Обвиняеми (наказателни производства)

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Намиране на адвокат

Ако сте арестуван, задържан или под стража, можете незабавно да си наемете адвокат и да се срещнете с него веднага след арестуването, задържането или задържането ви под стража.

Ако сте освободен под гаранция, можете да си наемете адвокат и да разговаряте с него по всяко време.

Можете да намерите адвокат, като последвате дадените хиперлинкове:

Национална адвокатска колегия

Многоезичен сайт за наказателно право

Италианска камара на адвокатите по наказателни дела

Ако не си наемете адвокат, съдебният орган ще ви определи такъв от специален регистър.

Заплащане за адвокат

По принцип би трябвало сам да плащате на адвоката, който ви съдейства, независимо дали сте го наели сам или ви е определен от съда.

Мога ли да получа услугите на адвокат безплатно?

Можете да кандидатствате за правна помощ, така че хонорарът на адвоката ви да бъде заплатен за сметка на правителството, ако облагаемият ви доход не надвишава 10 628,16 евро. Ако живеете със съпруг/а или други роднини, облагаемият доход се изчислява чрез събиране на доходите на всички членове на семейството. В такъв случай лимитът на дохода се повишава с още 1 032,91 евро и се изчислява за всеки от членовете на семейството, живеещи със заинтересуваното лице.

Има ли обстоятелства, при които не е възможно получаване на правна помощ?

Правна помощ не може да се получава:

  • при наказателни производства, свързани с избягване на данъци;
  • ако кандидатстващият за правна помощ се подпомага от повече от един защитник;
  • от лица с окончателна присъда по престъпления, свързани с мафията, контрабанда на цигари и трафик на наркотици.

Какво да направя, за да получа правна помощ?

Трябва да кандидатствате в канцеларията на магистрата, пред когото е висящо делото.

Трябва да попълните и подпишете молбата и да подадете следната информация:

  • молба за отпускане на правна помощ;
  • вашето име, фамилия, място и дата на раждане и данъчен номер, включително за всички членове на семейството ви;
  • удостоверение за дохода ви за годината, предхождаща молбата (писмено);
  • ангажимент да информирате за всякакви промени в дохода ви, които биха могли да повлияят на отпускането на помощта;

Можете да подадете молбата лично, придружена от копие на валиден документ за самоличност, или чрез вашия адвокат, който трябва да завери подписа ви. Можете също да я изпратите чрез препоръчано писмо с обратна разписка, като прикрепите копие от документа ви за самоличност.

Ако сте задържан, можете да подадете молбата от затвора.

Ако сте под домашен арест или сте задържан под стража, можете да подадете молбата пред служител на криминалната полиция.

Ако сте чужденец/гражданин на държава извън ЕС, към молбата си трябва да прикрепите удостоверение от съответните консулски власти за дохода ви в чужбина и за истинността на декларираното в молбата.

Ако това не е възможно, това удостоверение може да се замени с клетвена декларация от вас. Ако сте чужденец и сте задържан и се намирате в затвора по съображения за сигурност, или ако сте арестуван или под домашен арест, удостоверението от консулството на вашата държава може да се подаде до двадесет дни след подаването на молбата от адвоката ви, от ваш роднина или може да се замени с писмена декларация.

Какво се случва, ако ми отпуснат правна помощ?

Ако съдията удовлетвори молбата ви, можете да изберете адвокат сред адвокатите, упоменати в специалните регистри на адвокатските колегии. Те могат да се разгледат в канцеларията на всяка адвокатска колегия.

Разноските по правната помощ и всички разноски по процедурите, включително за услугите на преводач, се заплащат от правителството.

Връзки по темата

Адвокати-доброволци

Министерство на вътрешните работи

Италианска камара на адвокатите по наказателни дела

Адвокатска колегия на Тривенето

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт