Обвиняеми (наказателни производства)

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателно производство. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Как да намеря адвокат

Освен по наказателни дела, съдействието на адвокат не е задължително, но е препоръчително.

Свободният избор на адвокат е основен принцип.

Свободно можете да изберете адвокат, ако познавате такъв, или пък да поискате служебното му назначаване.

Можете да изберете адвокат по метода „от уста на уста“, ако познавате адвокат във вашето обкръжение или ако ваш близък ви препоръча някого.

Със списъка на адвокатите в близост до вашето местожителство можете да се запознаете в първоинстанционния съд (Tribunal dInstance) във вашия град, в редица кметства или в най-близката до местожителството ви адвокатска колегия.

Също така можете да направите справка в телефонния указател или да потърсите информация в интернет.

Няколко уебстраници предлагат онлайн справочници с адвокати според областта, в която последните са специализирани:

Редица адвокатски колегии осигуряват също приемни в съдебните палати, в кметствата или в домовете за правосъдие и право (Maisons de justice et du Droit).

Ако сте задържан, вие разполагате с различни възможности при избора на адвокат.

В арестите са поставени списъци с адвокати.

Различни сдружения, работещи в затворите, могат да ви посъветват и да ви помогнат да изберете адвокат (Международен център за наблюдение на затворите — Observatoire International des Prisons, Сдружение на посетителите на затвори — Association des Visiteurs de Prisons и др.).

Консулските служби на вашата страна по произход могат да ви помогнат при избора на адвокат.

Можете също да поискате от председателя на вашата териториално компетентна адвокатска колегия да определи служебен адвокат, който да ви съдейства.

Как да заплатя на адвокат

Ако наемете адвокат, трябва да му заплатите възнаграждение. Адвокатските хонорари са свободни и се определят по споразумение с вас.

Можете да сключите споразумение относно хонорарите с адвоката, който има право да поиска от вас заплащането на вноски по време на работата по вашия случай.

Ако обаче финансовите ви възможности са под определен таван, при определени условия можете да ползвате правна помощ.

Следователно съобразно доходите ви, държавата може да поеме отчасти или изцяло заплащането на хонорарите на служебния адвокат. Ако нямате право да ползвате правна помощ, служебното определяне на адвокат се трансформира в избор и тогава заедно с адвоката трябва да определите размера на хонорарите.

В случай че имате право само на частично поемане на разходите, вие ще трябва да заплатите на адвоката остатъка от дължимите хонорари.

Последна актуализация: 30/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт