В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Обвиняеми (наказателни производства)

Получаването на независим правен съвет е важно, в случай че сте заподозрени или обвинени в престъпление. Този информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и кой ще трябва да плати.

В полицейския участък

Ако Ви разпитват в полицейския участък, имате право да поискате безплатен правен съвет, дори ако не сте арестувани. Можете да поискате полицията да се свърже с конкретна кантора за правна помощ по Ваш избор или с дежурния адвокат, който е на разположение 24 часа в денонощието, предоставя правни съвети и е независим от полицията. По някои престъпления правните консултации се предоставят по телефона от независими съветници. При по-тежките престъпления юридическият съветник може да дойде в полицейското управление заедно с Вас.

Ако искате друг адвокат, можете да намерите такъв чрез Обществото на юристите (Law Society), Адвокатския съвет (Bar Council), Бюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau) или Правни съвети по гражданскоправни въпроси (Сommunity Legal Advice). Ако решите да не ползвате услугите на дежурния адвокат, може да се наложи да платите някои разходи.

Ако потърсите правен съвет, полицията трябва да изчака адвокатът да разговаря с Вас преди тя да Ви разпита. Ако не желаете адвокат, но промените решението си, може да поискате такъв безплатно по всяко време.

Ако не сте задържан от полицията

Ако не сте задържан от полицията, но сте обвинен в престъпление, трябва да се свържете с адвокат възможно най-бързо. Ако не познаване адвокат, можете да намерите такъв чрез Обществото на юристите (Law Society), Адвокатския съвет (Bar Council), Бюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau) или Правни съвети по гражданскоправни въпроси (Сommunity Legal Advice). В зависимост от имущественото Ви състояние може да имате право на безплатен правен съвет. Един адвокат ще може да Ви каже дали имате това право, но ще трябва да представите данни за финансовото си състояние (например фиш за заплата).

Безплатни услуги се предлагат само от адвокати в системата на Агенцията за правна помощ (Legal Aid Agency) или от Службата на обществения защитник (Public Defender Service) в градовете, в които има такава служба. Можете да проверите кои адвокати участват в тези системи, като се свържете със службата за Правни съвети по гражданскоправни въпроси (Civil Legal Advice).

В съда

Ако делото Ви влезе в съда, имате право на процесуално представителство. Службата за правна помощ по наказателни дела (Criminal Legal Aid) гарантира правен съвет и представителство за участниците в съдебен процес. Дали те ще бъдат безплатни зависи от тежестта на случая и от имущественото Ви състояние. Ако нямате адвокат, поискайте да се срещнете с дежурния адвокат веднага след изправянето Ви пред съда.

В Магистратския съд (Мagistrates’ Court) правният съвет и представителството са безплатни, ако случаят е тежък; ако не е тежък, може да се наложи да платите част от разходите в зависимост от случая, възрастта и доходите Ви. Получавате безплатно процесуално представителство, ако сте на възраст под 18 години или ако получавате определено социално подпомагане от държавата. Дежурният адвокат в съда или член на съдебния персонал може да ви разясни това.

Ако делото Ви се разглежда от Кралския съд (Сrown Court), имате право на правен съвет и представителство. Ако годишният разполагаем доход на домакинството Ви е равен на или надвишава 37 500 GBP, няма да имате право на безплатна правна помощ. В зависимост от финансовото Ви състояние може да се наложи също така да заплатите за процесуалното си представителство вноски, базиращи се както на дохода, така и на капитала.

Ако Кралският съд Ви обяви за невинен, разходите могат да Ви бъдат възстановени. Ако бъдете признат за виновен, може да се наложи да поемете част от разходите.

Връзки по темата

Агенция за правна помощ

Насоки на Обществото на юристите (Law Society guidance)

Ръководства на Бюрото за помощ на гражданите (Citizen's Advice Bureau Guides (UK))

Служба за правна помощ по наказателни дела (Criminal Legal Aid)

Генерален съвет на Адвокатската колегия (General Council of the Bar)

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт