Обвиняеми (наказателни производства)

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на наказателното разследване е да установи фактите и обстоятелствата около дадено престъпление.

По правило разследването се извършва от полицията. В изключителни случаи Министерският съвет или Главният прокурор могат да предоставят правомощия на експерти за разследването. Решенията за наказателно производство по правило се вземат от полицията под цялостното ръководство на главния прокурор. При наказателни дела за тежки престъпления решението се взема от главния прокурор.

Дадено разследване започва, когато до полицията достигне информация, че е/са извършено/и престъпление/я.

Полицията ще направи оглед на местопрестъплението и ще събере съответна информация и материали. Тя също така ще проучи и ще вземе показания от всяко лице, което има информация относно престъплението.

Ако доказателствата сочат, че сте замесен в престъпление, полицията може да ви разпита преди или след ареста.

Кога и как полицията може да поиска от мен информация?

Ако полицията счита, че разполагате с полезна информация относно дадено престъпление, тя може да поиска да се явите в полицейския участък, за да дадете показания или да представите всички релевантни документи. Ако откажете да се явите, може да ви бъде връчена писмена призовка. Отказът да се явите без разумна причина е престъпление.

Ще ми бъдат ли съобщени правата?

Ако сте заподозрени за участие в престъпление, преди да бъдете разпитани трябва да ви бъдат съобщени правата по следния ред: „не сте длъжен/а да казвате каквото и да било, освен ако не желаете, но всичко, което кажете, ще бъде протоколирано писмено и може да бъде представено като доказателство“. Ако сте непълнолетно лице, трябва също така да бъдете информиран/а за правото си да се свържете с ваш родител или настойник.

Можете да бъдете арестувани по силата на съдебна заповед, а при определени обстоятелства — без заповед за арест. Вижте тук.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако бъда арестуван?

Трябва да бъдете информирани за причините за вашия арест, освен ако това не е възможно поради насилствена реакция от ваша страна.

Какво се случва след арест?

Трябва да бъдете изправени пред съдия в срок от 24 часа, освен ако не ви освободят по-рано.

Какво се случва, ако срещу мен е издадена Европейска заповед за арест?

Европейската заповед за арест трябва да следва процедурата и да съдържа информацията, изисквана от закона. Тя трябва да бъде издадена от съдебен орган на държавата заявител. За повече информация вижте тук.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако полицията счете, че трябва да бъдете задържан, тя трябва да подаде искане до съдия от районния съд да бъдете задържан за не повече от осем дни. Заповедта може да бъде подновена, при условие че целият период на задържане не може да надвишава три месеца.

Съдът може да ви задържи, ако има доказателства, които сочат, че сте замесени в извършването на въпросното/ите престъпление/я. Съдът също така ще прецени дали е необходимо задържане за целите на разследването и ще съобрази тази необходимост с правото ви на свобода.

Мога ли да обжалвам решението за задържането ми?

Можете да обжалвате решението. Жалбата трябва да бъде внесена в срок от десет дни.

Какво се случва, ако не отговоря на въпросите на полицията?

Упражняването на правото за запазване на мълчание не води до неблагоприятни последици.

При полицейския разпит не трябва да се упражнява натиск или той да се извършва многократно.

Мога ли да ползвам услугите на адвокат по време на разпита?

По време на разпита в полицията нямате право на адвокат. Непосредствено след ареста имате право незабавно да разговаряте по телефона насаме с адвокат по ваш избор.

Не говоря езика.  Мога ли да ползвам услугите на устен преводач?

В закона е предвидено, че трябва да ползвате услугите на устен преводач на език, който разбирате и който говорите свободно.

Мога ли да уведомя роднина или приятел какво се случва с мен?

Имате право да се свържете с роднина или с лице по ваш избор. Ако сте непълнолетно лице, имате право също да разговаряте с ваш родител или настойник в присъствието на полицията. Вашите родители или настойникът ви ще бъдат уведомени от полицията за вашето задържане.

Осъществяването на връзка с ваши приятели или роднини може да бъде отложено за дванадесет часа, ако е налице основателно съмнение, че упражняването на това право непосредствено след ареста:

  • ще доведе до унищожаване на улики,
  • ще осуети ареста на друго лице/други лица във връзка със същото престъпление или
  • ще доведе до укриването на друг заподозрян/други заподозрени или до извършването на друго престъпление.

Аз съм от друга държава-членка. Мога ли да се свържа с моето посолство?

Ако сте от друга държава, имате право да се свържете с вашето посолство или с вашия консул. Ако няма налично представителство, имате право да се свържете със Службата на омбудсмана или с Националната организация за защита на правата на човека.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, докато съм задържан?

Ако по време на ареста или задържането се нуждаете от медицински грижи, полицията трябва да Ви осигури преглед от лекар и при необходимост да Ви отведе в болница. Имате право да си изберете лекар.

Трябва ли да се намирам в Кипър по време на разследването?

Ако пребивавате в чужбина, по закон не сте длъжни да се намирате на територията на страната по време на полицейско разследване. Засега законът все още не предвижда да участвате в разследването чрез видеовръзка.

Можете да напуснете страната, освен ако срещу Вас не е издадена заповед за арест.

Може ли да бъде извършен обиск в дома ми и служебните ми помещения в хода на разследването?

Обиск в дома ви и служебните ви помещения може да бъде извършен единствено ако е получена заповед за обиск, освен в случай, че дадете писмено съгласие за извършване на обиск.

Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Може да ви бъде извършен личен обиск от лице от същия пол. Вижте тук.

Може ли полицията да ми вземе пръстови отпечатъци, ДНК проби и др.?

Ако сте задържани, полицията има законното право да вземе вашите мерки, да направи снимки, да вземе отпечатъци от пръстите и дланите ви, образци от почерка ви, проби от нокти, коса и слюнка като част от разследването.

Вашият отказ съставлява престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или глоба. Ако дадете съгласие, полицията може да ви вземе проби от кръв или урина. При липса на съгласие може да бъде получена съдебна заповед, разрешаваща на полицията да вземе такива проби под медицинско наблюдение.

Ще трябва ли да участвам в разпознаване?

Ако сте законно задържани, полицията има право да поиска от вас да участвате в разпознаване.

Мога ли да подам оплакване относно третирането ми от полицията?

Оплакване срещу полицията може да бъде подадено до Независимия орган за разследване на обвинения и оплаквания срещу полицията

Какво се случва при приключване на разследването?

Ако при приключване на разследването има достатъчно доказателства за завеждане на наказателно дело срещу вас, може да ви бъдат повдигнати обвинения от полицията. Преди да ви бъдат повдигнати обвинения, трябва още веднъж да ви бъдат съобщени правата. Можете да отговорите „виновен“ или „невинен“ или да си запазите правото да отговаряте в съда. След това обвинителният акт ще бъде внесен в съда.

Обвиненията в обвинителния акт може да се различават от първоначалните обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Ако сте осъдени или оправдани по дадено обвинение, не може отново да бъдете съдени за него. Не може да бъдете осъдени за действие или бездействие, които не са съставлявали престъпления към момента на извършването им.

Няма правило против завеждането на наказателно производство срещу вас пред съдилища на две различни държави. Но това е твърде необичайно и можете да подадете възражение срещу производството във всяко от съдилищата.

Какво се случва на първото изслушване пред съда?

След като бъдете призовани да се явите пред съда, имате право да Ви бъдат предоставени свидетелските показания, както и документите, събрани в хода на полицейското разследване, включително такива, съставляващи част от наказателното дело.

Обвинението може да призове допълнителни свидетели на процеса, при условие че защитата е адекватно уведомена.

Ще бъде ли поискана информация за моето криминално досие?

Обикновено по време на процеса не се представят сведения относно ваши предишни присъди.

Ако бъдете осъдени за престъплението, всички сходни присъди ще бъдат взети под внимание при определяне на присъдата (Вижте информационен лист 5).

Правомощия за арест и обиск

Правомощия на полицията за арест

Конституцията на Кипър предвижда, че никое лице не може да бъде законно арестувано, освен ако не е издадена надлежно обоснована заповед. Всички разпоредби на наказателно-процесуалния закон, които разрешават арест без съдебна заповед, трябва да бъдат тълкувани при спазване на това конституционно правило.

Полицията може да внесе искане до съдия от районния съд за заповед за арест. Полицията трябва да представи клетвена декларация, показваща, че съществуват данни, които сочат, че вие сте заподозрени за участие в престъпление и вашето задържане е необходимо за целите на наказателното разследване.

Издаването на заповед за арест не е автоматично. Съдията има право на преценка и трябва да се съобрази, от една страна, с правото на лицето на свобода, а от друга страна — с обществената сигурност.

Заповедта за арест остава в сила, докато не бъде изпълнена или докато не бъде отменена от съдия.

Правомощия на полицията за извършване на обиск

За претърсване на дома ви и на служебните ви помещения трябва да бъде получена заповед за обиск, освен ако не дадете изрично писмено съгласие за обиска. В заповедта за обиск трябва да бъдат посочени основания. Тя се издава от съдия от районния съд въз основа на информация, предоставена от полицията под клетва. Съдията трябва да бъде убеден, че има разумни основания за издаването на заповед за обиск.

Полицейски служител има право да ви спре и да претърси вашето превозно средство:

  • ако обосновано смята, че могат да бъдат открити наркотични вещества,
  • за да провери дали в превозното средство има взривни вещества или незаконно притежавано оръжие.

Личен обиск може да бъде извършен от член на полицейските сили от същия пол.

Полицейски служител, който има основания да подозира, че разполагате с наркотични вещества, има право да ви спре и да ви претърси и ако бъдат намерени наркотици — да ви арестува.

Нямате право да обжалвате издаването на заповед за арест или за обиск.

Връзки по темата

Правна служба на Републиката

Върховен съд на Кипър

Последна актуализация: 16/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт