Обвиняеми (наказателни производства)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Как се третират дребните пътни нарушения?

Дребни нарушения като шофиране с превишена скорост, говорене по мобилен телефон по време на шофиране или неправилно паркиране обикновено се наказват с “фиш за фиксирана глоба”, който ви дава определен срок да платите глобата по пощата. Случаят ви ще бъде разгледан от съда само ако не платите глобата. В някои случаи ще ви бъде издаден фиш при установяване на нарушението, а в други фишът ще бъде изпратен на адреса ви.

Някои от нарушенията, които се наказват с фиксирана глоба обаче включват и "наказателни точки", които се начисляват на шофьорската ви книжка, и ако съберете общо дванадесет наказателни точки в рамките на три години, ще ви бъде забранено да шофирате в Ирландия. Ако платите фиксираната глоба, ще ви бъдат начислени по-малко точки, отколкото ако случаят бъде разгледан от съда и бъдете осъден. Европейският съюз в момента работи върху проект за хармонизиране на базите данни с шофьорски книжки, съществуващи в държавите-членки.

Пътните нарушения почти винаги се санкционират от обикновената полиция. Трябва да имате предвид, че в Ирландия шофьорите са задължени по закон да носят шофьорските си книжки със себе си и трябва да ги представят на полицията при поискване.

Ако живеете в Ирландия, а сте гражданин на друга държава-членка, по време на процеса спрямо вас ще се прилага същият режим както спрямо ирландските граждани.

Ако случаят ви стигне до съда, той ще бъде разгледан от районния съд (първа инстанция) в състав от един съдия без съдебни заседатели. Ако не сте удовлетворен от резултата, можете да обжалвате решението, в частта за осъждането или наказанието, пред по-висшата инстанция (вижте информационен лист 4).

Ще бъдат ли вписани нарушенията в досието ми в регистъра за съдимост?

Всички осъждания за пътни нарушения се записват в компютърния регистър на полицията. Много дребни нарушения, като шофиране с превишена скорост, обикновено не се смятат за криминални деяния. Ако обаче ви е повдигнато обвинение за по-сериозно нарушение, като например опасно шофиране, шофиране след употреба на алкохол или без застраховка, присъдите ще бъдат вписани в досието ви в регистъра за съдимост. За тези правонарушения се прилага процедурата, описана в информационен лист 4. Ако ви бъде повдигнато обвинение за такова нарушение, незабавно потърсете правен съвет.

Каква е процедурата при други дребни нарушения?

Най-често срещаните дребни нарушения са шофирането с превишена скорост или говорене по мобилен телефон по време на шофиране. Други нарушения като шофиране в автобусната лента се наказват с “фиш за фиксирана глоба”, но за тях не се начисляват наказателни точки. Шофирането без разумно съобразяване с останалите участници в движението, което включва небрежно шофиране, се наказва с глоба и начисляване на наказателни точки.

Трябва да се явите пред съд само ако не платите фиша с фиксираната глоба. Този случай също подлежи на разглеждане от районния съд. Винаги можете да обжалвате решението на районния съд, както е посочено по-горе.

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт