Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Къде ще се проведе съдебният процес?

Съдебният процес ще се проведе в съда, в който органите на обвинението са внесли окончателните обвинения. По правило това е местният съд, в рамките на чиято юрисдикция е извършено престъплението. Делата са публични, с някои изключения.

В зависимост от естеството на наказанието решението ще бъде взето от един съдия, от съд с непрофесионални съдии или от такъв със съдебни заседатели. В състава на съдилищата с непрофесионални съдии или със съдебни заседатели влизат също непрофесионалисти.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на съдебния процес?

Ако по време на процеса Ви бъдат повдигнати допълнителни обвинения, органите на обвинението могат да разширят обхвата на обвинението срещу Вас и обхватът на делото може да бъде разширен, за да включи новите обвинения, освен ако те не водят до по-тежка присъда от първоначалното обвинение.

В решението си съдът е обвързан единствено от фактите, описани в обвинителния акт, но не и от каквито и да било правни оценки, дадени от органите на обвинението. Съдът може да квалифицира престъплението, в което сте обвинен, по различен начин от квалификацията, дадена от органите на обвинението в обвинителния акт.

Какви са моите права по време на процеса?

Както и в хода на цялото наказателно производство, по време на процеса Вие отново имате право да запазите мълчание. Не сте длъжни да коментирате повдигнатите срещу Вас обвинения.

Ако приемете обвиненията по време на процеса, това ще има смекчаващ ефект при определяне на присъдата. Признаването на вина обаче няма да промени хода на съдебния процес. Няма да бъдете наказани, ако не кажете истината.

Съдилищата с непрофесионални съдии и тези със съдебни заседатели не могат да осъществяват производството във Ваше отсъствие. Освен това при такива производства винаги трябва да бъдете представлявани от защитник. Няма разпоредби за провеждане на съдебен процес с видеовръзка.

Ако не разбирате немски език достатъчно добре, за делото трябва да бъде осигурен устен преводач. Той ще превежда основните събития по време на процеса на език, който разбирате.

По време на процеса също така имате право да подавате искания, по-специално искания за представяне на доказателства.

При процес, гледан от съд от непрофесионални съдии или съдебни заседатели, трябва да бъдете представлявани от защитник, докато при другите видове производства назначаването на защитник е по избор.

Може да смените избрания от Вас защитник по всяко време. Това обаче не трябва необосновано да удължава производството.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Само доказателствени материали, които са приети непосредствено в хода на процеса, съставляват основа за решението на съда. Имате право да коментирате всяко отделно доказателство, което е прието.

Свидетелите трябва да бъдат изслушани лично. Техните показания не могат да бъдат четени, освен ако обвинението и защитата не се договорят за това. Имате право да разпитвате другия обвиняем и свидетелите или да им бъдат задавани въпроси от Вашия защитник.

Не се допускат доказателства, които се проучват (еxploratory evidence). Това са доказателства, чийто резултат не е предварително известен. Ако поискате да бъдат събрани доказателства, трябва да сте в състояние да поясните какви резултати ще дадат доказателствата или какъв безспорен факт ще докажат.

Също така можете да представите доказателства непосредствено по време на процеса, например доказателства, получени чрез частни детективи. Съдът е този, който преценява доказателствата.

Може ли по време на процеса да бъде представена информация за моето криминално досие?

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс информация за съдебно досие може да се получава дори от чужбина. Информацията за съдебното Ви досие ще бъде прочетена по време на процеса.

Ако сте осъждан и имате предишни присъди от същия вид, това може да означава, че ще получите по-тежка присъда.

Какво се случва в края на процеса?

След като са взети предвид всички доказателства и обвинението и защитата са произнесли заключителните си пледоарии, съдът ще вземе решение. С това производството пред първоинстанционния съд приключва.

Ако са спазени необходимите изисквания, съдът може да реши да разпореди вид отклоняване. Във всички останали случаи съдът взема решение дали Ви счита за виновен по обвиненията срещу Вас или Ви оправдава.

В случай на осъждане съдът трябва да вземе решение също относно осъдителната присъда. Присъдата може да бъде глоба или лишаване от свобода. Изпълнението на присъдата може да бъде отложено за условен изпитателен срок.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата на престъплението има право да присъства на процеса и също може да бъде представлявана от адвокат. Жертвата има право да задава въпроси на подсъдимия, свидетелите и вещите лица по време на процеса, както и да бъде изслушана във връзка с нейната тъжба.

Както обвиняемия, жертвата също може да се ползва от помощта на устен преводач по време на процеса, ако не владее достатъчно добре немски език.

Ако жертвата е претърпяла особен стрес поради престъплението, предмет на делото, тя може да получи социално-психологическа и правна съдебна помощ, ако това е необходимо за защитата на нейните процесуални права.

Жертви, които предявяват иск за обезщетение за вреди, претърпени вследствие на престъплението, или обезщетение за нарушаване на техните права, се наричат граждански ищци по делото. Ако жертвите участват в производството като граждански ищци, те също имат право да искат представяне на доказателства.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт