Defendants (criminal proceedings)

Англия и Уелс

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 — Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е важно, в случай че сте заподозрени или обвинени в престъпление. Този информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и кой ще трябва да плати.

В полицейския участък

Ако Ви разпитват в полицейския участък, имате право да поискате безплатен правен съвет, дори ако не сте арестувани. Можете да поискате полицията да се свърже с конкретна кантора за правна помощ по Ваш избор или с дежурния адвокат, който е на разположение 24 часа в денонощието, предоставя правни съвети и е независим от полицията. По някои престъпления правните консултации се предоставят по телефона от независими съветници. При по-тежките престъпления юридическият съветник може да дойде в полицейското управление заедно с Вас.

Ако искате друг адвокат, можете да намерите такъв чрез Връзката отваря нов прозорецОбществото на юристите (Law Society), Връзката отваря нов прозорецАдвокатския съвет (Bar Council), Връзката отваря нов прозорецБюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau) или Връзката отваря нов прозорецПравни съвети по гражданскоправни въпроси (Сommunity Legal Advice). Ако решите да не ползвате услугите на дежурния адвокат, може да се наложи да платите някои разходи.

Ако потърсите правен съвет, полицията трябва да изчака адвокатът да разговаря с Вас преди тя да Ви разпита. Ако не желаете адвокат, но промените решението си, може да поискате такъв безплатно по всяко време.

Ако не сте задържан от полицията

Ако не сте задържан от полицията, но сте обвинен в престъпление, трябва да се свържете с адвокат възможно най-бързо. Ако не познаване адвокат, можете да намерите такъв чрез Връзката отваря нов прозорецОбществото на юристите (Law Society), Връзката отваря нов прозорецАдвокатския съвет (Bar Council), Връзката отваря нов прозорецБюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau) или Връзката отваря нов прозорецПравни съвети по гражданскоправни въпроси (Сommunity Legal Advice). В зависимост от имущественото Ви състояние може да имате право на безплатен правен съвет. Един адвокат ще може да Ви каже дали имате това право, но ще трябва да представите данни за финансовото си състояние (например фиш за заплата).

Безплатни услуги се предлагат само от адвокати в системата на Връзката отваря нов прозорецАгенцията за правна помощ (Legal Aid Agency) или от Службата на обществения защитник (Public Defender Service) в градовете, в които има такава служба. Можете да проверите кои адвокати участват в тези системи, като се свържете със службата за Връзката отваря нов прозорецПравни съвети по гражданскоправни въпроси (Civil Legal Advice).

В съда

Ако делото Ви влезе в съда, имате право на процесуално представителство. Връзката отваря нов прозорецСлужбата за правна помощ по наказателни дела (Criminal Legal Aid) гарантира правен съвет и представителство за участниците в съдебен процес. Дали те ще бъдат безплатни зависи от тежестта на случая и от имущественото Ви състояние. Ако нямате адвокат, поискайте да се срещнете с дежурния адвокат веднага след изправянето Ви пред съда.

В Връзката отваря нов прозорецМагистратския съд (Мagistrates’ Court) правният съвет и представителството са безплатни, ако случаят е тежък; ако не е тежък, може да се наложи да платите част от разходите в зависимост от случая, възрастта и доходите Ви. Получавате безплатно процесуално представителство, ако сте на възраст под 18 години или ако получавате определено социално подпомагане от държавата. Връзката отваря нов прозорецДежурният адвокат в съда или член на съдебния персонал може да ви разясни това.

Ако делото Ви се разглежда от Връзката отваря нов прозорецКралския съд (Сrown Court), имате право на правен съвет и представителство. Ако годишният разполагаем доход на домакинството Ви е равен на или надвишава 37 500 GBP, няма да имате право на безплатна правна помощ. В зависимост от финансовото Ви състояние може да се наложи също така да заплатите за процесуалното си представителство вноски, базиращи се както на дохода, така и на капитала.

Ако Кралският съд Ви обяви за невинен, разходите могат да Ви бъдат възстановени. Ако бъдете признат за виновен, може да се наложи да поемете част от разходите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАгенция за правна помощ

Връзката отваря нов прозорецНасоки на Обществото на юристите (Law Society guidance)

Връзката отваря нов прозорецРъководства на Бюрото за помощ на гражданите (Citizen's Advice Bureau Guides (UK))

Връзката отваря нов прозорецСлужба за правна помощ по наказателни дела (Criminal Legal Aid)

Връзката отваря нов прозорецГенерален съвет на Адвокатската колегия (General Council of the Bar)

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди внасяне на делото в съда

Този информационен лист и неговите подразделения разясняват процедурите, приложими по време на наказателно разследване, и какво се случва след като разследването приключи и преди да започне наказателното производство.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Наказателното разследване започва от момента, в който полицията заподозре, че може да е извършено престъпление. Полицията извършва разследване и събира доказателства. При тежки престъпления, след като полицията сметне, че разполага с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение, тя се свързва с Връзката отваря нов прозорецКралската прокурорска служба (CPS), която обикновено преценява кои от обвиненията са обосновани, ако въобще има такива. Тя може да поиска допълнително разследване.

Ако полицията Ви уличи като заподозрян, първият решаващ етап е решението за задържането Ви.

След изтичане на срока на задържане за разпит, следващият ключов етап е решението за повдигане на обвинение. Ако полицията трябва да извърши допълнително разследване и не е необходимо да сте задържани, тя може да Ви освободи, без да Ви повдигне обвинение или под полицейска гаранция, като поиска да се върнете в полицейския участък на по-късна дата.

Ако обаче предстои да Ви обвинят в извършването на престъпление и полицията реши, че трябва да останете под стража, ще бъдете отведени в съда, за да реши дали да бъдете освободени под гаранция преди съдебния процес.

Ако сте разследвани за предполагаеми терористични актове, Вашите права, както и правомощията на полицията са различни от представените по-долу (вж. Връзката отваря нов прозорецЗакон за тероризма от 2000 г., който попада извън обхвата на настоящите информационни листове).

Ако сте на възраст под 18 години, има допълнителни защитни мерки. Обърнете се към Вашия адвокат за разяснения.

Последвайте връзките по-долу, за да разберете повече за Вашите права преди внасяне на делото в съда:

Разследване и задържане (1)

Полицията ще ми задава ли въпроси?

Ако службите на полицията подозират, че сте извършили престъпление или че имате информация за такова, те могат да Ви задават въпроси.

Трябва ли да се явя в полицейски участък?

Полицията може да Ви Връзката отваря нов прозорецспре, да Ви претърси, да Ви зададе ограничен брой въпроси на улицата или на друго публично място. Ако Ви попитат, трябва да кажете на полицията името и адреса си. Ако полицията Ви подозира в извършването на престъпление, може да поиска да отидете в полицейския участък доброволно. Полицейските служители също така имат право да Ви задържат и да Ви отведат в полицейския участък противно на Вашата воля. Трябва да Ви информират защо го правят.

Свободен ли съм да напусна полицейския участък?

Ако сте в полицейския участък като заподозрян или вероятен свидетел, но не сте задържани, сте свободни да си тръгнете по всяко време.

Какво ще се случи, след като ме задържат?

Ако полицията иска да останете в полицейския участък, трябва Връзката отваря нов прозорецда Ви задържат. Трябва да Ви информират защо сте задържани и задържането Ви трябва да е наложително. Полицията има право да Ви претърси, да Ви вземе пръстови отпечатъци и проби от ДНК и да извърши друг физически обиск, за който са дадени разяснения Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво ще се случи, ако не говоря езика?

Ако не разбирате английски език, полицията трябва да Ви осигури преводач безплатно. Не могат да Ви разпитват без преводач.

Мога ли да ползвам услугите на адвокат?

Ако сте задържани, имате право да се свържете с адвокат. Ако не познавате адвокат, полицията ще Ви назначи служебен адвокат. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Какво ще стане, ако съм на възраст под 17 години или съм пълнолетно лице в уязвимо положение?

Ако сте на възраст под 17 години или сте пълнолетно лице в уязвимо положение, не трябва да бъдете разпитвани, без полицията да осигури присъствието на подходящо пълнолетно лице.

Това лице ще Ви подкрепя и съветва при контактите с полицията. Това лице не е адвокат и няма да Ви даде правен съвет. Подходящото пълнолетно лице може да бъде член на семейството, приятел, доброволец или социален/здравен работник.

Може ли полицията да ме претърси?

Дори да не сте задържани, полицията може да Ви Връзката отваря нов прозорецспре и да претърси Вас или Вашия автомобил, но само ако има основателни причини да подозира, че държите откраднати или забранени вещи или че сте извършили престъпление.

Може ли полицията да ми вземе пръстови отпечатъци или проби от ДНК?

Ако не сте задържани, не сте длъжни да дадете пръстови отпечатъци или други проби, а полицията не може да ги вземе без Вашето съгласие. Ако обаче сте задържани, полицията има право да вземе проби като Връзката отваря нов прозорецкръв, слюнка или други телесни тъкани без съгласието Ви.

Трябва ли да участвам в разпознаване?

Ако сте задържани, полицията може да поиска да участвате в разпознаване. Ако откажете, това може да бъде използвано срещу Вас в съдебния процес. Обикновено разпознаването се изразява само в показване на видеоизображения на жертвата или свидетеля (свидетелите). Служебният адвокат може да Ви даде съвет.

Може ли полицията да извърши обиск на колата ми и на служебните ми помещения?

Ако сте задържани, със заповед на висш полицейски служител полицията може да извърши обиск на колата Ви и на служебните Ви помещения и да изземе Ваше имущество, ако то има отношение към разследването.

Мога ли да се свържа с приятел или член на семейството?

Да, за да им съобщите къде се намирате.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако имам нужда?

Ако се нуждаете от медицинска помощ, имате право да бъдете прегледани от лекар.

Аз съм от друга държава-членка. Мога ли да се свържа с посолството си?

Да. Представител на посолството ще дойде в полицейския участък или ще се свърже с Вас, за да разбере дали се нуждаете от помощ. Ако сте задържани под стража и задържането Ви бъде продължено, полицията е длъжна да се свърже с консулствата на следните държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

Какво ще се случи, ако съм задържан въз основа на европейска заповед за арест?

Ако от някоя от държавите-членки е издадена eвропейска заповед за арест, може да бъдете задържани в друга държава-членка и да бъдете върнати във въпросната държава след изслушване от съдия. Имате право на адвокат и преводач, ако Ви е необходим такъв. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Кога полицията ще повдигне обвинение срещу мене?

Ако полицията прецени, че има достатъчно доказателства срещу вас, ще повдигне срещу Вас обвинение за извършено престъпление. От обвинението ще разберете какво престъпление полицията счита, че сте извършили. След като Ви обвини, полицията не може да Ви разпитва повече относно престъплението.

Колко време може да продължи задържането ми от полицията?

След като Ви задържи, полицията може да Ви държи в полицейския участък за не повече от 24 часа. Висш полицейски служител може да удължи този срок до 36 часа, ако има основателни причини да счита, че това е необходимо за събирането на доказателства, че престъплението е тежко и че разследването се води правилно. След изтичането на този срок трябва да Ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление или да бъдете освободени от полицейско задържане. Ако полицията иска да Ви задържи по-дълго, трябва да получи разрешение от Магистратски съд. Съдът може да удължи срока на задържането до максимум 96 часа.

Жалби срещу полицията

Ако считате, че полицията се е отнесла с Вас по неподходящ начин, можете да се оплачете или до полицията, или до Връзката отваря нов прозорецНезависимата комисия за оплаквания срещу полицията (Іndependent Police Complaints Commission).

Разпит и повдигане на обвинение (2)

Кога мога да бъда разпитан?

Ако сте задържани и Връзката отваря нов прозорецзадържането Ви в полицейския участък бъде продължено, служителят в ареста трябва да установи със сигурност, че сте умствено и физически годен да бъдете разпитан. За всеки 24-часов срок вие трябва да имате непрекъснат период на почивка от най-малко 8 часа без разпит. По време на разпита на всеки 2 часа трябва да Ви се дава 15-минутна почивка за освежаване. Обикновено имате право на разпита да присъства адвокат.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Не сте длъжен да отговаряте на въпросите. Ако сте заподозрени в извършване на престъпление, полицията трябва официално да Ви предупреди (да Ви съобщи правата), преди да Ви задава въпроси. Полицията трябва да Ви информира, че не сте длъжен да отговаряте на въпроси, но ако кажете нещо, то може да бъде използвано като доказателство в съда. Трябва да Ви информират също, че ако не кажете нещо, на което по-късно ще искате да се позовете в съда, фактът, че не сте го казали в полицията, може да се използва срещу Вас на процеса.

Как се провеждат полицейските разпити?

Разпитите в полицейския участък се провеждат в стая за разпити и винаги се правят аудиозаписи. Процесът на записване трябва да Ви бъде разяснен преди разпита.

Кога полицията ще повдигне обвинение срещу мене?

Ако полицията прецени, че има достатъчно доказателства срещу Вас, може да Ви повдигне обвинение за извършено престъпление. След това полицията не може да Ви разпитва повече относно престъплението. Обвинението може да бъде променено на по-късен етап от процеса.

Изправяне пред съда преди процеса (3)

Кога за първи път ще бъда изправен през съда?

Ако сте задържани в полицейския арест, трябва да бъдете доведени пред съда на първия възможен ден, в който той заседава. Обикновено първото заседание ще бъде в Магистратски съд.

Имам ли право на адвокат?

Имате право на адвокат в съда. Ако нямате собствен адвокат, ще ви представлява служебен адвокат. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Ще присъства ли преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите английски език, безплатно ще ви бъде осигурен преводач, който да превежда цялото съдебно производство.

Мога ли да бъда освободен от задържане?

Ако сте задържани, може да поискате от съда да Ви освободи под гаранция. Ако Ви бъде предоставено право на гаранция, може да не е необходимо да внасяте парична сума.

Обикновено съдът Ви пуска под гаранция, ако нямате съедбно досие и ако счита, че не представлявате опасност за обществото, няма да повлияете на свидетелите и ще се явите в съда, когато ви призоват. Гаранцията може да е придружена с условия, като пребиваване на определен адрес, предоставяне на полицията на Вашия задграничен паспорт и носене на електронна гривна.

Ако съдът откаже освобождаване под гаранция, ще бъдете задържани в затвора до съдебния процес.

Мога ли да обжалвам решението да бъда задържан в затвора до процеса?

Да. Поискайте съвет от Вашия адвокат.

Ще бъда ли изправен отново пред съда преди процеса?

Да. Вашият адвокат ще Ви разясни това.

За колко време мога да бъда задържан в затвора преди процеса?

Ако Ви оставят в затвора, делото Ви трябва да се гледа в Връзката отваря нов прозорецопределени срокове.

Обикновено делото трябва да влезе в Кралския съд до 182 дни след задържането Ви. Ако това не стане, може да поискате да Ви пуснат под гаранция. При по-леки случаи процесът трябва да се гледа в срок от 56 дни. Ако това не стане, ще бъдете освободени под гаранция.

Подготовка на делото преди процеса (4)

Какво се случва преди съдебния процес?

Във времето преди съдебния процес Връзката отваря нов прозорецКралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) (CPS) продължава да следи дали делото е достатъчно добре подплатено, за да обоснове преследването. Прокурорът ще предостави на Вашия адвокат доказателствата, с които разполага и които ще се използват срещу Вас на процеса. Например ако разполага със свидетелски показания, ще Ви бъде представено тяхното писмено изложение. Обвинението трябва също така да Ви предостави достъп до всички материали, които биха отслабили неговата теза или биха подкрепили Вашата. Прокурорът трябва постоянно да преглежда доказателствата и да Ви предоставя достъп до всеки материал, който отговаря на тези критерии.

Аз съм от друга държава-членка. Трябва ли да се намирам в Англия/Уелс преди процеса?

Ако не сте задържани или ако сте освободени под гаранция, сте свободни да се върнете във Вашата държава. Може обаче да не бъдете освободени под гаранция, ако прокурорът изиска да останете в Англия или Уелс, докато продължава разследването. Съдът може да Ви пусне под гаранция, при условие че останете в Англия. Нарушаването на това условие е престъпление. Ако сте освободени под гаранция, трябва да посочите адрес в Обединеното кралство, на който могат да се свържат с Вас. Това може да бъде адресът на Вашия адвокат.

Ако съм се върнал в моята държава-членка, трябва ли да се върна обратно в Англия/Уелс преди процеса?

Вероятно. За някои предварителни заседания е възможно Вашият адвокат да поиска да не присъствате или може да е възможно да участвате чрез видеовръзка.

При всички случаи ли моето дело ще влезе в съда?

Не е задължително Вашето дело да влезе в съда. Кралската прокурорска служба (CPS) може да реши да прекрати делото или може да предложи Връзката отваря нов прозорецусловно осъждане, което може да включва глоба. Ако се съгласите, Вие признавате, че сте извършили престъплението. То ще бъде вписано във Вашето съдебно досие и няма да можете да го обжалвате.

Какви доказателства ще събира обвинението?

Полицията ще разпита свидетели и може също да събере физически доказателства и данни от съдебно-медицински експертизи. Може например да събере документи от Вашия дом или работно място, може да претърси колата Ви или да вземе проби от Ваша ДНК (например коса, слюнка и др.).

Мога ли да попреча на обвинението да събере някои доказателства?

Понякога полицията трябва да получи Връзката отваря нов прозорецзаповед за обиск, издаването на която може да бъде оспорвано. Обикновено в заповедта трябва конкретно да се посочва какво ще се претърсва и защо. Ако полицията не спази заповедта, събраните доказателства може да не бъдат допуснати в съда.

Ще бъде ли поискана информация за моето съедбно досие?

Обвинението ще събере информация относно Вашето съедбно досие, включително за присъди извън Обединеното кралство.

Може ли обвинението срещу мене да бъде променено преди процеса?

Да. Това зависи от оценката на доказателствата от страна на обвинението. Вашият адвокат може да поиска обвинението да бъде променено.

Какво ще се случи, ако съм съден за същото престъпление в друга държава-членка?

Ако в някоя държава-членка съдът произнесе окончателно решение, не можете да бъдете съдени отново въз основа на същите факти в друга държава-членка.

Мога ли да се призная за виновен преди процеса?

В повечето случаи, ако искате да се признаете за виновен по обвинението преди съдебния процес, можете да го направите. Ако се признаете за виновен, обикновено ще получите много по-лека присъда, отколкото ако оспорите вината си в съда. Ако решите да се признаете за виновен, обикновено не можете да обжалвате присъдата и тя ще бъде вписана във Вашето съдебно досие.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за наказателния процес и следствието от 1996 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за наказателното правораздаване от 2003 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за полицията и доказателствата в наказателното производство от 1984 г.

Връзката отваря нов прозорецКодекс на добрите практики

Връзката отваря нов прозорецЗакон за освобождаване под гаранция от 1976 г.Връзката отваря нов прозорецhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/pace-codes/ (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за наказателно преследване на престъпления от 1985 г., член 22 (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за тежката организирана престъпност и полицията от 2005 г.

Връзката отваря нов прозорецЗакон за тероризма от 2000 г.

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права в съда

Къде ще се проведе съдебният процес?

Всички наказателни дела започват в Връзката отваря нов прозорецМагистратския съд (Мagistrates' Court). След това има три възможни начина, по които делото да продължи.

За леки престъпления целият съдебен процес може да се проведе в Магистратския съд или от Връзката отваря нов прозорецтрима непрофесионални магистрати, или от районен съдия.

За по-тежки престъпления съдебният процес може да се проведе в Магистратския съд или в Връзката отваря нов прозорецКралския съд (Сrown Court) от съдия и 12 съдебни заседатели.

Магистратите или районният съдия ще преценят кой вид производство е най-подходящ във Вашия случай, след като изслушат какви постъпки ще направи адвокатът Ви от Ваше име. Ако това е уместно, делото ще бъде гледано в Магистратски съд, ако пък не или ако Вие настоявате за съдебен процес в Кралския съд, то ще бъде пренасочено към такъв съд. Всички съдебни процеси на пълнолетни лица се гледат публично.

Ако сте на възраст под 18 години, освен ако обвинението срещу Вас не е много тежко, делото ще бъде гледано в Връзката отваря нов прозорецМладежки съд от съдия или от трима специално обучени магистрати. Делото ще се гледа при закрити врати.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Обвиненията могат да бъдат променени на предварителното заседание, но обикновено не и след като съдът е започнал да изслушва показанията. По-леките обвинения трябва да се повдигат в срок до шест месеца от извършване на престъплението. Можете да се признаете за виновен по някои или по всички обвинения. Прокурорът може да се съгласи да приеме самопризнанието Ви за виновност като по-леко престъпление в сравнение с това, в което сте обвинени.

Трябва ли да присъствам по време на процеса?

Неявяването в съда, когато се изисква такова, се счита за престъпление. Освен това делото може да продължи и във Ваше отсъствие. За леки престъпления често е възможно да бъдете представлявани от адвокат или да се признаете за виновен по пощата или да разрешите процесът да продължи във Ваше отсъствие. Обикновено в Кралския съд процесът не може да се провежда без Вашето присъствие. Ако обаче разстройвате производството или се укриете от съда, процесът може да продължи без Вас. Неявяването (без уважителна причина) е престъпление.

Мога ли да участвам в съдебния процес чрез видеовръзка?

Обикновено това не е възможно, въпреки че за някои заседания Вие можете да бъдете представен от затвора или от полицейския участък посредством Връзката отваря нов прозорецвидеовръзка. Магистратите или съдията и прокурорът са в съда. Вашият юридически съветник може да бъде или в полицейския участък, или в съда, и ще може да Ви вижда и чува чрез видеовръзката.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не разбирам какво се случва?

Ако не разбирате английски език, съдът ще Ви осигури преводач.

Трябва ли да имам адвокат?

По принцип не е необходимо да имате адвокат, който да Ви придружава в съда, но е препоръчително да имате такъв. При някои съдебни процеси, като дела за изнасилване и такива с непълнолетни свидетели, трябва да имате адвокат.

Мога ли да сменя адвоката си?

Да, вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Трябва ли да дам показания на процеса?

Можете да дадете показания на процеса, но не могат да Ви принудят. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали да го направите. Отказът Ви да дадете показания без основателна причина може да бъде във Ваш ущърб, но не можете да бъдете осъдени единствено защото сте запазили мълчание по време на процеса.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Ако дадете съгласие, доказателствата могат да бъдат прочетени или представени в резюме. Ако оспорите доказателствата, обикновено свидетелят се задължава да се яви в съда да даде показания, така че да можете да ги атакувате, като задавате въпроси. Ако прокурорът използва документи като доказателство срещу вас, той трябва да уведоми адвоката Ви преди процеса. Вашият адвокат може да атакува документа. Всеки свидетел, който дава показания срещу вас, може да бъде разпитан от Вашия адвокат с цел тези доказателства бъдат атакувани.

Мога ли да представя доказателства в своя полза?

Да. Доказателствата може да са документи или материални доказателства. Може също да поканите свидетели, които да дадат показания във Ваша полза, и съдията може да ги призове да се явят в съда. Вашият адвокат и прокурорът ще им задават въпроси.

Ще бъде ли взета предвид информация за моето съдебно досие?

Преди процеса прокурорът ще събере информация относно Вашето съдебно досие. Тя може да включва присъди в други държави. В някои случаи информацията ще бъде оповестена пред съда, но Вашият адвокат може да спори дали това да стане. Дори ако Вашето съдебно досие бъде взето под внимание от съда, Вие няма да бъдете осъден само защото имате съдебно досие.

Какво се случва в края на процеса?

След като са представени всички доказателства, се произнася решение („присъда“) дали сте виновен или невинен. В Магистратския съд присъдата се определя от магистратите. В Кралския съд присъдата се определя от съдебните заседатели. Ако присъдата е „невинен“ (ако сте оправдани), делото приключва. Ако няма други обвинения, сте свободни да напуснете съда. Ако присъдата е „виновен“ (Вие сте осъден), адвокатите обжалват присъдата. Може да има отделно заседание в съда за определяне на наказанието.

Каква присъда ще получа?

Присъдата ще зависи от тежестта на престъплението. Съдът ще следва Връзката отваря нов прозорецнационалните насоки. За всяко престъпление има максимална присъда; за някои има и минимални присъди.

Повече информация относно възможните присъди можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук. Те включват:

 • лишаване от свобода. То може да е с неопределен или твърдо установен срок. Съдът ще разясни каква част от него е вероятно да изтърпите в затвора. Изпълнението на присъди за срок по-малък от 12 месеца може да бъде отложено (да бъдат изтърпени в обществото при твърдо установени условия). Времето, което вече сте прекарали в затвора, докато чакате процеса, обикновено е включено в присъдата
 • наказание полагане на общественополезен труд (което може да включва няколко условия, като извършване на неплатен труд в местната общност)
 • глоба (парична санкция)
 • обезщетение (изплащане на парична сума на жертвата)
 • изселване (връщане във Вашата държава само в случай на тежко престъпление)
 • отнемане на разрешително (например за правоуправление на МПС).

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата не е страна по производството, но може да даде показания по време на процеса срещу Вас. При определянето на присъдата срещу вас съдията ще вземе предвид Връзката отваря нов прозорецдекларацията на жертвата относно последиците от престъплението. Съдията не може да Ви присъди граждански вреди, но може да издаде присъда за Връзката отваря нов прозорецопределение за обезщетение. Възможно е жертвата да повдигне частно обвинение срещу Вас.

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Ако сте признат за виновен или осъден в Връзката отваря нов прозорецМагистратски съд (Мagistrates’ Court), можете да обжалвате пред местния Връзката отваря нов прозорецКралски съд (Сrown Court). Можете да обжалвате също пред Връзката отваря нов прозорецAдминистративния съд в Лондон, ако считате, че магистратите са тълкували неправилно закона.

Ако сте признат за виновен или осъден в Кралски съд (Crown Court), можете да обжалвате само ако получите разрешение да го направите, например поради това, че съдията е допуснал грешка. В този случай можете да обжалвате пред Апелативния съд в Лондон.

Как да обжалвам?

Ако делото е гледано в Магистратския съд, трябва да обжалвате в срок от 21 дни. Ако делото е гледано в Кралския съд, трябва да обжалвате в срок от 28 дни. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали и как да обжалвате.

Какви са правните основания за обжалване?

Имате право да обжалвате всяко решение на Магистратски съд, но трябва да попълните и върнете формуляр, който Ви се предоставя от съда.

Обжалването на решения на Кралския съд изисква по-официална процедура. Когато внасяте жалбата си, трябва да представите подробно изложение на мотивите си. Правните основания за обжалване включват следното:

 • съдията е дал погрешни указания на съдебните заседатели;
 • в съдебната процедура е допусната грешка или нередност;
 • доказателства са допуснати неоснователно или не са допуснати.

Правните основания за обжалване на присъда включват следното:

 • съдията е допуснал грешка при прилагане на правото;
 • размерът на присъдата е прекомерен.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Апелативното производство от Магистратски съд обикновено се гледа от състав от съдия и двама магистрати (различни от тези, които са гледали делото първоначално). Това е ново заседание и могат да се привеждат нови доказателства и факти. Ако жалбата е само срещу размера на присъдата, Кралският съд може да я намали, да я потвърди или да я увеличи.

Ако атакувате тълкуването на закона от магистратите в Административния съд и съдът се произнесе, че магистратите са допуснали грешка, присъдата ще бъде отменена. В някои случаи делото може да бъде върнато в Магистратския съд за ново разглеждане.

Апелативно производство срещу обвинение в Кралския съд се провежда в Апелативния съд. Вашият адвокат и прокурорът ще представят доводи по съществото на Вашата жалба. Съдът може да изиска допълнителни доказателства. По принцип не можете да представите доказателства, които са били налични по време на процеса, които сте решили да не използвате на процеса. Обжалването е публично.

Ако не сте в затвора, имате право да присъствате на обжалването. Ако сте в затвора, имате право да присъствате, освен ако обжалването не е само във връзка с въпроси по прилагане на правото. Съдът може да Ви разреши да участвате чрез видеовръзка.

Какво ще се случи, ако съм в затвора, когато обжалвам?

След като подадете жалба, Вие можете да внесете искане за освобождаване от затвора до гледането на апелативното дело, въпреки че освобождаването при такива обстоятелства е рядкост. Ако бъдете пуснати под гаранция, тя може да е предмет на условия.

След колко време ще се гледа апелативното дело?

Обикновено жалбите срещу Магистратския съд, атакуващи присъда, се гледат бързо, ако сте задържани, а в останалите случаи — в срок от 3 до 6 месеца. За да обжалвате решение на Кралския съд пред Апелативния съд, Ви е необходимо разрешение от старши съдия. Средният срок за гледане на жалби срещу обвинения е до 8 месеца, а за обжалване на присъда — до 5 месеца. Можете да прекратите обжалването по всяко време, като се обърнете писмено към Връзката отваря нов прозорецCлужбата за жалби по наказателни дела (Сriminal Appeal Office).

Какво ще стане, ако обжалването на присъдата е успешно/неуспешно?

Ако обжалването е успешно, съдът ще отмени Вашата присъда и тя ще бъде заличена от официалния регистър. В някои случаи съдът може да отмени присъдата, но да разреши на прокурора да започне нов процес срещу вас.

Ако обжалването е неуспешно, обикновено не се правят промени в присъдата по делото, но в някои случаи апелативният съд може да замени присъдата с такава за по-леко престъпление (обикновено това не може да се направи при обжалване на решение на Магистратския съд).

Какво ще стане, ако обжалването на размера на присъдата е успешно/неуспешно?

Ако обжалването е успешно, съдът ще постанови нова присъда. Ако обжалването е неуспешно, съдът ще потвърди първоначалната присъда, а може също да я увеличи.

Съществува ли право на ново обжалване пред по-висшестоящ/друг съд?

Ако сте подали жалба срещу Магистратския съд и жалбата Ви е била отхвърлена от Кралския съд, можете да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецКомисията за преразглеждане на наказателни дела (Сriminal Cases Review Commission) (CCRC) с искане да върне делото Ви в Апелативния съд. Това се случва рядко.

Ако сте подали жалба пред Административния съд или пред Апелативния съд, може да имате право да обжалвате допълнително пред Връзката отваря нов прозорецВърховния съд на Обединеното кралство, ако жалбата Ви повдига въпрос от обща правна значимост.

Ако жалбата ми е успешна, ще получа ли някакво обезщетение?

Можете да поискате обезщетение в срок от 2 години, като попълните Връзката отваря нов прозорецтози формуляр. Решението се взема от държавата. Вашият адвокат ще Ви разясни как Връзката отваря нов прозорецфункционира схемата

Ако първата жалба бъде отхвърлена, възможно ли е допълнително обжалване?

По изключение може да предприемете ново обжалване, ако възникне ново правно основание за такова. Ако искате да представите нови доказателства, трябва да обясните защо те не са разгледани по време на процеса.

Разполагам ли с други начини да обжалвам?

Можете да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецКомисията за преразглеждане на наказателни дела (СCRC) с искане за разследване на съдебна грешка. Комисията може да отнесе Вашето дело пред подходящ апелативен съд. Ако го направи, Вашето дело се гледа като нормално апелативно производство.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте признат за виновен или осъден на лишаване от свобода, може да подлежите на изселване след освобождаването Ви. Ако не сте британски гражданин и присъдата е 12 месеца или повече или ако сте осъден за тежки престъпления, държавата обикновено разпорежда изселване след изтичане на срока на лишаване от свобода.

Във всички останали случаи, при които е възможна присъда за лишаване от свобода, ако сте на възраст над 17 години, съдията може да препоръча да бъдете изселен след изтърпяване на присъдата. Това е възможно независимо дали сте въдворен в затвора или не. Държавата ще реши въз основа на препоръката на съдията. Препоръката на съдията съставлява част от присъдата и може да бъде обжалвана, както е описано по-горе. Държавата може да поиска да Ви изсели дори без препоръка от съда, ако това „допринася за общественото благо“.

Ако сте граждани на друга държава-членка, може да бъдете изселен единствено поради съображения, свързани с обществената политика, обществената сигурност и общественото здраве. Осъждането за престъпление само по себе си не е основание за изселване. Имате право да обжалвате решение за изселването Ви пред специализиран съд.

Ако съм осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Ако сте осъден или оправдан за престъпление след съдебен процес в която и да било част на Обединеното кралство, не може отново да бъдете съден в Англия за същото престъпление, освен в специални случаи. Същото правило се прилага, когато присъдата е произнесена след съдебен процес, ако той се е провел в друга държава-членка.

Информация относно присъдите

Присъдите и Връзката отваря нов прозорецпредупрежденията се съхраняват в Националния компютър на полицията (Police National Computer – PNC), докато изтекат 100 години от датата на раждането Ви. Ако считате, че информацията относно вашето досие е неточна, можете да я Връзката отваря нов прозорецоспорите. Вашият адвокат ще Ви посъветва как да го направите. Можете също да поискате от началника на полицията в района, в който е извършено престъплението, да коригира или заличи информацията.

Предупреждения, порицания и окончателни предупреждения се третират като присъди.

Дори и след като сте изтърпели присъда, трябва при поискване да предоставяте данни за присъдата или предупреждението (например при кандидатстване за работа) докато срокът на присъдата не Връзката отваря нов прозорецизтече. Докога ще продължи това зависи от вида на престъплението и от  присъдата.

Ако Ви е съставено известие за фиксирано наказание или акт за нарушаване на обществения ред, това не се вписва в съдебното Ви досие.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецАпелативен съд

Връзката отваря нов прозорецРъководство за образуване на производство в Апелативния съд

Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Обединеното кралство

Връзката отваря нов прозорецКомисия за преразглеждане на наказателни дела (Сriminal Cases Review Commission)

Връзката отваря нов прозорецБюро „Регистри за съдимост“ (Сriminal Records Bureau)

Връзката отваря нов прозорецРеабилитация на закононарушители

Връзката отваря нов прозорецЗакон за апелативното производство от 1968 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за реабилитация на закононарушители от 1974 г.(изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за освобождаване под гаранция от 1976 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за Магистратските съдилища от 1980 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за Висшите съдилища (Senior Courts) от 1981 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за апелативното производство от 1995 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за полицията от 1997 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за правата на човека от 1998 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЗакон за полицията и правораздаването от 2006 г. (изменен)

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

5 — Дребни пътни правонарушения

Как се третират правонарушения при паркиране и други подобни?

Ако паркирате на неразрешено място в обществената пътна мрежа, може да получите Връзката отваря нов прозорецфиш за глоба за неправилно паркиране. Различни образувания следят за прилагането на правилата за паркиране и издават фишове за глоби на различните места. Сред тях са общинските съвети, полицията, частни дружества или предприятието Връзката отваря нов прозорецTransport for London. За спазването на по-голямата част от правилата за паркиране по улиците следят разпоредители на паркинги, назначени към общинските съвети, като те издават известия за глоба (Penalty Charge Notice — PCN) чрез системата на гражданското правосъдие. Назначените към полицията пазители на реда по пътищата (traffic wardens) обаче работят на места, където спазването на правилата за паркиране не е декриминализирано. Те издават известия за фиксирано наказание (Fixed Penalty Notice — FPN) чрез системата на наказателното правосъдие.

PCN обикновено се поставят на предното стъкло на автомобила или се връчват на лицето, което явно отговаря за автомобила. Те могат да се изпращат също и по пощата. Обикновено разполагате с 28 дни да платите или да оспорите PCN, а ако платите бързо, размерът на глобата може да бъде намален. Неформалните Връзката отваря нов прозорецжалби могат да бъдат в писмена форма: ако искате да подадете жалба, на този етап не плащайте фиша за глоба за неправилно паркиране, тъй като след като платите глобата е почти невъзможно сумата да Ви бъде възстановена.

Поставяне на скоби

В Връзката отваря нов прозорецопределени случаи общинските власти в Англия и Уелс могат да вдигат принудително или да поставят скоби на превозните средства. Скоби може да бъдат поставени на автомобила Ви не по-рано от 30 минути след издаването на PCN. Ако смятате, че автомобилът Ви е блокиран неоснователно, можете да подадете жалба. За да бъде освободен автомобилът, трябва да платите и да обжалвате по-късно. Ако подадете писмена жалба и общинският съвет не Ви отговори в срок от 56 дни от получаването ѝ, той трябва да отмени фиша за PCN и да Ви възстанови таксата за освобождаване на автомобила, която сте платили.

Съвет как да постъпите, ако сте блокирани на частен терен, може да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Мога ли да подам жалба?

Ако общинският съвет отхвърли Вашата неформална жалба срещу фиша за неправилно паркиране, можете да подадете официална жалба. Съветът ще Ви информира как да го направите. Ако той отхвърли Вашата жалба, получавате известие до собственика (Notice to Owner — NTO), с което Ви се разпорежда да платите първоначалната глоба. В него Ви се съобщава също как да подадете следваща жалба до независим правораздавателен орган. Съществуват различни служби за правораздаване във връзка с неправилно паркиране: Връзката отваря нов прозорецPATAS обслужва Лондон, Връзката отваря нов прозорецТрибуналът за пътни правонарушения обслужва останалата част от Англия и Уелс.

Разполагате с 28 дни от датата, на която Ви е връчено NTO, за да платите глобата за неправилно паркиране или да внесете официална жалба срещу фиша за глоба. Ако не направите нито едно от двете, съветът има право да увеличи глобата с 50 %. Ако отново не платите, съветът може да инициира по-официално гражданско производство, за да събере сумата на глобата.

Известията за фиксирано наказание (FPN) се издават от полицейски служители или от разпоредители на паркинги към полицията и се третират в рамките на системата за наказателно правосъдие. Единствената официална система за обжалване на фиш с FPN е да изберете делото Ви да бъде гледано в съда и да пледирате, че сте невинен. Някои полицейски органи обаче допускат неформално обжалване на фиша за глоба за неправилно паркиране, при което можете да напишете обяснение защо смятате, че не трябва да платите глобата. Ако във Вашия район това е възможно, на фиша с FPN ще бъде посочена подробна информация.

Как се третират правонарушения във връзка с превишена скорост и други подобни?

Ако превишите разрешената скорост и бъдете заловени от полицията или от охранителна камера, полицията може:

 • да Ви отправи устно предупреждение
 • да Ви предложи курс относно рисковете от превишена скорост (за който трябва да платите)
 • да Ви издаде Връзката отваря нов прозорецИзвестие за фиксирано наказание (FPN) с глоба в размер на 60 £ и три наказателни точки. Това е най-вероятният вариант.
 • да възбуди наказателно преследване за превишена скорост. Това означава, че ще трябва да се изправите пред съд и може да Ви бъде наложена глоба в размер до 1 000 £ (2 500 £, ако сте превишили скоростта на автомагистрала), между три и шест наказателни точки в свидетелството Ви за правоуправление и е възможно да Ви бъде отнето правото да управлявате МПС.

Какво ще се случи, ако Ви спрат?

Полицията има Връзката отваря нов прозорецправо да спира всеки водач и отказът за спиране сам по себе си е нарушение. Когато Ви спре полицията, може да бъдете приканени да представите свидетелство за правоуправление, застраховка и регистрационен талон на автомобила. Ако не ги носите със себе си, имате 7 дни да ги представите в полицейския участък.

Ако Ви спрат и сте извършили пътно нарушение, полицията може да Ви издаде Връзката отваря нов прозорецИзвестие за фиксирано наказание (FPN) или Връзката отваря нов прозорецпредписание за отстраняване на неизправност по автомобила.

Ако сте извършили леко пътно нарушение, например не сте поставили предпазен колан или управлявате автомобил с неработещи фарове, полицията може да Ви издаде FPN. Полицията няма право да изисква от Вас да платите глоба на място. Разполагате с 28 дни да платите фиксираното наказание или да поискате изслушване, в противен случай размерът на глобата ще бъде увеличен с 50 %. Ако в срок от 28 дни не платите фиксирано наказание за нарушение, засечено с автоматична камера, срещу Вас ще бъде образувано наказателно производство.

Връзката отваря нов прозорецПредписание за отстраняване на неизправност по автомобила може да Ви бъде издадено, ако по Вашия автомобил има повреда, например някоя от пътепоказателните светлини е счупена.

Полицията може да поиска да направите тест с дрегер (да поиска от Вас тест на издишан въздух), ако се съмнява, че сте употребил алкохол. Ако не издържите теста с дрегер, полицията ще Ви отведе в полицейския участък, където ще бъдете обвинени в нарушение и доказателствата (теста на издишан въздух) ще бъдат задържани. Трябва да оставите автомобила си, докато сте достатъчно трезвен, за да го преместите, или друг водач може да го премести с Ваше съгласие. Ако сте превишили горната граница съвсем незначително, може да дадете кръвна проба. Отказът да направите тест с дрегер е нарушение. Пътни правонарушения вследствие употреба на алкохол задължително водят до лишаване от право за управление на МПС.

 • Ако в срок от 3 години получите 12 точки в свидетелството за правоуправление, обикновено свидетелството за правоуправление Ви се отнема за най-малко 6 месеца.
 • Полицията може да изземе автомобила, ако той се използва по противообществен начин (за нарушаване на спокойствието, причиняване на тормоз или страдания).
 • Полицията може да изземе автомобила, ако водачът не притежава необходимото свидетелство за правоуправление или застраховка.
 • Тежките пътни правонарушения (например причиняване на смърт чрез опасно управление на МПС) могат да доведат до лишаване от свобода.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в моето съдебно досие?

Съдебните досиета се поддържат от Връзката отваря нов прозорецБюро „Регистри за съдимост“ (Criminal Records Bureau — CRB). Всяка осъдителна присъда се отразява в съдебното досие в този регистър. Ако съдът не Ви осъди, в съдебното досие не се отбелязва нищо — следователно фиксираните наказания се вписват в досието Ви само ако бъдете осъден в съда.

Повече по темата

Връзката отваря нов прозорецФишовете за глоба за неправилно паркиране и Вашите права

Връзката отваря нов прозорецДопълнителна информация относно паркирането

Връзката отваря нов прозорецПълномощия на пътната полиция

Връзката отваря нов прозорецГлобите за превишена скорост и Вашите права

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.