Defendants (criminal proceedings)

Италия

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Съдържание, предоставено от
Италия

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 25/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Намиране на адвокат

Ако сте арестуван, задържан или под стража, можете незабавно да си наемете адвокат и да се срещнете с него веднага след арестуването, задържането или задържането ви под стража.

Ако сте освободен под гаранция, можете да си наемете адвокат и да разговаряте с него по всяко време.

Можете да намерите адвокат, като последвате дадените хиперлинкове:

Връзката отваря нов прозорецНационална адвокатска колегия

Връзката отваря нов прозорецМногоезичен сайт за наказателно право

Връзката отваря нов прозорецИталианска камара на адвокатите по наказателни дела

Ако не си наемете адвокат, съдебният орган ще ви определи такъв от специален регистър.

Заплащане за адвокат

По принцип би трябвало сам да плащате на адвоката, който ви съдейства, независимо дали сте го наели сам или ви е определен от съда.

Мога ли да получа услугите на адвокат безплатно?

Можете да кандидатствате за правна помощ, така че хонорарът на адвоката ви да бъде заплатен за сметка на правителството, ако облагаемият ви доход не надвишава 10 628,16 евро. Ако живеете със съпруг/а или други роднини, облагаемият доход се изчислява чрез събиране на доходите на всички членове на семейството. В такъв случай лимитът на дохода се повишава с още 1 032,91 евро и се изчислява за всеки от членовете на семейството, живеещи със заинтересуваното лице.

Има ли обстоятелства, при които не е възможно получаване на правна помощ?

Правна помощ не може да се получава:

 • при наказателни производства, свързани с избягване на данъци;
 • ако кандидатстващият за правна помощ се подпомага от повече от един защитник;
 • от лица с окончателна присъда по престъпления, свързани с мафията, контрабанда на цигари и трафик на наркотици.

Какво да направя, за да получа правна помощ?

Трябва да кандидатствате в канцеларията на магистрата, пред когото е висящо делото.

Трябва да попълните и подпишете молбата и да подадете следната информация:

 • молба за отпускане на правна помощ;
 • вашето име, фамилия, място и дата на раждане и данъчен номер, включително за всички членове на семейството ви;
 • удостоверение за дохода ви за годината, предхождаща молбата (писмено);
 • ангажимент да информирате за всякакви промени в дохода ви, които биха могли да повлияят на отпускането на помощта;

Можете да подадете молбата лично, придружена от копие на валиден документ за самоличност, или чрез вашия адвокат, който трябва да завери подписа ви. Можете също да я изпратите чрез препоръчано писмо с обратна разписка, като прикрепите копие от документа ви за самоличност.

Ако сте задържан, можете да подадете молбата от затвора.

Ако сте под домашен арест или сте задържан под стража, можете да подадете молбата пред служител на криминалната полиция.

Ако сте чужденец/гражданин на държава извън ЕС, към молбата си трябва да прикрепите удостоверение от съответните консулски власти за дохода ви в чужбина и за истинността на декларираното в молбата.

Ако това не е възможно, това удостоверение може да се замени с клетвена декларация от вас. Ако сте чужденец и сте задържан и се намирате в затвора по съображения за сигурност, или ако сте арестуван или под домашен арест, удостоверението от консулството на вашата държава може да се подаде до двадесет дни след подаването на молбата от адвоката ви, от ваш роднина или може да се замени с писмена декларация.

Какво се случва, ако ми отпуснат правна помощ?

Ако съдията удовлетвори молбата ви, можете да изберете адвокат сред адвокатите, упоменати в специалните регистри на адвокатските колегии. Те могат да се разгледат в канцеларията на всяка адвокатска колегия.

Разноските по правната помощ и всички разноски по процедурите, включително за услугите на преводач, се заплащат от правителството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАдвокати-доброволци

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи

Връзката отваря нов прозорецИталианска камара на адвокатите по наказателни дела

Връзката отваря нов прозорецАдвокатска колегия на Тривенето

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 – Моите права по време на разследване на престъплението и преди делото да бъде разгледано от съда

Какво е разследване?

Разследването е поредица от дейности, извършвани от прокурора и криминалната полиция веднага след съобщението за извършено правонарушение. Съобщението се получава пряко или от прокурора, или от криминалната полиция, или по друг начин чрез жалба на засегнатото лице или други лица.

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на предварителното разследване е да установи дали е извършено престъпление/правонарушение, да открие отговорното лице и да събере доказателства за продължаване на разследването и процеса.

Кой провежда разследванията?

Разследването се провежда от прокурора, криминалната полиция и защитника на обвиняемия. Роля има и съдията по предварителното разследване, който гарантира спазване на процедурните правила и на правата на страните.

Какви са основните етапи на предварителното разследване?

Търсене на доказателства

Прокурорът и криминалната полиция могат да насрочат и проведат претърсвания, проверки, изземвания на вещи и документи, разпит на свидетели, подслушване на телефони, електронно наблюдение и оглед на помещения. Целта на тези стъпки е да се търсят и намерят доказателства. Защитникът на обвиняемия може да провежда претърсвания, за да намери доказателства в негова полза.

Разпит

Заподозреният може да бъде призован от криминалната полиция или от прокурора за разпит. Целта на разпита е да се установи дали лицето е въвлечено в извършването на престъплението/правонарушението.

Арест, задържане, превантивно задържане и Европейска заповед за арест

Полицията може да арестува лицето, ако го залови в процеса на извършване на престъплението/правонарушението или след извършване на престъплението, ако има риск да избяга. Целта на ареста е да се избегне извършването на нови престъпления и да се задържи лицето. Арестът трябва да гарантира, че заподозреният няма да избяга.

Съдията по предварителното разследване може да реши, че заподозреният трябва да бъде задържан под стража в затвора. Целта е да се избегне извършването на нови престъпления, да се осигурят нужните доказателства и заподозреният да не може да избяга.

На последно място, полицията може да арестува дадено лице, за да изпълни Европейска заповед за арест. Целта на тази заповед е да се предаде съответното лице на искащата държава.

Край на предварителното разследване и предварително съдебно заседание.

След края на предварителното разследване прокурорът започва наказателното преследване освен ако не е поискал прекратяване на делото.

За най-тежките престъпления се провежда предварително заседание пред съдия преди самия процес. Целта на това заседание е да послужи като филтър за оценка на основанията на обвинението и за избягване на безсмислени процеси. Обвиняемият може да избере да бъде съден по алтернативна процедура, като избегне процеса, и в случай на осъждане лишаването му от свобода да бъде в намален размер.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да разберете какви са правата Ви на всеки етап от разследването.

Събиране на доказателства (1)

Може ли полицията да провежда огледи и претърсване на дома ми, колата ми и служебните ми помещения?

Да. Полицията може да извършва огледи и претърсване по собствена инициатива или по искане на прокурора, за да търси и предаде доказателства за извършеното престъпление/правонарушение.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Да. За обиск трябва да има заповед на прокурора. Полицията обаче може да спре и обискира лице по собствена инициатива.

Може ли полицията да вземе документи и предмети, които държа или се намират в дома ми, в колата ми или в служебните ми помещения?

Да. Полицията може да изземе документи и други предмети, които могат да се смятат за веществени доказателства и са нужни за доказване на даден факт, или по собствена инициатива, или със заповед на прокурора.

Какви са моите права при оглед, претърсване и изземване?

Ако Ви подложат на обиск или претърсване, можете да бъдете подпомогнат от доверено лице, ако то е на разположение непосредствено. Обискът трябва да се провежда при зачитане на достойнството Ви.

В случай на оглед или изземване със заповед, полицията трябва да Ви връчи копие на заповедта. Ако в този момент не присъствате, полицията трябва да връчи копието на друго лице, присъстващо на място към момента. Имате право да се възползвате от съдействието на адвокат, но полицията не е длъжна да се обажда на адвоката предварително.

Имам ли право на жалба срещу изземването?

Да, можете да представите искане за преразглеждане в срок от десет дни от заповедта за изземване/конфискация. Решението се взема от компетентния съд.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци или образци от моята ДНК (напр. косъм, слюнка, телесни течности)?

Да. Ако Ви подозират в престъпление, полицията може да поиска образци от ДНК и пръстови отпечатъци, за да Ви идентифицира. Ако не дадете съгласие, полицията може да действа, като поиска от прокурора устно разрешение да вземе отпечатъците или образците.

Могат да Ви поискат пръстови отпечатъци или образци от ДНК като доказателства, но само ако Ви подозират в тежки престъпления и със заповед от съдията или, при неотложни случаи, от прокурора и одобрение от съдията.

Мога ли да провеждам разследвания в своя защита?

Защитникът Ви има право да провежда разследвания от Ваше име във Ваша защита даже с помощта на частен детектив.

Той може и да взема показания на свидетели, да прави огледи, да възлага експертизи и да прави искания за документи пред държавните служби.

Декларациите от свидетелите и документите могат да бъдат представени от адвоката Ви пред съдията по предварителното разследване, пред прокурора или пред „Tribunale del Riesame“ [специален съд, чиято задача е да преглежда заповеди, които налагат принудителни мерки като домашен арест или депортиране].

Вашите разследвания ще бъдат взети предвид, когато съдът взема решение.

Разпит (2)

Защо биха могли да ме разпитват?

Ако сте заподозрян в участие в престъпление, могат да Ви призоват за разпит, за да проверят предположенията/обвиненията.

Вие също можете да поискате да бъдете разпитан, за да се изясни позицията Ви.

Ако сте арестуван или задържан, натиснете тук.

Ще получа ли информация за обвиненията преди разпита?

Да. Описание на фактите около обвинението срещу Вас се съдържа в призовката за разпита. Преди разпита ще Ви кажат в какво сте обвинен и какви са доказателствата срещу Вас.

Трябва ли да отговарям на въпросите?

Не. Преди началото на разпита полицията и прокурорът трябва да Ви предупредят, че не сте длъжен да отговаряте на въпросите. Въпреки това трябва да отговорите на въпросите, свързани с Вашите лични данни и предишни осъждания.

Какво се случва, ако не разбирам местния език?

Имате право да бъдете подпомогнат от устен преводач. Той превежда въпросите и Вашите отговори.

Мога ли да получа адвокат?

Когато Ви призоват за разпит, ще Ви информират, че имате право да бъдете подпомогнат от адвокат. Ако нямате адвокат, съдът ще Ви определи такъв. За информация как да получите услугите на адвокат, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

По време на целия разпит трябва да бъдете подпомаган от адвокат, независимо дали сте си го наели или Ви е определен от съда.

Непосредствено след извършването на престъплението полицията може да Ви зададе въпроси даже ако защитникът Ви не присъства, но Вие не сте длъжен да отговаряте. Ако отговорите, показанията Ви могат да се използват като доказателства с цел продължаване на разследването.

Арест, задържане под стража, превантивно задържане в затвора и Европейска заповед за арест (3)

Защо бих могъл да бъда арестуван?

Полицията може да Ви арестува, ако Ви заловят в процеса на извършване на престъпление, т.е. в момента, когато го извършвате, или, ако Ви преследват, непосредствено след това.

Полицията може и да Ви задържи, защото сте бил заловен в процеса на извършване на престъпление, когато Ви подозират в извършване на престъпление и ако има реален риск да избягате.

Съдията по предварителното разследване може да нареди да Ви държат под стража в затвора, ако има сериозни доказателства, че сте виновен в извършване на престъпление, и има риск да се намесите или да попречите на правосъдието, да извършите нови престъпления или да избягате.

Ще мога ли да разговарям с адвокат?

Да. Веднага след ареста, задържането или известието за заповедта за задържане под стража в затвора, полицията трябва да Ви информира, че можете да си наемете адвокат. Полицията трябва да се обади незабавно на адвоката Ви или, ако нямате такъв, на адвоката, който Ви е определен от съда. За информация как да получите услугите на адвокат, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Имате право да разговаряте с адвоката си незабавно.

Ако има извънредни причини да бъдете държан под стража, съдебните органи могат да отложат разговорите със защитника Ви за срок не по-дълъг от 48 часа при арест и задържане и 5 дни при поставяне под стража.

Мога ли да се свържа с член на семейството си?

Да. Полицията ще се свърже с близките Ви, ако им разрешите да го направят.

Ще ме разпитват ли? Трябва ли да давам информация?

Ако сте арестуван или задържан, полицията може да Ви разпитва в присъствието на адвоката Ви, но Вие не сте длъжен да отговаряте на въпросите.

Ще Ви информират какви са обвиненията и доказателствата срещу Вас.

На заседанието по задържането можете да бъдете разпитан от съдията, но не сте длъжен да отговарятe. Можете също да поискате да бъдете разпитан.

В случай на поставяне под стража в затвора съдията трябва да Ви разпита в срок от 5 дни след началото на това задържане (т.нар. разпит при поставяне под стража). Присъствието на защитника Ви и устен преводач е задължително, а Вие не сте длъжен да отговаряте на въпросите.

За повече информация вижте Разпит (2).

Какво се случва, ако не разбирам езика?

Имате право да бъдете подпомогнат безплатно от устен преводач. Преводачът превежда въпросите и Вашите отговори.

Колко дълго може да ме задържи полицията?

След ареста или задържането Ви могат да Ви държат в полицейското управление до 24 часа. В рамките на този период полицията трябва да Ви изпрати в затвора. В рамките на 48 часа от ареста се провежда заседание пред съдия за потвърждаване на ареста или задържането. След края на заседанието съдията може да нареди незабавното Ви освобождаване или да постанови мярка за неотклонение.

Мога ли да обжалвам заповед, с която ме задържат под стража?

Да. В срок от 10 дни след изпълнението на заповедта можете да поискате преразглеждане от компетентния Колегиален съд. Насрочва се заседание, на което имате право да присъствате и можете да поискате да бъдете изслушан. Можете да обжалвате решението пред Касационния съд в срок от 10 дни след постановяването му.

Какво се случва, ако ме арестуват въз основа на Европейска заповед за арест?

Ако една държава-членка е издала Европейска заповед за арест, можете да бъдете арестуван в друга държава-членка и предаден на искащата държава след заседание на апелативния съд.

Можете да бъдете арестуван от полицията по тяхна инициатива или по заповед за задържане под стража, издадена от апелативния съд.

Имате право да си наемете адвокат. Ако нямате такъв, ще Ви бъде определен от съда. С Вашия защитник и с посолството на Вашата държава трябва да се осъществи незабавна връзка.

В срок от 48 часа от арестуването ви от полицията или в срок от 5 дни след изпълнението на заповедта за задържане под стража ще бъдете изслушан от съдия в присъствието на защитника Ви и на устен преводач.

В срок от 20 дни след ареста Ви ще се проведе заседание на апелативния съд. На това заседание ще се реши дали да бъдете предаден на съд или не. Можете да обжалвате решението пред Касационния съд.

Край на предварителното разследване и предварително съдебно заседание (4)

Какво се случва, когато завърши предварителното разследване?

Освен ако не е поискал прекратяване на делото, прокурорът ще Ви уведоми, че предварителното разследване е завършило. Няма да бъдете уведомен, ако престъплението попада под юрисдикцията на мировия съдия.

Можете да правите справка с протоколите от предварителното разследване и да се запознавате с преписи от доказателствата срещу Вас. Можете да представяте становища и доказателства в своя защита и да искате да бъдете разпитан отново.

След известието, че предварителното разследване е приключило, освен ако не е поискал прекратяване на делото, прокурорът започва наказателно преследване. За дребни правонарушения той ще Ви призове директно на процес. В други случаи той прави искане за започване на процес пред съдията по предварителното разследване.

Какво е предварително съдебно заседание?

Целта на предварителното съдебно заседание е да се проверят обвиненията срещу Вас.

То се провежда при закрити врати, в присъствието на прокурора и защитника Ви и, ако желаете, можете да присъствате и да бъдете изслушан. Съдията може да изслуша свидетели и да изиска документи. В края на заседанието съдията или прекратява делото, или го предава за разглеждане от Съда или от Corte d'assise.

Имам ли право на адвокат?

Да, задължително е да бъдете подпомаган от адвокат.

За повече информация вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Какво се случва, ако не разбирам езика?

Искането за предаването Ви на съд и обвиненията трябва да бъдат преведени писмено на Вашия език. Ако присъствате на заседанието, ще Ви бъде осигурен устен преводач.

Трябва ли да присъствам?

Не. Можете да изберете да не присъствате.

Мога ли да избегна отиването на процес?

Да. Можете да поискате от съдията на предварителното заседание да бъдете съден по реда на съкратеното производство. Заседанията са закрити и решението се взема въз основа на писмените доказателства. Ако бъдете осъден, наказанието се намалява с една трета.

Можете да избегнете процеса и като постигнете съгласие с прокурора за намален размер на наказанието (споразумение).

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 – Моите права в съда

Къде се провежда процесът?

Процесът се провежда пред компетентния съд в зависимост от юрисдикцията и предмета на делото.

За леки престъпления компетентният съдия е мировият съдия и едноличните съдебни състави. С по-тежките престъпления се занимава Колегиалният съд. За престъпленията, смятани за сериозна обществена заплаха (убийство и тероризъм), компетентен е Corte d’assise.

Процесът е публичен. Ако това изискване не бъде спазено, процесът е невалиден.

Съдията може да реши по определени дела целият процес или части от него да бъдат проведени при закрити врати. Можете да поискате даден свидетел да бъде изслушан в закрито заседание, ако публичното заседание би нарушило правото ви на личен живот относно факти, несвързани с процедурите.

Решението се взема от съдията, водещ процеса. За процеси пред Corte d’assise решението се взема заедно със съдебни заседатели.

Могат ли обвиненията да се променят по време на процеса?

Обвиненията срещу вас могат да се променят по време на процеса.

Прокурорът може да повдигне нови обвинения срещу вас, ако престъплението се окаже различно от това, описано в обвинителния акт, или се появи и друго престъпление/правонарушение или утежняващо вината обстоятелство.

Можете да поискате определено време, в което да подготвите защитата си.

Какво се случва, ако се призная за виновен?

В италианската правна система не се очаква подсъдимият да се признае за виновен.

Ако не искате да има процес и желаете намален размер на наказанието, трябва да поискате от прокурора споразумение относно наказанието. Трябва да направите искането си на предварителното съдебно заседание или, ако няма такова, в самото начало на процеса.

Какви са правата ми по време на процеса?

Не сте длъжен да присъствате в съда.

Присъствието ви може да се изисква за някои определени действия, например разпознаване от свидетел.

В такъв случай, ако не се явите доброволно, съдията може да разпореди задължителното ви присъствие на процеса.

Ако искате да присъствате, но е налице сериозна пречка (болест), защитникът ви може да поиска отлагане на заседанието.

Можете да участвате и само в някои от заседанията. Ако не присъствате дори само на едно от съдебните заседания съдът постановява решение във ваше отсъствие.

Ако не разбирате езика, е задължително да имате устен преводач.

Задължително е да сте подпомогнат от адвокат и той трябва да присъства на процеса.

Имате право на личен защитник. Ако нямате средства да му платите, можете да подадете молба за правна помощ (защита, заплатена от правителството).

Ако не си определите личен адвокат, съдът ще ви определи такъв.

За повече информация, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1. Можете да освободите защитника си по всяко време. За да смените защитника, определен от съда, трябва да получите разпореждане от съдията, като изложите мотивите си.

Имате право да запазите мълчание по време на целия процес.

Ако прокурорът или някоя от страните направи искане да бъдете разпитан, можете да се съгласите или да откажете.

Разрешено е да давате показания по всяко време на процеса.

Имате право да бъдете разпитван.

Ако не кажете истината, няма да бъдете санкциониран, но съдията може да вземе това предвид срещу вас.

Ако посочите или обвините други хора, трябва да сте сигурен, че казвате истината. Ако излъжете, може да бъдете обвинен в клевета.

Какви са правата ми във връзка с доказателствата срещу мен?

В началото на процеса прокурорът, вашият защитник и всяка от другите страни поставят искания пред съдията за допускане на доказателства.

Вашият защитник може да отхвърли доказателствата, поискани от другите страни.

Вашият защитник може да поиска изслушването на свидетели и експерти и представянето на документи. Това са доказателства, с които защитникът ви може да се е сдобил чрез разследване във ваша защита. За повече информация, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2. Свидетелите и експертите се изслушват по време на кръстосания разпит на страните.

Защитникът ви може да задава въпроси както на свидетелите на прокуратурата, така и на вашите свидетели.

Защитникът ви може да обори всякакви предишни изявления на свидетелите. Разликите между предишни показания и показания, направени в съда, се вземат предвид от съдията, за да се установи дали свидетелят е надежден.

Ще бъде ли взета предвид информация за досието ми в регистъра за съдимост?

Съдията може да вземе предвид предишните ви осъждания.

Могат да ви обвинят в системно нарушаване на закона. В този случай, ако ви осъдят, наказанието ще бъде завишено.

Предишни осъждания в други държави-членки могат да се вземат предвид, ако са признати от италианските власти.

Какво се случва в края на процеса?

Когато процесът свърши, прокурорът, защитникът ви и другите страни по делото произнасят заключителни речи и представят искания.

Съдията прочита присъдата и веднага изчита обвиненията.

Присъдата е оправдателна или осъдителна.

При осъдителна присъда наказанието е глоба, лишаване от свобода или и двете.

Съдията може да произнесе условна присъда.

Ефективната присъда лишаване от свобода може да се изпълни, когато стане окончателна.

Ако съдията сметне за необходимо, може да се съгласи на или да поиска превантивно задържане под стража или домашен арест. За повече информация, вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2.

При процесите пред мировия съдия възможните наказания са: глоба, домашен арест и общественополезен труд.

Условно осъждане не се прилага.

Мировият съдия може да замени наказанието с депортиране.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата на правонарушението/престъплението може да участва в наказателното производство с помощта на адвокат.

Защитникът участва в процеса, може да представя доказателствени искания и да разпитва свидетели и експерти.

Ако бъдете осъден, съдията може да постанови да заплатите нанесените щети на увредената страна.

Съдията може да постанови заплащането на щетите на увредената страна да се извърши незабавно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецОбщи правни въпроси

Връзката отваря нов прозорецВъпроси в областта на наказателното право

Връзката отваря нов прозорецИталианска камара на адвокатите по наказателни дела

Връзката отваря нов прозорецПрава на човека

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права след постановяване на решението на съда

Мога ли да обжалвам?

Вие и защитникът Ви може да обжалвате присъдата за всяко наказание, което не е глоба.

Жалбата трябва да се подаде пред съдията, който Ви е осъдил, в различен срок: от 15 до 45 дни от присъдата или вписването на решението.

В жалбата трябва да уточните мотивите си и срещу кои въпроси от присъдата обжалвате.

Процесът е пред Апелативния съд или пред „Corte d’Assise d’Appello“

Какво се случва, ако обжалвам?

Ако обжалвате присъдата, наказанието няма да се изпълни, преди решението да стане окончателно.

Фактът, че сте обжалвал, не означава, че ще Ви освободят от затвора, ако сте там, докато обжалвате. Апелативният съд ще разгледа жалбата Ви в кратък срок, ако сте задържан. Във всеки друг случай срокът ще зависи от натовареността на Съда.

Апелативният съд взема решение въз основа на съществуващите доказателства.

Съдът може да реши да се проведе нов процес, но само в изключителни случаи. При провеждането на нов процес апелативният съд може да реши да се възползва от съществуващите доказателства само ако ги смята за особено важни за решението. Можете да представите искане по време на обжалването да се разгледат непредвидени или нови доказателства, които са станали известни след постановяване на решението от първата инстанция.

Ако не сте присъствали на първата степен на процеса и можете да докажете, че Ви е било невъзможно да го направите, или ако не сте знаели за процеса, съдът може да реши процесът да започне отново.

Какво се случва на заседанието по обжалването?

Адвокатът Ви трябва да присъства на процеса. Вие можете да участвате, но не е задължително.

Имате право на устен преводач.

Ако съдът реши процесът да започне отново, той ще оцени отново всички доказателства.

Когато заключителните речи на страните приключат, съдът произнася присъдата си.

Какво се случва, ако жалбата бъде уважена/отхвърлена?

Ако съдът уважи жалбата, може да отмени или измени присъдата изцяло или частично.

Ако съдът отхвърли жалбата, ще потвърди присъдата на съда, разгледал пръв делото.

Ако Ви оправдаят по обвиненията на етапа на обжалването, по принцип няма разпоредба, по силата на която да получите обезщетение.

Мога ли да обжалвам присъдата на Апелативния съд?

Можете да обжалвате решението на апелативния съд пред Касационния съд.

Жалбата можете да подадете лично или чрез защитника си, ако е регистриран в „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ [специален регистър на адвокатите пред Касационния съд]

Жалбата се подава пред Апелативния съд в различен срок: от 15 до 45 дни.

Основанията за обжалване са строго ограничени и се отнасят само до грешки при прилагане на правото.

Заседанията могат да са при закрити врати или публични.

Касационният съд взема решение въз основа на съдебните протоколи.

Касационният съд може да не допусне жалбата или да я отхвърли, или да отмени обжалваното решение, като върне делото за нов процес или не. Ако процесът трябва да започне отново, делото се изпраща на съдията от първата инстанция.

Какво се случва, след като присъдата стане окончателна?

Присъдата става окончателна, освен ако не обжалвате пред Апелативния или Касационния съд в сроковете, предвидени от закона, или сред решението, с което Касационният съд отхвърля жалбата.

Когато присъдата стане окончателна, тя подлежи на изпълнение.

Присъдата се регистрира в Службата на регистъра за съдимост.

Ако наказанието е глоба, трябва да платите сумата, поискана от Службата.

Ако сте осъден на ефективно лишаване от свобода, прокурорът представя разпореждане за изпълнение.

Ако срокът на лишаването Ви от свобода е до три години, прокурорът може да отложи изпълнението на присъдата и да Ви уведоми за решението си.

Можете да поискате в срок от 30 дни мярка, различна от лишаване от свобода, пред „Tribunale di Sorveglianza“ [подобен на Съвет по предсрочно освобождаване]. Ако са налице определени условия, можете да поискате надзор от социален работник, домашен арест или надзор от център за рехабилитация и превенция.

Ако не представите такова искане или то бъде отхвърлено, трябва да започнете да изтърпявате присъдата.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Съдията може да приложи мярката за сигурност депортиране, ако сте осъден на повече от две години лишаване от свобода.

Съдията може да замени присъдата лишаване от свобода с депортиране със забрана за повторно влизане в страната, ако сте осъден или сте се споразумял за лишаване от свобода от две години и няма разпоредби, които да позволяват условно осъждане. Депортирането се извършва незабавно даже когато присъдата не е окончателна. Компетентният орган е „Questore“ [провинциален началник на държавната полиция].

Можете също да бъдете депортиран, ако вече сте в затвора и трябва да изтърпите присъда, по-малка от две години лишаване от свобода. Разпореждането се представя от магистрата от „Tribunale di Sorveglianza“. Можете да обжалвате решението пред „Tribunale di Sorveglianza“.

 

Ще бъде ли добавена информация за присъдата и/или наложеното ми наказание към досието ми в регистъра за съдимост?

Окончателните присъди се регистрират в регистъра за съдимост.

Вписванията се заличават след като навършите 80-годишна възраст или след смъртта Ви.
Заличават се също, ако делото бъде преразгледано.

Присъдите, издадени от мировия съдия, се заличават в срок от пет години от датата на издаване на наказанието, ако то е глоба, и в срок от десет години за другите видове наказание, ако в посочения период не е извършено друго престъпление/правонарушение.

Можете да поискате от компетентния съд да поправи вписванията и удостоверенията от Службата на регистъра за съдимост. Ако сте роден в чужбина, компетентният съд е този в Рим.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят пак за същото престъпление?

Ако сте осъден от италиански съдия, присъдата е окончателна и не могат да Ви съдят отново в Италия за същото престъпление.

Ако сте осъден от чуждестранен съдия и става въпрос за престъпление/правонарушение, извършено в Италия, могат да Ви съдят отново в Италия.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОбщи правни въпроси

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи

Връзката отваря нов прозорецОбщи въпроси касаещи чужди граждани

Връзката отваря нов прозорецВъпроси в областта на наказателното право

Връзката отваря нов прозорецДържавна полиция

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 – Пътни нарушения и други дребни правонарушения

Как се третират дребните закононарушения, свързани с движението по пътищата?

Кодексът за движение по пътищата предвижда два вида нарушения на закона: леки престъпления и административни нарушения.

За леките престъпления като шофиране след употреба на алкохол преценката и налагането на наказание се подчиняват на същите правила, както при наказателните дела.

За дребни нарушения (като шофиране с превишена скорост или неправилно паркиране) се прилага административна процедура, която се обяснява в настоящия информационен лист.

Кой се занимава с тези нарушения?

Пътната полиция, държавната полиция, карабиниерите, „Guardia di Finanza“ [Финансовата полиция] и „Polizia Municipale“ [Общинската полиция] се занимават с пътните нарушения. В някои случаи могат да ви глобят и „ausiliari del traffico“ [пътните доброволци].

Каква е процедурата?

Ако е възможно, протоколът за нарушението се изготвя веднага и ви се връчва лично.

Ако това не е възможно, протоколът ще ви бъде изпратен в рамките на 150 дни от идентифицирането на нарушителя или на лицето, отговорно за заплащане на глобата (обикновено собственикът на превозното средство).

Какви са наказанията?

Обикновено става дума за плащане на глоба.

Може да има и други административни санкции, например, лишаване от свидетелство за правоуправление или забрана за шофиране за определен срок.

Аз съм от друга държава-членка. Има ли особени правила?

Ако карате кола с чуждестранни регистрационни табели, може да ви позволят да платите глоба в намален размер незабавно (минимална санкция). В тези случаи не можете да обжалвате.

Друга възможност е да платите „cauzione“ [депозит], равен на сумата на минималната санкция, ако превозното средство е регистрирано в държава-членка на ЕС, или равен на половината от максималната санкция в другите случаи. Можете да обжалвате дори ако сте платили „cauzione“.

Ако не платите „cauzione“, превозното средство ще ви бъде временно отнето. Ако това се случи, трябва да заплатите за отнемането и няма да ви бъде разрешено да го използвате, докато не заплатите една от гореспоменатите суми.

Ако превозното средство не бъде отнето, връчването на протокола за нарушение на лица, живеещи в чужбина, се прави в рамките на 360 дни от изготвянето му.

Какво е „verbale“ [доклад на пътната полиция]?

„Verbale“ е публичен доклад, в който се съобщават факти и се налагат наказания.

Той е неоспоримо доказателство за фактите, посочени от полицейския служител.

Можете да откажете да го подпишете или да го получите. Отказът ви трябва да се докладва, но не се отразява на валидността на доклада.

Мога ли да обжалвам?

Лицето, чието име се споменава в доклада, може да обжалва, независимо дали е правонарушител или собственик на превозното средство.

Можете да обжалвате пред префекта или пред мировия съдия.

Жалбата пред префекта трябва да се подаде лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка в рамките на 60 дни пред префектурата, където се е случило правонарушението, или пред оценяващия орган.

Жалбата пред мировия съдия трябва да се подаде лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, в рамките на 60 дни от връчването на акта, пред службата на мировия съдия в района, където се е случило правонарушението. Трябва да присъствате в съда или лично, или чрез защитник, иначе производството ще бъде нищожно.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Тъй като това са административни правонарушения, те не се вписват в досието ви в регистъра за съдимост.

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.