ви арестува или не.
 • Ако сте извършили тежко престъпление, след представяне на случая пред съдия може да бъдете задържан под стража, докато случаят се разследва.
 • След приключване на разследването делото се изпраща на прокурорската служба, която решава дали обвиненията трябва да бъдат оттеглени или делото трябва да отиде на съд.
 • Ако прокурорската служба реши да заведе дело, тя може да направи това, като изготви известие за определено наказание, обвинителен акт или призовка с указания.
 • Наказателните дела се гледат в районните съдилища като съдилища от първа инстанция. Броят на съдиите зависи от тежестта на делото и дали се признавате за виновен или не.
 • Решението на съда обикновено може да се обжалва пред по-горестоящия съд. Можете да поискате или повторно разглеждане на делото, или да обжалвате присъдата.
 • Ще имате право на обезщетение за неправомерно задържане, ако делото срещу Вас бъде прекратено или ако бъдете оправдан.
 • Датската затворническа и пробационна служба отговаря на въпроси във връзка с излежаването на присъди.

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят във информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Правилата относно наказателния процес, включително полицейските разследвания, подготвянето на процеса от прокурора и самия процес, са изложени в датския Закон за правораздаването.

Моля, имайте предвид, че в Гренландия и на Фарьорските острови се прилагат специални правила.

Съгласно Договора от Лисабон Дания предпочете да се оттегли от сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи в ЕС и следователно не участва в сътрудничеството по същия начин, по който участват другите държави-членки. Поради това трябва да разберете кои конкретни законодателни актове на ЕС се прилагат в Дания във всеки отделен случай.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 — Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъпление

 • Предварително обвинение, включително разпит
 • Арест (включително Европейска заповед за арест)
 • Предварително законоустановено изслушване и задържане под стража
 • Силови мерки
 • Решение дали срещу Вас да се повдигнат обвинения или не
 • Подготовка за процес от защитата

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатската правна система

Връзката отваря нов прозорецБаза данни с пълните законодателни текстове

Връзката отваря нов прозорецНамиране на датски адвокат

Връзката отваря нов прозорецИнформация за излежаване на присъдите

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

1 — Получаване на правен съвет

Получаването на правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да ги платите.

Намиране на адвокат

Имате право да бъдете представляван от адвокат по Ваш избор. Адвокатът трябва да има право да се явява пред датските съдилища. Можете да намерите списък с всички датски адвокати Връзката отваря нов прозорецтук. На този уебсайт също така ще видите дали даден адвокат специализира в наказателно право, данъчно право или друга област от правото, която има отношение към Вашия случай.

За всеки съд в Дания датското министерство на правосъдието е определило група местни адвокати със специален опит в наказателните дела. Тези адвокати са независими адвокати, които управляват свои собствени частни юридически кантори. Съдът може да Ви даде списък с тези адвокати. Ако не поискате конкретен адвокат, един от адвокатите в този списък ще бъде определен за Вашето дело, ако определянето на правен представител е задължително, например ако полицията Ви задържи.

Заплащане на адвокат

Ако съдът Ви определи адвокат, неговият или нейният хонорар обикновено ще бъде заплатен с държавни средства. Съдът ще определи хонорара в зависимост от своето решение. Хонорарът ще бъде определен въз основа на ставки, използвани от съдилищата във всички наказателни дела, в които се определя правен представител, независимо дали адвокатът е бил избран от Вас или не.

Освен това съдът ще реши кой в крайна сметка трябва да заплати хонорара на адвоката. Ако бъдете признат за виновен, обикновено Вие ще трябва да заплатите хонорара на държавните органи (Дания). Държавата ще се стреми да си възстанови колкото се може по-голяма част от сумата, в зависимост от това колко можете да си позволите да заплатите.

Ако бъдете оправдан или ако присъдата на съда е значително по-лека от очакваната от прокурора, съдът обикновено ще разпореди властите да заплатят хонорара и разноските за адвокатите. Съдът може също така да постанови държавните органи да заплатят част от хонорара и разноските за адвокатите. Такъв може да е случаят, ако съдебното производство е било проведено напразно поради обстоятелства извън Вашия контрол.

Можете да обжалвате решението за размера на хонорара на адвоката и крайната отговорност за неговото заплащане пред висшия съд в срок от две седмици след решението.

Не е възможно да се кандидатства за безплатна правна помощ в наказателни производства и такава правна помощ обикновено не се покрива от застрахователни полици за правни разноски.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРаздел 66 от датския закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецСписък с адвокатите в Дания

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди делото да бъде разгледано от съда

Какви са етапите на наказателното разследване?

Наказателноправните въпроси се разследват от полицията. Полицията обикновено ще разследва даден случай, защото е била уведомена, че дадено лице е станало жертва на насилие или кражба, или защото полицията или евентуално някой гражданин са задържали лице при извършване на престъпление.

Предварително обвинение

На първо място полицията ще се опита да установи дали е било извършено престъпно деяние и дали има един или повече заподозрени, които могат да бъдат идентифицирани и които могат да бъдат обвинени за престъплението. В тази връзка полицията обикновено ще иска да разпита заподозрения.

Арест

Полицията може да задържи заподозряно лице.

Предварително законоустановено изправяне пред съда и досъдебно задържане (включително Европейска заповед за арест)

Ако полицията желае да задържи заподозряно лице, така че то да не застрашава полицейското разследване или поради друга причина, заподозряното лице трябва да бъде изправено пред съда в срок от 24 часа от неговото или нейното задържане, така че случаят да може да бъде представен пред съдия.

Силови мерки

Освен разпита на заподозрения и евентуалните свидетели, по време на разследването полицията може да се сдобие с информация посредством силови мерки като обиск, наблюдение на телекомуникационните връзки, подслушване на телефони и др. Повечето силови мерки трябва да бъдат одобрени от съда преди да бъдат използвани.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу заподозряно лице или не

Целта на полицейското разследване е да предоставия на прокурора информация, която да му позволи да реши дали да повдигне обвинение срещу дадено заподозряно лице. Ако няма достатъчно доказателства, за да се докаже, че заподозряното лице е извършило престъпление, прокуратурата ще прекрати случая.

На местно равнище полицията и прокурорската служба се намират под едно ръководство, така че прокурорската служба често участва в ранните етапи на делото, включително планирането на разследването.

Подготовка за процес от защитата

За повече информация относно правото на информация за разследването и повлияване на разследването, вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация относно Вашите права на всеки етап от делото.

Предварително обвинение, включително разпит (1)

Защо се повдига обвинение срещу Вас?

Срещу Вас се повдига обвинение, защото полицията има сериозни съмнения, че сте извършил престъпление и от този момент полицейското разследване ще бъде насочено към Вас, а не към някое друго лице.

Какво означава фактът, че ми е повдигнато обвинение?

Това означава, че ще Ви кажат какво престъпление полицията смята, че сте извършил. Полицията трябва да Ви каже коя разпоредба от закона сте нарушил според нея. Имате право да проследите разследването на Вашия случай чрез адвокат, а в случай на тежко престъпно деяние имате право на адвокат, определен от съда.

Защо полицията иска да ме разпита?

Полицията иска да Ви разпита, за да разбере дали нейните подозрения, че сте извършил престъпление, са правилни или не. Полицията ще използва Вашите показания в последващите си разследвания. На по-късен етап прокурорът ще използва Вашите показания, за да реши дали делото трябва да се гледа като дело с признание за вина.

Кога и как може да ме разпита полицията?

Няма специални правила кога и как може да Ви разпита полицията. Разпитът трябва да бъде извършен така че Вашите права да не бъдат неправомерно нарушени. По принцип полицията няма право да се свързва с Вас на Вашето работно място. Полицията обикновено ще започне да Ви задава въпроси на мястото на престъплението. В много случаи полицията ще поиска от Вас да отидете в полицейския участък за по-подробен разпит.

Какво се случва, ако не говоря езика?

Ако не говорите местния език, имате право на устен преводач, който може да превежда от и на Вашия език. Полицията ще осигури преводача, а Вие не сте длъжни да казвате нищо до пристигането му.

Трябва ли да дам показания на полицията?

Трябва да съобщите своето име, адрес и дата на раждане на полицията. Не сте длъжен да казвате нищо друго. Не сте длъжен да говорите истината. Полицията трябва да Ви информира за тези права преди разпита. Дали за Вашия случай ще бъде благоприятно да давате показания на полицията зависи от самия случай и от тежестта на обвиненията. Ако не знаете дали трябва да отговаряне на въпросите, трябва да попитате своя адвокат.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Имате право да говорите с адвокат по Ваш избор преди да решите дали сте съгласен полицията да Ви разпита. Ако не познавате адвокат, полицията ще Ви намери такъв.

Вашият адвокат има право да присъства на разпита, но не и да Ви съветва как да отговаряте на конкретните въпроси.

Мога ли да проверя дали полицията е разбрала правилно моите показания?

Полицията трябва да запише Вашите показания. Можете да прочетете доклада или да Ви го прочетат и след това да изкажете забележки по него. От Вас зависи дали ще решите да подпишете доклада. Много адвокати ще Ви посъветват да не го правите, ако не разбирате езика.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ако сте казали нещо, което е неблагоприятно за Вашия случай, полицията може да използва информацията в своето разследване. По принцип полицейският доклад не представлява доказателство и не може да се използва самостоятелно срещу Вас в процеса. Прокурорът може да зададе въпроси относно подробности от доклада. Промяната на Вашите показания може да окаже неблагоприятно въздействие върху Вашата надеждност.

Арест (2)

Защо ме арестуват?

Можете да бъдете арестуван, когато полицията има основания да смята, че сте извършил престъпление, ако арестът е необходим, за да Ви бъде попречено да извършите други престъпления, за да се гарантира Вашето присъствие или да се гарантира, че не говорите с други лица. Освен това може да бъдете арестуван въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от друга държава-членка на ЕС.

Може ли полицията да ме арестува при всички видове случаи?

Няма да бъдете арестуван, ако арестът би бил непропорционален на тежестта на престъплението, в което Ви обвиняват. Например няма вероятност да бъдете арестуван, ако има подозрения, че сте извършил нарушение, за което максималното наказание е дребна глоба.

Къде ще бъде извършен арестът?

Арестът обикновено ще бъде извършен в местния полицейски участък. Обичайно ще бъдете задържан в килия за изчакване докато полицията Ви разпита (виж Предварително обвинение, включително разпит (1)).

Мога ли да видя лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте болен, ранен или под тежко въздействие на алкохол или наркотици, имате право да видите лекар. Трябва да кажете на полицията, че трябва да видите лекар и ако имате нужда от специални лекарства.

Мога ли да се свържа с адвокат?

Ако сте арестуван, имате право да се свържете с адвокат по Ваш избор преди да решите дали да се съгласите на разпит от полицията. В определени случаи полицията може да Ви откаже да изберете конкретен адвокат. Можете да подадете оплакване за това в съда.

Полицията и Вашият адвокат трябва да Ви обяснят, че имате право на адвокат, определен от съда, и кой ще трябва да заплати за него или нея.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Ако сте гражданин на друга държава, имате право да се свържете с Вашето посолство. Полицията може да Ви помогне да се свържете с посолството.

Мога ли да се свържа с член от семейството си?

Имате право да уведомите своето семейство или работодател, че сте бил арестуван. Полицията може да откаже да изпълни Вашето искане да се свържете с тях, ако смята, че това би попречило на делото. Полицията може да предпочете да уведоми Вашето семейство от Ваше име.

За колко дълго време мога да бъда арестуван?

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанията за Вашия арест спрат да важат. Ако не бъдете освободен в рамките на 24 часа, трябва да бъдете изправен пред съд (предварително законоустановено явяване пред съда), така че съдията да може да реши дали следва да бъдете освободен, дали Вашият арест трябва да бъде удължен (което е възможно за срок до 3 x 24 часа) или трябва да бъдете задържан (Предварително съдебно заседание и задържане в досъдебното производство (3)).

Кога арестът може да бъде удължен за повече от 24 часа?

Ако съдията, който гледа делото на предварителното съдебно заседание, счете, че представените доказателства не позволяват да се вземе решение дали да продължите да бъдете задържан, Вашият арест може да бъде удължен за 3 x 24 часа от момента на приключване на първото заседание.

Предварително законоустановено съдебно заседание и задържане (3)

Защо ме задържат?

Вие сте задържан, защото полицията счита, че е необходимо да Ви задържи за известно време или докато тече разследването. Освен това можете да бъдете задържан, за да се гарантира, че ще може да бъдете екстрадиран в друга държава-членка съгласно Европейска заповед за арест.

Кой решава дали трябва да бъда задържан?

Съдията решава дали са спазени условията да бъдете държан под арест. Преди съдията да вземе решение дали трябва да бъдете задържан по искане на полицията, се провежда съдебно заседание (предварително законоустановено съдебно заседание). По време на това заседание прокурорът ще представи начина, по който полицията тълкува случая, а Вие ще получите възможност да представите своята гледна точка. Съдията ще реши дали да бъдете задържан, но не и дали сте виновен съгласно обвиненията.

Мога ли да бъда задържан при всички видове случаи?

Можете да бъдете задържан при следните условия:

 • Полицията трябва да е в състояние да обясни защо подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.
 • Евентуалната присъда трябва да е лишаване от свобода за повече от 30 дни.
 • Полицията трябва да е в състояние да убеди съдията, че е важно да не бъдете освободен докато тече полицейското разследване поради една от следните причини:
 • Полицията смята, че ще се укриете.
 • Има причина да се смята, че ще продължите да извършвате същия вид престъпление.
 • Има причина да се смята, че ще попречите на разследването, ако бъдете освободен.
 • Престъплението е толкова тежко, че би било в ущърб на други лица, ако Ви бъде разрешено да сте на свобода, докато изчаквате процеса.

В редки случаи може да не бъдете задържан дори ако са изпълнени условията за Вашето задържане, а именно ако задържането ще окаже изключително отрицателно въздействие върху Вашето състояние. Важно е да уведомите своя адвокат за такива обстоятелства.

Къде ще бъде проведено предварителното законоустановено съдебно заседание?

Предварителното законоустановено съдебно заседание ще бъде проведено в местния съд. Обикновено ще бъдете задържан в килия за изчакване, докато влезете в съдебната зала.

Трябва ли да свидетелствам по време на предварителното законоустановено съдебно заседание?

Не сте длъжен да давате показания или да говорите истината. Дали за Вас ще е от полза да дадете показания на съда ще зависи от естеството на Вашия случай и тежестта на обвиненията. Трябва да се посъветвате с адвоката си, за да решите дали ще е добре за Вас да свидетелствате или не.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Съдът ще определи адвокат, който да Ви представлява в съда. Ако не поискате конкретен адвокат, съдът ще определи адвоката, който е на смяна в този ден. За повече информация вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Имате право да обсъдите случая с адвоката си преди изслушването. Ако Вие и Вашият адвокат не говорите същия език, ще имате право на услугите на устен преводач. Вашият адвокат ще защитава интересите Ви по време на съдебното заседание и освен това може да Ви задава въпроси.

Мога ли да проверя дали съдът правилно е разбрал моите показания?

Съдията ще въведе съществените елементи от Вашите показания в съдебния протокол. Вашите показания ще бъдат прочетени на глас, за да се гарантира, че всичко е правилно разбрано.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания в съда могат да бъдат използвани като доказателство по делото.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

По време на заседанието съдията ще реши дали трябва да бъдете освободен или задържан под стража. В някои случаи съдията ще постанови, че Вашето задържане трябва да бъде удължено с 3 x 24 часа (вижте арест (2)).

Ако сте лишен от свобода, съдията ще определи максимален период от четири седмици. Това означава, че трябва или да бъдете освободен преди изтичането на този период, или Вашето дело отново да бъде разгледано от съдия, за да се гарантира, че условията за удължено лишаване от свобода са изпълнени. Няма максимален срок, в който можете да бъдете задържан. Това зависи от естеството на случая.

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанието за Вашето задържане спре да важи.

Какво означава изолация?

Понякога полицията ще поиска да бъдете задържан в изолация, така че да нямате контакт с други затворници. Можете да пишете или да се обаждате по телефона на други лица само под полицейски надзор. Съдията решава дали трябва да бъдете задържан в изолация.

Мога ли да обжалвам решението за задържане и изолация?

Можете да обжалвате решение за задържане или изолация пред висшия съд. Обичайният начин за това е да заявите, че искате да обжалвате по време на заседанието, на което се гледа Вашето дело.

Мога ли да избегна задържане, ако предам своя паспорт или заплатя гаранция?

Наказателният кодекс Ви дава възможност да избегнете задържане, ако предадете своя паспорт или заплатите гаранция. Това обаче на практика се случва рядко.

Силови мерки (4)

По време на разследването полицията може да се сдобие с информация, като използва различни силови мерки, някои от които са описани по-долу.

Има ли полицията право да снема моите пръстови отпечатъци или да ми прави снимки?

Полицията може да снеме Вашите пръстови отпечатъци и да Ви направи снимка при следните условия:

 • Ако сте заподозрян за извършване на престъпление и мярката е необходима за полицейското разследване.
 • Полицията има основателни причини да вярва, че сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.

Има ли полицията право да взема моя ДНК или кръвна проба?

Полицията може да вземе Вашата ДНК или кръвна проба при следните условия:

 • Налице са основателни причини да се подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече, и мярката се счита за много важна за разследването.
 • Може да бъде взета кръвна проба, ако употребата на алкохол или наркотици е елемент от престъплението, в което Ви подозират.

Има ли полицията право да ми извърши личен обиск и да претърси дрехите ми?

Полицията може да претърси горните Ви дрехи при същите условия като условията, които се прилагат за снимките.

Има ли полицията право да провери мобилния ми телефон и да претърси колата ми?

Полицията може да провери Вашия мобилен телефон, за да разбере Вашия телефонен номер и международния идентификационен номер на Вашия телефон и освен това може да претърси колата Ви при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.

Има ли полицията право да извърши обиск на дома ми?

Полицията може да извърши обиск на Вашия дом при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.
 • Престъплението се наказва с лишаване от свобода.
 • Полицията може да даде доводи, че съществува голяма вероятност да намери доказателства, свързани с престъплението, или предмети, които трябва да конфискува поради други причини.

Кой решава дали да се използват силови мерки?

Съдът решава дали Вашият дом може да бъде претърсен. Ако има причина да се вярва, че доказателствата могат да изчезнат, ако обискът не бъде извършен незабавно, полицията може да извърши обиска, без да разполага със заповед за обиск. На съда трябва да бъде съобщено за обиска в рамките на 24 часа след неговото провеждане. Ако дадете писмено съгласие за обиск на дома си, полицията може да вземе решение дали да извърши обиск на Вашия дом.

Полицията взема решение дали да снеме Вашите пръстови отпечатъци, дали да вземе Ваша ДНК и кръвна проба или да Ви направи снимка. Освен това полицията има право да провери Вашия мобилен телефон, да извърши обиск на Вашата кола и др.

Мога ли да се оплача?

Ако искате да се оплачете от разследването, извършено от полицията, можете да подадете оплакване до съда.

Съдебните решения относно извършването на обиск и планирането на разследването могат да се обжалват пред висшия съд в срок от две седмици от решението на съда.

Мога ли да поискам полицията да унищожи пръстовите отпечатъци, снимките, следите от ДНК и резултатите от кръвните проби?

Ако прокуратурата прекрати делото или ако бъдете оправдан, полицията трябва да унищожи Вашата снимка. Полицията може да задържи Вашите пръстови отпечатъци и ДНК проби, но трябва да ги унищожи след определен период от време.

Мога ли да поискам компенсация?

Ако бъдете задържан, лишен от свобода или сте обект на силова мярка и впоследствие се окаже, че задържането, лишаването от свобода или силовата мярка са били неоснователни, обикновено имате право на обезщетение. Директорът на прокуратурата издава ежегодно известие със ставките, които се използват, когато се определя размерът на това обезщетение.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу Вас или не (5)

След като полицията приключи своето разследване, Вашият случай ще бъде изпратен на прокурорската служба, която ще реши как да действа.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако по време на полицейското разследване сте се признали за виновен за повечето от тежките обвинения срещу Вас, прокурорът обикновено ще направи опит делото да бъде гледано като дело с признание за вина.

 

Какво представлява обвинителният акт?

Обвинителният акт представлява основата на довеждането на делото пред съда. В обвинителния акт трябва да се посочат законоустановените разпоредби, в чието нарушаване Ви обвиняват, и описание на начина, по който сте извършил престъплението или престъпленията. Описанието трябва да е достатъчно точно, така че да можете да подготвите своята защита въз основа на това описание.

Мога ли да бъда обвинен в други престъпления, различни от тези, в които ме е обвинила полицията?

Прокурорската служба изготвя обвинителния акт. Ако мнението на прокурорската служба по случая е различно от мнението на полицията, обвинителният акт може да съдържа нови или различни обвинения.

Могат ли да се добавят нови точки към обвинителния акт?

Прокуратурата трябва да се опита да обедини всички текущи обвинения срещу Вас, така че да може да се произнесе обща присъда. Поради това обвинителният акт срещу Вас може да съдържа нови точки, ако бъдете обвинен в престъпление в няколко различни случая.

Прилагат се специални правила, ако сте бил екстрадиран в Дания съгласно Европейска заповед за арест или съгласно споразумение за екстрадиция. Ако срещу Вас са повдигнати нови обвинения, трябва да се посъветвате със своя адвокат за тях.

Може ли обвинителният акт да бъде променен?

Обвинителният акт може да бъде променен или разширен, ако бъде изготвен и връчен нов обвинителен акт, което може да стане до датата на започване на съдебното производство.

Ако прокурорът по делото смята, че присъдата по дадено обвинение трябва да е по-строга от посочената в обвинителния акт, такава промяна е възможна само ако прокурорската служба се съгласи да промени обвинителния акт. Ако той бъде променен, Вие трябва да бъдете уведомен в срок от два месеца.

След като започне съдебното производство по обвинителния акт могат да се правят само ограничени промени. Съдът решава дали да разреши извършването на промяна.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Не може да се изключи възможността да бъдете обвинен в правонарушение, за което вече сте бил обвинен в друга държава. При все това не може да бъдете признат за виновен по обвинение, по което вече сте бил осъден или оправдан в друга държава.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Прокурорът трябва да внесе обвинителния акт в съда заедно със списък с доказателства, в който се посочват имената на свидетелите. Вашият адвокат ще получи копие от този списък. Обикновено имате право да узнаете самоличността на свидетелите.

Подготовка на защитата (6)

На какво основание можем аз и моят адвокат да подготвим моята защита?

Обикновено Вашият адвокат ще получи копия от всички доклади, изготвени от полицията по време на нейното разследване. Имате общо право да разгледате материалите. Вашият адвокат има право да Ви даде копие от материалите само ако полицията разреши това.

Имам ли право да разгледам всички материали, изготвени от полицията?

Полицията може да нареди на Вашия адвокат да не Ви съобщава определена информация относно материалите по делото, ако това бъде счетено за необходимо за защита на интересите на чуждестранни сили или за предоставяне на доказателства. Такава заповед може да бъде издадена само при тежки случаи и само докато дадете своите показания в съда.

Кой решава дали мога да разгледам всички материали?

Полицията ще предаде материалите и ще вземе решение дали да бъде издадено забранително разпореждане за част от или цялото дело. Решението на полицията може да бъде обжалвано в съда, който след това се произнася по случая.

Мога ли да участвам във всички заседания по делото?

Обикновено имате право да присъствате на всички съдебни заседания, по време на които съдът решава дали да бъдете задържан или по време на които съучастници или свидетели ще бъдат разпитани преди процеса.

Ако полицията поиска това, съдът може да не Ви разреши да присъствате на заседанията. В такъв случай имате право да узнаете какво се е случило по време на заседанието. Съдът може да постанови да не получавате такава информация. Имате право да узнаете какво се е случило по време на заседание, на което не сте могли да присъствате. Тази информация Ви се съобщава най-късно след като сте свидетелствали в съда.

Може ли моят адвокат да участва във всички заседания по делото?

Вашият адвокат има право да участва във всички заседания по делото. Това важи и за заседания, по време на които съдът решава дали да разреши използване на подслушващи устройства или за подслушване на телефон, обиски или други силови мерки, които изискват предварително съдебно разрешение.

Може ли моят адвокат да участва в полицейското разследване?

Вашият адвокат трябва да бъде информиран за разследването и има право да участва в в тази част от разследването, която може да послужи като доказателство в делото срещу Вас. Примерите включват очните ставки, възстановките и др.

Може ли моят адвокат да проведе свое собствено разследване?

Ако вярвате, че полицията не се е сдобила с информация, която би могла да е от Ваша полза в делото, Вашият адвокат обикновено ще поиска от полицията да проведе допълнително разследване. Ако полицията откаже да извърши такова допълнително разследване, въпросът може да бъде отнесен пред съда, който може да нареди на полицията да извърши съответното допълнително разследване.

Освен това Вашият адвокат може да реши да извърши свое собствено разследване. Това обаче на практика се случва рядко. Ако адвокатът извърши свое собствено разследване по случая, той не трябва да пречи на полицейското разследване и собственотото разследване на Вашия адвокат трябва да спазва етичния кодекс, приложим по отношение на адвокатите.

Може ли моят адвокат да призовава свидетели, които да свидетелстват в съда?

Вашият адвокат може да поиска определени свидетели да бъдат призовани да свидетелстват в съда. Ако прокурорът възрази срещу изслушването на тези свидетели, съдът ще реши дали изслушването на въпросните свидетели е уместно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за създаването на централен регистър на ДНК

Връзката отваря нов прозорецДиректор на прокуратурата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за екстрадицията

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права в съда

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе в местния градски съд и ще бъде открит за обществеността. Ако сте признали, че сте извършили престъплението или престъпленията, в които сте обвинени, прокуратурата ще поиска производство при признаване на вина. В такъв случай съдът ще се състои само от един професионален съдия. Същото важи в случай че единственото поискано наказание е глоба.

Ако не се признаете за виновен, Вашето дело ще бъде разгледано и от непрофесионални съдии и в такъв случай съдебният състав ще се състои от един професионален и двама непрофесионални съдии.

Ако прокурорът поиска лишаване от свобода за четири години или повече, делото ще се гледа от съдебни заседатели. В такъв случай съдебният състав се състои от трима професионални съдии и шестима съдебни заседатели. Изключения от това правило са дела по престъпления във връзка с наркотици и икономически престъпления, които се гледат от професионални и непрофесионални съдии независимо от поисканата присъда.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Ако делото ще бъде разгледано като дело с признание за вина, може да бъде решено обвиненията да се променят, така че да отговарят на престъплението, което признавате, че сте извършили.

След като процесът срещу Вас започне, могат да се променят само несъществени елементи от обвинението. Обвиненията не могат да бъдат разширени без Ваше съгласие.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва да присъствате по време на целия процес. Съдът може да Ви разреши да напуснете дадено заседание, след като вече сте дали показания.

Ако бъдете уведомени за заседание, но не се явите пред съда без уважителна причина, съдът може да реши да разпита свидетелите във Ваше отсъствие. Съдът може да произнесе своето решение във Ваше отсъствие, ако прокурорът е поискал лишаване от свобода до шест месеца и ако Вие сте дали своето съгласие, че процесът може да приключи. Ако получите безусловна присъда за лишаване от свобода за до три месеца, делото може да приключи и без Ваше съгласие.

От 1 ноември 2009 г. насам е възможно на съдебно производство да се присъства чрез видео-връзка, ако максималната поискана присъда е глоба или лишаване от свобода за срок до една година. Не всички съдилища обаче разполагат с необходимото оборудване, за да Ви предложат този вариант.

Ако не говорите и не разбирате езика на съда, имате право на услугите на устен преводач по време на целия процес. Освен това устният преводач ще Ви съдейства, ако трябва да говорите със своя адвокат по време на дадено съдебно заседание.

Ако не разполагате с адвокат, съдът ще определи такъв за Вас, ако не се признаете за виновен по обвиненията срещу Вас и ако поисканата присъда е по-тежка от заплащането на глоба. Ако се признаете за виновен по дело, в което прокуратурата иска присъда за лишаване от свобода, съдът ще определи адвокат за Вас, ако поискате такъв. Ако не сте съгласен с Вашия адвокат или искате нов адвокат по друга причина, Вашето желание обикновено ще бъде изпълнено.

Не сте длъжен да отговаряте на въпроси по време на процеса или да говорите истината. Не можете да бъдете наказан за представяне на неверни доказателства по време на процеса. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали ще е във Ваш интерес на направите изявление по делото.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Използването на писмени доказателства по време на процеса се урежда подробно от закона. Няма почти никакви други правила освен тези и Вие можете да представяте всякакви доказателства. Вие и Вашият адвокат можете да оспорите допустимостта на свидетели или доказателства, по-специално ако не са свързани с Вашето дело или ако доказателството е било придобито по незаконен начин. Съдът решава дали да допусне такива свидетели или доказателства, оспорени от Вас, или не. В повечето случаи придобитите по незаконен начин доказателства ще бъдат обявени за недопустими в съда. Съдът ще прецени тежестта на въпросното доказателство, след като разгледа и другите доказателства.

Можете да поискате да бъдат призовани определени свидетели, които да дадат показания по време на заседанието, или да бъде събрано определено доказателство в подкрепа на Вашите твърдения. Това може например да е списък с пътници, който показва, че не сте били на местопрестъплението в момента, в който е било извършено престъплението. Ако прокуратурата не се съгласи с уместността на определено доказателство, съдът ще вземе отношение по въпроса.

Страната, която призовава свидетел, ще го разпита първа. След това другата страна ще има възможност да подложи свидетеля на кръстосан разпит. Когато произнася своята присъда, съдът ще оцени сигурността и надеждността на показанията на свидетелите по време на процеса.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Информацията относно предишни присъди ще бъде взета под внимание, ако съвпада с описанието на престъплението, тоест ако става въпрос за повторно нарушение. В редки случаи може да бъде използвана информация за начина на действие, използвана в предишно дело, за да се докаже вина или невинност в настоящото дело. Ако преди това сте бил осъждан за подобно престъпление или ако сте извършил престъплението по време на пробационния период след условна присъда или след освобождаване под гаранция, това обикновено ще окаже въздействие върху продължителността на Вашата присъда.

Обикновено не се отправят запитвания за предишни Ваши присъди в друга държава-членка.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът приключва с решението на съда. Резултатът може да е един от следните:

 • оправдаване
 • глоба
 • условна присъда, която може да представлява разпореждане за лечение или разпореждане за общественополезен труд
 • безусловна присъда за лишаване от свобода

В случай на условна присъда съдът обикновено ще определи присъда за лишаване от свобода, която няма да сте длъжен да излежите, ако не извършите друго престъпление по време на пробационния период, който обикновено продължава една или две години. Като условия за пробацията съдът може да поиска да останете под наблюдението на пробационен служител, да се лекувате за алкохолизъм или други видове зависимост, да се подложите на психиатрично лечение и/или да положите определен брой часове неплатен общественополезен труд по преценка на съда.

Има специални санкции за непълнолетни нарушители (нарушители под 18-годишна възраст).

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата се счита за свидетел като всички други свидетели. При все това в определени случаи жертвата ще има право на адвокат, който се определя отделно от съда, и/или получава обезщетение за вреди по време на процеса, при условие че искът за обезщетение е прост и добре документиран и решението на съда за обезщетението за вреди не води до материално затруднение.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за правораздаването

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Съдът произнася своето решение по време на заседанието. Можете да обжалвате решението, присъдата или наказанието пред висшия съд. Можете да поискате или оправдаване, или намаляване на наказанието Ви. Ако смятате, че по време на процеса по Вашето дело пред районния съд са били допуснати сериозни грешки, можете да поискате делото да бъде върнато на районния съд за повторно разглеждане с нови съдии.

Можете да обжалвате устно присъдата, решението или наказанието по време на заседанието, на което се произнася решението. Освен това можете да обжалвате писмено пред районния съд или прокурорската служба. Жалбата Ви трябва да бъде внесена в срок от две седмици. Ако имате адвокат, той или тя обикновено може да се погрижи за практическите аспекти във връзка с Вашата жалба. Ако Вашата присъда е глоба в размер на 3000 датски крони или по-малко, Ви трябва разрешение от Датския съвет за апелативни разрешения, за да обжалвате решението. Вашата молба до Съвета за апелативни разрешения трябва да бъде подадена в срок от две седмици след решението.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате решението на съда, делото ще бъде разгледано от висшия съд. Това заседание също е публично. Няма срок, в който делото трябва да бъде разгледано от висшия съд.

Ако сте задържан под стража, висшият съд трябва да разгледа Вашето дело преди всички останали дела. Висшият съд трябва също така да реши дали трябва да останете задържан до и по време на въззивното производство.

Ако обжалвате за оправдателна присъда, Вашето дело трябва да бъде повторно разгледано от висшия съд. В този случай имате право да представите нови доказателства. Трябва да обсъдите със своя адвокат колкото се може по-бързо какви нови доказателства трябва да се представят на въззивното дело. Веднага след като прокуратурата разкрие на какви доказателства ще се обоснове в производството пред висшия съд, Вашият адвокат обикновено ще разполага с 14 дни да представи Вашите доказателства. Имате право на освобождаване от 14-дневния срок.

Ако обжалвате само за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще разгледа единствено присъдата. В такъв случай страните няма да представят доказателства пред висшия съд, но Вашият адвокат може да поиска от съда да се сдобие с допълнителна информация относно Вашето лично положение, която е от значение за определяне на присъдата или въпроса с екстрадицията.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Ако обжалвате за оправдателна присъда, делото ще бъде разгледано отново от висшия съд. На практика висшият съд често ще започне, като прочете показанията, направени от Вас и свидетелите, по време на производството в районния съд. Ако обаче Вие или Вашият адвокат не сте съгласни с тази процедура, показанията трябва да бъдат дадени отново.

Ако обжалвате за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще вземе предвид доказателствата, представени в районния съд, и ще се произнесе по присъдата на това основание.

Висшият съд ще произнесе своето решение по време на заседанието. Висшият съд може да реши да потвърди присъдата на районния съд, да увеличи или намали присъдата или да Ви оправдае. Ако бъдете оправдан или ако присъдата бъде намалена, разходите за обжалването ще бъдат заплатени с държавни средства. Същото важи, ако прокуратурата обжалва решението, а висшият съд потвърди присъдата. Във всички други обстоятелства вероятно ще Ви бъде наредено да заплатите разходите за въззивното производство.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Решението на висшия съд отменя решението на районния съд и обикновено е окончателно. По изключение делото може да се представи пред Върховния съд с разрешение от съвета за апелативни разрешения. Такова разрешение обикновено се дава само ако делото е принципно и поради това представлява прецедент или поради други специални причини. Съветът дава разрешение само няколко наказателни дела да се представят пред Върховния съд. Вашият адвокат може да Ви посъветва относно шансовете да получите такова разрешение.

Ако бъдете оправдан и ако по време на разследването са били използвани силови мерки, като арест, задържане или обиск, можете да подадете иск за щети. Вашият иск трябва да бъде подаден в писмен вид до районния прокурор не по-късно от два месеца след решението на съда. Вашият адвокат обикновено ще се погрижи за практическите аспекти във връзка с подаването на иска. Не забравяйте да съобщите на Вашия адвокат как може да се свърже с Вас във Вашата държава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Обикновено могат да Ви изпратят в друга държава-членка за излежаване на Вашата присъда. Обичайно това се случва само ако поискате да бъдете изпратен във Вашата държава за излежаване на Вашата присъда. Трябва да подадете заявление до датското Министерство на правосъдието за излежаване на Вашата присъда във Вашата държава.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

В Дания не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Същият принцип важи и в другите европейски държави. Тъй като разпоредбите за наказанията могат да бъдат различни в отделните държави, трябва да зададете този въпрос в държавата, която може евентуално да иска наказание за същото престъпление.

Информация за обвиненията/присъдата

Веднага след като бъде произнесено решение по делото, решението се докладва на централния регистър за престъпления. Решения във връзка с нарушения на датския Наказателен кодекс се вписват в раздела за решения на регистъра. Решения във връзка с нарушения на други законодателни актове се вписват, ако бъдете осъден с присъда за лишаване от свобода или присъда за лишаване от права (присъда, с която Ви се отнема дадено право). Решението ще бъде вписано, като се посочи името на съда, който е произнесъл решението, датата на решението, законовите разпоредби, които са били нарушени, и самата присъда.

Има ограничения какви решения могат да се вписват в досието за съдимост, което може да бъде изготвено за Ваша лична употреба. Данните се съхраняват в електронен вид и заличаването на данните зависи от сериозността на санкцията. Можете да подадете оплакване за грешки при вписването или заличаването, но не и относно самото вписване на дадено решение. Оплакванията относно вписване на решения трябва да се подадат до службата на националния комисар на датската полиция, тъй като това е органът, който обработва данни във връзка с досиетата за съдимост.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатският закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецИзпълнителна заповед за обработка на лични данни в централния регистър за престъпления

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 — Дребни правонарушения

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Ако Ви спре пътна полиция, която се занимава с прилагане на законите за движение по пътищата, можете да признаете или да отречете своята вина. Полицията трябва да Ви обвини за нарушението, което смята, че сте извършили. Имате правата на обвиняем и не сте длъжен да давате показания на полицията.

Наказанието за пътно правонарушение обикновено е глоба. Пътните правонарушения се третират по същия начин както други правонарушения, за които наказанието е глоба. Полицията ще Ви изпрати квитанция за глобата. Ако заплатите глобата, това означава, че приемате обвиненията. Ако не я заплатите, делото ще бъде изпратено на съд. Ще бъдете призован да се явите на съдебно заседание, на което могат да бъдат представени доказателства във връзка с нарушението.

Директорът на прокуратурата е изготвил Връзката отваря нов прозорецкаталог с наказания за пътни правонарушения, в който може да проверите дали Вашата глоба съответства на глобите, които обичайно се дават за вида пътно правонарушение, което сте извършили.

Връзката отваря нов прозорецЗаконът за движението по пътищата позволява на полицията да задържи Вашето превозно средство, ако живеете извън Дания, и колата Ви е регистрирана в държава, различна от Дания. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на глобата или до предоставяне на гаранция за плащане на глобата. Ако не сте съгласен, че сте извършили пътно правонарушение, в определени случаи ще трябва да предоставите гаранция за плащането на глобата и да поискате случаят да бъде разгледан от съда. Полицията често използва правото си да задържа превозни средства.

Има специални правила за превозни средства и шофьори от други скандинавски държави.

Как се третира неправилното паркиране?

Ограниченията за паркиране обикновено се прилагат от служители по контрола на движението по пътищата, които работят за местните власти или за частно дружество, а не от полицията. Ако паркирате неправилно, ще Ви бъде наложена глоба за неправилно паркиране. Глобата за неправилно паркиране ще бъде поставена върху колата Ви.

Ако се срещнете със служителя по контрола на движението по пътищата преди той или тя да състави фиш за неправилното паркиране, можете да повдигнете своите възражения директно пред служителя. Служителят по контрола на движението по пътищата може да реши да не съставя фиш за нарушението или да отбележи Вашето възражение. Ако получите глоба за неправилно паркиране, глобата трябва да бъде придружена от насоки как да подадете жалба във връзка с глобата. Няма централен орган за жалби.

Глобите за неправилно паркиране се събират по същия начин като други граждански искове. Това означава, че искът ще бъде изпратен до агенция за събиране на вземания в държавата, в която пребивавате, ако не заплатите глобата.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Вашето съдебно досие обикновено не включва глоби. При все това глобите за престъпления ще бъдат вписани във Вашето съдебно досие.

Глобите за неправилно паркиране не се считат за наказателна санкция и поради това не се вписват във Вашето съдебно досие.

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Германия

В настоящите информационни листове се обяснява какво ще се случи, ако сте заподозрян в извършването на престъпление.

За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага само глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 6.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Настоящият раздел съдържа кратко представяне на етапите в наказателния процес.

Наказателният процес се разделя на три етапа: разследване, междинно производство и основно производство или процес (включително обжалване и принудително изпълнение).

 • Разследване (Ermittlungsverfahren): Разследващите власти (прокурорът или полицията) започват разследване, ако ви подозират в извършването на углавно престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на вас са основателни. За да проведат разследването, посочените власти могат да предприемат различни мерки, включително претърсване на дома ви. След приключване на разследването прокурорът решава дали да прекрати производството на основание липса на подозрения или да ви повдигне обвинение.
 • Връзката отваря нов прозорецМеждинно производство (Zwischenverfahren): По време на междинното производство съдът преценява обвинението и взема решение дали наказателното преследване трябва да продължи. Ако съдът намира, че са налице достатъчно доказателства, които е вероятно да доведат до осъдителна присъда, той открива основното производство.
 • Основно производство (Hauptverfahren): По време на основното производство съдът подготвя и провежда процеса. Съдът разглежда обвинението в устно изслушване в съдебно заседание въз основа на наличните доказателства (очевидци, документи и др.). Ще ви бъде дадена също възможност да изложите пред съда вашата версия за станалото и да коментирате твърденията. Ако съдът намери, че сте извършили закононарушението, ще бъдете осъден. В противен случай ще бъдете оправдан. Можете да обжалвате присъдата в определени срокове. При пълно въззивно обжалване (Berufsverfahren), основното производство се повтаря пред съд от по-висша инстанция. При производство за преразглеждане (Revisionsverfahren) присъдата се проверява само за грешки при прилагане на правото.

Съществуват различни варианти на това производство. Основните са Връзката отваря нов прозорецсъкратено производство (Strafbefehlsverfahren), Връзката отваря нов прозорецспиране или прекратяване на производството (Einstellung des Verfahrens) и Връзката отваря нов прозорецускорено производство (beschleunigtes Verfahren).

Настоящите информационни листи съдържат подробности за отделните етапи на наказателния процес и за вашите права. Тази информация не замества правния съвет, а предназначението ѝ е само да ви упъти.

Ролята на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване.

За да намерите необходимата ви информация, моля натиснете върху следните връзки.

Връзката отваря нов прозорец1 – Бележки

Връзката отваря нов прозорец2 – Консултиране с адвокат

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на разследването

 • Разпит
 • Процедура по установяване на самоличността/обиск
 • Претърсване/изземване/подслушване на телефона
 • Арест
 • Мярка за неотклонение задържане под стража
 • Обвинението

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права в съда

Връзката отваря нов прозорец5 – Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец6 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Спиране и прекратяване на производството (1)

Производството може да бъде спряно или прекратено (Einstellung) във всеки един момент или от прокурора, или, след като е повдигнато обвинение, от съда. Има различни начини за спиране и прекратяване на производството. Основните разпространени в практиката са следните:

Производството може да бъде спряно, например ако отсъствате за продължителен период. То може да бъде спряно и ако при разследването не бъдат установени достатъчно основания за повдигане на обвинение, като в този случай прокурорът може да го възобнови по всяко време (до изтичане на погасителната давност), например при появата на нови доказателства.

Производството може да бъде и окончателно прекратено. Това може да стане при правонарушения с ниска степен на обществена опасност, при които няма основание да се смята, че съдебното преследване би било в интерес на обществото. Производството може също да бъде прекратено условно, тоест под условие за заплащане на глоба или за изпълнение на дадено задължение, например за посещаване на часове по безопасност на движението.

Съкратено производство (2)

В края на разследването на леко престъпление (Vergehen) вместо да повдига обвинение прокурорът може да поиска писмено от съда да издаде определение за налагане на наказание (Strafbefehl). Съдът може да издаде определение за налагане на наказание, ако намира, че доказателствата са достатъчни. В определението за налагане на наказание се описва накратко закононарушението и се налага наказание. Ако не възразите срещу определението за налагане на наказание, то има същото действие като окончателна присъда.

Определението за налагане на наказание има ограничени правни последици. Обикновено с него се налага наказание глоба. Възможно е също да бъде наложена забрана за шофиране. При условие, че сте имали адвокат, можете да бъдете осъден на лишаване от свобода до една година, но изтърпяването на наказанието задължително трябва да бъде отложено с даване на изпитателен срок.

Ако желаете да възразите, имате две възможности:

Ако наложеното наказание е глоба, можете да ограничите възражението си до дневната квота, използвана за изчисляване размера на глобата. Ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да вземе решение в писмен вид без да се провежда съдебно заседание.

Ако не ограничите възражението си, ще бъде определена дата за съдебно заседание. Не сте длъжен да се явите лично, а можете да бъдете представляван от адвокат. Свидетелите също не е необходимо да се явяват лично. Протоколите от разпитите на свидетелите могат да бъдат прочетени с ваше съгласие, ако присъствате на процеса.

Накрая съдът ще постанови присъда. Той не е обвързан с наказанието, наложено с определението за налагане на наказание, а може да наложи и по-тежко наказание в определените от закона граници.

Ускорено производство (3)

Когато фактите са прости и доказателствата са ясни, прокурорът може също да поиска от съда да се произнесе в рамките на ускорено производство (beschleunigtes Verfahren). Към такова производство може да се прибегне например ако не живеете в Германия и има основание да се смята, че няма да се явите на по-късно заседание на съда.

Ако прокурорът поиска ускорено производство, компетентният съд постановява решение незабавно или в кратък срок, в основното съдебно заседание. Не е необходимо предварително съдебно решение, за да се пристъпи към разглеждането в съдебно заседание, за разлика от случаите, при които прокурорът сезира съда с обвинителен акт, тоест няма междинно производство.

При ускореното производство има по-прости правила, които позволяват на съда да отхвърли молби за разглеждане на определени доказателства.

Видът и размерът на наказанието също са ограничени. Съдът може да наложи само глоба или лишаване от свобода до една година. Той може също да отнеме свидетелството ви за правоуправление.

Служебно назначен защитник (4)

Ако не сте представляван от адвокат, съдът трябва служебно да ви назначи такъв, в случай че сте заподозрян в по-тежко престъпление (Verbrechen) или вероятното наказание в случай на осъждане е лишаване от свобода за повече от една година, както и ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража или ако не можете да се защитите по други причини. При Връзката отваря нов прозорецускореното производство се назначава служебен защитник, ако вероятното наказание е за срок от над шест месеца. Задължението на съда да назначи адвокат не зависи от вашето финансово положение.

Съдът решава кого да назначи за служебен защитник. При все това, той трябва да ви позволи сам да изберете адвоката си, ако желаете, и да съобщи името му на съда. Ако вие не посочите адвокат, съдът сам ще определи такъв.

Служебно назначеният адвокат може да бъде сменен само в изключителни случаи. Можете също да си наемете друг адвокат по ваш избор, като в такъв случай съдът обикновено оттегля заданието на служебно назначения защитник. Ако си наемете ваш адвокат, ще трябва сам да платите разноските, освен доколкото те трябва да бъдат поети от държавата в случай на оправдаване.

Данни за разследвания/обвинения/присъди (5)

Какви данни се регистрират?

Полицията поддържа свои бази данни с информация, получена по време на разследванията.

Прокуратурата също съхранява данни по време на разследването и след това. Информацията, получена в хода на разследване, се съхранява и в централен регистър на наказателните производства. Съществуват определени от закона срокове, след изтичането на които информацията трябва да бъде заличена.

Влезлите в сила присъди по наказателни дела се регистрират във Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията (Bundeszentralregister). Вие не можете да определяте дали тези данни да бъдат регистрирани. Присъдите се заличават след определен срок, ако няма добавени нови присъди. Срокът зависи от тежестта на наказанието.

С какви данни се прави справка при наказателно производство и кога?

Полицията и прокурорът имат право да влизат в своите бази данни по всяко време. Те нямат пряк достъп до Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията. Когато се подготвя за процеса, съдът ще изиска извлечение от регистъра.

Играят ли данните някаква роля във фазата на разследването?

Ако има данни от предишни разследвания, прокуратурата трябва да ги вземе предвид когато проверява например възможността за спиране или прекратяване на производството по членове 153 и 153a от германския Наказателно-процесуален кодекс.

Играят ли данните някаква роля във фазата на съдебния процес?

Законът допуска предишни присъди, регистрирани в централния регистър, да бъдат взети под внимание по време на процеса. Ако е установено, че имате предишни присъди, това може да повлияе отрицателно при определяне на настоящата присъда. Данните, съхранявани само в базите данни на прокуратурата или на полицията, не могат да бъдат вземани под внимание при определянето на наказанието.

Как мога да разбера каква информация се съхранява за мен и как да възразя срещу регистрирането на данни?

Можете да разберете какви данни се съхраняват за вас като подадете молба до отделите, които регистрират данните.

Можете да подадете молба за заличаване на данните пред компетентната служба. Ако службата откаже, можете да поискате преразглеждане на решението от съда.

Допълнителна информация

Централният регистър на престъпленията е предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за федералния централен регистър на престъпленията. Данните, съхранявани от прокуратурата, се подчиняват на разпоредбите на чл. 483 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс; централният регистър на наказателните производства е предмет на чл. 492, алинея 1 от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс, като разпоредбите са доразвити в Връзката отваря нов прозорецНаредба; базите данни на полицията са предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за федералната служба за борба с престъпността и законодателството на отделните области (Länder) отнасящо се до полицията.

Обжалване по време на разследването (6)

Имате право да оспорвате някои следствени действия и мерки. Средствата за правна защита, които имате на разположение, включват подаване на жалба в полицията или на молба за решаване на въпроса от съда.

Можете да подадете жалба (Beschwerde) срещу такова решение на съда.

Ако полицията или прокурорът са предприели следствено действие без съдебно разпореждане, можете да поискате от съда да я преразгледа с обратна сила. Ако подадете възражение срещу изземване, въпросът автоматично ще бъде отнесен до съдия и не е необходимо вие да подавате молба до съда.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

2 – Консултиране с адвокат

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесен по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. Обяснява се и какво ще направи адвокатът за вас. Настоящият общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да му платите.

Намиране на адвокат

Когато научите, че сте обект на наказателно разследване, можете да потърсите специализирани адвокати по наказателно право, например в интернет. Всеки адвокат (Anwalt) вписан в Германия, има право да предоставя защита по наказателни дела. Ако въпросът е спешен, защото има риск да ви арестуват или в помещенията ви ще бъде извършено претърсване, можете да потърсите адвокат 24 часа в денонощието чрез Връзката отваря нов прозорецгорещата линия за адвокати по наказателно право. Ако се нуждаете от човек със специални езикови умения или който се намира на определено място, можете да ползвате формуляра за Връзката отваря нов прозорецтърсене на адвокати по наказателно право, предоставена от Наказателния отдел на Германската асоциация на адвокатите (Deutsches Anwaltverein). Можете да потърсите и в регионалната адвокатска колегия (Rechtsanwaltskammer). От 1 януари 2010 г. има регионални списъци на адвокатите, които са готови да поемат Връзката отваря нов прозорецназначение за служебна съдебна защита. Можете да разберете къде да намерите тези списъци и как да ги използвате чрез вашата местна адвокатска колегия (включително Връзката отваря нов прозорецтук).

Ако сте арестуван или ви е наложена Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение задържане под стража, няма да имате достъп до тази информация. Полицията е задължена да ви предостави списък на адвокати или телефонен указател, ако го поискате. Полицията познава и Връзката отваря нов прозорецгорещите линии. Ако тя не ви позволи да се свържете с адвокат, трябва да съобщите това на съда веднага щом се явите пред него. Съдилищата също имат списъци с адвокати, които са готови да поемат Връзката отваря нов прозорецназначение за служебна съдебна защита.

Заплащане на адвокат

Ако бъдете оправдан, разходите за адвокат трябва да бъдат заплатени от държавата. Ако производството бъде Връзката отваря нов прозорецпрекратено на етапа на разследването или ако бъдете осъден, ще трябва сам да поемете разходите.

Дори ако доходите ви са ниски или изобщо нямате такива, не съществува никакво основно право на финансова помощ от държавата при наказателно производство. Можете да кандидатствате за Връзката отваря нов прозорецпомощ за първоначален правен съвет от вашия местен съд (Amtsgericht).

Има специални правила за заплащането в случай на Връзката отваря нов прозорецслужебно назначени адвокати. В този случай първоначално държавата плаща на адвоката, но законоустановеното заплащане на служебен защитник е по-ниско от това, което той би получил, ако не е назначен от съда. Ако бъдете осъден, в края на производството ще ви начислят разходите за служебния защитник. Тогава ще трябва да платите на държавата правните разходи, като в допълнение на това ще трябва да платите на адвоката разходите, които би имал право да начисли, ако не ви е бил назначен за адвокат от съда, като винаги се предполага, че сте в състояние да платите.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

3 – Моите права по време на разследването

Този информационен лист дава информация относно фазата на разследването, която започва с извършването от правоприлагащите власти на първите следствени действия и завършва с повдигането на обвинение или прекратяването на производството от прокурора.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Разследващите органи (прокурорът или полицията) ще започнат разследване, ако сте заподозрян в извършването на престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на Вас са основателни. Следователно трябва да бъдат изследвани и всички доказателства, които са във Ваша полза. Ако прокурорът намери, че подозрението е основателно, той ще повдигне обвинение срещу Вас (или ще поиска издаване на Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление (Strafbefehl)).

Има редица мерки, които полицията и прокурорът могат да приемат във връзка с разследването на случая. Какви мерки ще бъдат предприети и кога зависи от обстоятелствата. Например може да бъдете арестуван веднага след извършването на нарушението. Арестът може да бъде последван от Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение задържане под стража.

Ако смятате, че дадено следствено действие Ви уврежда, можете да го обжалвате пред съда веднага или с обратна сила.

Могат да бъдат поискани данни за предишни разследвания или присъди. Подробностите са обяснени Връзката отваря нов прозорецтук.

Моите права по време на разследването

Имате право на адвокат през цялото време на разследването. За информация как да си намерите адвокат и какви са съответните разноски вижте Връзката отваря нов прозорецтук. Ако не говорите немски, можете да поискате устен преводач за срещите с Вашия адвокат.

Нямате право да видите досието си. Все пак може да Ви бъдат предоставени извлечения от документите, ако това не излага на риск разследването или не нарушава правата на трети страни. Когато разследването приключи, на Вашия адвокат ще бъде предоставен достъп до документите. Преди това достъп се предоставя, само ако това не излага на риск целта на разследването.

За информация относно Вашите права в случай на предприемане на някои от посочените по-долу действия по разследването или мерки вижте следните раздели:

Аз съм гражданин на чужда държава. Как ще повлияе това на разследването?

В общи линии имате право да напуснете Германия по време на наказателно разследване. Нямате право да напускате страната, ако сте арестуван или ако е издадена условна заповед за арест, например при условие да не напускате местожителството си без разрешението на съда.

Ако знаете, че Ви разследват, следва да се уверите, че прокурорът и съдът могат да се свържат с Вас по пощата.

Можете да се свържете с Вашето консулство по всяко време в хода на разследването.

Разпит (1)

Ако сте заподозрян в извършването на закононарушение, полицията или прокурорът ще Ви разпита във връзка с обвиненията, за да се увери, че ще Ви бъде гарантирано подходящо изслушване. В някои случаи по искане на прокурора може да бъдете разпитан от съдия.

Какво следва да направя, ако съм призован на разпит?

Ако прокурорът или съдът Ви е призовал на разпит (Vernehmung), трябва да се явите. Ако не се явите, можете да бъдете принудително изправен пред прокурора или съда. Ако сте призован за разпит от полицията, длъжен сте да се явите.

Какво ще ми кажат преди разпита?

Преди разпита ще Ви кажат в какво сте обвинен и какви закони може да са нарушени. Ще Ви кажат също, че имате право да запазите мълчание, че можете да се консултирате с адвокат преди да Ви разпитат и че можете да поискате да бъдат взети предвид доказателства във Ваша полза.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако немският Ви не е достатъчно добър, ще Ви бъде осигурен преводач. Това няма да Ви струва нищо. Преводачът ще присъства по време на целия разпит и ще превежда въпросите, Вашите отговори и писмения протокол от разпита.

Мога ли да си наема адвокат?

В качеството Ви на заподозрян можете да говорите с Връзката отваря нов прозорецадвокат сам или в присъствието на преводач. Ако Ви разпитва прокурор или съдия, можете да поискате адвокатът да присъства, но не и когато Ви разпитва полицията.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да дам сведения?

Преди края на разследването полицията или прокурорът трябва да Ви разпита, освен в случай на прекратяване на производството. Ако случаят е ясен, можете да бъдете разпитан писмено.

Когато Ви разпитват, дори и писмено, трябва да дадете личните си данни. Те включват Вашето име, презиме и фамилия, името, дадено Ви при раждането ви, място и дата на раждане, семейно положение, Вашето занятие, Вашият адрес и националност.

Все пак не сте длъжен да отговаряте на обвинението нито да давате информация във връзка със случая. Какво и колко ще кажете решавате вие, въпреки че може да предпочетете първо да говорите с адвоката си.

Какво ще стане, ако кажа нещо в моя вреда?

Всичко, което кажете по време на разпит, ще бъде отразено в протокол. Ако кажете нещо, което е във Ваша вреда, съдът, който ще гледа делото Ви след като Ви бъде повдигнато обвинение, ще научи за него. Дори в случай, че на по-късен етап решите да запазите мълчание или оттеглите казаното от Вас, съдът може по свое усмотрение да вземе предвид казаното от Вас на по-ранен етап.

Ще ме информират ли за състоянието на разследването, когато ме разпитват?

Прокурорът решава дали да Ви информира за състоянието на разследването. Все пак прокурорът не може да Ви предоставя информация, въвеждаща в заблуждение.

Какви методи не могат да бъдат използвани?

По време на разпита Ви не могат да се отнасят с Вас лошо или да Ви тормозят физически по друг начин. Никой няма право да Ви заплашва или да Ви обещава нещо, което не е разрешено от закона. Нищо, което кажете при такива условия, не може да бъде взето под внимание дори с Ваше съгласие.

Допълнителна информация

Правилата за разпит на заподозрени са установени в членове 136, 136a и 163a от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс.

Процедура на установяване на самоличността/обиск/вземане на кръвни проби и др. (2)

Подробности относно това как да оспорите такива мерки можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво включва процедурата по установяване на самоличността? Кога ще бъде извършена?

Целта на процедурата по установяване на самоличността (Erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung) е да бъдат взети личните Ви данни, за да може да се установи вината или невинността ви в предстоящото наказателно производство. Може да Ви фотографират, да Ви вземат пръстови отпечатъци или отпечатъци от дланите, могат да запишат всички Ваши особени белези като например татуировки.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде разпоредена от съда, от прокурора или от полицията. В общи линии тя се извършва от полицията.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде извършена принудително, което означава, че полицията може да Ви задържи и да изпъне Вашите ръце и пръсти, за да Ви вземе например пръстови отпечатъци.

Може ли да бъде извършена процедура по установяване на самоличността, ако не е необходима за дадената цел (например ако е очевидно, че извършителят съм аз)?

Процедури по установяване на самоличността могат да се извършват и за целите на бъдещо наказателно производство, например не за целите на конкретното дело, което предстои да бъде заведено, а с цел да бъдат запазени данните за Вас за евентуални бъдещи случаи, които биха могли да възникнат на по-късен етап. В тази връзка трябва да е налице основание да се смята, че в бъдеще вие бихте могли да бъдете обект на други наказателни производства.

Разрешени ли са обиски?

Телесен обиск може да бъде разпореден с цел да се установят факти, които са съществени за наказателното производство.

При обикновен телесен обиск, извършван от полицията, тялото Ви ще бъде претърсено, за да се установи дали има нещо скрито в естествените отвори на тялото ви. Ако в този обиск има нещо, което би могло да Ви смути, той ще бъде извършен от лице от същия пол или от лекар. Преди обиска трябва да Ви информират, че можете да поискате да присъства лице, на което имате доверие и, ако имате законна причина за това, имате право да изберете лице от същия пол, което да извърши обиска. Задължен сте да понесете обиска, но никой не може да Ви принуди да участвате активно в него.

Могат ли да ми бъдат взети проби от моята кръв, други телесни течности или моята ДНК (напр. косъм, слюнка)?

Кръв и други телесни материали могат да се вземат например за да се извърши проверка за наличие на алкохол в кръвта Ви или за да се сравни Вашата ДНК със следите от ДНК, намерени на местопрестъплението. Такива проби могат да се вземат от лекар, а не от полицията. Когато пробите повече не са необходими за наказателното производство, те трябва да бъдат унищожени. Все пак, моделът на Вашата ДНК може да бъде съхранен в досие, ако има основание да се смята, че в бъдеще срещу Вас ще бъде заведено производство за тежко престъпление.

Ако не се съгласите на телесен обиск или ДНК тест, съдът ще трябва да разпореди извършването им. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, разпореждането може да бъде издадено от прокурора или полицията. Може да бъде използвана сила.

Допълнителна информация

Процедурите по установяване на самоличността са предмет на чл. 81б от Наказателно-процесуалния кодекс, телесният обиск и вземането на кръвни проби са предмет на чл. 81a и 81г, а ДНК тестовете са предмет на чл. 81д, 81е и 81ж.

Претърсване, изземване, подслушване на телефона (3)

Подробности за това как да оспорите такива мерки можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебното ми място, колата ми и др.?

Ако сте заподозрян в престъпление, прокурорът или полицията могат да извършат претърсване на дома Ви и други помещения, включително автомобила ви, ако очакват да намерят доказателства там или ако трябва да Ви арестуват.

По принцип претърсването трябва да бъде разпоредено от съда. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията.

Имате право да присъствате по време на претърсването. Вашият адвокат също може да присъства. Ако съдия или прокурор не са на разположение, за да присъстват на претърсването, по възможност следва да бъдат извикани двама служители от местните власти. Но вие можете да минете и без тяхното присъствие. След като претърсването приключи, по Ваше искане трябва да Ви предоставят документ, в който са посочени основанията за претърсването и правонарушението, в което сте обвинен.

Може ли имуществото ми да бъде конфискувано?

Разследващите власти могат да изземат Ваши вещи, ако те представляват важни доказателства. Ако не ги предоставите доброволно, те могат да бъдат иззети. За изземването на имущество се изисква съдебна заповед. Ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията. Можете да оспорите заповедта в съда по всяко време, дори след извършване на претърсването.

Ако по време на претърсването са били иззети или конфискувани някакви вещи, имате право да Ви бъде предоставен опис при поискване.

Може ли да ми бъде отнето свидетелството за правоуправление?

Съдът може временно да отнеме свидетелството Ви за правоуправление, ако с основание може да се приеме, че съдът ще го отнеме при последващо решение във връзка с пътно нарушение. Това обикновено се отнася до случаи, в които сте извършили пътно нарушение, което е показало, че не сте годен да управлявате превозно средство. Временното отнемане на свидетелството Ви за правоуправление се явява потвърждение от съда на всяка предишна конфискация на свидетелството. Полицията или прокурорът може да конфискува свидетелството Ви за правоуправление, когато забавянето би било опасно, а са налице неотложни основания за отнемане на правото Ви да шофирате.

Разрешено ли е подслушване на телефона?

Всички съобщения (например по телефона) и разговори, които водите в дома си, могат да бъдат следени и записвани при строго определени юридически условия; все пак трябва да сте заподозрян в извършването на тежко или много тежко престъпление. И за двете мерки се изисква съдебна заповед. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, такива мерки могат да бъдат разпоредени също от прокурора. Впоследствие трябва да Ви информират за мерките.

Допълнителна информация

Претърсването и изземването са предмет на член 102 и сл. и член 94 и сл. от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс, временното отнемане на свидетелство за правоуправление (конфискация на свидетелство за правоуправление) е предмет на чл. 111a, а подслушването на телефона е предмет на чл. 100a и сл.

Арест (4)

Прокурорът или полицията могат да Ви арестуват временно, ако Ви спрат на местопрестъплението или Ви преследват от местопрестъплението и имат подозрения, че се опитвате да избягате. Прокурорът или полицията могат също да Ви арестуват временно, ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, при условие че са изпълнени изискванията за издаване на заповед за арест. Това става в случаите, когато са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян в извършването на престъпление, както и конкретни основания за арест. Към момента на арестуването Ви вече може да има издадена заповед или да предстои издаването й от съдия по искане на прокурора.

Арест може да бъде разпореден, ако се налага да бъдат извършени принудително конкретни разследващи мерки като разпит или Връзката отваря нов прозорецобиск.

Ще ми кажат ли защо съм арестуван?

При всички случаи ще Ви информират за основанията за ареста ви. Ако има издадена заповед, копие от нея трябва да Ви бъде предоставена при ареста ви.

Колко дълго могат да ме задържат?

Ако сте задържан на основание на вече издадена заповед за арест или предстоящо подаване на искане за издаването ѝ, срокът на задържането Ви е в следните граници.

Ако сте арестуван, за да могат да бъдат принудително извършени разследващи мерки, те трябва да бъдат изпълнени незабавно и след приключването им трябва да бъдете освободен. Необходимото време зависи от обстоятелствата. В такива случаи не можете при никакви обстоятелства да бъдете задържан след изтичане на следващия ден след ареста ви.

Ако сте арестуван и в последствие се окаже, че вече имате условно наказание, което все още не сте изтърпели, след ареста Ви може да бъдете задържан под стража като наказателна мярка.

Мога ли да се свържа с някого?

Когато Ви арестуват, имате право по всяко време да поискате консултация с избран от Вас адвокат. Можете да информирате член на семейството или някой, на когото имате доверие, ако това не излага на риск целта на разследването. Можете също да поискате да бъде информирано Вашето консулство.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Имате право също да бъдете прегледан от избран от Вас лекар.

Какво представлява европейската заповед за арест и как мога да я оспоря?

Целта на европейската заповед за арест е да разпореди арестуването и предаването на лице, издирвано в ЕС с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Ако за Вас има издадена европейска заповед за арест, могат да Ви арестуват във всяка държава-членка и да Ви предадат на държавата-членка, издала заповедта.

Ако сте задържан в Германия на основание на европейска заповед за арест, първо ще бъдете разпитан в най-близкия местен съд (Amtsgericht), за да бъде установена самоличността Ви и да бъдат взети личните Ви данни, както и за бъдат изслушани евентуалните Ви възражения срещу екстрадирането ви. Решението по направените възражения ще бъде взето от регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht).

Имате право на процесуално представителство по време на всеки един етап от процедурата.

Ако се съгласите на екстрадиране, ще бъдете екстрадиран незабавно („опростена процедура за екстрадиране”). Ще Ви информират, че имате право да отхвърлите „специалното правило”. Ако направите това, можете да бъдете изправен пред съда в страната, издала заповедта, и по друго висящо производство, което не е предмет на заповедта. Съгласието Ви за опростена процедура за екстрадиране или отказа Ви от специалното правило са неотменими.

Ако не се съгласите, регионалният съд от по-висша инстанция ще се произнесе по валидността на екстрадирането в срок от 60 дни. Решението на съда не може да бъде обжалвано.

За допълнителна информация вижте Връзката отваря нов прозорецтук и Връзката отваря нов прозорецтук.

Мярка за неотклонение задържане под стража (5)

Кога трябва да ме информират за заповедта за арест?

Ако сте задържан на основание на заповед за арест, тя трябва да Ви бъде връчена при ареста ви. Ако сте арестуван временно, трябва да се явите пред съд не по-късно от деня след ареста. Ако тогава съдът издаде заповед за арест, ще бъдете информиран съответно. Ако съдът не издаде заповед за арест, ще бъдете освободен.

Кога мога да бъда задържан под стража преди процеса?

Можете да бъдете задържан под стража, ако са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян и когато е налице едно от основанията за арест. Тези основания включват много тежко престъпление, опит за бягство и укриване, опасност от рецидив или опасност от възпрепятстване от Ваша страна на разследването на престъплението, например чрез унищожаване на доказателства или оказване на влияние на свидетели. Ще се счита, че има вероятност да избягате и да се укриете, ако нямате постоянен адрес, постоянна работа и нямате близки социални контакти.

Какво мога да направя, за да оспоря заповед за мярка за неотклонение задържане под стража?

Можете да оспорите заповедта за мярка за неотклонение задържане под стража пред съда от по-висша инстанция. Можете също да поискате преразглеждане на заповедта от съда, който я е издал. Но ако поискате преразглеждане от същия съд, не можете да оспорите заповедта пред съд от по-висша инстанция.

Колко дълго мога да бъда задържан под стража като мярка за неотклонение?

До края на наказателното производство. Можете да бъдете освободен по-рано при оттегляне на заповедта за арест или прекратяване на ареста ви. Прекратяването на ареста Ви може да бъде условно: например обвързано с внасянето на парична сума като гаранция или изискване за редовното Ви явяване на отчет в полицията.

Можете да бъдете задържани под стража като мярка за неотклонение за повече от шест месеца само при определени обстоятелства (напр. при особено трудно или необичайно широкомащабно разследване или по други важни причини), които трябва да бъдат разгледани от прокурора или съда, дори ако се наложи да се самосезират.

Какво ще ми кажат при ареста ми?

Когато Ви арестуват, ще трябва да Ви кажат на език, който разбирате, че

 • Ще бъдете изправен пред съда незабавно или не по-късно от един ден след ареста ви;
 • Имате право да изразите Вашето виждане за обвинението или да запазите мълчание;
 • Имате право да поискате разглеждането на доказателства във Ваша полза, а в противен случай да запазите мълчание;
 • Можете да се консултирате по всяко време с избран от Вас адвокат, дори преди да бъдете разпитан официално;
 • Имате право да поискате преглед от избран от Вас лекар; и
 • Можете да съобщите на роднина или на лице, на което имате доверие, при условие, че това не излага на риск целта на разследването.

Трябва да Ви информират, че можете да поискате безплатен преводач и че можете да информирате Вашето консулство, което има право да кореспондира с Вас. При официалния Ви разпит трябва да Ви съобщят всички инкриминиращи обстоятелства. Трябва да Ви позволят да оборите основанията за заподозирането Ви и за Вашия арест и да насочите вниманието към всички обстоятелства, които са във Ваша полза. В заключение, трябва да Ви информират за правото Ви да оспорите Вашия арест в същия съд или в съд от по-висша инстанция.

Мога ли да приемам посетители, да получавам поща, да нося собствените си дрехи и др., когато съм задържан под стража?

Като цяло имате право да получавате поща, когато Ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Все пак могат да Ви бъдат наложени някои ограничения. Например, да искате разрешение, за да бъдете посетен и за да използвате телекомуникационни средства. Възможно е да бъде определено изискване за наблюдение на всички Ваши телекомуникационни връзки и цялата поща или пакети, които получавате, както и задължение да искате разрешение за получаването на неща по време на посещенията. Можете да оспорите всяко едно от тези ограничения. От друга страна като цяло няма никакви ограничения по отношение на устното или писменото Ви общуване с Вашия адвокат на защитата. Възможно е да има различия между отделните провинции ( Land ) по отношение на тези правила за мярката за неотклонение задържане под стража.

Обвинението (6)

Ако при разследването бъдат установени достатъчно основания, за да бъдете обвинен, прокурорът ще изготви обвинителен акт с изложение на обвинението (Anklage) или ще поиска Връзката отваря нов прозорецопределение за налагане на наказание (Strafbefehl) от съответния съд. В противен случай прокурорът ще прекрати производството. В обвинителния акт прокурорът обобщава обвиненията срещу Вас, законите, които сте нарушили и наличните доказателства.

Какво ще означава, ако съдът ми изпрати обвинителен акт?

На междинния етап съдът трябва да прецени дали делото трябва да стигне до основния етап на производството, т.е. до процес. Той първо ще Ви връчи копие от обвинителния акт и ще поиска от Вас да декларирате в определен срок дали има други доказателства във Ваша полза, които трябва да бъдат разгледани, както и дали имате възражение срещу откриването на основния етап от производството.

При съкратеното производство обвинението се третира по различен начин. Вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво мога да направя, ако не разбирам обвинението, защото не говоря немски?

Ако сте обвинен на език, който не разбирате, можете да поискате обвинението да бъде преведено безплатно и да Ви бъде връчено отново.

Какво мога да направя, ако смятам, че обвиненията са неверни?

Съдът ще Ви предостави срок, в който да заявите основанията, които според Вас правят обвинението невярно. Можете също да представите за разглеждане доказателства, които смятате, че ще бъдат във Ваша полза.

Може ли съдът да отхвърли обвинението?

Ако съдът смята, че вероятно няма да бъдете осъден въз основа на обвинителния акт, например ако според него няма достатъчно доказателство, той няма да допусне делото до процес. Прокурорът може незабавно да обжалва това решение.

Може ли обвинението да бъде променено преди етапа на процеса?

Прокурорът може да оттегли или да промени обвинението по всяко време преди съдът да допусне делото до процес. Така или иначе, прокурорът може да представи нови доказателства във всеки един момент по време на наказателното производство.

Мога ли да бъда обвинен за престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Наличието на обвинение в друга държава-членка не изключва възможността да бъдете обвинен в Германия. Но ако вече сте били осъден за същото правонарушение, няма отново да бъдете дадени под съд.

Ще бъда ли информиран за свидетелите и доказателствата срещу мен?

В обвинителния акт прокурорът ще изброи доказателствата в подкрепа на обвинението. Вашият адвокат на защитата ще може да разгледа досието не по-късно от края на разследването и преди повдигането на обвинение срещу Вас. Вие самият имате право на информация от досието и на копия от отделните документи.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права в съда

Прокурорът ще внесе обвинителния акт в съда, който в междинно производство ще вземе решение дали да премине към основния етап на производството, т.е. към процес.

Ако съдът допусне обвинителния акт до съдебен процес, основното производство започва със съдебно заседание. Съдебните заседания могат да се проведат в един ден или в няколко дни. Обвинителният акт може да бъде разгледан и в рамките на Връзката отваря нов прозорецсъкратено производство, което се подчинява на отделни правила.

Как ще продължи процесът?

Преди всичко, съдът ще отбележи кой присъства: прокурорът, вие и вашият адвокат (ако имате такъв) и свидетелите. След това свидетелите ще бъдат помолени да изчакат извън съдебната зала.

Ще ви помолят да съобщите личните си данни. Трябва да посочите вашето име, адрес, място на раждане, семейно положение и занятие. Не е необходимо да посочвате какви са доходите ви.

След това ще бъде прочетено обвинението.

Ще имате възможност да изложите своята гледна точка относно повдигнатите обвинения. Не сте длъжни да казвате нищо — можете да запазите мълчание. Съдът не може да прави никакви заключения срещу вас въз основа на мълчанието ви. След това ще бъдат представени доказателствата, т.е. ще бъдат разпитани свидетелите, ще бъдат изслушани вещите лица и/или ще бъдат прочетени документи.

След това прокурорът и вашият адвокат (ако имате такъв) ще изразят становищата си по доказателствата и ще предложат да бъдете осъден или оправдан.

Ще имате право на последна дума.

След това съдът ще постанови решението си и ще посочи основанията, на които е взето.

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе на мястото, където прокурорът е повдигнал обвинението; има специфични правила, отнасящи се до този аспект. Много често процесът се води в съда, който има компетентност в района, където е извършено закононарушението.

Дали производството ще се води в местния съд (Amtsgericht), регионалния съд (Landgericht) или регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandesgericht) зависи от вероятното наказание за закононарушението. Ако може да се очаква глоба или лишаване от свобода за не повече от две години, делото ще бъде гледано от един съдия в местния съд. Ако се очаква наказание лишаване от свобода от две до четири години, делото ще се гледа от местния съд в състав от трима съдии – един професионален и двама непрофесионални съдии (Schöffen). Ако се очаква наказание лишаване от свобода над четири години, делото ще се гледа от регионалния съд в състав от двама или трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии. Въпроси, свързани с националната сигурност, се разглеждат от регионалния съд от по-висша инстанция в състав от трима професионални съдии.

Ще бъде ли публичен съдебният процес?

Процесът е публичен. Обществеността се отстранява само при извънредни обстоятелства, например, за да се защитят свидетели.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на процеса?

Могат да бъдат правени малки промени в обвиненията по указание на съда. По време на процеса могат да бъдат повдигани допълнителни обвинения, но те ще бъдат разгледани, само ако вие и съдът сте съгласни.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по някои или по всички от обвиненията по време на процеса?

Признанието няма да доведе до прекратяване на производството. Все пак съдът може да вземе решение да не разглежда някои от доказателствата, ако счете признанието ви за надеждно, например защото е подкрепено с вече разгледани доказателства. Ако се признаете за виновен по някое от обвиненията, съдът може да намали присъдата. В някои случаи признанието ви може да бъде включено в Връзката отваря нов прозорецспоразумение между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда. Споразумението между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда се отнася до наказанието, а не до признаването за виновен или за невинен.

Какви са моите права по време на процеса?

Ще трябва да присъствате на процеса. Ако не се освободен от това задължение и въпреки това не се явите, процесът ще бъде отложен и може да бъде издадена заповед за ареста ви. Производството за постановяване на Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление е изключение от това правило.

Ако не говорите добре езика на съда, съдът ще ви осигури преводач, който да ви преведе всички важни предприети стъпки и направените изявления по време на процеса.

Можете да наемете адвокат, който да ви защитава. В някои случаи трябва да имате адвокат и ако не наемете такъв, съдът ще определи Връзката отваря нов прозорецслужебно назначен защитник.

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

При представяне на доказателства срещу вас, можете да изразите мнението си по тях. Можете да оспорите представянето и използването на всяко доказателство, за което смятате, че е незаконосъобразно.

Можете също да подадете заявление за представяне на допълнителни доказателства. Можете и сам да съберете доказателства, но няма да имате същите правомощия като полицията. Не можете например, да подслушвате телефонни разговори и да представяте записите като доказателство.

Можете да поискате от свидетели да се явят и да кажат каквото знаят и можете да ги призовете пред съда. Не забравяйте обаче, че свидетелите са задължени да кажат истината пред съда.

Свидетелите се разпитват първо от съдията или съдиите и след това от прокурора. Вие и вашият адвокат можете да ги разпитате след това.

По правило ще бъде прочетено извлечение за вас от Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост. Ако вече сте бил осъждан за престъпление, сходно с разглежданото в настоящото производство, може да бъде прочетена и предишната присъда. Регистърът за съдимост не съдържа информация за предишни присъди в други държави-членки. Все пак, ако съдът научи по друг начин за предишни присъди, той може да ги вземе предвид.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът завършва с произнасянето на решение/присъда или производството може да бъде Връзката отваря нов прозорецпрекратено.

В мнозинството от случаите процесът завършва с присъда. В зависимост от доказателствата, съдът може да ви намери за виновен или да ви оправдае. С присъдата може да бъде наложена глоба или наказание лишаване от свобода. При определени обстоятелства, предвидени от закона, съдът може да разпореди мерки като настаняване в психиатрична клиника или център за рехабилитация на лица зависими от наркотици или задържане като превантивна мярка. Отнемането на свидетелството ви за правоуправление е друга възможна мярка от този род. Като допълнително наказание може да бъде наложена забрана за шофиране.

Връзката отваря нов прозорецГлобата е наказание в размер на определен брой дневни квоти (Tagessätze, например 50 дневни квоти по 15 евро). Дневната квота е винаги в размер на една тридесета от месечния доход на осъдения. Можете също да работите, за да изплатите глобата. Ако не платите наложената ви глоба и не я отработите, ще бъдете лишен от свобода по един ден за всяка дневна квота. Ако глобата е в размер на не повече от 180 дневни квоти, тя може да бъде условна. Това означава, че ще ви бъде отправено предупреждение и ще трябва да платите глобата, само ако след осъждането ви извършите ново нарушение или не спазите по друг начин разпорежданията на съда.

Лишаването от свобода до две години също може да бъде условно. Ако не изпълните наложените условия, наказанието може да бъде приведено в изпълнение.

Към присъдата могат да бъдат добавени други мерки или допълнителни наказания.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

В мнозинството от случаите жертвата е важен свидетел и ще бъде изслушана в това си качество.

Жертвите на определени видове престъпления могат също да участват активно в процеса, ако имат право да присъединят своя граждански иск към публичния наказателен процес. Тогава те могат сами да задават въпроси или да поискат разглеждането на доказателства, като могат да бъдат представлявани от адвокат, който ще извърши тези действия от тяхно име. В края на процеса жертвата или нейният адвокат може да направи заключително изявление с искане за определена присъда.

Допълнителна информация

Основните видове производства са предмет на германския Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс и Връзката отваря нов прозорецЗакона за организация на съдилищата.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 – Моите права след съдебния процес

Ако съдът ви осъди, можете да обжалвате присъдата. Ако бъдете оправдан, нямате никакво право да обжалвате, дори ако не сте съгласен с основанията за оправдаването ви. Съдът трябва да ви информира за възможностите за обжалване, с които разполагате.

Има два вида обжалване на присъдите на районен съд (Amtsgericht): пълно въззивно обжалване (Berufung) — на основания, свързани с установяването и тълкуването на фактите или с неправилно тълкуване и прилагане на закона, и молба за преразглеждане (Revision), която може да се основава единствено на неправилно тълкуване и прилагане на закона. Присъдите на окръжните съдилища (Landgericht) могат да се обжалват само по втория начин.

Мога ли да обжалвам присъдата?

Веднага щом присъдата бъде постановена, вие или вашият адвокат можете да заявите за протокола, че имате намерение да обжалвате. Можете да обжалвате и в срок до една седмица след постановяване на присъдата. Можете да обжалвате писмено или чрез официално изявление в канцеларията на съда, с което заявявате, че обжалвате. Имате право да обжалвате, дори ако присъдата се предхожда от споразумение за признаване на вина срещу по-лека присъда.

Можете да обжалвате самата осъдителна присъда или размера на наказанието.

Ако подадете пълна въззивна жалба, не сте длъжен да посочите основанията за нея.

Ако подадете молба за преразглеждане, трябва да представите изложение на основанията за жалбата в срок от един месец считано от датата, на която сте бил информиран за мотивите на присъдата. За тази цел ще ви е необходим адвокат, защото нямате право да подавате такова изложение на основанията за жалбата без професионална помощ.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате присъдата, за момента тя няма да влезе в сила. Това означава, че за момента не трябва да плащате глобата или да изтърпявате наложеното ви наказание. Все пак, ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, няма да бъдете освободен. Можете да бъдете освободен, само ако съдът оттегли или спре временно изпълнението на заповедта за задържане под стража, издадена в рамките на досъдебното производство.

Няма определени срокове, в които трябва да бъде взето решение по вашата жалба. Общоприетото изискване обаче е наказателните производства да се приключват във възможно най-кратък срок.

При подаване на пълна въззивна жалба се провежда нов процес по същество пред окръжния съд. Съдът сам решава кои доказателства ще приеме за съществени. Той може да разгледа същите доказателства, които е разгледал и първоинстанционният съд, но може да разгледа и други доказателства. Вие самият също можете да подадете молба за разглеждане на нови доказателства.

При подаване на молба за преразглеждане не се представят нови доказателства. Съдът разглежда само дали са допуснати грешки при прилагане на правото в предишното решение и в производството, въз основа на което последното е постановено.

Какво се случва при разглеждането на жалбата?

При подаване на пълна въззивна жалба пред окръжния съд разглеждането ѝ следва същия ред като това в районния съд. Съдът постановява нова присъда. Процедурата е различна, само ако сте ограничили жалбата си до размера на наказанието. В такъв случай съдът ще разгледа само доказателствата, имащи отношение към размера на наказанието, например относно мотивите ви и обстоятелства, касаещи личното ви положение.

При подаване на молба за преразглеждане, решението може да бъде издадено без устно производство.

Какво ще се случи, ако жалбата бъде уважена/отхвърлена?

Ако сте подали пълна въззивна жалба и тя бъде уважена, ще бъдете оправдан или наказанието ви ще бъде намалено. Ако не ви оправдаят, можете да подадете молба за преразглеждане на решението по първата жалба.

Ако сте подал молба за преразглеждане на първата присъда и тя бъде уважена, съществуват две възможности. При определени обстоятелства, съдът, който извършва преразглеждането може сам да постанови решение по същество и може например да ви оправдае. Но в някои случаи съдът трябва да отмени предишната присъда и да върне делото в съда от по-нисша инстанция.

Решение, което е било отменено, не се вписва в регистъра за съдимост.

Решението е окончателно, ако в установения срок няма подадена жалба от някоя от страните, т.е. от вас, прокурора или друга страна, на която е било разрешено да присъедини гражданския си иск към публичното наказателно производство.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Като гражданин на ЕС можете да бъдете експулсиран и депортиран от Германия само при строго определени обстоятелства. Подробностите са посочени в Закона за свободното движение на граждани на ЕС. Ако се опасявате, че може да ви депортират, можете да се консултирате с адвокат.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

По принцип не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Но дали осъждането действително се отнася до същото престъпление е въпрос, който може да изисква да се направи много тънко разграничение от правна гледна точка.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

6 – Пътни нарушения

Как се третират дребните пътни нарушения?

Дребните пътни нарушения, като превишена скорост, се преследват по административен ред. Те не се считат за углавни престъпления (Straftaten), а само за наказуеми простъпки (Ordnungswidrigkeiten). За разлика от тях тежките пътни нарушения, особено такива, които водят до излагане на опасност или нараняване на участниците в движението, обикновено се считат за углавни престъпления.

Дребните пътни нарушения се разследват от административните власти. По време на производството можете да представите вашата гледна точка в писмена форма. За съвсем дребно нарушение (например неправилно паркиране) ще ви бъде дадено предупреждение чрез съставяне на акт и ще ви бъде предоставена възможност да платите предупредителна глоба (Verwarnungsgeld) в размер до 35 евро. Ако платите, с това въпросът е приключен; ако не платите и административните власти считат, че сте виновен, те могат да издадат заповед за налагане на глоба (Bußgeldbescheid), съгласно която трябва да платите глоба (Bußgeld). Тази заповед може да предвижда и налагане на забрана за шофиране. Размерът на глобите и срокът на забраната за шофиране са посочени в Връзката отваря нов прозорецкаталог на наказанията .

Можете да подадете възражение (Einspruch) срещу заповедта за налагане на глоба. Прокурорът ще внесе делото в съда. По принцип след това трябва да има процес, като процедурата е аналогична на посочената в Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 4. Но ако съдът не намери за необходимо провеждането на пълен процес, и ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да реши въпроса с издаване на съдебно определение (Beschluss). Можете да обжалвате решение или определение, издадени в резултат на такова производство, като подадете жалба на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона (Rechtsbeschwerde) в регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht). Но тази форма на обжалване е приложима само при определени обстоятелства, например ако ви е наложена глоба над 250 евро или ако казусът би допринесъл за изясняване на закона.

Преследват ли се за такива нарушения граждани на други държави-членки. Ако да, каква е процедурата?

Гражданите на други държави-членки също се преследват за такива нарушения. Ако извършите нарушение при шофиране, могат да ви наложат на място предупредителна глоба или гаранционно плащане. Всяко такова гаранционно плащане ще бъде приспаднато от глобата, определена при приключването на производството. Ако не бъдете спрени при извършването на нарушението, можете да бъдете наказателно преследван, ако вашата държава обменя данни за идентификация на превозни средства с Германия. Германия очаква да се присъедини към европейската система за принудително изпълнение на глоби през есента на 2010 г. От този момент глоби, наложени в Германия, ще подлежат на принудително изпълнение във вашата страна.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Дребните пътни нарушения не се регистрират във Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията, а в отделен Връзката отваря нов прозорецЦентрален регистър на извършителите на пътни нарушения. Той съдържа данни за лицата, извършили пътни нарушения в Германия, независимо дали свидетелството им за правоуправление е издадено в Германия или в чужбина. Нарушенията се регистрират, когато наложената глоба е в размер на 40 евро или повече. В зависимост от тежестта на нарушението се вписват и определен брой наказателни Връзката отваря нов прозорецточки. На шофьорите в Германия се отнема свидетелството за правоуправление при 18 или повече точки, докато шофьорите, които не са граждани на Германия, губят право да шофират в страната.

Допълнителна информация

Пътните нарушения и съответните процедури са предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за движение по пътищата (Връзката отваря нов прозорецStraßenverkehrsgesetz), Връзката отваря нов прозорецЗакона за пътищата (Връзката отваря нов прозорецStraßenverkehrsordnung) и Закона за наказуемите простъпки (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten).

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Естония

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни правонарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

 • Възбуждане на наказателния процес
 • Досъдебно производство или разследване
 • Достъп до съдебното досие и подаване на молби за довеждане пред съдия
 • Повдигане на обвинение за престъплението
 • Досъдебно производство в съда
 • Съдебно заседание
 • Решение
 • Въззивно и касационно обжалване (в съдилища от втора и трета инстанция)
 • Изпълнение на решението

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 — Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 — Моите права по време на разследването на престъплението

 • Започване на наказателното производство
 • Задържане и арест
 • Разпитване и събиране на доказателства
 • Достъп до съдебното досие, подаване на молби за довеждане пред съдия и представяне на обвинението
 • Допълнителна информация за чуждестранни гражданиВръзката отваря нов прозорец

Връзката отваря нов прозорец3 — Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 — Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 — Пътни правонарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПреглед на наказателното производство в Естония на английски език

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

1 - Права на обвиняемите в наказателното производство

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Трябва ли да имам адвокат?

Трябва да имате адвокат по време на досъдебното производство, считано от момента, в който получите възможност да прегледате съдебното досие (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2). Преди този етап трябва да имате адвокат в следните случаи:

 • ако сте бил непълнолетен към момента на извършване на престъплението;
 • ако не можете да се защитите сам поради физическо или умствено увреждане или ако защитата е усложнена от такова увреждане;
 • ако сте заподозрян за престъпление, което води до доживотна присъда за лишаване от свобода;
 • ако Вашето дело е в разрез с делото на друго лице, което има защитник;
 • ако сте задържан от поне шест месеца;
 • ако делото се гледа по бърза процедура.

Трябва да имате адвокат по време на процеса. Участието на адвоката в процеса е задължително, освен ако обвиняемият не иска адвокат, съдът счита, че обвиняемият е способен да защитава сам интересите си и обвиняемият иска да избегне назначаването на адвокат.

Намиране на адвокат

Имате право да изберете свой адвокат, който да се съгласи да Ви представлява въз основа на договор. Имената и данните за контакт на адвокати са достъпни на уебстраницата на Връзката отваря нов прозорецадвокатската колегия на Естония.

Ако нямате сключен договор с адвокат или Вашият адвокат не може да Ви представлява, имате право да поискате да Ви бъде определен адвокат. В такъв случай адвокатската колегия на Естония определя адвокат, който да Ви представлява.

Вашето право да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония не зависи от Вашето финансово положение. Не сте длъжен да разкривате подробности относно финансовото си положение, когато кандидатствате за адвокат.

Ако желаете да Ви бъде определен адвокат от адвокатската колегия на Естония, трябва да подадете искане до разследващия орган, прокуратурата или съда.

Участието на адвоката е задължително в определени производства. Ако не сте си избрали адвокат при такова производство, разследващият орган, прокуратурата или съдът ще Ви определят такъв. Няма нужда да кандидатствате за адвокат.

Заплащане за адвокат

Трябва да заплатите на адвоката, който сте избрали. Хонорарът на адвоката и условията на плащане са включени в договора с клиента.

Ако не желаете да си наемете адвокат, имате право да Ви бъде осигурен адвокат от държавата. Адвокатът, който се определя от адвокатската колегия на Естония, получава заплащане от държавата. Не е нужно да плащате на адвоката. Ако съдът Ви признае за виновен, ще бъдете задължен да възстановите разходите на държавата за хонорара на адвоката.

Мога ли да сменя своя адвокат?

Имате право да смените адвоката, който сте избрали. Ако Ви е бил определен адвокат, имате право да смените адвоката, ако първоначалният и новият адвокат са съгласни. Ако определеният Ви адвокат е некомпетентен или небрежен, имате право да внесете молба до съда за смяна на този адвокат и определяне на нов адвокат от адвокатската колегия на Естония.

Връзки по темата:

Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Естония

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

2 — Моите права по време на разследване на престъплението и преди делото да бъде разгледано от съда

Наказателният процес се състои от два етапа: досъдебно производство или разследване и самият процес. Наказателният процес може също така да бъде прекратен, без да стига до съда (например когато по време на разследването бъде установено, че не е било извършено престъпление). Може да бъдете признат за виновен само в съда.

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на наказателното разследване е да се установи дали престъплението е било извършено и какви са били обстоятелствата около престъплението. По време на разследването ще бъдат събрани доказателства за предполагаемото престъпление, ще бъдат установени обстоятелствата и ще бъде взето решение дали доказателствата са достатъчни, за да бъдете обвинен за престъплението.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Започване на наказателния процес

Началото на наказателния процес се дава от разследващия орган (полицията или друг държавен орган с правомощия да направи това) или от прокуратурата. Наказателното производство започва тогава, когато полицията или прокуратурата получат информация относно предполагаемото престъпление.

Задържане и арест

Ако разследващият орган има основателни причини да смята, че Вие сте извършили престъпление, може да бъдете задържан като заподозрян за срок до 48 часа. Ако бъдете задържан, трябва незабавно да бъдете разпитан от разследващия орган.

Ако по време на разследването стане ясно, че няма основание да бъдете задържан, трябва да бъдете освободен незабавно. Ако прокуратурата е убедена, че трябва да бъдете задържан за по-дълго време, така че да не се укриете или да извършите нови престъпления, тя трябва да поиска заповед за Вашия арест от съда.

Ако това се случи, ще бъдете изправен пред съдията в срок от 48 часа от момента на Вашето задържане. Съдията решава дали арестът е подходяща мярка. Ако съдията счете, че няма основание за Вашия арест, ще бъдете освободен незабавно.

Разпит и събиране на доказателства

Целта на разследването е да се съберат доказателства, които потвърждават обстоятелствата около престъплението. За тази цел се разпитват заподозреният, жертвата и свидетелите, събират се доказателства, извършват се криминалистични анализи и се провеждат дейности за наблюдение. Всички предприети действия с цел събиране на доказателства трябва да бъдат документирани съгласно закона. За Вашето обвинение могат да се използват само доказателства, признати от закона и събрани по законен начин.

Получаване на достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението

Ще бъде създадено съдебно досие, което съдържа подробности от наказателното разследване и доказателствата. Когато приключи наказателното разследване, прокурорът дава копие от съдебното досие на адвоката. Вашият адвокат ще Ви каже за доказателствата, които са били събрани, и основанието за обвиненията срещу Вас.

Вие и Вашият адвокат имате право да подавате искания до прокуратурата (например за включване на допълнителни доказателства в досието, за прекратяване на наказателното производство и др.). Прокуратурата трябва да вземе решение по тези искания. Ако прокуратурата не удовлетвори дадено искане, можете да представите същото искане в съда по време на процеса.

Ако след като досието Ви бъде представено и е било взето решение по исканията, прокуратурата счете, че има достатъчно доказателства за започване на дело срещу Вас, тя ще изготви списък с обвинения.

Това е документ, който съдържа фактите и представя доказателствата, върху които се базира обвинението. Прокуратурата представя списъка с обвинения на адвоката и го изпраща на съда. Съдията ще даде начало на процеса въз основа на списъка с обвинения.

Моите права по време на разследването

Започване на наказателния процес (1)

Защо започва наказателният процес?

Наказателният процес започва, защото разследващият орган е получил информация, която предполага извършването на престъпление. Тази информация може да се основава на подадено оплакване от дадено лице или разкриването на факт, който подсказва, че е било извършено престъпление.

Целта на наказателния процес е да се установи дали е било извършено престъпление и, ако отговорът е да, дали доказателствата са достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение срещу заподозряното лице.

Кой извършва наказателното разследване?

Наказателното производство се ръководи от Връзката отваря нов прозорецпрокуратурата, а наказателното разследване се провежда от разследващия орган в съответствие с инструкциите на прокурора. Обикновено разследването се извършва от Връзката отваря нов прозорецполицията. Разследването може да бъде извършено и от Връзката отваря нов прозорецСлужбата за вътрешна сигурност, Връзката отваря нов прозорецСъвета „Данъчни и митнически въпроси“, Връзката отваря нов прозорецИнспектората по околна следа, Връзката отваря нов прозорецДирекция „Места за лишаване от свобода“ и Служба „Места за лишаване от свобода“ към Министерство на правосъдието, военна полиция и Връзката отваря нов прозорецСъвета по конкуренция.

Разследващите органи могат да извършат определени процедурни действия само с разрешението на прокуратурата или съда.

Как ще разбера, че наказателният процес е започнал?

Наказателният процес започва с първото процедурно действие. Ако сте заподозрян в извършването на престъпление, ще научите за започването на наказателния процес, когато бъдете задържан като заподозрян или когато разследващият орган Ви призове за разпит.

Защо мога да бъда заподозрян за извършването на престъпление?

Може да бъдете третиран като заподозрян, ако разследващият орган има достатъчно основания да смята, че сте извършил престъпление. Тези основания могат да бъдат базирани на различни причини, например:

 • били сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението или друга информация показва, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Какви са моите права като заподозрян?

Вашите основни права като заподозрян са както следва:

 • правото да Ви съобщят в какво сте заподозрян, да правите или да откажете да направите изявления във връзка с това подозрение;
 • правото да узнаете, че казаното от Вас може да бъде използвано срещу Вас;
 • правото на съдействие от устен преводач;
 • правото на съдействие от адвокат;
 • правото да се срещате с адвоката си насаме;
 • правото да бъдете разпитван в присъствието на Вашия адвокат;
 • правото да участвате в съдебното заседание, на което се разглежда искането за издаване на заповед за арестуването Ви;
 • правото да представяте доказателства;
 • правото да подавате искания и оплаквания;
 • право да проучвате протоколите от процесуалните действия и да правите бележки относно условията, протичането и резултатите от процесуалното действие и относно самия протокол, като бележките също се закрепват в протокол; право да давате съгласие за прилагането на процедура за решаване на делото със споразумение, да участвате в преговорите, които са част от процедурата за постигане на споразумение, да правите предложения за вида и размера на наказанието, което да бъде наложено, и да сключвате или да отказвате да сключите споразумение за решаване на делото.

Какви са моите задължения?

Вие сте длъжен:

 • да се явите, когато Ви бъде наредено от разследващия орган, прокуратурата или съда;
 • да участвате в процедурните действия и да се подчинявате на нарежданията на разследващия орган, прокуратурата и съда.

Какво ще ми бъде обяснено за процедурите, които се извършват?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва да Ви обясни Вашите права и задължения. От Вас ще бъде поискано да подпишете писмения протокол от разпита и по този начин потвърждавате, че Вашите права и задължения са Ви били разяснени.

След това ще Ви бъде казано в какво Ви подозират. Това означава, че ще получите кратко описание на действието, в чието извършване Ви подозират. Ще получите и подробности във връзка със закона, който определя това действие като престъпление. Нито разследващият орган, нито прокуратурата имат задължение да Ви дадат повече информация преди приключване на досъдебното производство.

Кога мога да говоря със своя адвокат?

Считано от момента, в който ставате заподозрян в наказателно производство, Вие имате право да се срещнете и да говорите със своя адвокат. Имате право да говорите със своя адвокат преди разследващият орган да започне Вашия разпит.

 

Задържане и арест (2)

При какви обстоятелства мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан като заподозрян, ако:

 • сте заловен по време на извършването на престъплението или непосредствено след това;
 • свидетел на престъплението или жертвата Ви идентифицират като лицето, което го е извършило;
 • доказателства за престъплението показват, че Вие сте лицето, което е извършило престъплението.

Освен това може да бъдете задържан, ако разследващият орган разполага с друга информация, която Ви идентифицира като заподозряно лице, и:

 • се опитате да избягате;
 • Вашата самоличност не е установена със сигурност;
 • разследващият орган смята, че може да продължите да извършвате престъпления, да се укриете или по друг начин да попречите на наказателния процес.

Може да бъдете задържан и арестуван с цел предаване или екстрадиция в друга държава (вижте Разпит и събиране на доказателства (3)).

Кой може да ме задържи?

Разследващият орган има право да Ви задържи. Ако бъдете заловен в момента на извършването на престъплението или непосредствено след това или ако направите опит да избягате, всяко лице може да Ви предаде на полицията за задържане.

Как ще науча защо съм задържан и какво ще се случи след това?

При задържането Ви служител на разследващия орган трябва да Ви уведоми за причината за задържането и да Ви разясни Вашите права и задължения. Служителят изготвя документ за задържането, в който се съдържа правното основание за Вашето задържане и обстоятелствата около престъплението, в което Ви подозират. Имате право да отправяте искания и да изисквате те да бъдат включени в документа за задържането.

Как ще разбера какво се случва, ако не говоря местния език?

Разследващият орган трябва да Ви уведоми незабавно на език и по начин, който разбирате, за причината за Вашето задържане и Вашите права. Разследващият орган трябва да Ви осигури устен преводач, ако имате нужда от такъв. Осигурява се единствено устен превод (не и писмен).

Мога ли да съобщя на близки хора за моето задържане?

Имате право да уведомите поне един близък по Ваш избор. Уведомяването се извършва чрез разследващия орган. Това означава, че имате право да поискате да бъде предадено известие на лице, избрано от Вас, и това се прави от разследващия орган.

Ако разследващият орган смята, че уведомяването на избраното от Вас лице за Вашето задържане може да попречи на наказателния процес, той може да откаже да го уведоми. Прокуратурата трябва да даде разрешение за такъв отказ.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

Може да бъдете задържан за максимум 48 часа. Ако съдът не издаде заповед за Вашия арест в срок от 48 часа от момента на задържането Ви, разследващият орган трябва да Ви освободи незабавно.

При какви обстоятелства мога да бъда арестуван?

Може да бъдете арестуван по искане на прокуратурата, ако има основателна причина да се смята, че може да се укриете или да извършите нови престъпления. Само съдия може да даде разрешение за ареста.

Как се взема решението за моя арест?

Разследващият орган Ви изправя пред съдия за издаване на заповед за Вашия арест. Прокурорът и, по Ваше желание, Вашият адвокат също са поканени да присъстват пред съдията. Съдията прочита досието по Вашия криминален случай и Ви разпитва, за да провери причините за Вашия арест. След като изслуша страните по случая, съдът одобрява или отказва ареста. Ако арестът бъде отказан, трябва да бъдете освободен незабавно.

Колко дълго време може да продължи моят арест?

В досъдебното производство не може да бъдете задържан за повече от 6 месеца. В извънредни случаи този срок може да бъде удължен. След всеки двумесечен период имате право да поискате от съда да преразгледа причините за Вашия арест и съдът трябва да вземе решение в срок от 5 дни дали удължаването на ареста е основателно или не. Ако съдът счете, че арестът вече не е обоснован, трябва да бъдете освободен незабавно.

Мога ли да бъда освободен под гаранция?

Имате право да поискате да Ви бъде наложена гаранция вместо арест. За тази цел трябва да подадете искане до съда. Ще бъдете изправен пред съдия, който ще вземе решение по искането за гаранция и той трябва да изслуша Вашето мнение и мнението на Вашия адвокат.

Ако съдът се съгласи с искането, Вие ще бъдете освободен незабавно след прехвърляне на размера на гаранцията по сметката на съда.

Имам ли право да обжалвам заповедта за моя арест?

Имате право да обжалвате заповедта за Вашия арест. За тази цел Вие или Вашият адвокат трябва да подадете писмена жалба до районния съд чрез съда, издал първоначалната заповед за арест. Трябва да подадете жалбата в срок от 10 дни от получаването на информацията за издаването на заповедта за арест.

Разпит и събиране на доказателства (3)

Каква е целта на разпита и събирането на доказателства?

Целта на разпита и събирането на доказателства е да се установят обстоятелствата около предполагаемото престъпление и да се състави писмен протокол за тези обстоятелства, така че да могат да бъдат проверени в съда. Разследващият орган и прокуратурата са длъжни да съберат както информация, която сочи, че сте замесен в престъплението, така и информация във Ваша полза. Не сте длъжен да доказвате своята невинност.

Ще ми бъдат ли поискани сведения?

Ако сте заподозрян, разследващият орган трябва незабавно да Ви разпита.

Трябва ли да дам сведения на разследващия орган?

Не сте длъжен да давате сведения на разследващия орган или да отговаряте на въпросите, които Ви се задават. Имате право да мълчите. Мълчанието в никакъв случай не може да се тълкува като признание за вина. Не може да бъдете принуждаван да давате доказателства срещу себе си или срещу близки хора.

Как протича разпитът?

В началото на разпита трябва да Ви бъде съобщено, че имате право да откажете да дадете показания и че показанията Ви могат да бъдат използвани срещу Вас. Първо ще бъдете запитан дали сте извършил престъплението, в което Ви подозират.

Ще получите възможност да разкажете това, което знаете за престъплението, което се разследва. Освен това ще Ви бъдат зададени други въпроси. Изготвя се писмен протокол от разпита. Имате право да прочетете протокола преди да го подпишете. Имате право забележките Ви да бъдат включени в протокола.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Показанията, които дадете, могат да бъдат използвани срещу Вас.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

По време на разпита може да се признаете за виновен за всички или за някои от обвиненията. Освен това имате право да направите това по всяко време след разпита, дори ако по време на разпита сте заявили, че не сте виновен.

Наказателното производство не свършва, ако признаете своята вина. Разследващият орган все пак трябва да установи обстоятелствата около престъплението и да го докаже. Не може да бъдете осъден за престъпление само въз основа на Вашето признание.

Имам ли право да оттегля признанието си на по-късен етап?

Ако сте признали своята вина, имате право да се върнете към предишните си показания и да отречете своята вина на по-късен етап от наказателното производство или също така в съда. В такъв случай обаче предишните Ви признания могат да бъдат представени в съда и използвани като доказателство срещу Вас. Ако други доказателства потвърдят Вашата вина, фактът, че сте се отрекли от своите показания, няма да бъде зачетен, защото ще бъде счетен за ненадежден.

Мога ли да получа информация за свидетелите, които дават показания срещу мен?

По време на наказателното разследване разследващият орган не е длъжен да Ви дава информация за свидетелите, които са дали показания срещу Вас, и какво са казали. Ще Ви бъде съобщено за свидетелите и техните показания едва когато получите достъп до съдебното досие в края на разследването (вижте Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)).

Ще ми задават ли въпроси за предишни мои нарушения?

Може да Ви бъдат зададени въпроси за предишни Ваши нарушения, но Вие може да откажете да дадете тази информация. Разследващият орган има право да установи дали сте извършил предишни нарушения, като провери различни регистри. Всички предишни нарушения ще бъдат посочени в списъка с обвиненията.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Разследващият орган има право да извърши личен обиск, за да намери евентуални следи от престъплението, особености на Вашето тяло и друга информация, която е важна за наказателното разследване.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, образци от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Разследващият орган има право да вземе уличаващи доказателства и проби от Вас, включително пръстови отпечатъци и биологичен материал за анализ на ДНК.

Ако откажете да дадете проби, разследващият орган има право да Ви принуди да дадете проби. При все това, ако откажете да дадете проби или вземането на проби би нарушило Вашата физическа неприкосновеност, това може да се извърши само въз основа на решение на разследващия орган. Имате право да видите решението.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вашият дом, служебни помещения или кола и др. могат да бъдат претърсени с цел намиране на доказателства за престъплението или други предмети, необходими за разкриване на престъплението. Прокуратурата или съдът трябва да издадат заповед за обиска. Ако обискът трябва да се извърши спешно, той може да бъде разрешен въз основа на заповед от разследващия орган.

Заповедта за обиск трябва да бъде показана на лицето, в чийто имот се извършва обискът, и от него ще бъде поискано да предаде предмета, посочен в заповедта. Ако предметът не бъде предаден, официалните лица на разследващия орган ще извършат обиска.

Мога ли да подам оплакване, ако моите права бъдат нарушени?

Ако правата Ви бъдат нарушени, имате право да се оплачете във връзка с дейностите на разследващия орган и да подадете оплакване до Връзката отваря нов прозорецпрокуратурата. Ако оплакването е свързано с дейностите на прокуратурата, то може да бъде подадено до Връзката отваря нов прозорецдържавната прокуратура. Решение по оплакването се взема в срок от 30 дни. Ще получите копие от решението. Ако не сте съгласен с решението на държавна прокуратура, имате право да подадете оплакване до съда в срок от 10 дни.

Достъп до съдебното досие, разглеждане на молби и представяне на обвинението (4)

Каква е целта на получаването на достъп до съдебното досие?

Всички доказателства, събрани по време на наказателното разследване, и резюмето на досъдебното производство, в което се описват обстоятелствата около престъплението, се добавят към съдебното досие. Необходимо е да Ви бъде даден достъп до съдебното досие като заподозрян, така че да узнаете за обвиненията срещу Вас и тяхната обосновка.

Кога ще мога да разгледам съдебното досие?

Ако сте заподозрян, съдебното досие ще Ви бъде предоставено след приключване на наказателното разследване.

Как се предоставя достъп до наказателното досие?

Трябва да имате адвокат от момента, в който Ви бъде предоставено съдебното досие (вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1). Прокуратурата дава копие от съдебното досие на Вашия адвокат. Вашият адвокат Ви съобщава съдържанието на съдебното досие.

С колко време разполагам за преглед на съдебното досие?

Не е определен конкретен срок за прегледа на досието. Ако прокуратурата счита, че прегледът на съдебното досие се бави, тя може да определи такъв срок. Прокуратурата трябва да даде достатъчно време, за да можете наистина да упражните своето право на защита.

Каква е целта на подаването на молби?

След като прегледате съдебното досие Вие и Вашият адвокат имате право да представите молби до прокуратурата. Целта на представянето на молби е да се гарантира, че наказателното производство се извършва щателно и справедливо.

Имате право да поискате:-

 • да бъдат извършени допълнителни процедури по разследване;
 • новите доказателства, представени от Вас, да бъдат включени в досието;
 • материали, които не са уместни за делото, да бъдат изключени от досието и др.

Освен това имате право да поискате от прокуратурата да прекрати наказателния процес, ако според Вас няма основание за неговото продължаване. В допълнение имате право да поискате делото да бъде разгледано по опростената процедура, която се предвижда по закон (например процедура за взаимно съгласие), без пълен процес.

Как се подават молби?

Молби се подават до прокуратурата в писмен вид. Те трябва да бъдат подадени в срок от 10 дни след датата на прегледа на съдебното досие. Ако съдебното досие е голямо и сложно, прокуратурата може да удължи този срок на 15 дни (член 225 от Наказателно-процесуалния кодекс, в сила от 1 септември 2011 г.).

Как се взема решение по молбите?

Прокуратурата разглежда молбите в срок от 10 дни. Ако прокуратурата откаже да изпълни дадена молба, ще бъде изготвено решение и ще Ви бъде представено копие от него. Ако Вашата молба бъде отхвърлена на този етап, имате право да я повдигнете отново по време на процеса.

Кога се представя обвинението?

След като прегледате съдебното досие и прокуратурата вземе решение по Вашите молби, ще Ви бъде повдигнато обвинение, ако прокуратурата е убедена, че има достатъчно доказателства за завеждане на дело срещу Вас.

Как се представя обвинението?

Прокуратурата изготвя списък с обвинения. Списъкът с обвинения е документ, който съдържа фактите, на които се основават обвиненията, и доказателствата, които ги подкрепят. Прокуратурата дава списъка с обвинения на Вас и Вашия адвокат и го изпраща на съда.

Могат ли обвиненията да се променят преди процеса?

Съдът може да разгледа делото само въз основа на списъка с обвинения. Прокуратурата може да промени или допълни обвиненията, но в такъв случай трябва да бъде представен нов списък с обвинения.

Вече съм бил съден по същите обвинения в друга държава. Какво ще се случи?

Ако сте бил признат за виновен по същите обвинения в друга държава или ако наказателният процес във връзка с обвиненията е бил прекратен, не може да бъдете обвинен в същото престъпление. В такъв случай наказателният процес, започнат срещу Вас в Естония, трябва да бъде прекратен, без да бъдете обвинен в престъплението.

Може ли делото да се реши по взаимно съгласие?

След като прегледате съдебното досие, имате право да поискате от прокуратурата да започне процедурата на договаряне. Ако прокуратурата се съгласи, ще започнат преговори с Вас и Вашия адвокат за правното определение на действието, в което сте обвинен, и наказанието за него.

Ако постигнете взаимно споразумение в резултат на преговорите, то ще бъде отбелязано в писмен вид и ще бъде изпратено на съда за потвърждение. Ако съдът потвърди взаимното споразумение, Вие ще бъдете осъден за престъплението при условията на споразумението, което сте сключили.

Допълнителна информация за чуждестранни граждани (5)

Какво представлява Европейската заповед за арест?

Европейската заповед за арест е искане, което се прави от орган на държава-членка на Европейския съюз до друга държава-членка на Европейския съюз за задържане, арест и/или предаване на определено лице на искащата държава, така че тази държава да може да продължи наказателен процес или да лиши от свобода въпросното лице.

Какви са моите права, ако бъда задържан въз основа на Европейска заповед за арест?

Когато бъдете задържан, трябва да Ви бъде съобщено основанието за задържането и трябва да бъдете информиран, че може да се съгласите да бъдете предаден на друга държава-членка. Ако се съгласите да бъдете предаден, не можете да промените решението си по-късно. Считано от момента на задържането, Вие имате право на безплатна правна помощ и съдействието на устен преводач.

Как се взема решение за моето предаване на друга държава-членка?

Съдът взема решение за предаването или отказа от предаване. Вие, Вашият адвокат и прокуратурата ще присъствате на заседанието в съда. Съдът трябва да изслуша Вашето мнение относно предаването. Съдът ще произнесе определение, съгласно което Вашето предаване ще бъде потвърдено или отказано. Разполагате с три дни от получаването на определението, за да го обжалвате пред районния съд. Районният съд разполага с 10 дни за вземане на решение по жалбата и това решение е окончателно.

Колко бързо може да се вземе решение за моето предаване на друга държава-членка?

Ако сте съгласен да бъдете предаден, решението трябва да се вземе в срок от 10 дни. Ако не сте съгласен да бъдете предаден, окончателното решение за предаване или отказ от предаване трябва да бъде взето в срок от 60 дни от Вашия арест. В извънредни случаи този срок може да се удължи с 30 дни. Ако определението на съда за Вашето предаване е влязло в сила, трябва да бъдете изпратен на искащата държава в рамките на 10 дни. Ако не бъдете екстрадиран в този срок, трябва да бъдете освободен.

При какви обстоятелства мога да бъда екстрадиран в друга държава?

Ако в друга държава е започнал наказателен процес и е изготвена заповед за арест или ако даден съд в тази държава Ви е осъдил на лишаване от свобода, тази държава може да поиска Вашата екстрадиция. Ако Естония получи искане за екстрадиция от друга държава или искане за арест чрез Интерпол, Вие може да бъдете задържан и арестуван за периода на процедурата по екстрадиция. По време на процедурата за екстрадиция може да бъдете задържан в ареста за максимум 1 година. Съдът решава дали екстрадицията да се разреши.

Мога ли да се свържа с посолството на моята държава, когато бъда арестуван?

Ако сте гражданин на друга държава, копие от заповедта за Вашия арест се изпраща на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на външните работи. Министерство на външните работи уведомява посолството или консулството на Вашата държава за Вашия арест. Имате право да поискате среща с консула на Вашата държава.

Ще ми бъде ли предоставен устен преводач, ако не говоря езика?

Разследващият орган и прокуратурата трябва да гарантират, че разполагате с помощта на устен преводач. Устният преводач трябва да присъства на всички процедурни дейности, в които участвате. Устният преводач е длъжен да преведе точно и пълно всичко, свързано с процедурните дейности. Осигурява се само устен превод (не и писмен).

Можете да поискате писмен превод на списъка с обвиненията на Вашия роден език или на друг език, който говорите. Другите документи, които представляват част от наказателния процес, не се превеждат писмено.

Трябва ли да бъда в държавата по време на наказателния процес? Мога ли да напусна държавата?

Не сте длъжен да се намирате в държавата по време на наказателния процес и може да напускате държавата, но сте длъжен да се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, за да може органът да извърши дадено процедурно действие. Разследващият орган може да Ви забрани да напускате мястото, където живеете, без нейно разрешение.

Ако желаете да напуснете за повече от 24 часа мястото, където живеете, трябва да получите предварително разрешение от разследващия орган. Ако не се явите пред разследващия орган, когато е необходимо, или нарушите забраната да не напускате мястото, където живеете, може да бъдете арестуван.

Мога ли да бъда разпитан от друга държава чрез телекомуникационни средства, например видео-връзка?

Разследващият орган може да проведе Вашия разпит в друга държава чрез видео-връзка в реално време. Такъв разпит може да бъде извършен само с Ваше съгласие.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

3 — Моите права в съда

Къде се провежда процесът?

Всички наказателни дела се разглеждат от Връзката отваря нов прозорецокръжните съдилища. Обикновено решението се взема от един съдия. Делата за престъпления от първа степен се разглеждат от съдебен състав, състоящ се от председател и двама непрофесионални съдии.

Публичен ли е процесът?

Процесът е публичен.

Съдът може да реши процесът да се проведе отчасти или изцяло при закрити врати:

 • за защита на държавни или търговски тайни;
 • за опазване на нравствеността, семейния или личния живот;
 • в интерес на малолетно или непълнолетно лице;
 • в интерес на правораздаването, включително в случаи, в които публичен процес може да застраши сигурността на съда, страните в производството или свидетелите.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Преди края на процеса прокуратурата може да промени обвиненията или да добави нови обвинения срещу Вас. Ако това се случи, прокуратурата ще изготви нов обвинителен акт. Това няма да се случи, ако обвиненията се променят във Ваша полза. Ако обвиненията бъдат променени, Вие и Вашият адвокат имате право да поискате отлагане на делото, така че да подготвите Вашата защита

Какво ще се случи, ако се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Вашето признание се третира като едно от доказателствата за престъплението. Дори да се признаете за виновен, прокуратурата пак трябва да докаже Вашата вина с други доказателства.

Трябва ли да присъствам по време на процеса? Може ли процесът да бъде проведен без мен?

Участието на обвиняемия в процеса е задължително. По изключение може да бъде проведен без Вас в следните случаи:

 • когато сте създали безредици по време на процеса и сте пренебрегнали нарежданията на съдията и в резултат на това сте бил изгонен от съдебната зала;
 • ако се намирате извън Република Естония и не сте се явил пред съда и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие;
 • когато след Вашия разпит в съда се намирате в такова състояние, че не можете да продължите да участвате в процеса и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие.

Ако живея в друга държава, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Съдът има право да Ви разреши да участвате в процеса чрез видео-връзка, ако за Вас е трудно да се явите в съда. Такова участие е възможно само с Ваше съгласие.

Ще ми бъде ли осигурен превод, ако не разбирам какво се случва?

Ако не разбирате езика, на който се води процесът, съдът трябва да Ви осигури устен преводач по време на процеса. Осигурява се само устен превод (не и писмен)..

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли осигурен адвокат?

Вие трябва да имате адвокат и, ако не сте го избрали сам, адвокатската колегия на Естония ще Ви определи такъв (виж Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Мога ли да направя изказване по време на процеса? Трябва ли да направя изказване по време на процеса?

Имате право да се изказвате по време на процеса и да изразите своето мнение относно всички обстоятелства по Вашето дело. Не сте длъжен да се изказвате по време на процеса и имате право да запазите мълчание.

Какво ще се случи, ако не кажа истината по време на процеса?

Обвиняемият не е длъжен да казва истината в съда. Няма да бъдете санкционирани, ако не кажете истината. Ако по време на процеса бъде доказано, че сте излъгал в съда, всички Ваши показания (включително истинната част) могат да бъдат счетени за ненадеждни. В такъв случай показанията Ви няма да се считат за доказателство.

Мога ли да оспоря доказателство, представено срещу мен?

Имате право да внасяте възражения срещу доказателства, представени срещу Вас в съда. Доказателствата няма да могат да се използват в съда, ако са били придобити в нарушение на закона. Имате право да оспорите надеждността на доказателствата, както и правната им допустимост.

Вие и Вашият адвокат можете да оспорите доказателствата устно и писмено на всеки етап от производството до края на процеса.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Имате право да представите пред съда всички доказателства, които имат отношение към делото и са били получени по законен начин.

Какви условия се прилагат по отношение на моите доказателства?

Обикновено за представянето на нови доказателства трябва да се подаде искане след прегледа на съдебното досие или поне 3 работни дни преди предварителното заседание в съда. При все това е възможно да се представят нови доказателства и по време на процеса, ако поради основателни причини не е било възможно да се представят по-рано.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства?

Имате право да използвате частен детектив, за да се сдобиете с доказателства. Събраните от частния детектив доказателства са допустими в съда, ако той се е сдобил с доказателствата, без да наруши закона.

Мога ли да поискам свидетели да дадат показания в моя полза?

Имате право да поискате дадени лица, които разполагат с важна информация, необходима за решаване на Вашето дело, да бъдат поканени в съда.

Мога ли аз или моят адвокат да зададем въпроси на други свидетели в моето дело? Мога ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват?

Вие и Вашият адвокат имате право да задавате въпроси на всички свидетели. Имате право да изразявате мнението си относно относимостта и истинността на показанията на свидетеля. Имате право да представите доказателства, които ще оборят показанията на свидетеля или ще доведат до съмнения относно тяхната надеждност.

Ще бъде ли взета предвид информация за предишни мои престъпления?

Съдът може да вземе под внимание само информация за Ваши предишни престъпления, която е отбелязана в Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост и която не е била заличена от Вашето съдебно досие (престъпления се заличават от Вашето съдебно досие в рамките на 1—15 години от излежаването на присъдата, в зависимост от тежестта на престъплението).

Информация от други държави във връзка с Ваши предишни престъпления също може да се вземе под внимание. Престъпленията, които ще бъдат взети под внимание, трябва да се посочат в обвинителния акт. При определени престъпления предишното извършване на подобно престъпление може да доведе до налагането на по-тежко наказание.

Какви са възможните резултати от процеса?

В края на заседанието съдът или Ви осъжда, или Ви оправдава. Ще бъдете оправдан, ако по време на процеса не бъде доказано, че е извършено престъпление или че Вие сте го извършил. Освен това ще бъдете оправдан, ако прокуратурата оттегли обвиненията. Ще бъдете осъден, ако в съда бъде доказано, че сте извършил престъплението.

Ако бъдете признат за виновен, съдът ще Ви наложи наказание съгласно закона. Възможните наказания са както следва:

 • глоба, чийто размер може да бъде между 30 и 500 пъти Вашите средни дневни доходи;
 • лишаване от свобода за срок от 30 дни до 20 години или доживотна присъда.

Ако сте съгласен, съдът може да замени лишаването от свобода с общественополезен труд.

В определени обстоятелства съдът може също така да приложи по отношение на Вас условно осъждане. В такъв случай няма да се налага да излежите първоначалната присъда или ще трябва да излежите само част от нея, освен ако не извършите ново престъпление по време на изпитателния срок. Изпитателният срок период е между 3 и 5 години.

Освен основното наказание съдът може да наложи допълнителни наказания, например да Ви забрани да участвате в определени дейности или да Ви експулсира от Естония. Освен това имуществото, свързано с престъплението, може да бъде конфискувано.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата има право да участва в процеса, да дава показания и да представя доказателства, да иска обезщетение за щети, за да покрие загубите в резултат на престъплението, и да изрази мнение относно присъдата, предложена от прокуратурата като Ваше наказание.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам решението?

Имате право да обжалвате решението. Може да обжалвате както присъдата, така и наказанието. Имате право да обжалвате цялото решение или част от него.

Как мога да обжалвам?

Трябва да уведомите съда, който Ви е осъдил, че желаете да подадете жалба. Трябва да направите това писмено в срок от 7 дни от обявяването на решението на съда. Това може да се направи и по факс.

Жалбата се представя пред съда, който е произнесъл присъдата, в срок от 15 дни от датата, на която сте получили възможност да прегледате решението. Жалбата е писмена и се изпраща на съда по поща или по факс. Протестите на прокуратурата и жалбите, изготвени от защитниците, се изпращат също по електронен път.

Съдът, който е произнесъл присъдата, изпраща жалбата и преписката по делото на Връзката отваря нов прозорецобластния съд.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате, първоначалното решение няма да влезе в сила, докато районният съд не вземе решение. Ако сте бил арестуван преди произнасяне на решението или след това, няма да бъдете освободен въз основа на обжалването. Може да бъдете задържан в ареста до излизане на решението по жалбата. Няма определен от закона срок за разглеждане на жалбата, но тя трябва да бъде разгледана в рамките на разумен срок.

Мога ли да представя нови доказателства за моята жалба? При какви условия?

Имате право да представите нови доказателства при обжалването, ако разполагате с основателна причина, поради която не сте представили тези доказателства преди това.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

На заседанието в районния съд ще бъдат разгледани аргументите, описани в жалбата. Ако не се явите в съда, районният съд може да разгледа жалбата без Ваше участие. След като разгледа жалбата, районният съд може да:

 • отхвърли жалбата;
 • измени решението на съда от първа инстанция или да произнесе ново решение;
 • анулира решението на съда от първа инстанция и да прекрати наказателното производство;
 • анулира решението на съда от първа инстанция и да върне делото там за повторно разглеждане.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване, ако първото обжалване е неуспешно?

Възможно е да се подаде „касационна жалба“ срещу решението на районния съд до Връзката отваря нов прозорецВърховния съд. „Касационната жалба“ може да бъде подадена единствено чрез адвокат.

Ако желаете да подадете „касационна жалба“, трябва да уведомите районния съд в срок от 7 дни от публичното оповестяване на решението по жалбата.

Самата „касационна жалба“ трябва да бъде представена в срок от 30 дни от деня, в който сте получил възможност да прегледате решението на районния съд. „Касационна жалба“ се представя на Върховния съд чрез районния съд, който е произнесъл решението по жалбата.

Върховният съд има право да реши дали да разгледа „касационната жалба“ или не. Ако съдът откаже да проведе „касационното производство“, той не е длъжен да дава причина за това.

Кога присъдата е окончателна?

Присъдата става окончателна, когато решението влезе в сила. Това се случва, когато срокът за подаване на жалба или касационна жалба изтече. В случай на касационна жалба, решението ще влезе в сила, ако Върховният съд откаже да проведе касационно производство или вземе решение по делото.

Ще бъде ли вписана присъдата при успешно обжалване?

Вашата присъда може да бъде вписана в регистъра на наказанията, ако влезе в сила. Ако Върховният съд анулира решението на съда, който Ви е осъдил, присъдата не се вписва в регистъра на наказанията.

Ще получа ли компенсация, ако първото решение е било неправилно?

Имате право на компенсация за причинените щети, ако сте били лишени от свобода без основание. Може да кандидатствате писмено за компенсация до Връзката отваря нов прозорецМинистерство на финансите в срок от 6 месеца от влизането в сила на оправдателната присъда или на решението, с което се прекратява наказателното производство.

Размерът на компенсацията е фиксиран и се равнява на 7 пъти минималната дневна заплата в сила в Република Естония за всеки ден, прекаран в ареста. Освен това имате право да поискате от държавата да възстанови парите, които сте заплатили на своя адвокат.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте чуждестранен гражданин, който законно живее в Естония, и сте осъден на затвор за умишлено престъпление, като допълнително наказание съдът може да Ви експулсира от Естония и да Ви забрани да влизате в Естония за 10 години. Тъй като експулсирането от Естония също е наказание, имате право да го обжалвате.

Ако нямате право да живеете в Естония, Вашето експулсиране от Естония ще стане автоматично без решение на съда. Имате право да оспорите експулсирането, като внесете оплакване в Връзката отваря нов прозорецАдминистративния съд. Фактът, че сте оспорили експулсирането, няма да го отложи за периода на провеждане на съдебното производство.

Бях осъден; може ли да бъде повдигнат нов процес срещу мен по същите обвинения?

Ако сте осъден, срещу Вас не може да бъде повдигнат нов процес по същите обвинения.

Ще бъде ли вписана информацията за моята присъда и как ще се съхранява тази информация?

Информацията за Вашата присъда се въвежда в Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост. Регистърът се поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието и се обслужва от Връзката отваря нов прозорецЦентъра за регистрите и информационните системи. Информацията вписана в регистъра е публична, освен ако законът не предвижда изключения.

Информацията може да бъде препратена на чуждестранни държавни органи, ако това е разрешено в съответствие с международни споразумения. Информацията относно Вашето наказание се съхранява без Ваше съгласие. Данните ще бъдат заличени след изтичане на периода, предвиден по закон (1—15 години от излежаване на присъдата в зависимост от тежестта на престъплението).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за регистъра на наказанията

Връзката отваря нов прозорецЗакон за регистъра на наказанията на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица

Връзката отваря нов прозорецЗакон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за задължение за напускане и забрана за влизане

Връзката отваря нов прозорецЗакон за задължение за напускане и забрана за влизане на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

5 — Пътни правонарушения

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Наказанията за превишена скорост, неправилно паркиране и други правила за движение по пътищата се налагат по процедурата за простъпки.

Процедурата за правонарушения се провежда от Връзката отваря нов прозорецполицията или на мястото на нарушението, или в полицейския участък.

Няма задължение да бъдете наказан на място. Вместо това може да Ви бъде дадено предупреждение или да Ви бъде наложена предупредителна глоба (до 15 евро). Освен това е възможно да бъде взето решение на място по опростената процедура и да бъде наложена глоба до 400 евро. Процедурата на място може да бъде извършена само с Ваше съгласие. Могат да бъдат направени аудиозаписи или видеозаписи на изявленията, направени от лицето във връзка с простъпката.

Ако превишите скоростта и бъдете засечен с камера за следене на скоростта, на собственика или регистрирания ползвател на превозното средство може да бъде наложена предупредителна глоба. Максималната предупредителна глоба е 190 евро. Известието за глобата Ви се изпраща по пощата. Ако не сте съгласен с известието за глоба, имате право да го оспорите в срок от 30 дни от получаването му. Жалбата трябва да се подаде в полицейския участък, който Ви е пратил известието за глоба. Ако лицето, отговарящо за моторното превозно средство, оспорва налагането на глобата на основание, че моторното превозно средство е било използвано от някой друг, то трябва да посочи в жалбата личното и фамилното име на лицето, използвало колата във времето, отбелязано на известието за глоба, както и адреса, номера на свидетелството за управление, датата на раждане или ЕГН на това лице.

Ако не сте съгласен с мнението на полицията относно предполагаемото нарушение, имате право да възразите срещу процедурата на място. В такъв случай полицията ще изготви документи за нарушението на място, но наказанието няма да бъде наложено незабавно.

Документите ще бъдат препратени до полицейския участък, чиито служители трябва да съберат доказателства за нарушението. Ако бъдете разпитан, имате право да запазите мълчание. Имате право да присъстват адвокат и устен преводач. Имате право да прегледате събраните материали по време на процедурата за простъпка и да възразите срещу обвиненията.

Можете да подадете своите възражения в срок от 15 дни от получаването на констативния протокол за простъпката. Ще Ви бъде съобщено кога е възможно да получите копие от решението, взето от полицейския участък във връзка с простъпката. За да получите копие, Вие или Вашият адвокат трябва да отидете до полицейския участък. Копието не се изпраща по пощата.

Пътните правонарушения могат да се наказват с максимална глоба в размер на 1200 евро. За тежки пътни правонарушения може да бъдете лишен от свобода за период до 30 дни. Решението за налагане на наказание лишаване от свобода може да бъде взето само от съд. Освен това може да Ви бъде забранено да управлявате превозно средство за срок до 2 години.

Ако не сте съгласен с решението на полицията, имате право да подадете жалба до Връзката отваря нов прозорецокръжния съд. Трябва да подадете жалбата в срок от 15 дни от датата, на която решението е станало известно.

Гражданите на други държави-членки на Европейския съюз също могат да бъдат наказвани за пътни правонарушения.

Ще бъдат ли вписани простъпките в съдебното ми досие?

Наказанията за пътни правонарушения ще бъдат вписани в регистъра за съдимост, с изключение на информацията за предупредителни глоби. Информацията за правонарушенията се заличава от регистъра и се архивира в едногодишен срок от плащането на глобата, наложена за простъпката, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, полагането на общественополезен труд или налагането на забрана за управление на моторно превозно средство като основна санкция.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за движението по пътищата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за движението по пътищата на английски език (не съдържа всички изменения)

Връзката отваря нов прозорецПроцесуален кодекс за правонарушенията

Връзката отваря нов прозорецПроцесуален кодекс за правонарушенията на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 08/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Ирландия

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

 • Връзката отваря нов прозорецНационалната полиция на Република Ирландия (Връзката отваря нов прозорецAn Garda Siochána) разполага с редица правомощия да спира и обискира лица, както и с правомощия да задържа под стража, ако смята, че лицето е извършило или е на път да извърши правонарушение, за което се предвижда задържане под стража.
 • След задържането ви под стража, член на Националната полиция на Република Ирландия ще ви разясни вашите права, като те включват правото да говорите с адвокат и лекар, както и правото да присъства устен преводач, ако поискате такъв. По отношение на задържани под стража деца има специални разпоредби, които предвиждат, че при разпитите трябва да присъства съответен възрастен човек.
 • На този етап може да бъдете помолен да дадете съгласие за вземане на ДНК проби, да дадете пръстови отпечатъци, да бъдете фотографиран, и/или да участвате в разпознаване.
 • В хода на разследването член на Националната полиция на Република Ирландия може да ви повдигне обвинение. Това може да стане чрез обвинителен акт или може да ви бъде връчена призовка да се явите в съда на определена дата. Полицията ще изпрати досието с подробности по разследването на Връзката отваря нов прозорецГенералната прокуратура, която ще реши дали да осъществи наказателно преследване от името на държавата.
 • Може да бъдете незабавно освободен под гаранция, съгласно която да трябва да се явите в съда, или може да поискате от Връзката отваря нов прозорецрайонния съд (Връзката отваря нов прозорецDistrict Court) освобождаване под гаранция на по-късен етап.
 • По-леките правонарушения, известни като „правонарушения, разглеждани по реда на бързото производство“ (summary offences) се разглеждат от районния съд по съкратена процедура. Делата за по-тежките правонарушения, т.е. престъпленията от общ характер, се разглеждат пред съдия и съдебни заседатели.
 • По време на цялото наказателно производство винаги се предполага, че сте невинен до доказване на противното.
 • Имате право да ползвате услугите на адвокат. Ако не можете да си позволите да платите за процесуално представителство, може да поискате Връзката отваря нов прозорецправна помощ.
 • Ще бъдете осъден, ако сте признат за виновен извън всяко основателно съмнение. Ако сте осъден от районния съд, имате право да обжалвате присъдата както в частта относно вината, така и в частта относно наложеното наказание. Ако сте оправдан, това е краят на делото и срещу вас не могат да бъдат предприети по-нататъшни действия.
 • Ако съдебните заседатели са ви признали за виновен за престъпление от общ характер, нямате автоматично право да обжалвате и трябва да се консултирате с адвоката си как да постъпите.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Консултация с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъплението

 • Задържане под стража
 • Разпит и полицейско разследване
 • Обиск и претърсване
 • Първо съдебно заседание
 • Подготовка за съдебен процес или производство за признаване на вината

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на процеса

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

1 – Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Намиране на адвокат

Ако сте задържан и се нуждаете от адвокат, полицията разполага със списък от адвокати, които са в готовност да дойдат и да се срещнат спешно с вас, за да ви консултират. Списъкът се състои от адвокати, за които се знае, че са на разположение да посетят полицейските участъци 24 часа в денонощието.

Ако не сте задържан, но се нуждаете от съвет от адвокат по наказателни дела, можете да се свържете с Връзката отваря нов прозорецПравното общество на Ирландия (Law Society of Ireland), което ще ви предостави имената на адвокати, занимаващи се със защита по наказателни дела. На организацията не е позволено да препоръчва който и да е от тях.

По-добър начин за намиране на адвокат, специализиран в тази област, е по препоръка, ако познавате хора, които са били в подобна ситуация преди. Като алтернатива може да опитате да потърсите в интернет, тъй като много правни кантори вече имат уебстраници, които представят специализацията им.

Заплащане за адвокат

В Ирландия съществува система за правна помощ, която при определени обстоятелства може да осигури безплатно услугите на адвокат на лице, заподозряно или обвинено в извършването на престъпление.

Ако сте задържан в полицейски участък за разпит за закононарушение и не работите или имате ниски доходи, вероятно ще имате право да ползвате безплатно услугите на адвокат съгласно Връзката отваря нов прозорецсхемата за правна помощ на полицията. Трябва да подпишете формуляр на своя адвокат, който включва декларация, че доходите ви са под законовия лимит от 20 316,00 евро или получавате социални помощи. Не е необходимо да попълвате нищо друго.

Ако сте обвинен в извършване на закононарушение, имате право да подадете молба за правна помощ до съответния съд, пред който ще се явявате. Това се нарича Връзката отваря нов прозорецсертификат за безплатна правна помощ (Certificate for Free Legal Aid). Вашият адвокат ще ви помогне да подадете молбата до съда. Ако нямате адвокат, съдията най-вероятно ще ви предложи правна помощ и ще ви избере адвокат. Ако обвинението е за тежко престъпление и не работите, най-вероятно ще ви бъде предоставена правна помощ. Ако работите, може да се наложи да попълните формуляр, в който да декларирате доходите и разходите си.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПравна помощ по наказателноправни въпроси

Връзката отваря нов прозорецПравно общество на Ирландия

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 – Моите права по време на разследването на престъплението

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на наказателното разследване е да отговори на подаден сигнал за извършено престъпление или да реагира при подозрение от страна на полицията за извършено престъпление, за да открие извършителя(-ите). Обикновено гражданин сигнализира за инцидент и в отговор на сигнала полицията започва разследване, за да установи дали в действителност има нарушение на наказателното право, и ако е така провежда по-нататъшно разследване.

Кой извършва разследването?

В почти всички случаи правото за разследване на престъпления принадлежи на ирландската полиция, известна като Националната полиция на Република Ирландия (Връзката отваря нов прозорецAn Garda Síochána). Полицията може да получава правни указания за това как да проведе най-добре разследването от прокуратурата (Директора на Държавната прокуратура — Chief Prosecution Solicitors Office (The Director of Public Prosecutions)), която се състои от юристи, които отговарят за повечето съдебни преследвания от името на ирландската държава.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Първият етап на наказателното разследване е подаването на сигнал от гражданин или откриване на предполагаемо престъпление от полицията. Полицията ще установи дали инцидентът, който е докладван, съставлява престъпление и, ако е така, ще започне да разследва престъплението.

На този етап полицията ще реши дали предполагаемото престъпление следва да се счита за „тежко“ или не. Терминът „тежко престъпление“ означава всяко престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок най-малко пет години. Ако престъплението попада в тази категория, то може да бъде разследвано от полицията, като за тази цел тя може да използва правомощията си да ви арестува и задържи в полицейския участък, като по време на това задържане тя може да ви разпитва. Правото да извършва арест, правото на задържане и правото да провежда разпит ще бъдат обсъдени по-долу в този информационен лист.

Ако престъплението не е тежко, правомощията на полицията са по-ограничени. Обикновено в такива случаи тя има право да разследва предполагаемото престъпление, но няма право да ви арестува и задържа с цел разпит. Полицията може да ви арестува само с цел да ви предяви обвинение за предполагаемото престъпление. Ако не ви арестуват за извършването на леко престъпление, тогава обикновено ще ви призоват в Съда при започване на съдебния процес.

Третият етап на разследването е събирането на информация, която може да бъде използвана впоследствие като доказателства при процеса. Този процес на събиране на информация може да приема много форми и правомощията на полицията да събира тази информация се определят в зависимост от характера на предполагаемото престъпление. Правото на полицията да ви арестува и разпита ѝ предоставя също така ограничени правомощия за вземане на проби и събиране на други форми на потенциални доказателства от вас, които ще бъдат обсъдени в рамките на този информационен лист.

Полицията взема решение самостоятелно или под ръководството на прокуратурата (Връзката отваря нов прозорецДиректора на Държавната прокуратура) дали да повдигне обвинение и какво да бъде то. Решението за наказателно преследване на престъпления (както тежки, така и леки) често се взима от Полицията. Ако престъплението е от необичаен или очевидно сериозен характер, или такова, което ще изисква съдействието на прокуратурата за повдигане на обвинение, тогава полицията обикновено иска указания от прокуратурата.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу за повече информация за правата ви по време на етапите на разследването.

Моите права по време на ареста (1)

Ако престъплението е „тежко“, полицията има право Връзката отваря нов прозорецда ви арестува и задържи за разпит. Това означава, че сте задържан под стража и нямате право да напускате определени помещения по време на законното ви задържане.

Полицията има ли нужда от заповед, за да ме арестува?

Не. Полицията не се нуждае на всяка цена от заповед, за да ви арестува, ако подозира, че сте извършили престъпление, което тя разследва.

Къде могат да ме арестуват?

Полицията може да ви арестува в дома ви или на публично място. Достатъчно е тя да има основателно подозрение, че сте извършили престъпление, за да може да ви арестува.

Трябва ли да ми бъде съобщена причината за ареста?

Да. Полицията трябва да ви каже причината за вашия арест.

Може ли полицията да използва сила при ареста?

Да. Тя може да използва сила в рамките на разумното, за да ви арестува.

След като сте арестуван-

Ще бъдете доведен в полицейския участък за разпит или повдигане на обвинение. Вашите права, когато сте в полицейското управление, са защитени от закона и завеждащият полицейското управление ще бъде отговорен за спазване на правата ви. Продължителността на задържането ви в полицейския участък зависи от обвиненията, въз основа на които полицията ви е задържала. Моля, обърнете се към Връзката отваря нов прозорецИрландския съвет за граждански свободи (The Irish Council for Civil Liberties - ICCL) за по-нататъшно запознаване с вашите права.

Разпит и полицейско разследване (2)

Ще бъда ли информиран за правата ми?

Да. Когато сте задържан по силата на нормативна разпоредба, ще бъдете информиран за правата ви по време на задържането. Разяснението ще бъде в писмена форма и трябва да бъде преведено на вашия език, ако не разбирате английски.

Мога ли да уведомя посолството си?

Да. Ако не сте ирландски гражданин, може да информирате вашето посолство или консулство за ареста ви.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да бъда в Ирландия по време на разследването?

Не е задължително. Ако не ви е повдигнато обвинение до края на задържането ви, сте свободен да напуснете страната и да пътувате. Ако ирландската държава желае да ви повдигне обвинение на по-късен етап, можете да се върнете доброволно за тази цел или да обжалвате екстрадицията си в своята държава. Ако обвинението ви бъде повдигнато след края на задържането ви, тогава трябва да бъдете доведен пред компетентния съд. В този случай съдията ще реши дали трябва да бъдете пуснат под гаранция.

Ще ми бъде ли позволено да говоря с адвокат?

Да. Имате право да говорите с адвокат насаме. Ако не познавате адвокат, завеждащият полицейското управление ще ви помогне да си намерите такъв от списък, който се поддържа в полицейския участък. (вж. също Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2).

Кога мога да говоря с адвокат?

Ако искате да говорите с адвокат, не трябва да бъдете разпитван докато той не пристигне, след което трябва да ви се осигури незабавен достъп до него.

Може ли адвокатът ми да присъства по време на разпита?

Не. Въпреки това имате право да търсите по-нататъшни правни съвети по време на разпита ви, ако изникне нещо, за което не сте сигурен.

А ако не мога да си позволя адвокат?

Ако финансовите ви средства са ограничени, може да имате право консултациите на вашия адвокат да бъдат заплатени съгласно ирландската система за безплатна правна помощ (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1). Въпреки това, винаги е препоръчително да потърсите правен съвет и въпросът за финансовите ви средства може да бъде обсъден с вашия адвокат на по-късен етап в процеса.

Колко дълго мога да бъда разпитван по време на задържането ми и как ще бъда разпитван?

Може да бъдете разпитван най-много до четири часа наведнъж. Разпитът трябва да бъде проведен по справедлив начин. Той трябва да бъде записан на видео, освен ако това е невъзможно. Имате право на копие от записа само ако ви е повдигнато обвинение и съдът се произнесе с определение, с което го предоставя на вашия адвокат. По време на разпита могат да присъстват не повече от двама полицаи едновременно.

Трябва ли да отговарям на въпросите?

Не. Може да Връзката отваря нов прозорецзапазите мълчание по време на разпита, но трябва да сте наясно, че ако мълчите по време на разпита, това може при определени обстоятелства да се използва като доказателство срещу вас в един по-късен процес. Ако откажете да отговаряте на определени въпроси, то този отказ може да се използва заедно с други доказателства в подкрепа на констатацията, че сте виновен.

Ако ми се изиска информация, трябва ли да я предоставя?

Длъжни сте да дадете личните си данни, за да позволите на полицията да ви идентифицира. Трябва да потърсите правен съвет преди да решите да предоставите всякаква допълнителна информация. Ако сте под арест с цел разпит, тогава сте заподозрян в тежко престъпление и всяка информация, която предоставяте, може да се използва като доказателство срещу вас в един бъдещ процес.

Какво се случва, ако кажа нещо, което е в мой ущърб?

Имате право да не се уличавате в извършването на престъпление чрез показанията си. Ако отговорите ви са във ваша вреда, адвокатите ви ще ви дадат съвет относно последствията, като последните обикновено се изразяват в това, че казаното от вас става доказателство срещу вас.

Трябва ли да дам пръстови отпечатъци и да позволя да бъда сниман?

Да. Може да бъдете принуден да дадете пръстови отпечатъци и да позволите да бъдете сниман, ако сте задържан законосъобразно. Престъпление е да възпрепятствате вземането на пръстови отпечатъци или снимки.

Може ли полицията да пази пръстовите ми отпечатъци завинаги?

Да. Въпреки това, вие или вашият адвокат можете да поискате писмено от полицията взетите материали да бъдат унищожени, ако няма да има наказателно преследване или сте били оправдан на съдебния процес.

Трябва ли да дам ДНК или други по-интимни телесни проби?

Ако задържането ви е законосъобразно, полицията се нуждае от разрешение от висшестоящ служител, за да може да вземе интимни проби като ДНК, слюнка, изрезки от ноктите, материали, открити под нокът, или натривка от устата ви. Тя няма право да взима без разрешение отпечатъци от краката, проба от гениталната област или телесните отвори, освен с ваше съгласие.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебните ми помещения, колата ми или друго имущество?

Да. Връзката отваря нов прозорецИрландската конституция и Връзката отваря нов прозорецЕвропейската конвенция за правата на човека изискват запазване на телесната цялост и неприкосновеност на личния живот, но тези права подлежат на ограничения. Полицията може да претърси дома ви, с или без ваше съгласие, ако има заповед за претърсване или ако влиза в имота ви, за да ви открие и арестува. За повече информация относно претърсването, вижте Обиск и претърсване (3).

Мога ли да обжалвам нарушаването на правата ми?

Трябва да уведомите адвокатите си за всяко нарушение на правата ви и те ще ви посъветват как и кога да подадете жалба срещу такива нарушения.

Кой е завеждащият полицейското управление?

Завеждащият полицейското управление е служител на полицията, който отговоря за благосъстоянието ви и защитата на вашите права. Всеки полицейски участък трябва да има такъв завеждащ. Ако имате някакви проблеми по време на престоя ви в ареста, трябва да поискате да говорите със завеждащия полицейското управление.

Мога ли да говоря със семейството си?

Имате право ваш близък да бъде уведомен за факта на задържането ви, но не е задължително да можете да говорите с него.

Какво ще стане, ако не се чувствам добре, и имам ли право на почивка, храна и напитки?

Имате право на медицинска помощ, ако имате нужда от нея, и по време на задържането ви имате право на подходящи периоди на почивка, храна и напитки.

Прави ли се протокол за престоя ми в ареста?

За престоя ви в полицейския участък се прави протокол и вие или вашият адвокат имате право на копие от него.

А ако не говоря или не разбирам английски?

Имате право на устен преводач, който да ви превежда. Вие или вашият адвокат трябва да настоявате преводачът, който превежда поверителните консултации помежду ви, да е различен от този, който превежда вашите въпроси и отговори по време на разпита в полицията. Трябва да има преводач на разположение по всяко време, когато адвокатът или полицията искат да говорят с вас.

За колко време мога да бъда задържан?

Това зависи от органа, който е разпоредил вашето задържане. Най-дългият период в ирландското законодателство е седем дни.

Обиск и претърсване (3)

Трябва ли да ми кажат защо претърсват имота ми?

Можете да попитате и трябва да ви бъде съобщено защо се извършва претърсване и по силата на какви правомощия. Ако претърсват имота ви, на по-късен етап имате право на копие от всяка заповед за претърсване.

Как полицията провежда претърсването?

Тя трябва да извърши претърсването в съответствие с правото ви да не бъдете подлаган на унижение.

Може ли полицията да изземе вещи?

Да. Те могат да изземат всяка вещ, за която обосновано считат, че може да се използва като доказателство. Също така могат да изземат вещи, които не са упоменати в която и да е заповед, но които могат да послужат като доказателство за друго престъпление.

Мога ли да остана в имота си, докато полицията провежда претърсването?

Да. Не може да правите нищо, с което да възпрепятствате законосъобразното претърсване, но може да го наблюдавате.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Да. Ако полицията има основателно подозрение, че сте извършили престъпление, тогава тя има право да ви обискира без ваше съгласие.

Трябва ли първо да ме арестуват?

Не. Може да бъдете обискиран преди ареста.

Трябва ли да ми бъде казана причината за обиска?

Да. Полицията трябва да ви съобщи причината за обиска и правната регламентация за извършването му.

Мога ли да бъда обискиран чрез събличане?

Да. Можете да бъдете обискиран чрез събличане само ако това е необходимо. Този обиск трябва да се провежда на уединено място в полицейския участък и по начин, който да не ви причинява дискомфорт. Ако е възможно, обискът се провежда от лекар.

Ще бъда ли обискиран от лице от същия пол?

Ако обискът е повече от претърсване на облеклото ви, той би трябвало да бъде извършен от лице от същия пол.

Първото съдебно заседание (4)

Мога ли да бъда задържан под стража или освободен?

Може да бъдете задържан под стража, ако сте доведен от полицейския арест в съда и съдът ви откаже освобождаване под гаранция.

Мога ли да поискам освобождаване под гаранция?

В повечето случаи можете да Връзката отваря нов прозорецпоискате освобождаване под гаранция по време на първото си явяване пред Връзката отваря нов прозорецDistrict Court (районния съд) (първа инстанция). При определени обстоятелства (например обвинение в убийство) искането за освобождаване под гаранция трябва да се подаде пред Висшия съд (High Court) и следователно преди подаването на това искане ще трябва да прекарате известно време в ареста.

Имате право на процесуално представителство и в зависимост от доходите ви то ще бъде платено съгласно схемата за безплатна правна помощ.

Мога ли да получа обяснение защо полицията се противопоставя на освобождаването ми под гаранция?

Да. Трябва предварително да ви бъдат разяснени причините, поради които полицията се противопоставя на пускането ви под гаранция. Имате право на освобождаване под гаранция, но то не е абсолютно. Тя може да бъде отказана, когато съдията е на мнение, че, ако ви пусне под гаранция или няма да се явите на делото, или можете да повлияете на свидетелите, или можете да извършите други тежки престъпления докато сте под гаранция.

Мога ли да бъда освободен условно под гаранция?

Да. Можете да бъдете освободен под гаранция, придружена с условия, като например предаване на паспорта, пребиваване в рамките на ирландската държава докато започне процесът и редовна подписка в полицейския участък, за да гарантирате спазването на тези условия. Съдът също така може да изиска от вас депозиране на пари в брой или да разпореди замразяването на ирландска банкова сметка на член от семейството или приятел като гаранция за спазване на задълженията ви по гаранцията.

 

Подготовка за процеса или досъдебно производство за признаване на вината (5)

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Да. Процес ще се проведе само ако не се признаете за виновен. Ако се признаете за виновен, тогава няма да има процес, а ще се проведе заседание за постановяване на присъдата и определяне на наказанието.

Какво се случва?

Ако не се стремите към провеждане на съдебен процес, вие приемате едно или няколко от обвиненията, които са ви повдигнати. Споразумението няма законова основа в ирландското право, но на практика прокурорът може да приеме признанието по някои от обвиненията и да се съгласи да оттегли други. Ако се признаете за виновен, ще бъдете осъден по-късно и ще бъдете или няма да бъдете задържан под стража преди заседанието за постановяване на присъдата.

Какво се случва на заседанието за постановяване на присъдата?

Освен ако не е налице задължително наказание, като например доживотно лишаване от свобода в случай на убийство, имате право да се проведе заседание за постановяване на присъдата и определяне на наказанието, на което адвокатът ви да пледира пред съда във връзка с вашето участие в престъплението и специфичните обстоятелства, които ви касаят.

Може ли обвинението да бъде променено преди процеса?

Да. Прокурорът може да добави допълнителни обвинения до датата на процеса включително. Може също така да оттегли обвинения до датата на процеса. Прокурорът има право да представя допълнителни доказателства до и по време на процеса. Той има задължение да съблюдава справедлива процедура и няма право да задържа доказателства или да не разкрива материали, с които разполага и които са от значение за вас и адвокатите ви.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм обвинен в друга държава-членка?

Ако ви е било повдигнато обвинение и сте бил съден за престъпление в една държава-членка, не може да ви бъде повдигнато обвинение за същото в друга държава-членка. Ако обаче сте бил обвинен в една държава-членка, но обвинението е било оттеглено, може да ви бъде повдигнато обвинение за същото престъпление в Ирландия.

Ще получа ли информация за доказателствата срещу мен?

Да. Трябва да ви бъдат представени документите (обикновено наричани „доказателствено досие“), които съставляват доказателствата срещу вас. Трябва да ви бъде дадена информация и за материалите, които са събрани в резултат на разследването на предполагаемото престъпление, но на които прокуратурата не смята да се позовава.

Ще получа ли информация за свидетелите, които дават показания срещу мен?

Да. Можете да получите ограничена информация за свидетелите, които дават показания срещу вас. Имате право да знаете дали има информация за тях в регистъра за съдимост. Имате право да искате информация от тях по време на кръстосания разпит в процеса чрез адвокатите си или чрез частно разследване на адвокатите ви.

Нямате право да получите изчерпателна лична информация за свидетел. Нямате право да общувате със свидетел по начин, който може да се приеме като опит за сплашване или опит да избегнете правосъдие, като тези действия могат да бъдат основание за отмяна на гаранцията ви или за предявяване на допълнителни или последващи отделни обвинения.

Кога ще ми бъде предоставено моето Връзката отваря нов прозорецдоказателствено досие?

Ако ви е повдигнато обвинение за тежко престъпление, тези документи трябва да ви бъдат предоставени в срок до 42 дни от повдигане на обвинението. Съдът има право да прецени дали да удължи срока, в който държавата трябва да ви предаде тези документи.

Какво ще ми бъде предоставено?

Ще ви бъде предоставена папка с документи, които съдържат основните материали по обвинението срещу вас. Документацията не е изчерпателно представяне на обвинението и прокурорът може да представя допълнителни доказателства до и по време на процеса. Доказателствата, на които се основава обвинението, в повечето случаи трябва се представят устно пред съда от свидетели, които са положили клетва пред съда.

Как да получа моето доказателствено досие?

Вашето доказателствено досие ще ви бъде предадено в съда от член на полицията. Допълнителни доказателства обикновено се представят на адвоката ви в неговата кантора или пред съда.

Ще бъде ли поискана информация за досието ми в регистъра за съдимост?

Да. Полицията има право да поиска информация за минали осъждания за целите на разследването и за решаване на въпроса за освобождаването ви под гаранция, ако бъдете обвинен. Освен това, тя може да се позовава на досието ви в регистъра за съдимост, ако сте бил осъждан, за да позволи на съдиите да определят подходящо наказание. Допуска се представянето на доказателства за осъждания в чужбина.

Има ли ограничения за това кога полицията може да се позовава на предишните ми осъждания?

Да. По време на процеса полицията не може да се позовава на осъжданията ви в миналото, освен ако този въпрос не бъде повдигнат от адвокатите ви при кръстосания разпит или в пледоариите им пред съда.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПовече подробности във връзка с правомощията за претърсване, обиск, задържане и обвинениеВръзката отваря нов прозорецhttp://www.garda.ie/

Връзката отваря нов прозорецПовече подробности за ролята на полициятаВръзката отваря нов прозорецhttp://www.dppireland.ie/

Връзката отваря нов прозорецСлужба на главния държавен адвокат и Прокуратура Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dppireland.ie/

Връзката отваря нов прозорецПовече подробности за законодателството

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.irishstatutebook.ie/Връзката отваря нов прозорецЗакон за наказателното правосъдие от 1984 г. Правилник (за третирането на лицата, задържани в полицейски управления) от 1987 г.

Връзката отваря нов прозорецИрландски съвет за граждански свободи

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 – Моите права по време на процеса

Какво се случва, преди делото ми да се разгледа от съда?

Преди делото да се разгледа от съда, съдията ще вземе решение дали да бъдете освободен под гаранция. Обикновено имате право на освобождаване под гаранция. Такова освобождаване може да ви бъде отказано, ако има вероятност да не се явите на делото, ако сте се опитали или ще се опитате да заплашите свидетел, или ако има вероятност да извършите друго тежко престъпление.

 

Ако искате да се позовете на алиби по време на процеса (т.е. някой, който ще каже, че сте бил с него по време на извършването на престъплението), съдията ще ви укаже да посочите на Връзката отваря нов прозорецпрокуратурата името на въпросното лице.

Имате право да се запознаете с фактите по делото срещу вас преди процеса. Трябва да ви се даде изложение за доказателствата срещу вас, когато поискате такова.

Къде ще се проведе процесът?

Името и местоположението на съда, в който ще се гледа делото ще ви бъдат съобщени. Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Ирландия отговаря за всички съдилища и може да ви помогне да намерите съда, в който трябва да се явите.

 

По-маловажните обвинения се разглеждат от районните съдилища (District Court), където съдиите решават делата сами без съдебни заседатели. По-сериозните обвинения се разглеждат от окръжните съдилища (Circuit Court) или от Централните наказателни съдилища (Central Criminal Court), където присъдата се постановява от съдебни заседатели.

 

Съдилищата са достъпни за обществеността. Въпреки това, когато обвиняемият е дете или се касае за сексуално престъпление, делото се разглежда при закрити врати.

Може ли обвиненията да бъдат променени в хода на процеса?

В повечето случаи обвинението не може да бъде променяно в хода на делото. Някои обвинения могат да бъдат променяни, ако законът го позволява. Например, обвинение за опасно шофиране може да бъде променено на по-леко обвинение за невнимателно шофиране, ако съдията реши, че сте шофирали небрежно, но не и опасно.

 

Ако се признаете за виновен по всички обвинения по време на процеса, тогава съдията ще реши каква присъда да издаде. Съдията ще прецени колко сериозно е престъплението и какво е вашето лично положение, за да вземе решение. Признаването за виновен би трябвало да се счита за смекчаващо вината обстоятелство.

 

Можете също да се признаете за виновен по някои от обвиненията и да пледирате невинен по останалите. Съдията или съдебните заседатели ще вземат решение за обвиненията, които оспорвате. След това ще бъдете осъден за обвиненията, за които сте се признал за виновен, и за обвиненията, за които сте намерен за виновен.

Какви са моите права в хода на процеса?

В повечето случаи трябва да присъствате на делото. Ако не се явите в съда, съдията може да издаде заповед да ви арестуват и да ви доведат в съда под стража. Процесът може понякога да продължи и без вас и може да бъдете осъден във ваше отсъствие.

 

Ако не можете да се явите в съда поради злополука или болест, трябва да уведомите адвоката си и да му предоставите медицинско свидетелство, обясняващо отсъствието ви.

 

Имате право на устен превод, ако не разбирате какво се случва. Ако сте глух, имате право на жестомимичен превод.

 

Имате право да се защитавате по делото, ако желаете. Ако не можете да си позволите адвокат, може да ви бъде назначен такъв съгласно Връзката отваря нов прозорецсхемата за правна помощ по наказателноправни въпроси в зависимост от това колко сериозно е обвинението. Имате право да изберете адвокат. Ако не познавате такъв, съдията може да ви избере някого. Можете да смените адвоката си, ако не сте доволен от него.

 

Можете да говорите на делото, ако желаете, но не сте длъжен. Престъпление е да дадете лъжливи показания под клетва.

Какви са моите права относно доказателствата срещу мен?

Можете да оспорвате доказателствата, представени срещу вас, ако са получени неправомерно. Например, ако полицията е влязла в дома ви без разрешение за претърсване, иззетите при претърсването доказателства обикновено не се допускат.

 

Можете също така да оспорите доказателствата, като задавате въпроси на свидетелите, за да докажете, че лъжат или са се заблудили. Също така може да поискате свидетелите да дадат показания, които са от значение за вашата защита, или сочат, че свидетелите на обвинението лъжат или са се заблудили.

 

Може да наемете частен детектив, за да се снабдите с доказателства. Доказателствата са допустими, ако са получени законно.

Ще бъде ли взета предвид информацията за мен в регистрите за съдимост?

Доказателствата по предишните ви присъди Връзката отваря нов прозорецпо принцип не би трябвало да бъдат взети предвид по настоящото дело срещу вас.

Въпреки това, когато съдиите решават каква присъда да издадат, могат да вземат предвид предишните ви осъждания. Това може да включва предишни присъди в други държави.

Какво се случва в края на процеса?

Ако бъдете оправдан, процесът приключва и ще бъдете свободен.

 

Ако сте признат за виновен или се признаете за виновен, съдията ще реши каква присъда да издаде. Може да се наложи да платите глоба или да изтърпите наказание Връзката отваря нов прозорецлишаване от свобода. Съдията може да отложи изпълнението на присъдата ви, като в този случай няма да я изтърпявате, ако не извършвате повече престъпления.

 

Преди да постанови присъдата съдията може да поиска от Връзката отваря нов прозорецпробационните служби да напишат доклад за вас. Те ще уведомят съдията дали е подходящо да бъдете поставен под надзор, за да се справите с проблемите, предизвикващи вашето наказуемо поведение.

 

Ако бъде направено запитване, Пробационната служба ще съобщи на съдията дали сте способен да извършвате общественополезен труд. Тогава съдията може да ви осъди на максимум 240 часа безвъзмезден труд вместо на присъда с лишаване от свобода.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Ролята на жертвата по време на процеса е като свидетел на обвинението. Жертвата дава показания за това, което е видяла да се случва във връзка с обвинението.

 

Ако сте осъден или сте се признал за виновен, съдията ще вземе предвид въздействието на престъплението върху жертвата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецБаза данни на ирландското законодателство

Връзката отваря нов прозорецБаза данни на ирландската и британската съдебна практика

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права след процеса

Мога ли да обжалвам?

Може да обжалвате всяка осъдителна присъда или наложеното наказание. Връзката отваря нов прозорецНачинът на обжалване зависи от това кой съд е разгледал делото. Жалбите срещу решение на районния съд (District Court) се разглеждат от окръжния съд (Circuit Court). Жалбите срещу решение на Окръжния съд или на Връзката отваря нов прозорецЦентралния наказателен съд (Central Criminal Court) се разглеждат от Връзката отваря нов прозорецНаказателния апелативен съд (Court of Criminal Appeal).

Ако искате да обжалвате решение на District Court, трябва да подадете документ, наречен „уведомление за жалба” (notice of appeal ), до прокурора в рамките на 14 дни. Също така трябва да подадете уведомлението и декларация за връчване до съдебния секретар на района в срок от 14 дни. Ако искате да обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, трябва в тридневен срок от постановяване на присъдата да подадете молба до съдията, разгледал делото, с искане за разрешение да обжалвате. След това трябва да подадете „уведомление за жалба” до секретаря на Наказателния апелативен съд в срок от 7 дни, ако е било отказано разрешение, и в рамките на 14 дни, ако е било дадено разрешение. Обикновено вашият адвокат ще направи всичко това вместо вас.

Ако обжалвате решение на District Court, имате право на пълно повторно разглеждане на делото. Също така имате право да обжалвате наложеното ви наказание. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, може да обжалвате по законосъобразност или ако смятате, че при разглеждането на делото са били допуснати процесуални грешки. Също така може да обжалвате наложеното ви наказание.

Какво се случва, ако обжалвам?

Ако обжалвате решение на District Court, изпълнението на присъдата се спира докато се разглежда жалбата ви. В този случай трябва да дадете гаранция, която може да се изразява във внасяне на определена сума пари. Ако сте в затвора, когато обжалвате решението на District Court, може да бъдете освободен, след като подадете уведомлението за жалбата и внесете гаранцията. Ако сте в затвора и искате да обжалвате, затворническите власти ще ви снабдят със съответните формуляри.

Ако обжалвате решение на District Court, може да минат месеци преди жалбата да бъде разгледана. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, този период от време може да е доста по-дълъг.

Ако обжалвате решение на District Court, в производството по жалбата имате право да представяте нови доказателства и да привеждате нови юридически аргументи. Ако обжалвате решение на Circuit Court или Central Criminal Court, по принцип не ви е разрешено да представяте нови доказателства и можете да правите това само при изключителни обстоятелства.

Какво се случва при разглеждане на жалбата?

Ако обжалвате решение на District Court, делото се разглежда отново по същество. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, вие или вашият адвокат може да посочите пред съда аргументите, поради които смятате, че вашата присъда трябва да бъде отменена или защо според вас наложеното ви наказание е принципно неправилно.

Какво се случва, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Ако жалбата бъде уважена, делото приключва и ще бъдете освободен от всякакви задължения по отношение на него. Ако жалбата бъде отхвърлена, апелативният съд ще потвърди присъдата ви. Ако апелативният съд смята, че първоначално наложеното наказание е неправилно по същество, той може да го увеличи или намали.

След като жалбата ви е била разгледана, нямате право да обжалвате повече. Въпреки това, Наказателният апелативен съд може да ви позволи да обжалвате пред Върховния съд (Supreme Court), ако случаят ви поставя правен въпрос от изключителна обществена значимост.

Няма обща разпоредба, която да предвижда обезщетяването ви, ако жалбата е уважена. Когато обжалвате присъда пред Наказателния апелативен съд, може да е възможно обезщетение, ако сте бил жертва на съдебна грешка. Това се случва, когато Наказателният апелативен съд отменя присъда и удостоверява, че новооткрити доказателства сочат, че е била допусната съдебна грешка. Това се случва много рядко. Ако Наказателният апелативен съд удостовери, че е допусната съдебна грешка, може да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецминистъра на правосъдието за обезщетение.

Присъдата срещу вас се вписва в регистъра за съдимост, след като съдията е приел, че сте виновен за извършеното престъпление.

Присъдата е окончателна, ако са ви признали за виновен или ако сте се признал за виновен. Въпреки това имате право да обжалвате. Ако жалбата бъде уважена, присъдата трябва да се заличи от регистъра.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте осъден за престъпление, съдът не може да ви върне обратно във вашата държава. Той обаче може да препоръча на министъра на правосъдието да бъдете депортиран. Той може също така да отложи изпълнението на присъдата ви или на част от нея при условие, че напуснете страната. Това не означава, че сте депортиран, но ако не успеете да напуснете страната, ще бъдете лишен от свобода. Ако сте в затвора, може да се обърнете към министъра на правосъдието с искане да бъдете прехвърлен извън Ирландия, за да изтърпите остатъка от присъдата си в друга държава-членка.

Ако съм осъден, мога ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Ако сте осъден, не може да бъдете съден отново за същото престъпление. Ако сте бил осъден в друга държава-членка, не можете да бъдете съден отново в Ирландия за същото престъпление.

Информация за обвинението/присъдата

В регистъра за съдимост се съдържат всички присъди, постановени срещу вас. Ако сте пълнолетен, тази информация ще се пази в постоянно досие от Gardai (Националната полиция). Полицията може също така да разполага и с друга информация за вас. Имате право да поискате поправянето или заличаването на всяка неправилна лична информация, която се отнася до вас. Може да поискате тази информация от Връзката отваря нов прозорецGarda Central Vetting Unit (Централно административно звено на полицията). Ако Полицията не ви даде достъп до тази информация, или не коригира неправилната информация, имате право да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецКомисаря по защита на личните данни (Data Protection Commissioner).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецИрландски съдилища

Връзката отваря нов прозорецСъвет за информация на гражданите

Връзката отваря нов прозорецКомисар по защита на личните данни

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 - Пътни и други дребни нарушения

Как се третират дребните пътни нарушения?

Дребни нарушения като шофиране с превишена скорост, говорене по мобилен телефон по време на шофиране или неправилно паркиране обикновено се наказват с “фиш за фиксирана глоба”, който ви дава определен срок да платите глобата по пощата. Случаят ви ще бъде разгледан от съда само ако не платите глобата. В някои случаи ще ви бъде издаден фиш при установяване на нарушението, а в други фишът ще бъде изпратен на адреса ви.

Някои от нарушенията, които се наказват с фиксирана глоба обаче включват и "наказателни точки", които се начисляват на шофьорската ви книжка, и ако съберете общо дванадесет наказателни точки в рамките на три години, ще ви бъде забранено да шофирате в Ирландия. Ако платите фиксираната глоба, ще ви бъдат начислени по-малко точки, отколкото ако случаят бъде разгледан от съда и бъдете осъден. Европейският съюз в момента работи върху проект за хармонизиране на базите данни с шофьорски книжки, съществуващи в държавите-членки.

Пътните нарушения почти винаги се санкционират от обикновената полиция. Трябва да имате предвид, че в Ирландия шофьорите са задължени по закон да носят шофьорските си книжки със себе си и трябва да ги представят на полицията при поискване.

Ако живеете в Ирландия, а сте гражданин на друга държава-членка, по време на процеса спрямо вас ще се прилага същият режим както спрямо ирландските граждани.

Ако случаят ви стигне до съда, той ще бъде разгледан от районния съд (първа инстанция) в състав от един съдия без съдебни заседатели. Ако не сте удовлетворен от резултата, можете да обжалвате решението, в частта за осъждането или наказанието, пред по-висшата инстанция (вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 4).

Ще бъдат ли вписани нарушенията в досието ми в регистъра за съдимост?

Всички осъждания за пътни нарушения се записват в компютърния регистър на полицията. Много дребни нарушения, като шофиране с превишена скорост, обикновено не се смятат за криминални деяния. Ако обаче ви е повдигнато обвинение за по-сериозно нарушение, като например опасно шофиране, шофиране след употреба на алкохол или без застраховка, присъдите ще бъдат вписани в досието ви в регистъра за съдимост. За тези правонарушения се прилага процедурата, описана в Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 4. Ако ви бъде повдигнато обвинение за такова нарушение, незабавно потърсете правен съвет.

Каква е процедурата при други дребни нарушения?

Най-често срещаните дребни нарушения са шофирането с превишена скорост или говорене по мобилен телефон по време на шофиране. Други нарушения като шофиране в автобусната лента се наказват с “Връзката отваря нов прозорецфиш за фиксирана глоба”, но за тях не се начисляват наказателни точки. Шофирането без разумно съобразяване с останалите участници в движението, което включва небрежно шофиране, се наказва с глоба и начисляване на наказателни точки.

Трябва да се явите пред съд само ако не платите фиша с фиксираната глоба. Този случай също подлежи на разглеждане от районния съд. Винаги можете да обжалвате решението на районния съд, както е посочено по-горе.

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Гърция

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Кратко представяне на наказателния процес

Разследване/ образуване на производство

Тази част от процеса започва с уведомяването на прокурора, че има данни за извършено престъпление. Тя продължава с образуване на наказателно производство и приключва с изправяне на обвиняемия пред съда или оттегляне на обвиненията.

Целта на този етап е да се изясни случаят във възможно най-голяма степен и да се определи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, за да бъде

изправен обвиняемият пред компетентния съд.

Съдебни заседания

На този етап делото се гледа докато се стигне до издаване и обявяване на присъда.

Средства за правна защита

Това са средствата, които законът предоставя на дадено лице, за да може да оспори решението на наказателен съд.

Те са:

 • Обжалване, което има за цел промяна или отмяна на оспорваното решение на основание на фактите или на неправилно тълкуване или прилагане на закона.
 • Ново разглеждане на делото и отмяна на присъдата с цел частично или пълно анулиране на решението, оспорвано на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона.

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правен съвет и предназначението ѝ е само да ви упъти.

За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецИнформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хипервръзките по-долу, за да намерите необходимата ви информация

Връзката отваря нов прозорец1 – Получаване на правен съвет

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъплението и преди делото да влезе в съда

 • Дознание/ предварително наказателно разследване/ наказателно разследване.
 • Арест/ мерки за процесуална принуда/ задържане под стража
 • Производство пред обвинителното отделение
 • Обиск, пръстови отпечатъци и ДНК

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права в съда

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след постановяване на решението от съда

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътни нарушения и други дребни правонарушения

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

1 – Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. От информационните листове ще научите кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях ще намерите разяснения и за това, какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ще ви упъти как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Намиране на адвокат

Ако се нуждаете от адвокат и не сте задържан под стража, можете да се свържете с Връзката отваря нов прозорецАтинската адвокатска колегия или адвокатската колегия на района, където ще се води вашият процес (напр. Връзката отваря нов прозорецСолунска адвокатска колегия, Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Пирея, Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Хераклион и др.).

Ако се нуждаете от адвокат, а сте задържан под стража, можете да поискате от полицията или от затворническите власти да ви помогнат за намирането на адвокат или да ви насочат към горепосочените адвокатски колегии.

Заплащане на адвокат

Ако сте с ниски доходи, можете да получите безплатна правна помощ. Тази помощ се състои в назначаването на адвокат, който да ви представлява. Назначението е валидно до края на процеса или на процедурата пред съдилищата от същото ниво, както и на всяко обжалване на решението.

Може да бъде назначен адвокат:

 • по време на изготвянето и предявяването на обвинението при някои конкретно определени правонарушения;
 • на етапа на наказателното разследване и разглеждането на делото, когато случаят касае тежко престъпление;
 • по време на разглеждането на делото – при наказуеми простъпки (дребни престъпления), разглеждани от Съд за дребни престъпления в тричленен състав, за които се налага минимално наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца;
 • за да подаде жалба и да ви представлява по време на разглеждането на жалбата пред второинстанционния съд, ако сте осъден на най-малко шест месеца лишаване от свобода от първоинстанционния съд; 
 • за да подаде жалба срещу неправилно тълкуване и прилагане на закона, ако сте осъден на най-малко една година лишаване от свобода;
 • за да подаде молба за повторно разглеждане на делото, ако сте осъден на лишаване от свобода за срок от най-малко шест месеца.

Имате право на безплатна правна помощ дори когато доходите ви не са изключително ниски, стига да можете да докажете, че не сте в състояние да платите правните разноски поради разлика в издръжката на живота в държавата-членка, в която е постоянното ви местожителство, и в Гърция. 

За да получите безплатна правна помощ и да ви бъде назначен адвокат, трябва да подадете молба до съда, който ще гледа делото, или до съда, пред който обжалвате или в който ще се разглежда молбата за повторно разглеждане на делото.

Тази молба трябва да бъде подадена 15 дни преди процеса или иска, за който търсите правна помощ. Молбата трябва да включва кратко описание на предмета на процеса или иска, както и доказателства за допустимостта ви за правна помощ и всички необходими документи за финансовото ви състояние (за повече подробности виж Закон 3226/4-2-2004, Държавен вестник Α’ 24/2004).

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСписък на адвокатските колегии

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 - Моите права по време на разследване на престъплението и преди делото да бъде разгледано от съда

Каква е целта на разследването?

Целта е да се съберат и съхранят доказателства и да се изследват всички следи, оставени на местопрестъплението.

Какви са етапите на разследването?

Дознание/ предварително наказателно разследване/ наказателно разследване:

Чрез дознанието прокурорът установява дали обвинението е добре обосновано и каква е вероятността да е било извършено престъпление.

Предварително наказателно разследване се провежда предимно в случаите, когато заподозреният е бил заловен при извършването на престъплението или когато евентуално забавяне би довело до възникване на непосредствен риск.

Наказателно разследване се провежда само в случай на по-тежки престъпления.

Арест – Мерки за процесуална принуда – Задържане под стража:

Когато заподозреният е разкрит при извършване на престъплението или е арестуван до един ден след извършването на престъплението, той може да бъде арестуван без заповед.

Когато заподозреният не е бил заловен на местопрестъплението, е необходимо да бъде издадена заповед.

Арестуваното лице се изправя пред прокурора в срок от 24 часа.

Мерки за процесуална принуда (например гаранция, задължение за обвиняемия да се явява редовно в полицейския участък, забрана за напускане на страната) се налагат, за да се предотврати извършването на други престъпления и да се гарантира, че обвиняемият ще се яви на полицейски разпит и в съда.

Задържане под стража: Ако посочените по-горе мерки за процесуална принуда са недостатъчни, при по-тежки престъпления заподозрените могат да бъдат задържани под стража. Задържането под стража може да бъде до 18 месеца за по-тежки престъпления или 12 месеца за по-леки престъпления и 6 месеца за повторно непредумишлено убийство по непредпазливост. Този срок се излежава в затвора.

Производства пред обвинителните отделения

Можете да прибегнете до тези производства или с цел отмяна на мярката за процесуална принуда или оставането под стража, или за да се оплачете за нередности по време на досъдебното производство.

Кой отговаря за провеждането на всеки един от тези етапи?

Дознанието се извършва от следователи и от прокурора.

Предварителното наказателно разследване се извършва от посочените по-горе лица, включително от разследващия магистрат, а наказателното разследване или разпитът се води само от разследващия магистрат.

Заповед за арест се издава от обвинителното отделение или от разследващия магистрат. Когато заподозреният е хванат на местопрестъплението, следователите и съответните полицейски служители са задължени, а всички граждани имат право да арестуват извършителя. Заповед за ограничаването на личната свобода и оставането под стража се издава от разследващия магистрат със съгласието на прокурора, както и от обвинителното отделение.

Производството пред обвинителното отделение се води от съдебни съвети в тричленен състав, в присъствието на прокурор.

Моите права по време на разследването

За по-подробна информация относно вашите права по време на разследването, натиснете дадените по-долу връзки.

Дознание, предварително наказателно разследване, наказателно разследване (1)

Каква е целта на тези процедури?

Целта на дознанието е прокурорът да установи дали обвинението е основателно и да вземе решение за образуване на наказателно производство.

Предварително наказателно разследване се провежда, когато заподозреният е заловен по време на извършване на деянието или когато забавянето би довело до възникване на непосредствен риск (например унищожаване на отпечатъци от обувки, пръстови отпечатъци и др.).

Наказателно разследване се провежда само при престъпления или тежки наказуеми простъпки. Предварителното наказателно разследване и наказателното разследване се провеждат, за да се установят, съберат и съхранят доказателства, както и за да се съберат и изследват всички следи от престъплението.

Кой отговаря за този етап?

Дознанието се води от разследващите органи и от прокурора.

Предварителното наказателно разследване се води от горепосочените лица, заедно с разследващия магистрат.

Наказателното разследване се води само от разследващия магистрат.

Дознанието и предварителното разследване се наблюдават от прокурора към Наказателния съд за леки престъпления, а наказателното разследване – от прокурора към Апелативния съд.

Има ли приложими срокове?

Продължителността на дознанието е 4—8 месеца. Продължителността на наказателното разследване е максимум 18 месеца. Ако се провежда допълнително разследване, продължителността му е 3—5 месеца.

В големите градове тези срокове могат да бъдат удължени. Няма санкции за неспазването им.

Срокът за предоставяне на обяснения по време на дознанието и за внасяне на възражение по време на предварителното разследване и разследването е минимум 48 часа и може да бъде удължен.

Няма никакви санкции за неспазването от ваша страна на срока при първите две процедури. Въпреки това, при наказателно разследване, ако определеният срок не бъде спазен, разследващият магистрат има право да издаде заповед за принудително довеждане на обвиняемия пред съда и/или заповед за арест.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Щом бъдете призовани да участвате в посочените по-горе процедури, имате право:

 • Да поискате от разследващия орган да ви бъде направено за ваша сметка фотокопие на всички съответни правни документи, включително описание на обвиненията,
 • Да поискате срок от минимум 48 часа и
 • Да си наемете адвокат.

Ще ми бъде ли предоставен преводач, ако не говоря езика?

Да. Преводачът ще превежда вашите показания на разследващите органи, както и техните въпроси.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Веднага щом се явите пред разследващия орган, можете да поискате вашия адвокат да бъде уведомен или да ви бъде разрешено да му се обадите. Имате право също така да откажете да говорите до пристигането на адвоката ви.

Властите са задължени да осигурят преводач единствено по време на разпита ви. През останалото време вие трябва да уредите с вашия адвокат осигуряването на преводач, ако искате такъв.

Задължително ли е да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Задължително е само при тежки престъпления. Изборът на адвокат зависи от вас. Въпреки това, ако нямате адвокат в случай на тежко престъпление, разследващият магистрат ще ви назначи такъв по време на разследването.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Могат да ви зададат въпроси във връзка с обвиненията. Имате право да запазите частично или пълно мълчание и правото да не се самоуличавате. Можете да откажете да отговаряте по всички въпроси, които биха могли да ви навредят.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право да се свържете със семейството си или с приятели по телефона. Допустими са посещения от членове на семейството ви и, по изключение, от приятели.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако имате здравословен проблем, можете да поискате да се консултирате с лекар.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга държава. Длъжен ли съм да присъствам по време на разследването?

Не, не сте длъжен.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка?

В Гърция законът не предвижда възможност за участие чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

При какви обстоятелства бих могъл да бъда задържан или освободен?

Ще бъдете задържан, ако са налице достатъчно данни, че сте извършили тежко правонарушение и

 • нямате известен адрес в Гърция,
 • сте предприели стъпки за напускане на страната,
 • в миналото сте бягали от закона,
 • осъждани сте за бягство от затвора или за оказване помощ на задържано лице да избяга, или за нарушаване на ограниченията за местоживеене, както и ако
 • има основания да се смята, че възнамерявате да избягате,
 • сте били осъждани, което засилва вероятността да извършите други престъпления.

Могат също така да ви бъдат наложени мерки за процесуална принуда или можете да бъдете освободен.

Какви права/ задължения имам?

Имате право да ви бъде предоставено време да проучите съдебното досие и да си наемете до двама адвокати. Трябва да се явите лично на разследването, тъй като присъствието само на вашия адвокат не е достатъчно.

Ако разследващият магистрат реши, че трябва временно да бъдете задържан, можете да обжалвате в срок от 5 дни пред обвинителното отделение. Можете също така да подадете молба до самия разследващ магистрат или до обвинителното отделение за отмяна на решението за задържането ви под стража или за замяната му с друг вид мярка за неотклонение.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да, ако не ви е наложено условие, забраняващо ви това.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК

За допълнителна информация относно вашите права, вижте Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4).

Мога ли да обжалвам?

Ако по време на досъдебната процедура е било предприето неправомерно действие, можете да се обърнете с молба до обвинителното отделение и да поискате да бъде отменено действие и досъдебният процес да бъде повторен.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Можете да се признаете за виновен на всеки един етап преди процеса. Можете също да се откажете от самопризнанието си. Във всички случаи съдът е свободен да прецени вашето самопризнание.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят. Може само да бъдат формулирани по-точно. Не могат да се прибавят допълнителни обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако правонарушението е било извършено в чужда страна срещу гръцки гражданин и се класифицира като тежко или леко престъпление по гръцките закони. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, без оглед на законите, действащи на мястото на престъплението.

Ще получа ли информация за свидетелите, които са дали показания срещу мен?

Имате право на такава информация, тъй като могат да ви бъдат предоставени всички документи в съдебното досие, които включват и показанията на свидетелите. Можете да получите информация преди да се изкажете в своя защита, а също и след това.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Следователят има задължението да ви предостави фотокопия от съдебното досие и да ви покаже всички имащи отношение материали преди да направите своето изявление.

Ще поискат ли от мен да предоставя информация за моето криминално досие?

Разследващият магистрат ще получи вашето криминално досие по надлежния ред по време на етапа на наказателното разследване.

Арест/ Наложени мерки за неотклонение/ Задържане под стража (2)

Защо се предприемат тези действия?

Когато извършителят е заловен при извършването на престъпление, арестът му има за цел да гарантира, че той ще бъде предаден на правосъдието. В други случаи на арест, задържане под стража и налагане на мерки за неотклонение, целта е да се гарантира, че обвиняемият ще се яви пред разследващите и съдебните власти.

Кой е отговорен?

Заповед за арест се издава от обвинителното отделение или от разследващия магистрат. Заповедта за задържането под стража и налагането на мерки за процесуална принуда също изхождат от същите лица. Когато извършителят е заловен при извършването на престъпление, арестът може да бъде извършен от следователите или полицейските служители.

Има ли приложими срокове?

След като ви арестуват, трябва да бъдете изправен пред прокурора в срок от 24 часа. Неспазването на този срок няма никакви последствия за вас. Има също срок за налагането на условие, изискващо от вас да се явявате периодично в полицията. Ако не спазите този срок, вместо условието за явяване в полицията може да ви бъде наложена мярка задържане под стража.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Когато са ви заловили при извършването на престъпление, веднага при ареста ви полицейските служители трябва да ви кажат защо сте арестувани. Ако бъдете изправени пред разследващия магистрат, той ще ви даде пълна информация за обвиненията, които могат да ви бъдат предявени. Същото се отнася и за налагането на мярка за неотклонение, както и за задържането под стража.

Преди да бъде взето решение по тези въпроси, трябва да сте получили всички относими документи от разследващия магистрат.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, трябва веднага да съобщите за това и да поискате устен преводач. Устният преводач ще превежда всичко, което казвате, всички въпроси, които ви се задават, и всички документи, които ви се показват.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Ако бъдете арестуван, можете да поискате адвокатът ви да бъде уведомен незабавно или да ви се позволи да му се обадите. Освен това имате право да откажете да отговаряте на въпроси, ако той не се появи.

Ако не познавате адвокат, можете да се свържете с вашето посолство или с местната адвокатска колегия. Осигуряването на устен преводач, за да можете да разговаряте с адвоката си, е ваш проблем, а не на разследващите власти. При налагането на мярка за неотклонение, или при налагането на мярка „задържане под стража”, първо говорете с адвоката си. Той ще направи изявление от ваше име и ще присъства по време на наказателното разследване.

Трябва ли да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Задължително е само при тежки престъпления. Имате право да си изберете адвокат. При дело за тежко престъпление, ако нямате адвокат, ще ви бъде назначен такъв по време на разследването, ако поискате.

Ще ми искат ли сведения? Трябва да давам сведенията, поискани от мен?

Ще ви питат във връзка с обвиненията. Можете да откажете да отговаряте на всички въпроси, които биха могли да ви навредят.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право да поискате от следователите разрешение да се свържете с тях.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да, ако имате здравословни проблеми.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Не сте задължен, освен когато е необходимо да се извърши телесен обиск.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка?

Законът все още не предвижда възможност за разследване на правонарушение чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

При какви обстоятелства мога да бъда задържан под стража или освободен?

Ще бъдете задържан под стража, ако разследващият магистрат се споразумее с прокурора или ако обвинителното отделение издаде заповед за това. Ще бъдете задържан под стража, ако има сериозни признаци, че сте извършили тежко престъпление и:

 • Нямате известен адрес в Гърция,
 • Сте предприели стъпки за напускане на страната,
 • В миналото сте бягали от закона,
 • Осъдени сте за бягство от затвора или за оказване помощ на задържано лице за бягство, или сте нарушили ограниченията за местоживеене, както и ако
 • Има основания да се смята, че възнамерявате да избягате,
 • Били сте осъждан.

Също така могат да ви бъдат наложени мерки за процесуална принуда или можете да бъдете освободен.

Какви са моите права и задължения?

Имате право на време за проучване на съдебното досие, както и да си наемете до двама адвокати. Ако сте задържан под стража, можете в срок от 5 дни да обжалвате пред обвинителното отделение това решение на разследващия магистрат. Можете също така да подадете молба до самия разследващ магистрат или до обвинителното отделение за отмяна на решението за задържането ви под стража или за замяната му с друга мярка за неотклонение.

Мога ли да напусна страната по време на разследването?

Можете да направите това, след като изтече срокът на ареста ви и при условие че не е ви е наложена забрана за напускане на територията на Гърция.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК

За информация относно вашите права, вижте Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4).

Мога ли да обжалвам?

Ако в рамките на досъдебната процедура е било предприето неправомерно действие, можете да се обърнете с молба до обвинителното отделение и да поискате това действие да бъде отложено и досъдебният процес да бъде повторен.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Имате право да се признаете за виновен, като това ви действие не би трябвало да има никакви положителни или отрицателни правни последици за вас.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят; възможно е само да им се даде по-точна формулировка. Не могат да се добавят никакви допълнителни обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, в което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако деянието е извършено в чужда страна срещу гръцки гражданин. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, независимо от действащите закони по местоизвършване на престъплението.

Ще получа ли информация кои свидетели са свидетелствали срещу мен

Разбира се. Щом ви арестуват и ви бъде предявено предварително разследване или главно разследване, тази информация ще трябва да ви бъде предоставена преди да дадете своето обяснение за случилото се.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Следователят е задължен да ви предостави фотокопия от всички документи в съдебното досие преди да дадете своето обяснение за случилото се.

Ще поискат ли от мен да предоставя информация за моето криминално досие?

Не. Тази информация ще бъде изискана от съответния отдел.

Производство пред обвинителното отделение (3)

Каква е целта на този етап?

Обвинителните отделения са компетентните съдебни органи във връзка с досъдебното производство. Те осъществяват надзор за законността на предприеманите от разследващите органи действия, решават дали обвиняемият да бъде задържан под стража, дали следва да бъдат наложена мярка за неотклонение, вземат решения по други чувствителни въпроси, касаещи досъдебните процедури, и решават дали обвиняемият следва да бъде изправен пред съда или освободен.

Кой е отговорен на този етап?

Обвинителните отделения се състоят от трима съдии и включват обвинителното отделение при Наказателния съд за леки престъпления, обвинителното отделение при Апелативния съд и обвинителното отделение при Касационния съд.

Има ли приложими срокове?

Да, има срокове и ако не ги спазите, няма да можете да упражните правата си.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Можете да получите информация за напредъка по вашето дело от Секретариата на съветите и ще бъдете надлежно уведомен за всички решения.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако се явите пред Съветите, имате право на устен преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право на правен съвет и можете да комуникирате с вашия правен съветник на всеки етап от производството. Ако възникне проблем във връзка с превода, за него можете да се погрижите вие или вашия адвокат.

Трябва ли да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Не е задължително. Ако желаете, можете да се представлявате сам или да бъдете представляван от вашия адвокат. Имате право да си изберете адвокат, с изключение на случаите, когато ви е назначен такъв.

Могат ли да искат сведения от мен? Трябва ли да дам сведения?

Могат да поискат от вас да дадете сведения за престъплението, в което сте обвинен. Имате право да мълчите и да не се самоуличавате. Можете да откажете да отговаряте на въпроси, ако това би било във ваша вреда.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Да, можете. Ако сте задържан под стража, можете да направите това по време на часовете за посещения.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да, ако имате здравословни проблеми.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга страна. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Само ако вие поискате и съдът разреши.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка и др.?

В закона все още няма разписани процедури чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

Ще бъда ли задържан под стража или ще бъда освободен? При какви обстоятелства?

Ще бъдете задържан под стража, ако обвинителното отделение издаде заповед за това. Също така може да ви бъде наложена мярка за неотклонение или можете да бъдете освободен.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Можете, след като изтече срока на ареста ви и при условие че не ви е наложена забрана за напускане на територията на Гърция.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, проби от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Обвинителното отделение би могло да разпореди това.

Може ли да ми бъде извършен телесен обиск?

Не по нареждане на съвета, но евентуално по разпореждане на следователите или служителите от предварителното следствие. При всеки такъв случай можете да поискате адвокатът ви да присъства по време на обиска.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, на служебното ми място, колата ми и др.?

Такива претърсвания не могат да бъдат нареждани на етапа, на който участват съветите.

Мога ли да обжалвам?

Съществуват средства за правна защита, които можете да използвате, за да обжалвате решенията на съветите.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Имате право да се признаете за виновен и можете да направите това, като подадете кратко писмено изявление до съветите. Тези изявления са обвързващи и могат да повлияят на решението на съда.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят. Те могат само да бъдат формулирани по-точно от съветите. Не могат да се добавят нови обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако деянието е извършено срещу гръцки гражданин. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, независимо от действащите закони по местоизвършване на престъплението.

Ще получа ли информация за свидетелите, които са свидетелствали срещу мен?

Разбира се, можете да получите информация както по време на този етап, така и преди това. Имате право да получите информация за всяка подробност от съдебното досие.

Ще ми бъде ли поискана информация за моето криминално досие?

Не, информацията ще бъде изискана от съответния отдел.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4)

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, проби от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Ако ви арестуват, ще поискат да ви вземат отпечатъци и вие сте задължен да дадете такива. Задължително е също да позволите да ви вземат ДНК проба, когато са налице сериозни признаци, че сте извършили тежко престъпление. При положителна ДНК проба имате право да поискате тя да бъде повторена; ако не направите това, взетият генетичен материал ще бъде унищожен.

Може ли да ми бъде извършен телесен обиск?

Може да се наложи да ви подложат на телесен обиск, ако това е необходимо според лицето, извършващо разследването. Обискът не трябва да накърнява достойнството ви и трябва да се извърши на уединено място. Ако сте жена, обискът трябва да бъде извършен от жена. Ако поискат от вас да представите нещо или някакъв документ и вие направите това, не би следвало да ви подлагат на телесен обиск.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, на служебното ми място, колата ми и др.?

Може да бъде извършен обиск в дома ви, при условие че се провежда от съдебен служител и следовател в рамките на разследване или предварително разследване. Обиск на коли се извършва, когато е налице сериозно подозрение, че е извършено престъпно деяние, или когато това е абсолютно наложително.

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 – Моите права в съда

Предварителна процедура

Кой ме уведомява, че трябва да се явя в съда, и как става това?

Прокурорът изготвя обвинителния акт, определя датата на процеса и призовава ответника, ищеца и свидетелите най-малко 15 дни преди процеса или 30 дни, ако живеят в други европейски страни.

Процедурата по време на процеса

Кой съд ще гледа делото?

Основните наказателни съдилища са Магистратският съд — за дребни правонарушения, Наказателният съд за леки престъпления и Наказателният апелативен съд в тричленен състав или юрисдикциите със смесен състав — за тежки престъпления. По принцип компетентен е местният съд по мястото на извършване на закононарушението.

Ще бъде ли открит процесът?

Да, освен когато публичността може да има неблагоприятен ефект върху обществения морал или когато това е в интерес на защитата на личния живот на страните в съдебния процес.

Кой ще постанови решение по делото?

В съдилищата от по-ниска инстанция решението се взема от съдиите, а в юрисдикциите със смесен състав – от съдиите и съдебните заседатели.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Обвинението може да бъде променено в сходно с него обвинение. Единствено съдът е компетентен да се произнесе по правилната правна квалификация на фактите, предмет на доказване по делото, или по най-точната им характеристика.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по някои или всички обвинения по време на процеса?

Ако се признаете за виновен по конкретни обвинения, съдът ще ви определи наказание при отчитане на направените самопризнания. Възможно е да бъдете третирани по-снизходително при определянето на присъдата.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на процеса?

Не е необходимо да присъствате. Можете да бъдете представляван от вашия адвокат, освен ако съдът не реши, че присъствието ви е необходимо.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеовръзка?

Не можете, защото законът все още не предвижда възможност за участие по този начин.

Ще присъствам ли през цялото време на процеса?

Не е необходимо. Можете да се явите, след което да си тръгнете и по-нататък да бъдете представляван от вашия адвокат.

Ще разполагам ли с преводач, ако не разбирам какво става?

Ако не разбирате езика, на който се водят съдебните заседания, съдът е задължен да ви назначи преводач.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли назначен адвокат? Мога ли да сменя адвоката си?

Трябва да имате адвокат само в случай на тежки престъпления, както и пред касационния съд. Ако не сте в състояние да си наемете адвокат, съдът е задължен да ви назначи такъв. Имате право да смените адвоката си, освен ако той не е назначен от самия съд (ex officio) при съдилищата от по-висша инстанция.

Мога ли да говоря на процеса? Трябва ли да говоря на процеса?

Можете, но не сте длъжни. Имате право да запазите мълчание.

Какви са последствията, ако не кажа истината по време на процеса?

Можете да не кажете истината. Ако ответникът дава неверни данни за себе си, това не се счита за престъпление.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

Можете и имате право да направите това по време на защитата ви, или като вие самият дадете показания, като представите опровергаващи доказателства или като призовете ваши собствени свидетели.

Какви доказателства мога да представя пред съда в своя защита?

Можете да представите документални доказателства, редови свидетели или вещи лица.

При какви условия мога да внеса такива доказателства?

Няма предварителни условия; можете да представите доказателства пред съда, без да уведомявате когото и да било.

Мога ли да използвам частен детектив, за да се сдобия с доказателства в своя полза? Допустими ли са такива доказателства?

Можете да направите това и доказателствата ще бъдат допустими, доколкото са придобити по законен път.

Мога ли да поискам свидетели да говорят в моя полза?

Можете да представите колкото свидетели искате, а съдът е длъжен да допусне разпита на толкова свидетели на защитата, колкото са и свидетелите на обвинението.

Възможно ли е аз или моят адвокат да задаваме въпроси към другите свидетели по делото? Можем ли аз или моят адвокат да оспорим казаното от тях?

И двама можете да задавате въпроси и да оспорите казаното от тях по време на свидетелстването им.

Ще бъде ли взета под внимание информацията за моето съдебно досие?

Ако обвиняемият е признат за виновен, при определянето на присъдата съдът ще вземе под внимание осъдителните присъди, чийто общ срок надвишава 6 месеца лишаване от свобода.

Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава-членка?

Само ако са вписани в съдебното ви досие.

Какво ще се случи в края на процеса?

Какви са възможните резултати от процеса?

Оправдаване на обвиняемия, когато съдът не е убеден или се съмнява, че той е извършил престъплението, или на други правни основания, както и когато има основания за неналагане на наказание (например при искрено разкаяние).

Признаване на обвиняемия за виновен и налагане на наказание, когато съдът е убеден, че обвиняемият е извършил престъплението.

Прекратяване на наказателното производство при смърт на обвиняемия, оттегляне на обвинението от страна на жертвата, изтичане на давността на престъплението или когато самото престъпление бъде амнистирано.

Обявяване на наказателното преследване за недопустимо при наличие на предишно съответно решение, липса на обвинение (ако се изисква такова), иск или разрешение за преследване.

Обобщение на възможните присъди

Основни наказания: лишаване от свобода (до живот или за срок от 5 до 20 години), затвор (10 дни - 5 години), арест (1 ден – 1 месец), финансова санкция (150—15 000 евро), глоба (29—590 евро), задържане в център за задържане на непълнолетни или настаняване в психиатрично заведение.

Допълнителни наказания: лишаване от граждански права, забрана за упражняване на професия, публикуване на осъдителната присъда.

Мерки за сигурност: задържане на престъпници, за които е отсъдено, че не са наказателно отговорни, настаняване на алкохолици и наркозависими в центрове за детоксикация, въдворяване в трудови центрове, забрана за живеене в определен район, депортиране на чужди граждани и конфискация на имущество.

Каква е ролята на жертвата по преме на процеса?

Жертвата участва или като страна по делото, или като свидетел. Като страна по делото (или „граждански ищец, представящ допълнителни опровергаващи доказателства“) жертвата участва с цел да търси компенсация под формата на финансово обезщетение за причинени емоционални щети или душевно разстройство, а като свидетел участва в подкрепа на обвинението.

Ако жертвата участва като граждански ищец, тя трябва да посочи това преди съдът да поиска представяне на доказателства.

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам решението и/или присъдата?

Можете да подадете въззивна жалба срещу осъдителната присъда. Правото на въззивно обжалване зависи от вида и тежестта на наказанието, както и от това кой съд е произнесъл присъдата.

Например:

 • Ако присъдата е произнесена от наказателен съд за леки престъпления в едночленен състав, имате право да обжалвате, ако наказанието е „лишаване от свобода“ за срок над 60 дни или финансова санкция над 1000 евро;
 • Ако присъдата е произнесена от наказателен съд за леки престъпления в тричленен състав и съд, който разглежда жалби срещу решения на този съд, имате право да обжалвате, ако сте осъдени на лишаване от свобода за срок над 4 месеца или финансова санкция над 1500 евро;
 • Ако присъдата е произнесена от юрисдикция със смесен състав или съд, разглеждащ жалби срещу присъди за тежки престъпления в тричленен състав, имате право да обжалвате, ако наказанието е „лишаване от свобода“ за срок над 2 години за тежки престъпления или над 1 година — за леки престъпления /деликти/.

Можете да обжалвате оправдателна присъда само ако сте оправдани на основание искрено разкаяние или на основания, които накърняват доброто ви име.

Как мога да обжалвам?

За да обжалвате, трябва да изготвите жалба и да я подадете в регистратурата на съда, издал решението, като посочите основанията за обжалване, вашия домашен адрес и името на вашия адвокат.

Срокът за обжалване е 10 дни след издаването на решението на съда или връчването му, ако сте съдени във ваше отсъствие. Все пак, ако живеете в чужбина и е издадена задочна присъда или вашето местоживеене не е било известно, срокът се удължава на 30 дни от датата на връчване на документите.

Какви са възможните основания за обжалване?

Можете да обжалвате на основание обстоятелствата по делото или начина на тълкуване на закона.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Делото ще бъде разгледано отново от второинстанционен съд.

Какво ще стане, ако съм в затвора, когато обжалвам?

Жалбата ще бъде предадена на прокуратурата, ще бъде определена дата за разглеждането ѝ и вие ще бъдете призован да се явите в съда. При определени законови условия можете да поискате временно спиране на изпълнението на наказанието до разглеждането на жалбата.

Колко време ще мине до разглеждането на жалбата?

Обикновено 1 до 3 години в зависимост от правонарушението, местонахождението на съда и това дали обвиняемият е в ареста.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването?

Да, можете да предявите нови доказателства пред апелативния съд. Процедурата е същата, както при първоначалния процес. Съдиите, които са гледали делото в първоинстанционния съд, не могат да го гледат във второинстанционния съд. Ще бъде разгледан въпросът дали жалбата е подадена по надлежния ред и в определения срок.

Какво ще се случи на съдебното заседание по жалбата?

Ако не се явите лично или чрез вашия законен представител, жалбата ви ще бъде отхвърлена и присъдата на съда от по-ниска инстанция ще бъде потвърдена. Ако се явите лично или чрез вашия законен представител, делото ще се гледа отново и вие можете да представите нови доказателства.

Какво може да реши съдът?

Апелативният съд няма правомощия да налага по-тежко наказание от това, определено от съда от по-ниска инстанция. Той може обаче да ви оправдае или да намали наказанието ви, или да наложи същото наказание като наложеното от съда от по-ниска инстанция.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/ неуспешно?

Ако мотивите за обжалването бъдат уважени, Апелативният съд може да ви оправдае или да намали наказанието ви; в противен случай ще остане в сила решението на първоинстанционния съд

Имам ли право да обжалвам отново пред друг или по-висш съд?

Не, единствената възможност е отмяна на присъдата на второинстанционния съд при установяване на правни нарушения.

Ако се докаже, че първото решение е било погрешно, ще получа ли компенсация?

Не съществува разпоредба за присъждане на компенсация за издаване на несигурна присъда от първоинстанционен съд, освен когато сте лежали в затвора и след това при обжалването сте били оправдани.

Ако моето обжалване бъде успешно, присъдата ще остане ли в досието ми?

Ще бъдат включени само данни за решението на апелативния съд. Предишната присъда се заличава.

Кога присъдата е окончателна?

Присъдата става окончателна, ако не е подадена жалба на основание неправилно тълкуване и прилагане на закона или ако е подадена жалба, която впоследствие е отхвърлена от Върховния касационен съд (Areios Pagos).

Аз идвам от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Могат да ви върнат в страната ви, ако съдът разпореди депортирането ви. За да бъдете депортиран, трябва да сте осъден на лишаване от свобода за най-малко три месеца или заповедта за депортиране да е издадена като част от допълнително наказание, или да е необходимо налагането на мерки за сигурност. По-специално, в случай на осъдителни присъди за тежки престъпления, свързани с наркотици, депортирането е задължително и е доживотно.

Веднага ли става връщането ми?

Не, първо трябва да изтърпите наказанието си. Като извънредна мярка, ако сте осъден на лишаване от свобода до 5 години и е издадена заповед за депортирането ви, съдът може да реши да спре изпълнението на наказанието ви и да допусне незабавното ви депортиране.

Депортирането трябва да бъде разпоредено в рамките на решение на съда, когато наказанието не е било спряно и е било изтърпяно.

Можете да обжалвате, ако заповедта е издадена от първоинстанционен съд и сте бил също така осъден на лишаване от свобода за срок, който може да бъде обжалван. Жалбата трябва да се подаде в регистратурата на първоинстанционния съд.

Мога ли да бъда съден отново за същото престъпление в друга държава-членка?

Зависи от законодателството на съответната държава.

Ще бъде ли добавена информация за обвиненията и/или осъдителните присъди в съдебното ми досие?

Решението за осъждането ви ще бъде вписано в съдебното ви досие, само ако е окончателно. Тази информация ще бъде официално вписана в Бюрото за съдимост.

Съдебното ви досие се унищожава:

 • след смъртта ви или след като навършите 80 години;
 • ако сте осъден с отлагане на изпълнението на присъдата, досието ви се унищожава 5 години след изтичането на отлагателния срок, при условие че междувременно спирането на изпълнението не е вдигнато или отменено;
 • при изтичане на десет години след изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” до 1 месец за умишлено правонарушение или 2 месеца за правонарушение, представляващо престъпна небрежност, при условие че междувременно не сте бил осъден за друго престъпление.

За съхраняването на тази информация не се изисква вашето съгласие.

В случай на спор можете да поискате от прокуратурата към наказателния съд за леки престъпления да се произнесе по него. Впоследствие можете да обжалвате това решение пред обвинителното отделение за леки престъпления (Misdemeanor Indictment Division) в едномесечен срок от връчването му.

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 - Дребни пътни нарушения

Как се третират дребните пътни нарушения?

Пътните нарушения, като превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол, без предпазен колан, неспиране на червен светофар или на знак „СТОП”, неправилно спиране и паркиране, говорене по мобилен телефон по време на шофиране и др., се санкционират предимно по административен път. Обикновено с такива нарушения се занимава компетентният полицейски орган.

Каква е процедурата?

Ще ви бъде издаден талон, удостоверяващ извършеното от вас нарушение. В него ще бъде отбелязана наложената ви административната мярка или глоба, след което ще трябва да се явите пред съответния полицейски орган.

Какви са възможните наказания?

На извършителите на пътни нарушения в повечето случаи се налагат административни глоби (в размер от 40 до 2000 евро), както и други административни мерки, като отнемане на свидетелството за правоуправление или на регистрационните табели и талона на автомобила за определен срок. Следва да се отбележи, че размерът на глобата се намалява наполовина, ако платите в срок от 10 дни.

Преследват ли се за такива нарушения граждани на други държави-членки?

Преследват се, ако са извършили нарушението в Гърция.

Мога ли да направя възражение?

Можете да подадете възражение срещу административното наказание в срок от три дни до органа, в който служи полицейският служител, наложил ви наказанието. Ако възражението ви не бъде уважено, ще трябва да заплатите въпросната сума на съответния орган на местната власт.

Също така, ако ви е била наложена административна мярка, можете да се явите пред компетентния полицейски орган и да изложите възраженията си.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в съдебното ми досие?

Тези нарушения няма да бъдат вписани в съдебното ви досие, тъй като се санкционират по административен път и се налага единствено административно наказание.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на инфраструктурата, транспорта и мрежите

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Права на обвиняемите в наказателното производство - Франция

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в закононарушение, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни закононарушения като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано наказание като глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Общо представяне

Съдебните юрисдикции са общо четири:

 • Полицейски съд (Tribunal de police)

Заседава в състав само от един съдия и разглежда главно дребните нарушения от пети клас. Въззивното обжалване е пред Отделението по обжалване на присъди по дела за леки престъпления (Chambre des appels correctionnels), но само в определени случаи.

 • Юрисдикция за дребни нарушения (Juridiction de proximité)

Заседава в състав само от един съдия. Тя разглежда дребните нарушения от първите  четири класа.

Въззивното обжалване се извършва по същите правила както въззивното обжалване на решенията на полицейския съд.

 • Наказателен съд за леки престъпления (Tribunal correctionnel)

Обикновено е съставен от трима съдии и разглежда главно леки престъпления (délits).

Наказателното преследване може да се извършва било в съда по извършване на закононарушението, било в съда по местоживеене на наказателно преследваното лице или на едно от тези лица, било в съда, в чиято юрисдикция е арестувано наказателно преследваното лице.

Първоинстанционните решения се обжалват въззивно пред апелативния съд, в отделението по обжалване на присъди по дела за леки престъпления.

 • Наказателен съд (cour d’assises)

Той е компетентен да разглежда престъпления, извършени от пълнолетни лица, които не се разглеждат от някоя специализирана юрисдикция.

Съставен е от трима професионални магистрати и от девет съдебни заседатели, определени с жребий измежду френските граждани.

Въззивното обжалване на осъдителните присъди от прокуратурата и осъдените обвиняеми се извършва пред наказателен съд, съставен от дванадесет граждани съдебни заседатели и трима професионални магистрати. Обвиняемият и генералният прокурор могат да обжалват въззивно присъдата, постановена от наказателния съд, независимо дали е осъдителна или оправдателна. Гражданският ищец може да обжалва въззивно само частта относно определеното му от съда обезщетение.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу

Разследване

Води се от полицията или жандармерията и има за цел да установи извършването на определено закононарушение, да събере доказателства за него и да издири неговите извършители. Разследването се води под надзора на прокурора на Републиката (procureur de la République). То е поетапно, когато наказателното преследване е възбудено от прокуратурата.

По-специално съществува разследване на заварено закононарушение (enquête de flagrance) и предварително разследване, което се извършва служебно от служител от съдебната полиция или съобразно указанията на прокурора на Републиката.

Във всички случаи разследването е закрито и без участие на страните.

Следствие

Разследването, водено от съдия-следовател, има за цел да събере доказателствата за извършване на определено закононарушение и да издири неговия извършител. То определя дали има достатъчно улики за предаване на извършителя за съдене от компетентната юрисдикция. То подготвя случая за разглеждане по същество в съда. То е закрито, но лицата, които са страни в процеса имат достъп до преписката и при определени условия могат да правят искания за извършване на следствени действия.

Съдебно решение

Съдебното заседание протича при условията на състезателност, то е публично и устно. След обсъждане съдиите вземат решение, което може да бъде обжалвано.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Настоящите информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата ви информация.

Връзката отваря нов прозорец1 ― Консултация с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 ― Моите права по време на разследването

 • Моите права по време на задържането под стража
 • Моите права по време на разпита при първото явяване
 • Статут на обвиняем и на помощен свидетел
 • Приключване на следствието
 • Европейска заповед за арест
 • Подготовка за процес от защитата

Връзката отваря нов прозорец3 ― Моите права по време на съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 ― Моите права след процеса

Връзката отваря нов прозорец5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни закононарушения

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецВашите права

Последна актуализация: 30/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.