Обвиняеми (наказателни производства)

Ирландия

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Намиране на адвокат

Ако сте задържан и се нуждаете от адвокат, полицията разполага със списък от адвокати, които са в готовност да дойдат и да се срещнат спешно с вас, за да ви консултират. Списъкът се състои от адвокати, за които се знае, че са на разположение да посетят полицейските участъци 24 часа в денонощието.

Ако не сте задържан, но се нуждаете от съвет от адвокат по наказателни дела, можете да се свържете с Правното общество на Ирландия (Law Society of Ireland), което ще ви предостави имената на адвокати, занимаващи се със защита по наказателни дела. На организацията не е позволено да препоръчва който и да е от тях.

По-добър начин за намиране на адвокат, специализиран в тази област, е по препоръка, ако познавате хора, които са били в подобна ситуация преди. Като алтернатива може да опитате да потърсите в интернет, тъй като много правни кантори вече имат уебстраници, които представят специализацията им.

Заплащане за адвокат

В Ирландия съществува система за правна помощ, която при определени обстоятелства може да осигури безплатно услугите на адвокат на лице, заподозряно или обвинено в извършването на престъпление.

Ако сте задържан в полицейски участък за разпит за закононарушение и не работите или имате ниски доходи, вероятно ще имате право да ползвате безплатно услугите на адвокат съгласно схемата за правна помощ на полицията. Трябва да подпишете формуляр на своя адвокат, който включва декларация, че доходите ви са под законовия лимит от 20 316,00 евро или получавате социални помощи. Не е необходимо да попълвате нищо друго.

Ако сте обвинен в извършване на закононарушение, имате право да подадете молба за правна помощ до съответния съд, пред който ще се явявате. Това се нарича сертификат за безплатна правна помощ (Certificate for Free Legal Aid). Вашият адвокат ще ви помогне да подадете молбата до съда. Ако нямате адвокат, съдията най-вероятно ще ви предложи правна помощ и ще ви избере адвокат. Ако обвинението е за тежко престъпление и не работите, най-вероятно ще ви бъде предоставена правна помощ. Ако работите, може да се наложи да попълните формуляр, в който да декларирате доходите и разходите си.

Връзки по темата

Правна помощ по наказателноправни въпроси

Правно общество на Ирландия

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт