Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Как се третират дребни пътни правонарушения?

В Австрия съдилищата не се занимават с дребни пътни правонарушения. Това е задача на административните органи. Съдилищата се занимават само с пътни правонарушения, които водят до произшествия с телесни повреди (телесна повреда по непредпазливост).

Дребните пътни правонарушения се наказват с наказателни постановления с твърдо установена санкция, сумарни наказателни постановления или наказателни постановления.

С наказателно постановление с твърдо установена санкция се налага глоба в размер до 36 евро за дребно нарушение (например неправилно паркиране). Ако глобата не бъде платена, за вас ще бъде докладвано в административния орган. След това при последващо производство може да ви бъде наложена по-голяма глоба.

Сумарно наказателно постановление не се издава срещу конкретно лице, а се връчва на лицето (например собственика на МПС), за което органът приема, че познава или лесно може да установи нарушителя.

Със сумарно наказателно постановление може да се налага глоба в размер до 220 евро (например за леко превишаване на скоростта с 10 до 20 км/ч над ограничението на скоростта). Ако в срок от четири седмици глобата не бъде платена, сумарното наказателно постановление губи сила и срещу водача на МПС се завежда съответно административно-наказателно производство.

Ако упълномощено длъжностно лице съобщи за нарушение (т.е. по-тежко от нарушаване на изискването за максимална скорост), и/или нарушението е установено с помощта на автоматично наблюдение (напр. контрол на пътни участъци), органът може да определи глоба в размер до 365 евро с наказателно постановление. Можете да внесете устно или писмено възражение срещу наказателното постановление в двуседмичен срок.

Трябва да подадете Вашето възражение до органа, който е издал наказателното постановление.

На 1 юли 2005 г. в сила влезе система за регистриране на пътни нарушения (мерки срещу високорискови водачи на МПС). Тя включва 13 вида високорискови нарушения, подлежащи на регистрация.

На чуждестранни водачи, на които е вписано трето нарушение, подлежащо на регистрация, се налага забрана да управляват МПС в Австрия.

От 1 март 2008 г. е в сила Законът за изпълнение на административни наказания на територията на ЕС, по силата на който наказания за пътни правонарушения могат да се изпълняват на цялата територия на ЕС.

Как се третират други дребни правонарушения?

Наказуеми простъпки обикновено се наказват в съответствие със Закона за административните нарушения. Възможните видове санкции са следните: глоба (най-често срещаният вид) и лишаване от свобода (при определени обстоятелства). Компетентният орган е органът с местна и материална отговорност (инстанции по административното право).

За обща информация относно възможна правна защита срещу решение на административен орган кликнете тук.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в моето съдебно досие?

В Австрия наказанията, наложени съгласно административното право, не се вписват в регистъра за съдимост.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт