Обвиняеми (наказателни производства)

Получаването на правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да ги платите.

Намиране на адвокат

Имате право да бъдете представляван от адвокат по Ваш избор. Адвокатът трябва да има право да се явява пред датските съдилища. Можете да намерите списък с всички датски адвокати тук. На този уебсайт също така ще видите дали даден адвокат специализира в наказателно право, данъчно право или друга област от правото, която има отношение към Вашия случай.

За всеки съд в Дания датското министерство на правосъдието е определило група местни адвокати със специален опит в наказателните дела. Тези адвокати са независими адвокати, които управляват свои собствени частни юридически кантори. Съдът може да Ви даде списък с тези адвокати. Ако не поискате конкретен адвокат, един от адвокатите в този списък ще бъде определен за Вашето дело, ако определянето на правен представител е задължително, например ако полицията Ви задържи.

Заплащане на адвокат

Ако съдът Ви определи адвокат, неговият или нейният хонорар обикновено ще бъде заплатен с държавни средства. Съдът ще определи хонорара в зависимост от своето решение. Хонорарът ще бъде определен въз основа на ставки, използвани от съдилищата във всички наказателни дела, в които се определя правен представител, независимо дали адвокатът е бил избран от Вас или не.

Освен това съдът ще реши кой в крайна сметка трябва да заплати хонорара на адвоката. Ако бъдете признат за виновен, обикновено Вие ще трябва да заплатите хонорара на държавните органи (Дания). Държавата ще се стреми да си възстанови колкото се може по-голяма част от сумата, в зависимост от това колко можете да си позволите да заплатите.

Ако бъдете оправдан или ако присъдата на съда е значително по-лека от очакваната от прокурора, съдът обикновено ще разпореди властите да заплатят хонорара и разноските за адвокатите. Съдът може също така да постанови държавните органи да заплатят част от хонорара и разноските за адвокатите. Такъв може да е случаят, ако съдебното производство е било проведено напразно поради обстоятелства извън Вашия контрол.

Можете да обжалвате решението за размера на хонорара на адвоката и крайната отговорност за неговото заплащане пред висшия съд в срок от две седмици след решението.

Не е възможно да се кандидатства за безплатна правна помощ в наказателни производства и такава правна помощ обикновено не се покрива от застрахователни полици за правни разноски.

Връзки по темата

Раздел 66 от датския закон за правораздаването

Списък с адвокатите в Дания

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт