Обвиняеми (наказателни производства)

Мога ли да обжалвам?

Вие и защитникът Ви може да обжалвате присъдата за всяко наказание, което не е глоба.

Жалбата трябва да се подаде пред съдията, който Ви е осъдил, в различен срок: от 15 до 45 дни от присъдата или вписването на решението.

В жалбата трябва да уточните мотивите си и срещу кои въпроси от присъдата обжалвате.

Процесът е пред Апелативния съд или пред „Corte d’Assise d’Appello“

Какво се случва, ако обжалвам?

Ако обжалвате присъдата, наказанието няма да се изпълни, преди решението да стане окончателно.

Фактът, че сте обжалвал, не означава, че ще Ви освободят от затвора, ако сте там, докато обжалвате. Апелативният съд ще разгледа жалбата Ви в кратък срок, ако сте задържан. Във всеки друг случай срокът ще зависи от натовареността на Съда.

Апелативният съд взема решение въз основа на съществуващите доказателства.

Съдът може да реши да се проведе нов процес, но само в изключителни случаи. При провеждането на нов процес апелативният съд може да реши да се възползва от съществуващите доказателства само ако ги смята за особено важни за решението. Можете да представите искане по време на обжалването да се разгледат непредвидени или нови доказателства, които са станали известни след постановяване на решението от първата инстанция.

Ако не сте присъствали на първата степен на процеса и можете да докажете, че Ви е било невъзможно да го направите, или ако не сте знаели за процеса, съдът може да реши процесът да започне отново.

Какво се случва на заседанието по обжалването?

Адвокатът Ви трябва да присъства на процеса. Вие можете да участвате, но не е задължително.

Имате право на устен преводач.

Ако съдът реши процесът да започне отново, той ще оцени отново всички доказателства.

Когато заключителните речи на страните приключат, съдът произнася присъдата си.

Какво се случва, ако жалбата бъде уважена/отхвърлена?

Ако съдът уважи жалбата, може да отмени или измени присъдата изцяло или частично.

Ако съдът отхвърли жалбата, ще потвърди присъдата на съда, разгледал пръв делото.

Ако Ви оправдаят по обвиненията на етапа на обжалването, по принцип няма разпоредба, по силата на която да получите обезщетение.

Мога ли да обжалвам присъдата на Апелативния съд?

Можете да обжалвате решението на апелативния съд пред Касационния съд.

Жалбата можете да подадете лично или чрез защитника си, ако е регистриран в „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [специален регистър на адвокатите пред Касационния съд]

Жалбата се подава пред Апелативния съд в различен срок: от 15 до 45 дни.

Основанията за обжалване са строго ограничени и се отнасят само до грешки при прилагане на правото.

Заседанията могат да са при закрити врати или публични.

Касационният съд взема решение въз основа на съдебните протоколи.

Касационният съд може да не допусне жалбата или да я отхвърли, или да отмени обжалваното решение, като върне делото за нов процес или не. Ако процесът трябва да започне отново, делото се изпраща на съдията от първата инстанция.

Какво се случва, след като присъдата стане окончателна?

Присъдата става окончателна, освен ако не обжалвате пред Апелативния или Касационния съд в сроковете, предвидени от закона, или сред решението, с което Касационният съд отхвърля жалбата.

Когато присъдата стане окончателна, тя подлежи на изпълнение.

Присъдата се регистрира в Службата на регистъра за съдимост.

Ако наказанието е глоба, трябва да платите сумата, поискана от Службата.

Ако сте осъден на ефективно лишаване от свобода, прокурорът представя разпореждане за изпълнение.

Ако срокът на лишаването Ви от свобода е до три години, прокурорът може да отложи изпълнението на присъдата и да Ви уведоми за решението си.

Можете да поискате в срок от 30 дни мярка, различна от лишаване от свобода, пред „Tribunale di Sorveglianza“ [подобен на Съвет по предсрочно освобождаване]. Ако са налице определени условия, можете да поискате надзор от социален работник, домашен арест или надзор от център за рехабилитация и превенция.

Ако не представите такова искане или то бъде отхвърлено, трябва да започнете да изтърпявате присъдата.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Съдията може да приложи мярката за сигурност депортиране, ако сте осъден на повече от две години лишаване от свобода.

Съдията може да замени присъдата лишаване от свобода с депортиране със забрана за повторно влизане в страната, ако сте осъден или сте се споразумял за лишаване от свобода от две години и няма разпоредби, които да позволяват условно осъждане. Депортирането се извършва незабавно даже когато присъдата не е окончателна. Компетентният орган е „Questore“ [провинциален началник на държавната полиция].

Можете също да бъдете депортиран, ако вече сте в затвора и трябва да изтърпите присъда, по-малка от две години лишаване от свобода. Разпореждането се представя от магистрата от „Tribunale di Sorveglianza“. Можете да обжалвате решението пред „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Ще бъде ли добавена информация за присъдата и/или наложеното ми наказание към досието ми в регистъра за съдимост?

Окончателните присъди се регистрират в регистъра за съдимост.

Вписванията се заличават след като навършите 80-годишна възраст или след смъртта Ви.
Заличават се също, ако делото бъде преразгледано.

Присъдите, издадени от мировия съдия, се заличават в срок от пет години от датата на издаване на наказанието, ако то е глоба, и в срок от десет години за другите видове наказание, ако в посочения период не е извършено друго престъпление/правонарушение.

Можете да поискате от компетентния съд да поправи вписванията и удостоверенията от Службата на регистъра за съдимост. Ако сте роден в чужбина, компетентният съд е този в Рим.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят пак за същото престъпление?

Ако сте осъден от италиански съдия, присъдата е окончателна и не могат да Ви съдят отново в Италия за същото престъпление.

Ако сте осъден от чуждестранен съдия и става въпрос за престъпление/правонарушение, извършено в Италия, могат да Ви съдят отново в Италия.

Връзки по темата

Общи правни въпроси

Министерство на вътрешните работи

Общи въпроси касаещи чужди граждани

Въпроси в областта на наказателното право

Държавна полиция

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт