Обвиняеми (наказателни производства)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Ако сте пълнолетен, признавате деянията, за които сте обвинен и става въпрос за леко престъпление, наказуемо с глоба или лишаване от свобода до пет години, можете да се ползвате от т.нар. процедура на „незабавно явяване в съда при предварително признаване на вината“. Задължително трябва да бъдете подпомаган от адвокат. Тази бърза процедура способства за получаването на по-леки присъди.

Къде се провежда процесът?

Компетентността на юрисдикцията зависи от естеството на правонарушението и от териториалната компетентност. За дребните нарушения (contraventions) е компетентен полицейският съд (tribunal de police) или юрисдикцията за дребни нарушения по местоизвършване на деянията или по вашето местожителство.

По отношение на леките престъпления (délit) компетентен е наказателният съд за леки престъпления (tribunal correctionnel) по мястото на извършване на деянията, по вашето местожителство или по мястото на арестуването ви.

Накрая, за тежките престъпления (crime) е компетентен наказателният съд (cour dassises) по мястото на извършване на деянията, по вашето местожителство или по мястото на арестуването ви.

Наказателният процес е устен и публичен. По изключение процесът може да се проведе при закрити врати в случай на непълнолетни правонарушители или по искане на пострадалия в случаи на изнасилване, мъчения и варварски деяния, придружени със сексуално насилие.

По делата за леки престъпления и за дребни нарушения, решенията се вземат от един или няколко професионални съдии, докато наказателният съд, съставен от девет граждани съдебни заседатели и трима професионални магистрати, взема решения с квалифицирано мнозинство от осем човека.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Юрисдикцията се сезира единствено с деянията, посочени в обвинителния акт. Тя не може да взема предвид други деяния.

По време на съдебното заседание обаче, юрисдикцията има право да преквалифицира деянията, за които е сезирана, при условие че сте могъл да представите становището си по новите обвинения. Ако преквалифицирането води до включването на нови деяния в сезирането, вие трябва доброволно да приемете да бъдете съден за новите деяния.

Във Франция не съществува процедура, по която да се признаете за виновен. За някои леки престъпления е възможно само да се поиска използването на процедурата на незабавно явяване в съда при предварително признаване на вината преди процеса. Ако направите самопризнания те ще бъдат обсъдени и предоставени на преценката на съдиите, както всички останали доказателства.

Какви са моите права по време на процеса?

Присъствието ви е задължително през цялото времетраене на процеса. Ако нямате уважителна причина, ще бъдете съден във ваше отсъствие, освен ако съдът се съгласи да отложи съдебното заседание до вашето завръщане. Съдът обаче не е длъжен да уважи това искане. Въпреки това, ако адвокатът ви се е явил, той може да бъде изслушан и да ви представлява. По наказателни дела срещу вас може да бъде издадена заповед за арест.

Във Франция възможността за използване на видеоконференция е предвидена единствено за изслушването на свидетели, граждански ищци и вещи лица.

Ако не разбирате езика на юрисдикцията, служебно ще ви бъде назначен устен преводач.

Съдействието на адвокат е задължително по наказателни дела. То е въпрос на избор единствено в случаите на леко престъпление и дребно нарушение. По време на процеса можете да смените адвоката си.

По време на процеса ще ви бъде дадена думата. Въпреки това имате право да запазите мълчание през цялото времетраене на производството. Това поведение може да окаже въздействие върху вътрешното убеждение на магистратите.

Не може да бъдете осъден единствено поради факта, че сте излъгал в съдебното заседание. При все това лъжата ще окаже въздействие върху решението на юрисдикцията. В допълнение, това може да постави в неблагоприятно положение стратегията на адвоката ви.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Всички доказателства по преписката трябва да бъдат обсъдени при условията на състезателност, за да можете да ги обсъдите. По френското наказателно право доказването е свободно и доказателства могат да бъдат представяни при всякакви обстоятелства. Следователно, вие можете да представите всички необходими доказателства и по-специално събраните такива от частен детектив, като единственото ограничение е те да са законни.

Можете да поискате да бъдат изслушани свидетели. Можете да задавате въпроси пряко или чрез вашия адвокат на свидетелите в съдебното заседание и да оспорвате свидетелските им показания с всякакви средства.

Ще бъде ли взета предвид информация за мен от регистъра за съдимост?

Данните за вас в регистъра за съдимост ще бъдат разгледани от магистратите. Справка от него е включена в преписката през цялото времетраене на производството. Възможно е сезираният с вашата преписка компетентен съдебен орган да поиска от друга държава-членка предоставянето на справки за вас от регистъра за съдимост.

Какво ще се случи в края на процеса?

Резултатите от вашия процес ще бъдат обсъдени предварително с адвоката ви, при условие че сте го информирал напълно за положението си. Става въпрос по-специално за освобождаване, оправдаване или осъждане.

При осъждане, наказанията, които се предвиждат са:

Наказания с лишаване от свобода:

  • За тежки престъпления — доживотен затвор или лишаване от свобода за определен срок. При лишаването от свобода за определен срок Наказателният кодекс определя максималната му продължителност. Продължителността е между 10 и 30 години.
  • За леки престъпления — продължителността на лишаването от свобода е най-много 10 години.

Когато съществува възможност за намаляване на срока на изтърпяване на наказанията, свързани с лишаване от свобода, те могат да бъдат предмет на адаптиране, като условно освобождаване, частично освобождаване или намаляване на наказанието.

Други наказания:

  • Във всички случаи може да се наложи глоба, чийто размер се определя поотделно за всяко закононарушение.
  • При леките престъпления и дребните нарушения е възможно постановяването на „санкция-обезщетение“, изразяваща се в осъждане вредата, нанесена на жертвата, да бъде поправена.
  • Могат да бъдат налагани и допълнителни наказания. Може да се наложи полагане на общественополезен труд (с ваше съгласие), наказания, свързани с лишаване от права (свидетелство за правоуправление и др.), конфискация на имущество, затваряне на заведение, забрана за упражняване на граждански права (избирателно право и др.) или забрана за издаване на чекове. В допълнение може да бъде наложена забрана за влизане във Франция (ако сте чужденец) или забрана за пребиваване.

Каква е ролята на пострадалия по време на процеса?

Жертвата може да присъства по време на процеса или да бъде представлявана. Ако не присъства и не е представлявана се счита, че е оттеглила иска си. Жертвата може да е инициатор на обвиненията. По време на процеса нейното присъствие или това на нейния адвокат позволява да се осигури защитата на нейните интереси и да се поиска поправяне на вредата, която е понесла.

Последна актуализация: 30/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт