Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Under the Constitution of the Czech Republic punishment may be imposed on you only in accordance with the law and in the manner laid down by the relevant laws. These laws are the Criminal Code , the Act on Juvenile Justice, and  the Criminal Procedure Code, which establish the rules for criminal proceedings, including specific conditions for exercising and enforcing your rights. These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process.

1.             Preparatory process

The preparatory process is the first stage of the criminal process. It has two parts:

 • The procedures of the authorities responsible for the criminal process prior to the start of a criminal prosecution, known as the examination stage; and
 • The investigation stage, the part of the criminal prosecution from its start to the filing of a charge or its termination in a different manner (see )#Podstránka_2.

2.             Preliminary discussion of the charge

During the preliminary discussion the court will examine whether the case was properly clarified in the preparatory process and whether the charge provides a proper basis for further proceedings.  It also decides whether the court has jurisdiction to decide the case.

3.             The trial itself

This is the most important part of the criminal process. Evidence is examined and a decision in the case is made. During this stage of the criminal process the defendant(s) and any witnesses and the injured party or parties are questioned in court. The trial is public, oral and is conducted in Czech. If you do not speak Czech, you have the right to an interpreter.

4.             Appeal proceedings

The defendant, his family, lawyer, public prosecutor or the injured party have the right to appeal  within 8 days.  If an appeal is lodged, the court of appeal reviews the decision of the court of first instance

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Examination
 • Investigation
 • Custody
 • Decision in the preparatory process, a charge
 • Abbreviated preparatory process

3 – My rights during the trial

 • Court trial
 • Sentences; rights of the victim

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic and other minor offences

Related links

Czech Ministry of Justice

Czech Ministry of Interior

Czech Bar Association

Information on Human Rights

Legal information for all

Last update: 16/09/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 — Получаване на правен съвет

В настоящия информационен лист се обяснява при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат, как да си намерите адвокат и как ще бъдат заплатени разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да платите. Освен това тук ще бъде обяснено какво може да направи Вашият адвокат за Вас.

Намиране на адвокат

Само адвокат, вписан в регистъра на адвокатите, който се поддържа от Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Чешката република, може да защитава лица в наказателни дела.

Ако имате нужда от защитник, се свържете с Връзката отваря нов прозорецАдвокатската колегия на Чешката република (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cak.cz/или се свържете директно с някой от адвокатите в регистъра).

Какво ще се случи, ако не избера адвокат?

Ако не си изберете адвокат, ще трябва сам да се защитавате.

В някои случаи е задължително да имате защитник и съдът ще Ви определи защитник, ако не си изберете адвокат в рамките на определен срок. По-долу са изброени ситуациите, в които се изисква защитник:

 • ако сте задържан или под наблюдение в медицинско заведение,
 • ако Вашата дееспособност да извършвате правни действия е ограничена,
 • ако сте лице, което се укрива,
 • ако сте на възраст под 18 години,
 • ако сте с физически или умствени увреждания и има съмнения дали сте способни да се защитавате правилно,
 • ако обвинението е такова, че можете да бъдете осъден на повече от 5 години затвор,
 • ако срещу Вас като задържано лице ще започне опростено производство,
 • в производство, в което от Вас може да се изисква да се подложите на превантивно медицинско лечение (различно от лечение на алкохолизъм),
 • в някои производства с чуждестранен елемент.

Кой плаща за адвоката?

Обвиненото лице плаща за услугите на адвоката. Ако съдът Ви определи адвокат, държавата плаща за защитата. Държавата плаща и ако имате право на безплатна защита.

Какъв е хонорарът на адвоката?

Плащанията за услугите на защитник се определят в договор между Вас и Вашия защитник или в Връзката отваря нов прозорецЗакона за хонорарите на адвокатите (ако нямате договор).

Кога имате право на безплатна защита?

Ако не разполагате с достатъчно средства, за да платите разходите за своята защита, имате право на намалена такса или безплатна защита (и двете се наричат „безплатна защита“). Съдията или председателят на съда ще вземе решение по Вашата молба въз основа на информация за финансовото Ви състояние. Вие трябва да подадете тази молба по време на подготвителния процес чрез прокурора или по време на съдебното производство.

Може да Ви бъде предоставена безплатна защита дори без такава молба, ако обстоятелствата показват, че това е уместно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗакон за хонорарите на адвокатите

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди делото да бъде разгледано от съда

Какви са етапите на наказателното разследване?

Целта на подготвителния процес е да се проучи дали е било извършено престъпление и кой е вероятният извършител (фазата на предварително разглеждане) и след това да се обезпечат доказателства и делото да се подготви за влизане в съда (фазата на разследване).

Подготвителният процес се извършва от полицията, като нейната дейност се контролира от прокурора, който взема решение дали процесът е бил извършен правилно.

Някои действия могат да бъдат извършени само от прокурора или за тях трябва неговото решение (например прекратяване на подготвителния процес), докато съдията има правомощия да взема решение за някои други действия (напр. задържане на заподозрян, арест, претърсване на жилище и подслушване).

Следвайте връзките по-долу, за да намерите по-подробна информация относно фазите на досъдебното разследване.

Процедура преди началото на наказателно преследване — предварително разглеждане (1)

Каква е целта на предварителното разглеждане?

С оглед да се установи естеството на дадено престъпление и лицето, което го е извършило, полицията може да:

 • снема показания
 • получава становища на експерти
 • проучва документи
 • извършва претърсване за предмети и да претърсва мястото на извършване на престъплението
 • изготвя полицейски протоколи, да снема пръстови отпечатъци, телесни мерки, да извършва обиск на заподозрени лица
 • извършва спешни действия
 • задържа заподозрени лица
 • използва други процедури за разследване, ако е подходящо.

Предварителното разглеждане приключва с решение да се започне наказателно преследване на конкретно лице или по редица други начини (отсрочване, временно отсрочване, предаване на делото за процедура, различна от наказателна).

Какви са сроковете на тази фаза?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Ако предварителното разглеждане не може да бъде приключено, прокурорът може да измени или удължи срока въз основа на писмена обосновка.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

На този етап няма да бъдете уведомен за случващото се, докато не се наложи да участвате пряко в процедурата.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако от Вас бъде поискано да дадете обяснение за някои събития, полицията ще осигури преводач, който ще превежда въпросите, Вашите отговори и впоследствие протокола преди от Вас да бъде поискано да го подпишете.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Можете да поканите адвокат, който да присъства на обяснението. Участието на адвокат на този етап не е задължително и ако не сте избрали да се свържете с адвокат, няма да ви бъде определен такъв. Можете да потърсите съвет от адвокат, но не и как да отговорите на въпрос, който вече са Ви задали. Можете сами да си осигурите преводач на този етап, който да съдейства на Вас и Вашия адвокат.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

На този етап полицията може да поиска да дадете обяснение на фактите, които разследва. Вие сте длъжен да дадете истинно обяснение. Можете да откажете да предоставите обяснение, ако Вие (или лице, свързано с Вас) сте изложен на риск от преследване въз основа на Вашите показания. Освен това можете да откажете, ако по този начин бихте нарушили задължение за поверителност.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания ще бъдат използвани само за да се вземе решение дали да се започне наказателно преследване срещу конкретно лице за конкретно престъпление. Ако започне наказателно преследване, Вашите показания ще се считат за показания на свидетел само ако са били дадени рано и не биха могли да се повторят на по-късен етап. Освен това те трябва да бъдат дадени пред съдия. В противен случай Вашите показания трябва да се дадат отново на по-късен етап от наказателното производство (обикновено пред съда).

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

По Ваше искане полицията ще уведоми един Ваш близък или приятел, че сте били задържан, при условие че това не пречи на полицейското разследване и че не е необосновано трудно.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Полицията ще организира медицински преглед и ще получи становище на лекар относно Вашето здравословно състояние към момента на предварителното разглеждане или задържане. Трябва да бъдете освободен незабавно, ако това е становището на лекаря, и при необходимост полицията ще Ви отведе в лечебно заведение.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Може да поискате да упражните правото да се свържете с Вашето посолство и да обсъдите насаме с представител на посолството всеки етап от наказателното производство.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Съдията може да разпореди Вашето изслушване преди да напуснете страната, ако то е от значение за делото и ако така ще се предотврати загуба на доказателства. Можете да бъдете изслушан и след като напуснете страната, ако бъде отправено искане до съответните органи в държавата, в която живеете.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Не и на този етап.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако присъствието Ви е задължително, ще трябва да се явите пред съда или да бъдете задържан. Ако впоследствие в рамките на 48 часа от задържането Ви срещу Вас не бъдат предявени обвинения или не бъдете изправен пред съдия във връзка с решение за задържане, трябва да бъдете освободен.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности?

Ако това е необходимо, за да се установи Вашата самоличност или за да се провери дали има следи от престъплението по Вашето тяло, или ако това е необходимо за доказателство, могат да бъдат снети Вашите пръстови отпечатъци, да Ви бъде взета ДНК проба, кръв, биологичен материал или телесни мерки или да бъде извършен личен или подобен обиск.

В случай на физическа съпротива от Ваша страна това може да бъде извършено принудително със съгласието на прокурора. Ако откажете, може да бъдете глобен с до 50 000 чешки крони.

Ако информацията, която бъде получена по този начин, вече не е необходима за последващото производство или с цел предотвратяване, разследване и откриване на престъпни действия, тя ще бъде унищожена.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако Вашето признание за вина е надеждно, то може да представлява основание за започване на наказателно преследване или за решение за бързо производство.

Ще получа ли информация за свидетели, които са свидетелствали срещу мен, и други доказателства?

На този етап от производството няма да получите такава информация.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да, полицията ще се сдобие с копие от Вашето съдебно досие.

Начало на наказателното преследване — разследване (2)

Каква е целта на този етап?

По време на разследването полицията търси и проучва важни доказателства по случая. Полицията ще търси доказателства, които ще бъдат в полза или във вреда на обвиняемия.

Какъв е срокът на разследването?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Срокът може да бъде удължен от прокурора, ако полицията представи писмена обосновка. Прокурорът обаче трябва да проверява обосновката по всеки случай поне веднъж месечно.

Полицията трябва да действа възможно най-бързо. Ако бъдете Ви бъде навредено от забавяне, може да поискате от прокурора да отстрани проблема. Ако забавянето е по вина на прокурора, можете да поискате от неговия висшестоящ да отстрани проблема.

Обвиняемото лице може също така да поиска обезщетение за нефинансови вреди, причинени от забавяне на производството, и също така обезщетение за вреди. Когато налага наказание, съдът ще вземе под внимание всяко забавяне на този етап.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще получите решение относно започването на наказателно преследване. То ще съдържа описание на действието, в което Ви обвиняват, правното основание за него и причините. Можете да подадете възражение срещу решението в срок от три дни и прокурорът ще вземе решение по Вашето възражение.

Вие или Вашият защитник ще бъдете информирани за процедурите по разследването и ще имате право да участвате в тях чрез Вашия защитник, да задавате въпроси на свидетелите и да представяте доказателства. На Вас и на Вашият защитник може да бъде отказан достъп до преписката по време на разследването, ако има основателни причини за това.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

По време на предварителното разглеждане ще Ви бъде осигурен преводач от език, който говорите, или от родния Ви език, ако не говорите чешки.

Освен това ще Ви бъде осигурен преводач по време на процедурите по разследване. На този етап полицията ще Ви разреши да участвате и да задавате въпроси, ако желаете.

По Ваше искане ще Ви бъде осигурен писмен превод на определението за започване на наказателно преследване, определението за задържане или определението за условно спиране на наказателното преследване.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Това може да бъде извършено във всеки един момент и поверителността на разговора трябва да се гарантира. По искане на адвоката ще бъде осигурен преводач. Можете сам да си изберете адвокат (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Имате право да изразите своето мнение по случая и също така имате право да не казвате нищо.

Мога ли да възразя срещу разследващия полицейски служител, прокурора или съдията?

Можете да внесете възражение срещу полицейския служител или прокурора, както и срещу секретаря по протокола, пробационния служител, съдебния служител, съдебния експерт и преводача и също така срещу съдията, ако смятате, че те са предубедени — т.е. ако смятате, че те се намират в ситуация на личен конфликт на интереси или са във връзка с която и да е от страните или техните представители и поради това не могат да вземат безпристрастни решения.

По принцип дадено лице също така се счита за предубедено, ако то вече е участвало в производството в друга роля. Например съдията не може да произнася присъда за вина и да взема решение за наказанието, ако вече се е произнасял в подготвителния процес за задържането, ако е издал решение за подслушване и така нататък.

Лицето, което първо ще вземе решение по вашето възражение, е лицето, срещу чиято предубеденост сте възразили.

Ако не сте удовлетворен от това решение, може да подадете оплакване срещу решението на въпросното лице в срок от три дни и след това висш орган ще вземе решение по случая. Решенията по процедурни въпроси, взети от предубедено лице, не могат да се прилагат в наказателното производство.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Всичко, което кажете, може да бъде използвано във Ваша полза или срещу Вас. Вашите показания на този етап от производството могат да се използват като доказателство.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Полицията ще вземе решение дали може да се свържете с член от семейството си или с приятели по време на предварителното разглеждане, задържането и ареста. Ако сте задържан, имате право да пишете писма (писмата се четат от затворническата администрация на Чешката република, ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите; и освен това от прокурора, който има право да цензурира писмата Ви).

Докато сте в затвора имате право на посетители веднъж на всеки две седмици, но ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите, на посещенията трябва да присъства и друго лице.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте задържан, ще бъдете прегледан от лекаря на затвора, който е длъжен да Ви осигури подходящи медицински грижи. Ако сте обект на предварително разглеждане или бъдете задържан, вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_1тук.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, на всеки етап от производството. Всяка среща със служител на консулството е поверителна. С Ваше съгласие съдът ще уведоми консулството на Вашата държава, ако бъдете задържан.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Вашето присъствие не е задължително, ако предварителното разглеждане е приключило и не желаете да присъствате на разследването. Ако има опасност да се укриете, ще бъдете задържан или ще Ви бъде разрешено да останете на свобода, след като обещаете писмено, че ще се върнете, когато бъдете призован.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако са изпълнени условията за Вашата екстрадиция или предаване за наказателно преследване или за излежаване на Вашата присъда в друга държава и такава процедура не е забранена със закон.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да, но трябва да имате валиден пощенски адрес или по друг начин да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното производство. В противен случай бихте могли да бъдете арестуван и задържан.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Ако е необходимо, да. Вие сте длъжен да се подчините на такова нареждане.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Да, може да бъде извършено претърсване на дома по нареждане, издадено от съдия. По отношение на други помещения това може да се направи по нареждане, издадено от прокурора или полицията.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане от полицията.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Не, може да се променя само правната квалификация на обвинението. Обвиняването Ви в друго деяние трябва да започне с ново решение за започване на наказателно преследване.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Да. Това обаче не се прилага, ако наказателното преследване в другата държава-членка по Вашето дело е завършило с присъда, било е спряно, прекратено с одобрение или по взаимно съгласие или е било предадено за преразглеждане като правонарушение, а не като престъпление.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Можете да разберете тяхната самоличност и съдържанието на техните показания, когато прегледате преписката по делото или ако Вие или Вашият защитник присъствате на техния разпит. Самоличността на тайните свидетели няма да Ви бъде разкрита.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, веднага след като Вие и Вашият защитник получите разрешение да се запознаете с преписката по делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Задържане (3)

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Само лице, срещу което е предявено обвинение, може да бъде задържано.

Ако бъдете предаден на съда с искане да бъдете задържан за постоянно в срок от 48 часа от Вашето първоначално задържане или 24 часа след Вашия арест, съдът ще вземе решение дали да бъдете задържан или не.

Основанията за задържане могат да бъдат следните:

 • вероятност за укриване от наказателно преследване или присъда (задържане с цел предотвратяване на укриване),
 • вероятност да попречите на разследването, например като повлияете на свидетели (задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне),
 • или вероятност да довършите престъплението, което сте започнали, или да извършите ново престъпление (превантивно задържане).

Ако основанията за задържането не са налице или вече не съществуват, Вие ще бъдете освободен по решение на прокурора.

Освен това трябва да бъдете освободен след изтичане на законовия срок. За задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне срокът е 3 месеца. За задържане с цел предотвратяване на укриване и превантивно задържане срокът е една година, ако предвидената в закона присъда е до 5 години, две години, ако предвидената в закона присъда е по-тежка, три години за особено тежки престъпления и четири години, ако за престъплението може да бъде наложена извънредна присъда.

Само една трета обаче от тези срокове се прилага по време на подготвителния процес и две трети се запазват за производството пред съда.

Основанията да бъдете задържан непрекъснато се преразглеждат. Прокурорът обаче трябва да вземе ново решение след като сте били задържан в продължение на три месеца, както и в срок от 30 дни след внасянето на обвинение, и на всеки три месеца след влизане в сила на предишното решение.

Как мога да бъда освободен от задържането?

Имате право да поискате да бъдете освободен от задържането във всеки един момент след като изтекат четиринадесет дни от влизането в сила на последното решение за задържане. Ако обаче можете да представите други причини във Вашето искане, може да поискате да бъдете освободен във всеки един момент.

Имате право да предложите замяна на задържането с цел предотвратяване на укриване и превантивното задържане със:

 • писмено обещание, че ще спазвате закона и ще се явите в съда, когато сте длъжни да го направите,
 • предоставяне на паричен залог (гаранция), определен от съда,
 • наблюдение от пробационен служител,
 • гаранция от заинтересована гражданска асоциация или друго надеждно лице.

В случай на превантивно задържане при някои престъпления, посочени в закона, не се приема парична гаранция. Паричната гаранция може да бъде предоставена от друго лице освен Вас.

Решение в подготвителния процес — обвинение (4)

Каква е целта на този етап?

С този етап приключва разследването на криминалния случай и прокурорът взема решение за следващата процедура:

 • дали да предаде случая на друг орган;
 • да прекрати наказателното преследване;
 • условно да спре наказателното преследване;
 • да одобри уреждането по взаимно съгласие; или
 • да внесе обвинение срещу Вас в съда.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Решението на прокурора или обвинението ще Ви бъдат предоставени. Имате право да внесете възражение срещу:

 • започването на дело срещу Вас,
 • спирането на наказателно преследване,
 • условното спиране на наказателното преследване и
 • уреждането по взаимно съгласие.

Решението във връзка с Вашето възражение ще бъде взето от главния прокурор.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря чешки език?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако основанията за задържането продължават да са налице и ако законовият срок за задържането не е изтекъл, внасянето на обвинение не засяга продължителността на задържането.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвинението и решението на прокурора на този етап трябва да се основават на фактите, които са довели до обвинението. При все това правното описание може да бъде променено, ако прокурорът сметне това за подходящо.

Мога ли да бъда осъден и може ли наказанието да бъде определено без процес?

При по-леки случаи съдията може да произнесе присъда без съдебно заседание, в която се излага решението относно Вашата вина и наказание.

С такава присъда без съдебно заседание могат да се налагат следните наказания:

 • условна присъда за лишаване от свобода или домашен арест за една година,
 • общественополезен труд,
 • забрана за определени дейности за 5 години,
 • финансова санкция,
 • забрана за местожителство на определено място за срок до 5 години,
 • изселване за срок до 5 години,
 • или подобно наказание.

Ако не внесете възражение срещу присъдата в срок от 8 дни от получаването ѝ, тя влиза в сила и може да бъде принудително изпълнена. Ако Вашето възражение бъде направено в рамките на срока или присъдата без съдебно заседание не може да бъде връчена, ще бъде проведен процес. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 3.

Ще получа ли информация за доказателства срещу мен?

Обвинението съдържа доказателствата, които прокурорът ще представи по време на процеса. Допълнителни доказателства могат да бъдат намерени в преписката по делото или да бъдат представени по време на разглеждането на делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

То вече ще бъде част от преписката по делото.

Съкратен подготвителен процес (5)

Цел на този етап

Ако заподозряно лице бъде задържано на местопрестъплението по време на извършване на престъпно деяние, за което би могло да бъде осъдено на по-малко от 3 години лишаване от свобода, или когато има възможност процесът да бъде осъществен в рамките на 2 седмици, може да се осъществи съкратено производство.

При това производство полицията ще уведоми заподозряното лице за престъплението, в чието извършване е заподозряно, без да се започва наказателно преследване. Ако съкратеният подготвителен процес приключи в рамките на две седмици, прокурорът може да подаде молба до съда за наказание на извършителя.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще Ви бъдат съобщени подробности относно престъплението, в извършването на което Ви подозират, най-късно при започването на предварителното разглеждане. Ще Ви бъде дадена информация за Вашите права.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Да, ще присъства преводач от език, който говорите Вие, или Вашия роден език. Писменото искане за наказание ще бъде преведено.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Във всеки един момент, ако изберете адвокат. Ако не бъдете освободен от задържането след предварителното разглеждане, съдът ще определи адвокат, ако не разполагате с такъв.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ситуацията, в която се намирате, може да се влоши и да се стигне до осъдителна присъда.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел? Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Ако бъдете освободен, не е наложително да присъствате. Добре е обаче да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното преследване, и да предоставите валиден пощенски адрес, така че Вашето отсъствие да не бъде счетено за укриване, за което бихте могли да бъдете наказан.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако съдът реши, че наказанието е да Ви изсели.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако има основания за задържане, ще бъдете задържан. Вж. задържане (3).

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск? Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вж. Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане или когато съдът разглежда Вашето дело в съкратено производство.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Към обвинението не могат да се добавят нови факти. Правното основание обаче може да бъде променяно.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).Връзката отваря нов прозорец#Podstránka_2

Ще получа ли информация за свидетели срещу мен? Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, когато получите достъп до преписката по Вашето дело (обикновено в началото на съкратеното правно производство) или по време на процедурите по предварително разглеждане, ако присъствате.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецПравна информация за всички

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс

Връзката отваря нов прозорецЗакон № 273/2008 относно полицията в Чешката република

Връзката отваря нов прозорецВиенска конвенция за консулските отношения от 24.4.1963 г.

Връзката отваря нов прозорецЗакон № 101/2000 Сб. относно защитата на личните данни

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права по време на процеса

В настоящия информационен лист се описват Вашите права по време на процеса.

Основни права

По време на наказателното производство имате право да:

 • очаквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят колкото се може по-бързо и напълно да зачитат Вашите права и основни свободи;
 • изисквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят по начин, по който не остава никакво обосновано съмнение относно значимите факти за вземане на правилно решение. Те трябва да отчитат с еднакво внимание доказателствата във Ваша полза и тези срещу Вас;
 • Ви бъде съобщено за Вашите права от органите, отговорни за наказателното производство, и да получите възможност за пълното упражняване на тези права;
 • изразите мнение относно всички обвинения срещу Вас и доказателствата в тяхна подкрепа;
 • откажете да дадете показания;
 • проучите преписката, да получите извлечения и да си вземате бележки, както и да правите копия за своя сметка;
 • участвате в обсъждането на делото по време на процеса и публичните заседания, провеждани по време на обжалването;
 • направите заключително изявление по време на процеса и в публично заседание по време на обжалването, както и право да представите окончателна петиция;
 • представите обстоятелства и доказателства във Ваша защита;
 • внасяте петиции (за проверяване на доказателства и методите на вземане на решение) и да внасяте молби;
 • представяте средства за правна защита (обикновено това е оплакване; жалба, възражение, извънредна петиция за възобновяване на производството; внасяне на оплакване срещу нарушаване на закона; и обжалване)
 • изберете защитник (ако не си изберете такъв, член на семейството или друго участващо лице може да избере такъв) и да се обръщате към него или нея за съвет дори по време на действията, които се изпълняват единствено от органа, отговорен за наказателното производство;
 • говорите със своя защитник насаме, ако сте задържан или излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • поискате да бъдете разпитан в присъствието на Вашия защитник и той или тя да участва в други части от подготвителния процес;
 • използвате родния си език или друг език, който говорите, пред органите, отговорни за наказателното производство, ако декларирате, че не говорите чешки език.

Съдебен процес

Предварително обсъждане на обвинението

Ако бъде внесено обвинение, то ще бъде разгледано от председателстващия съдия, който ще прецени дали се изисква предварително обсъждане или може да се разпореди съдебен процес.

Резултатът от предварителното обсъждане на обвинението може да бъде решение на съда за:

 • предаване на делото за решение относно компетентността;
 • предаване на делото на друг орган (ако това не е престъпление, а би могло да се счита за нарушение и др.);
 • прекратяване на наказателното преследване;
 • временно спиране на наказателното преследване;
 • връщане на делото на прокурора за допълнително разследване;
 • условно спиране на наказателното преследване или одобряване на уреждане по взаимно съгласие.

Къде ще се проведе процесът?

В зависимост от сериозността на престъплението процесът от първа инстанция ще бъде проведен пред районния или окръжния съд, компетентен на мястото, където е било извършено престъплението, или където живее обвиняемият, или мястото, където е било разкрито престъплението.

Публичен ли ще бъде процесът?

Да, процесът е публичен. В някои случаи обаче процесът може да се проведе при закрити врати.

Кой произнася решение по делото?

Състав от съдии или единствен съдия ще се произнесе по делото.

Мога ли да внеса възражение срещу съдията?

Да, вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 2.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Процесът се провежда само за да се вземе решение по действието, описано в обвинението. При все това, ако се окаже, че сте извършили и други действия, по време предварителното обсъждане на обвинението или в края на процеса може да бъде взето решение делото да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване.

Преработеното обвинение ще съдържа новите твърдения. Съдът може да постанови, че действието, за което Ви съдят, трябва да бъде наказано с по-строго или по-леко наказание от предложеното от прокурора.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Дори и да се признаете за виновен, съдът пак ще провери и оцени доказателствата на лицата, които са дали показания във Ваша полза.

Какви са моите права по време на процеса?

Виж основните права в началото на настоящия информационен лист. Съществуват допълнителни конкретни права, които се прилагат в конкретни процедурни ситуации.

Трябва ли да присъствам на процеса? Може ли да бъде проведен без мое участие?

Процесът може да бъде проведен без Ваше участие, но не и ако:

 • сте задържан;
 • излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • делото е свързано с престъпление, за което бихте могли да бъдете осъден на повече от 5 години. При все това не сте длъжен да присъствате на процеса дори за този вид дело, ако поискате от съда да разгледа процеса без Вашето присъствие.

В случай че защитата е задължителна (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1), процесът не може да бъде проведен без присъствието на защитник.

Ако живея в друга-държава членка, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Не е възможно да участвате в съдебен процес по този начин.

Ще присъствам ли по време на целия процес?

Ще присъствате по време на целия процес. Не е задължително да присъствате по време на процедурите, които се провеждат извън рамките на процеса, но Вие или Вашият защитник имате право да присъствате на тези процедури, ако желаете.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не разбирам какво се случва?

Да, вижте основните права в началото на настоящия информационен лист.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли определен адвокат? Мога ли да променя своя адвокат?

В Наказателно-процесуалния кодекс се посочват случаите, в които защитата е задължителна. Вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Мога ли и трябва ли да говоря по време на процеса?

По време на процеса имате право на защита, тоест да се защитите сам или да направите това чрез своя защитник. По време на целия процес съдът ще предостави възможност на Вас или Вашия защитник да изразявате мнение по всички процедурни стъпки, които се извършват. Не е задължително да упражнявате своето право на защита и можете да откажете да дадете показания.

Какви са последствията, ако не кажа истината по време на процеса?

Като обвиняем, Вие не сте длъжен да казвате истината в съда. При все това, ако умишлено представите факти по неверен начин с цел наказателно преследване на друго лице, на по-късен етап може да бъдете обвинен в клевета.

Какви са моите права във връзка с доказателствата срещу мен?

Имате право да изразявате мнение по доказателствата и да предлагате допълнителни доказателства или да предлагате доказателства, които подкрепят Вашата защита.

При заключителното изявление ще получите възможност да изразите своето мнение по доказателствата, след като всяко отделно доказателство бъде разгледано.

Какъв вид доказателства мога да представям в своя полза? При какви условия?

Освен Вашите показания, може да предлагате доказателства, които биха могли да Ви оневинят или да намалят Вашата вина, включително например изслушване на свидетели, оспорване на доказателства, идентифициране на свидетели, възстановка на местопрестъплението, изслушване на експерти, документални доказателства, обиск и други.

Имате право да предлагате на съда да провери такива доказателства. Съдът ще вземе решение дали да направи това или не. Веднага щом председателстващият съдия обяви, че са били събрани всички доказателства, в процеса не могат да се представят допълнителни доказателства.

Мога ли да наема частен детектив, за да се сдобия с доказателства?

Възможно е да се използват услугите на частен детектив. При все това детективът трябва да действа съгласно закона, за да могат събраните доказателства да се използват по време на процеса. Частният детектив не може да влияе на свидетелите.

Мога ли да искам свидетели да говорят за мен?

Можете да предложите определено лице да бъде разпитано, ако смятате, че доказателствата на това лице ще са от полза за Вашето дело. Но не можете да влияете на свидетелите.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Вашето съдебно досие може да бъде взето под внимание при произнасянето на присъдата, при условие че предишната присъда не е с изтекла давност.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът може да приключи по един от следните начини:

 • делото може да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване;
 • ако действието не е престъпление, но може да бъде счетено за нарушение, делото може да бъде прехвърлено. Наказателното преследване може да бъде прекратено;
 • наказателното преследване може да бъде спряно условно или може да бъде одобрено уреждане по взаимно съгласие;
 • съдът може да вземе решение за осъдителна или оправдателна присъда.

Присъди, права на пострадалата страна

Каква присъда бих могъл да получа?

Съгласно Наказателния кодекс, ако извършите престъпление може да бъдете осъдени със следните присъди:

 • лишаване от свобода, което, освен ако законът изрично гласи друго, може да е безусловно, условно или условно с наблюдение. Възможна е и извънредна присъда. Това е или присъда за лишаване от свобода за между двадесет и тридесет години, или доживотен затвор;
 • домашен арест,
 • общественополезен труд,
 • конфискуване на имущество,
 • финансова санкция,
 • конфискуване на вещ или други активи,
 • забрана за определени дейности,
 • забрана за местожителство на определено място,
 • забрана за участие в спортни, културни и други социални мероприятия,
 • отнемане на почетни титли или награди,
 • отнемане на военно звание,
 • депортиране.

Каква е ролята на жертвата (пострадалата страна) по време на процеса?

Жертвата, тоест лицето, което е пострадало, претърпяло щети на имуществото, личността или други щети от престъпление, има право да:

 • бъде представлявано от заместник; ако жертвата докаже, че не разполага със средства, може да бъде предоставена безплатна правна помощ от адвокат;
 • внася петиции за допълнителни доказателства;
 • проучва преписката;
 • участва в процеса и публично заседание по време на обжалване;
 • изразява мнение относно делото преди края на процеса;
 • ако жертвата има право по закон на компенсация за щети и присъдата е осъдителна, жертвата може да поиска от съда да нареди на обвиняемия да заплати компенсация. Петицията трябва да се внесе най-късно преди да започне представянето на доказателствата в процеса;
 • ако жертвата е изложена на потенциална опасност от освобождаването на обвиняемия или осъдения, жертвата има право да поиска навременна информация, че обвиняемият е бил освободен, е избягал или други подобни обстоятелства.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Връзката отваря нов прозорецНаказателно право за широката общественост

Връзката отваря нов прозорецПомощ на жертви на престъпления

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Да, може да обжалвате присъдата по Вашето дело, ако е имало грешки в констатациите, които Ви засягат пряко. Може да обжалвате осъдителна присъда, наказанието и/или присъденото обезщетение или да обжалвате всички констатации на съда от първа инстанция. Трябва да подадете жалбата:

 • в писмен вид;
 • в съда, който е постановил присъдата;
 • в срок от осем дни от получаване на препис от присъдата (ако преписът се връчи едновременно на Вас и на Вашия защитник, срокът се изчислява от по-късната от двете дати).

Във Вашата жалба трябва ясно да се посочва кои аспекти от присъдата обжалвате, както и конкретните слабости на присъдата и/или производството преди това. Може да обжалвате и без конкретни основания, като подадете молба до председателстващия съдия на съда от първа инстанция и поискате да удължи срока за подаване на жалба въз основа на конкретни основания.

Какви са основанията за обжалване?

Може да внесете жалба въз основа на грешки в която и да е от констатациите в присъдата, които Ви засягат пряко, или по причина, че конкретна констатация не е била включена в присъдата. Освен това можете да основете жалбата си на нови факти и доказателства.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Докато бъде взето решение от въззивния съд, присъдата няма да влезе в сила и/или да стане принудително изпълнима. Ако сте задържан, няма да бъдете освободен автоматично само защото сте подали жалба.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Съдът от първа инстанция проверява дали Вашата жалба съдържа цялата необходима информация. Ако това не е така, съдът ще поиска от Вас и Вашия защитник да коригирате недостатъците в рамките на пет дни (осем дни, ако не разполагате със защитник и председателстващият съдия директно Ви даде инструкции).

Копие от жалбата и нейните основания ще бъде представено на другите страни по делото и цялата преписка по делото ще бъде представена на въззивния съд.

Висшият окръжен съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на районен съд, а Върховният съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на окръжен съд.

След започване на производството пред въззивния съд ще бъде представено оспорваното решение и ще бъде подаден доклад относно делото.

След това Вие ще представите жалбата и ще я обосновете. Ако не присъствате нито Вие, нито Вашият защитник, това ще бъде направено от председателстващия съдия.

След това прокурорът и всяко друго лице, което е пряко засегнато от решението на въззивния съд, ще представи своите аргументи.

След като бъдат представени исканията, въззивният съд ще провери необходимите доказателства за вземане на решение относно жалбата, освен ако проучването на доказателствата би било толкова трудоемко, че би означавало дублиране на предишната дейност на съда от първа инстанция.

Въззивният съд може да:

 • отхвърли жалбата (ако жалбата е неоснователна, ако е била забавена, подадена от неупълномощено лице или подобни причини), но това винаги се прави на публично заседание;
 • отхвърли жалбата (ако нейното съдържание не отговаря на изискванията за подаване на жалба);
 • прекъсне наказателното преследване;
 • отмени оспорваната присъда или част от нея и
 • вземе решение да представи делото за решение относно компетентността на съда;
 • прехвърли делото на друг орган;
 • прекрати наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);
 • прекъсне наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);

Освен това той може да отмени оспорваната присъда поради основни пропуски в производството;

 • пропуски в присъдата (двусмисленост, непълни констатации по делото);
 • съмнения относно точността на констатациите по делото или присъдата трябва да се повтори;
 • нарушение на разпоредбите на Наказателния кодекс;
 • ако присъдата е неподходяща;
 • неправилно решение относно правото на жертвата.

След като присъдата бъде отменена, въззивният съд може да:

 • върне делото на съда от първа инстанция;
 • постанови своята присъда по делото, винаги на публично заседание;
 • прекрати наказателното преследване.

Какво ще стане, ако обжалването е неуспешно?

Въззивният съд не може да вземе решение, което да влоши Вашето положение, освен ако прокурорът обжалва присъдата.

Кога присъдата е окончателна?

Ако въззивният съд не върне делото на съда от първа инстанция, неговото решение или приключва делото, или става окончателно в момента на обявяване на решението. Присъдата на съда от първа инстанция също става окончателна, освен ако своевременно бъде обжалвана.

След като присъдата влезе в сила, Вие може да подадете:

 • извънредна жалба;
 • искане до министъра на правосъдието да подаде оплакване за нарушение на закона до Върховния съд;
 • молба за разрешение производството да бъде възобновено;

Ако първото решение бъде отменено, ще получа ли обезщетение?

Може да отправите искане до Министерство на правосъдието за обезщетение в съответствие със Връзката отваря нов прозорецЗакона за вреди, причинени от държавен орган.

Ако моето обжалване е успешно, ще се съхранява ли протокол за присъдата?

Протокол за присъдата се изготвя едва след като присъдата стане окончателна. След като осъдителна присъда стане окончателна, тя се вписва в съдебното досие. Ако бъде използвано извънредно средство за правна защита и то е успешно, вписаната присъда се заличава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Да, може да бъдете екстрадиран за излежаване на присъдата, ако оставащото време е поне 4 месеца.

Уместният орган в съответната държава трябва да поиска екстрадиция и екстрадицията трябва да е в съответствие с конституционните правила и задължения, както и с международните договори относно правата на човека и основните свободи.

Съдът също може да разпореди да Ви екстрадират като част от осъдителна присъда.

Мога ли да обжалвам решението да ме върнат в моята държава по местоживеене?

Можете да обжалвате решението, когато Ви бъде връчено известието за излежаване на присъдата. Можете да обжалвате присъдата за екстрадиция.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Не, дори не в други държави-членки, освен ако бъде дадено разрешение производството да бъде възобновено.

Ще бъде ли вписана информация за обвинението и/или присъдата в моето съдебно досие?

Да, присъдите се вписват в наказателния регистър. Съдилищата предоставят тази информация на регистъра. Информацията се съхранява в продължение на сто години от датата на раждането Ви.

Ако присъдата бъде отменена, информацията няма да бъде вписана в наказателния регистър. Можете да получите извлечение от регистъра, ако поискате такова. В зависимост от сериозността на присъдата, тя може да бъде заличена в рамките на срока, поставен в закона. Този срок варира от една година след излежаване на присъдата до петнадесет години.

Информацията ще се съхранява независимо дали сте съгласни или не.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на информацията?

Можете да заведете административно дело срещу общинския съд в Прага.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателно право за широката общественост

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 — Пътни и други дребни правонарушения

В Връзката отваря нов прозорецЗакона за нарушенията „нарушение“ се определя като поведение, което нарушава или застрашава интересите на обществото и което изрично е посочено като нарушение в този или в друг закон.

Горепосочените определения се съдържат в Закона за нарушенията и в Връзката отваря нов прозорецАдминистративно-процесуалния кодекс и се използват при производства във връзка с нарушения.

Как се третират превишената скорост, неправилното паркиране и други подобни нарушения?

Пътните правонарушения се разглеждат от общинските (градските) власти.

Някои нарушения и санкциите, които могат да бъдат наложени от общинските власти, са както следва:

 • нарушения за превишена скорост обикновено се наказват с глоба от 1000 до 10 000 чешки крони в зависимост от сериозността на нарушението. Може да бъде наложена и забрана за управление на превозно средство от един месец от една година.
 • за други пътни правонарушения се налагат глоби, вариращи в зависимост от тяхната сериозност от 1500 до 10 000 чешки крони, и евентуална забрана за управление на превозно средство за до една година;
 • нарушаване на Връзката отваря нов прозорецЗакона за пътното движение чрез причиняване на инцидент, който води до смърт или нараняване на лице, може да се накаже с глоба от 25 000 до 50 000 чешки крони и забрана за управление на превозно средство от една от две години.

Каква е процедурата за третиране на нарушение?

Производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба)

Това е леко нарушение, което е било доказано по недвусмислен начин и за което не е достатъчно само порицание. Ако сте съгласен да заплатите по-малка глоба, органът за инспекция на движението по пътищата (или полицията) може да направи това чрез съставяне на фиш (квитанция) за глоба на място.

Стандартно производство при нарушение

Решенията във връзка с нарушенията се произнасят въз основа на официално производство. Това производство започва с доклад за нарушение от държавен орган, полицията, общински орган, гражданин или юридическо лице.

Общинският орган може да предаде случая на друг орган преди започване на производството. Ако фактите сочат, че става въпрос за престъпление, случаят се предава на прокурор.

Вие ще бъдете страна по производството в качеството Ви на обвиняем. Жертвата също ще бъде страна, ако е необходимо да се обсъди обезщетението за вреди, причинени в резултат на нарушението. На последно място собственикът на обект или вещ, която е била или може да бъде конфискувана (например собственик на превозно средство), също ще бъде страна.

Вие ще бъдете обвинен за нарушението веднага след като бъде предприета първата процедурна стъпка срещу Вас.

Вие имате право да:

 • изразите своето мнение относно всички действия, в които сте обвинен, и доказателствата, които подкрепят тези обвинения;
  • откажете да дадете показания;
  • оспорите фактите и да предложите доказателства в своя защита;
  • подавате петиции;
  • подавате средства за правна защита.

Провеждат се устни изслушвания и общинският орган ще изготви доклад. По време на изслушването ще Ви бъдат зададени въпроси и ще можете да упражните своите права (описани по-горе). Докладът е част от досието. Общинският орган ще поиска да прегледате документите, които се съдържат в досието, преди да произнесе своето решение. Имате право да изразите своето мнение по тези документи.

Приключване на производството при нарушение:

 • когато производството бъде прекратено поради причините, описани в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нарушенията (например действието не е нарушение, не сте извършили нарушението, санкцията би била незначителна в сравнение с наказанието, което ще Ви бъде наложено за друго действие в наказателно производство, и подобни причини); или
 • когато бъде произнесено решение, с което Вие сте обявен за виновен и Ви се налага санкция.

Могат ли граждани на други държави-членки да бъдат съдени за такива нарушения?

Гражданите на други държави-членки могат да бъдат съдени по същия начин като чешки граждани.

Мога ли да обжалвам?

Имате право на пълно обжалване. При все това не може да се обжалва глоба, наложена в рамките на производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба).

Решение, което се обжалва, не може да влезе в сила, докато по жалбата се произнесе висш орган.

Вашата жалба трябва да бъде внесена в административния орган (обикновено общинските власти) в срок от петнадесет дни от датата на уведомяване за решението.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Не.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПътни правонарушения

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.