Обвиняеми (наказателни производства)

Мога ли да обжалвам решението и/или присъдата?

Можете да подадете въззивна жалба срещу осъдителната присъда. Правото на въззивно обжалване зависи от вида и тежестта на наказанието, както и от това кой съд е произнесъл присъдата.

Например:

  • Ако присъдата е произнесена от наказателен съд за леки престъпления в едночленен състав, имате право да обжалвате, ако наказанието е „лишаване от свобода“ за срок над 60 дни или финансова санкция над 1000 евро;
  • Ако присъдата е произнесена от наказателен съд за леки престъпления в тричленен състав и съд, който разглежда жалби срещу решения на този съд, имате право да обжалвате, ако сте осъдени на лишаване от свобода за срок над 4 месеца или финансова санкция над 1500 евро;
  • Ако присъдата е произнесена от юрисдикция със смесен състав или съд, разглеждащ жалби срещу присъди за тежки престъпления в тричленен състав, имате право да обжалвате, ако наказанието е „лишаване от свобода“ за срок над 2 години за тежки престъпления или над 1 година — за леки престъпления /деликти/.

Можете да обжалвате оправдателна присъда само ако сте оправдани на основание искрено разкаяние или на основания, които накърняват доброто ви име.

Как мога да обжалвам?

За да обжалвате, трябва да изготвите жалба и да я подадете в регистратурата на съда, издал решението, като посочите основанията за обжалване, вашия домашен адрес и името на вашия адвокат.

Срокът за обжалване е 10 дни след издаването на решението на съда или връчването му, ако сте съдени във ваше отсъствие. Все пак, ако живеете в чужбина и е издадена задочна присъда или вашето местоживеене не е било известно, срокът се удължава на 30 дни от датата на връчване на документите.

Какви са възможните основания за обжалване?

Можете да обжалвате на основание обстоятелствата по делото или начина на тълкуване на закона.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Делото ще бъде разгледано отново от второинстанционен съд.

Какво ще стане, ако съм в затвора, когато обжалвам?

Жалбата ще бъде предадена на прокуратурата, ще бъде определена дата за разглеждането ѝ и вие ще бъдете призован да се явите в съда. При определени законови условия можете да поискате временно спиране на изпълнението на наказанието до разглеждането на жалбата.

Колко време ще мине до разглеждането на жалбата?

Обикновено 1 до 3 години в зависимост от правонарушението, местонахождението на съда и това дали обвиняемият е в ареста.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването?

Да, можете да предявите нови доказателства пред апелативния съд. Процедурата е същата, както при първоначалния процес. Съдиите, които са гледали делото в първоинстанционния съд, не могат да го гледат във второинстанционния съд. Ще бъде разгледан въпросът дали жалбата е подадена по надлежния ред и в определения срок.

Какво ще се случи на съдебното заседание по жалбата?

Ако не се явите лично или чрез вашия законен представител, жалбата ви ще бъде отхвърлена и присъдата на съда от по-ниска инстанция ще бъде потвърдена. Ако се явите лично или чрез вашия законен представител, делото ще се гледа отново и вие можете да представите нови доказателства.

Какво може да реши съдът?

Апелативният съд няма правомощия да налага по-тежко наказание от това, определено от съда от по-ниска инстанция. Той може обаче да ви оправдае или да намали наказанието ви, или да наложи същото наказание като наложеното от съда от по-ниска инстанция.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/ неуспешно?

Ако мотивите за обжалването бъдат уважени, Апелативният съд може да ви оправдае или да намали наказанието ви; в противен случай ще остане в сила решението на първоинстанционния съд

Имам ли право да обжалвам отново пред друг или по-висш съд?

Не, единствената възможност е отмяна на присъдата на второинстанционния съд при установяване на правни нарушения.

Ако се докаже, че първото решение е било погрешно, ще получа ли компенсация?

Не съществува разпоредба за присъждане на компенсация за издаване на несигурна присъда от първоинстанционен съд, освен когато сте лежали в затвора и след това при обжалването сте били оправдани.

Ако моето обжалване бъде успешно, присъдата ще остане ли в досието ми?

Ще бъдат включени само данни за решението на апелативния съд. Предишната присъда се заличава.

Кога присъдата е окончателна?

Присъдата става окончателна, ако не е подадена жалба на основание неправилно тълкуване и прилагане на закона или ако е подадена жалба, която впоследствие е отхвърлена от Върховния касационен съд (Areios Pagos).

Аз идвам от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Могат да ви върнат в страната ви, ако съдът разпореди депортирането ви. За да бъдете депортиран, трябва да сте осъден на лишаване от свобода за най-малко три месеца или заповедта за депортиране да е издадена като част от допълнително наказание, или да е необходимо налагането на мерки за сигурност. По-специално, в случай на осъдителни присъди за тежки престъпления, свързани с наркотици, депортирането е задължително и е доживотно.

Веднага ли става връщането ми?

Не, първо трябва да изтърпите наказанието си. Като извънредна мярка, ако сте осъден на лишаване от свобода до 5 години и е издадена заповед за депортирането ви, съдът може да реши да спре изпълнението на наказанието ви и да допусне незабавното ви депортиране.

Депортирането трябва да бъде разпоредено в рамките на решение на съда, когато наказанието не е било спряно и е било изтърпяно.

Можете да обжалвате, ако заповедта е издадена от първоинстанционен съд и сте бил също така осъден на лишаване от свобода за срок, който може да бъде обжалван. Жалбата трябва да се подаде в регистратурата на първоинстанционния съд.

Мога ли да бъда съден отново за същото престъпление в друга държава-членка?

Зависи от законодателството на съответната държава.

Ще бъде ли добавена информация за обвиненията и/или осъдителните присъди в съдебното ми досие?

Решението за осъждането ви ще бъде вписано в съдебното ви досие, само ако е окончателно. Тази информация ще бъде официално вписана в Бюрото за съдимост.

Съдебното ви досие се унищожава:

  • след смъртта ви или след като навършите 80 години;
  • ако сте осъден с отлагане на изпълнението на присъдата, досието ви се унищожава 5 години след изтичането на отлагателния срок, при условие че междувременно спирането на изпълнението не е вдигнато или отменено;
  • при изтичане на десет години след изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” до 1 месец за умишлено правонарушение или 2 месеца за правонарушение, представляващо престъпна небрежност, при условие че междувременно не сте бил осъден за друго престъпление.

За съхраняването на тази информация не се изисква вашето съгласие.

В случай на спор можете да поискате от прокуратурата към наказателния съд за леки престъпления да се произнесе по него. Впоследствие можете да обжалвате това решение пред обвинителното отделение за леки престъпления (Misdemeanor Indictment Division) в едномесечен срок от връчването му.

Последна актуализация: 24/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт