В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Обвиняеми (наказателни производства)

Къде ще се проведе съдебният процес?

Всички наказателни дела започват в Магистратския съд (Мagistrates' Court). След това има три възможни начина, по които делото да продължи.

За леки престъпления целият съдебен процес може да се проведе в Магистратския съд или от трима непрофесионални магистрати, или от районен съдия.

За по-тежки престъпления съдебният процес може да се проведе в Магистратския съд или в Кралския съд (Сrown Court) от съдия и 12 съдебни заседатели.

Магистратите или районният съдия ще преценят кой вид производство е най-подходящ във Вашия случай, след като изслушат какви постъпки ще направи адвокатът Ви от Ваше име. Ако това е уместно, делото ще бъде гледано в Магистратски съд, ако пък не или ако Вие настоявате за съдебен процес в Кралския съд, то ще бъде пренасочено към такъв съд. Всички съдебни процеси на пълнолетни лица се гледат публично.

Ако сте на възраст под 18 години, освен ако обвинението срещу Вас не е много тежко, делото ще бъде гледано в Младежки съд от съдия или от трима специално обучени магистрати. Делото ще се гледа при закрити врати.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Обвиненията могат да бъдат променени на предварителното заседание, но обикновено не и след като съдът е започнал да изслушва показанията. По-леките обвинения трябва да се повдигат в срок до шест месеца от извършване на престъплението. Можете да се признаете за виновен по някои или по всички обвинения. Прокурорът може да се съгласи да приеме самопризнанието Ви за виновност като по-леко престъпление в сравнение с това, в което сте обвинени.

Трябва ли да присъствам по време на процеса?

Неявяването в съда, когато се изисква такова, се счита за престъпление. Освен това делото може да продължи и във Ваше отсъствие. За леки престъпления често е възможно да бъдете представлявани от адвокат или да се признаете за виновен по пощата или да разрешите процесът да продължи във Ваше отсъствие. Обикновено в Кралския съд процесът не може да се провежда без Вашето присъствие. Ако обаче разстройвате производството или се укриете от съда, процесът може да продължи без Вас. Неявяването (без уважителна причина) е престъпление.

Мога ли да участвам в съдебния процес чрез видеовръзка?

Обикновено това не е възможно, въпреки че за някои заседания Вие можете да бъдете представен от затвора или от полицейския участък посредством видеовръзка. Магистратите или съдията и прокурорът са в съда. Вашият юридически съветник може да бъде или в полицейския участък, или в съда, и ще може да Ви вижда и чува чрез видеовръзката.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не разбирам какво се случва?

Ако не разбирате английски език, съдът ще Ви осигури преводач.

Трябва ли да имам адвокат?

По принцип не е необходимо да имате адвокат, който да Ви придружава в съда, но е препоръчително да имате такъв. При някои съдебни процеси, като дела за изнасилване и такива с непълнолетни свидетели, трябва да имате адвокат.

Мога ли да сменя адвоката си?

Да, вж. информационен лист 1.

Трябва ли да дам показания на процеса?

Можете да дадете показания на процеса, но не могат да Ви принудят. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали да го направите. Отказът Ви да дадете показания без основателна причина може да бъде във Ваш ущърб, но не можете да бъдете осъдени единствено защото сте запазили мълчание по време на процеса.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Ако дадете съгласие, доказателствата могат да бъдат прочетени или представени в резюме. Ако оспорите доказателствата, обикновено свидетелят се задължава да се яви в съда да даде показания, така че да можете да ги атакувате, като задавате въпроси. Ако прокурорът използва документи като доказателство срещу вас, той трябва да уведоми адвоката Ви преди процеса. Вашият адвокат може да атакува документа. Всеки свидетел, който дава показания срещу вас, може да бъде разпитан от Вашия адвокат с цел тези доказателства бъдат атакувани.

Мога ли да представя доказателства в своя полза?

Да. Доказателствата може да са документи или материални доказателства. Може също да поканите свидетели, които да дадат показания във Ваша полза, и съдията може да ги призове да се явят в съда. Вашият адвокат и прокурорът ще им задават въпроси.

Ще бъде ли взета предвид информация за моето съдебно досие?

Преди процеса прокурорът ще събере информация относно Вашето съдебно досие. Тя може да включва присъди в други държави. В някои случаи информацията ще бъде оповестена пред съда, но Вашият адвокат може да спори дали това да стане. Дори ако Вашето съдебно досие бъде взето под внимание от съда, Вие няма да бъдете осъден само защото имате съдебно досие.

Какво се случва в края на процеса?

След като са представени всички доказателства, се произнася решение („присъда“) дали сте виновен или невинен. В Магистратския съд присъдата се определя от магистратите. В Кралския съд присъдата се определя от съдебните заседатели. Ако присъдата е „невинен“ (ако сте оправдани), делото приключва. Ако няма други обвинения, сте свободни да напуснете съда. Ако присъдата е „виновен“ (Вие сте осъден), адвокатите обжалват присъдата. Може да има отделно заседание в съда за определяне на наказанието.

Каква присъда ще получа?

Присъдата ще зависи от тежестта на престъплението. Съдът ще следва националните насоки. За всяко престъпление има максимална присъда; за някои има и минимални присъди.

Повече информация относно възможните присъди можете да намерите тук. Те включват:

  • лишаване от свобода. То може да е с неопределен или твърдо установен срок. Съдът ще разясни каква част от него е вероятно да изтърпите в затвора. Изпълнението на присъди за срок по-малък от 12 месеца може да бъде отложено (да бъдат изтърпени в обществото при твърдо установени условия). Времето, което вече сте прекарали в затвора, докато чакате процеса, обикновено е включено в присъдата
  • наказание полагане на общественополезен труд (което може да включва няколко условия, като извършване на неплатен труд в местната общност)
  • глоба (парична санкция)
  • обезщетение (изплащане на парична сума на жертвата)
  • изселване (връщане във Вашата държава само в случай на тежко престъпление)
  • отнемане на разрешително (например за правоуправление на МПС).

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата не е страна по производството, но може да даде показания по време на процеса срещу Вас. При определянето на присъдата срещу вас съдията ще вземе предвид декларацията на жертвата относно последиците от престъплението. Съдията не може да Ви присъди граждански вреди, но може да издаде присъда за определение за обезщетение. Възможно е жертвата да повдигне частно обвинение срещу Вас.

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт