Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Австрия

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

1 — Получаване на правен съвет

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да ги платите.

Намиране на адвокат

В Австрия в съда можете да бъдете защитавани само от адвокат (с малки изключения). Австрийската федерална адвокатска колегия води регистър на адвокатите, който можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Ако узнаете, че в Австрия срещу вас се води разследване, водещо до наказателно производство, е необходимо да си изберете адвокат и да си уредите среща с него, за да обсъдите въпроса. По възможност това трябва да се направи преди да бъдете разпитани за първи път.

При арест лицата имат право да се свържат с адвокат преди да бъдат разпитани. Ако не познавате адвокат, можете да се свържете с Връзката отваря нов прозорецдежурните адвокати. Полицията или органите на обвинението трябва да ви разрешат да се свържете с тази служба.

Заплащане на адвокат

По правило, ако наемете адвокат за своята защита, трябва вие да заплатите за неговите услуги. Ако няма споразумение за хонорарите, адвокатът може да поиска да му бъде платено разумно възнаграждение. Таксите, посочени в Връзката отваря нов прозорецОбщите критерии за хонорарите (AHK), могат да се използват като база за изчисляване на хонорара.

Ако заплащането за защитата излага вашата издръжка или тази на вашето семейство на риск предвид доходите и имотите ви, и ако се изисква защитник, такъв трябва да ви бъде назначен безплатно. В този случай вие получавате също безплатни копия от съдебното досие. Можете да кандидатствате за назначаване на служебен защитник, чийто хонорар се поема от предоставената правна помощ, като използвате този Връзката отваря нов прозорецформуляр.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди внасяне на делото в съда

Целта на наказателното разследване е да установи фактите, така че органите на прокуратурата да могат да вземат решение дали да бъде повдигнато обвинение или делото да бъде прекратено. Ако бъде повдигнато обвинение, предварителното производство цели също така да улесни бързото приключване на съдебния процес.

Какви са етапите на наказателното разследване?

 • Целта на наказателното разследване е да установи дали е извършено престъпление и, ако това е така, от кого.
 • Когато срещу лице, заподозряно в извършването на определено престъпление, бъде предприето разследване, това лице се счита за обвиняемо.
 • В хода на разследването съдът трябва да предприеме определени стъпки. Той трябва да пресъздаде фактите, свързани с престъплението и да проведе процедура, известна като състезателно производство. Прокурорът и обвиняемият, заедно с неговия защитник, присъстват на това производство и имат право да задават въпроси на разпитваното лице. Органите на прокуратурата могат също да отправят искане към съда да събере нови доказателства, ако счетат това за необходимо в името на обществения интерес.
 • Органите на прокуратурата и/или службата за наказателни разследвания могат да предприемат повечето стъпки по разследването по собствена инициатива, без да е необходимо съгласието на съда. По-конкретно тези стъпки включват справки и разпити, както и установяване на самоличността на лица, обиски и др.
 • За налагане и продължаване на мярка предварително задържане се изисква съдебно постановление. Същото се отнася и за използването на принудителни мерки във връзка с основни права (например претърсване на места, защитени от правото на неприкосновеност на жилището, предоставяне на достъп до банкови сметки, телефонно подслушване или анализ на данни за телефонни обаждания).
 • Органите на прокуратурата трябва да прекратят разследването, ако не е извършено престъпление или ако установените факти са недостатъчни за осъждане на обвиняемия. Във всички останали случаи, когато фактите са достатъчно установени, органите на прокуратурата трябва да внесат обвинителен акт в компетентния съд.
 • Органите на прокуратурата могат да се откажат от по-нататъшно преследване (Връзката отваря нов прозорецотклоняване) по дела, които не могат да бъдат прекратени, но по които явно не е необходимо произнасяне на присъда, тъй като обвиняемият (в повечето случаи) плаща глоба. Отклоняване не е възможно, когато престъплението е довело до смърт на лице или ако то е от компетентността на съд с непрофесионални съдии или съдебни заседатели, или с други думи по дела, при които лицето може да бъде осъдено (по принцип) на лишаване от свобода за повече от пет години.

Моите права по време на разследването

Имате различни права в зависимост от различните стъпки и етапи на разследването:

При всички случаи имате следните права, независимо от конкретния етап на производството:

 • Трябва да бъдете уведомени възможно най-бързо за факта, че срещу Вас се води разследване, за престъплението, в което сте заподозрени и за основните Ви процесуални права.
 • По време на всеки етап от производството имате право на защитник по Ваш избор или имате право да поискате да ви бъде назначен защитник в рамките на правната помощ (вж. Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1). Ако фактите или правните аспекти са сложни, можете да поискате да Ви бъде назначен защитник в рамките на правната помощ за цялото производство. Най-вероятно такъв ще е случаят при наказателни производства срещу чужденци, които не са запознати с австрийската правораздавателна система. При всички дела, които изискват така наречената Връзката отваря нов прозорецзадължителна защита, при всяко положение ще Ви бъде назначен служебен защитник, ако Вие не си наемете такъв. Ако не сте представлявани от защитник в рамките на правната помощ, трябва да поемете разходите за защитника, който Ви е назначен служебно.

Най-важните етапи, по време на които Ви е необходим защитник, са: целият период на предварително задържане, процедура за принудително настаняване за лечение в специализирано заведение на извършители на престъпления с умствени увреждания, производство пред съд от непрофесионални съдии или съдебни заседатели или процес пред едноличен съдебен състав, ако престъплението може да доведе до осъждане на лишаване от свобода за повече от три години.

 • Да се запознаете с преписката по Вашето дело.
 • Да коментирате повдигнатите срещу Вас обвинения или да запазите мълчание.
 • Да поискате събирането на доказателства.
 • Да обжалвате мерки, предприети от органите на прокуратурата или от службата за наказателни разследвания, както и съдебни решения.
 • Да Ви бъде осигурен писмен/устен преводач.

Разследване и събиране на доказателства (1)

Кой провежда разследването?

За провеждане на разследването са отговорни органите на прокуратурата, които ръководят службата за наказателни разследвания. Службата за наказателни разследвания започва разследването или по собствена инициатива, ако трето лице подаде сигнал в полицията, или по разпореждане на прокурора.

Каква информация ще ми бъде предоставена?

Органите на прокуратурата или службата за наказателни разследвания трябва при всички случаи да Ви уведомят, че сте обект на разследване, и защо. Освен това трябва да Ви уведомят, че в качеството Ви на обвиняем не сте длъжни да правите изявление и че ако направите изявление, то може да бъде използвано като доказателство срещу Вас.

Ако сте извършил престъплението, за което сте обвинени, и ако направите признания (ако се признаете за виновни), това ще бъде важно смекчаващо вината обстоятелство, когато съдът взема решение относно присъдата. Признаването на вина обаче няма да се отрази върху хода на съдебния процес.

Какво ще се случи, ако не говоря немски език?

Ако не можете да говорите и разбирате достатъчно добре немски език, имате право да поискате преводач, който ще Ви бъде назначен безплатно по време на разпита. Не е необходимо и не трябва да отговаряте на никакви въпроси без присъствието на преводач. Преводачът ще превежда зададените Ви въпроси на език, който разбирате. Също така преводачът ще превежда отговорите Ви на немски език.

Преводачът при всички случаи трябва да преведе информацията и правните съображения, с които законът изисква да бъдете запознати. Ако пожелаете, преводачът също така ще Ви окаже съдействие при Вашите контакти с назначения Ви служебен защитник (който не е адвокат по Ваш избор).

Ако бъдете информирани за разпореждане на органите на прокуратурата или за решение на съда, може също да поискате помощ за превеждането на тези документи. Ако искате да се запознаете с преписката по Вашето дело, ще получите съдействие от преводач само ако нямате защитник и ако няма основания да се очаква, че сами ще уредите превода на съответните части от преписката по делото.

Имате ли право да се свържете с адвокат?

Не Ви е необходим адвокат освен в случаите, в които се изисква да Ви представлява защитник. При все това, независимо дали сте задържани или не, имате право да се свържете с адвокат по всяко време, ако пожелаете. Трябва също да Ви бъде осигурен преводач за Вашите контакти с назначения Ви служебен защитник.

Ако сте арестувани и знаете името на адвоката, който искате да Ви защитава, можете да се свържете с него директно или чрез службата на полицията. Ако нямате познат адвокат, можете да използвате службата за дежурни адвокати към адвокатската колегия (Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1).

Ще ми бъдат ли взети пръстови отпечатъци или ДНК проби?

Полицията има право да извърши обиск на дрехите Ви и на всички предмети, които притежавате. За всякакъв допълнителен физически преглед се изисква съгласието на съда и последващо прокурорско разпореждане.

Ако е необходимо, полицията може да Ви вземе пръстови отпечатъци, за да установи Вашата самоличност. Службата за наказателни разследвания може да вземе намазка от слюнка за целите на ДНК анализа. За извършването на самия ДНК анализ се изисква съгласието на съда.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Могат да бъдат претърсвани места и обекти, ако може да се допусне, че там присъстват подозрителни лица или могат да бъдат намерени доказателства. За претърсване на места, защитени от правото на неприкосновеност на жилището, се изисква съгласието на съда. Полицията може да претърсва други места и обекти въз основа на прокурорско разпореждане.

Ще получа ли информация за доказателствата срещу мен?

Като обвиняемо лице имате право да се запознаете с преписката по Вашето дело. По този начин научавате за доказателствата срещу Вас. В изключителни случаи се ограничава достъпът за запознаване с отделни части от делото. Имате право да представите Ваши собствени доказателства по всяко време.

С какви средства за правна защита разполагам по време на разследването?

Можете да се защитите срещу всяка мярка, предприета от службата за наказателни разследвания или органите на прокуратурата по време на процедурата по разследване, като подадете възражение (няма определен краен срок), ако считате, че някое от правата Ви е нарушено.

Съдът ще се произнесе по възражението Ви, освен ако органите на прокуратурата не потвърдят Вашето становище. Жалба срещу решение на съда може да бъде подадена до по-висшестоящ окръжен съд. Възражението трябва да се подаде до органите на прокуратурата.

Имате право да обжалвате решения на съда пред по-висшестоящ окръжен съд, особено такива, които имат отражение върху основни права.

Жалби могат да бъдат подавани както до органите на прокуратурата, така и до първоинстанционния съд в срок от 14 дни.

Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Не сте длъжни да останете в Австрия през целия период на разследването. Вашият защитник също може да гарантира, че по време на разследването правата Ви се спазват (ако желаете той да го направи).

Трябва да пътувате до Австрия за разпитите. Видеопредаване на разследването не се предвижда, нито пък е осъществимо технически.

Арест и предварително задържане (включително Европейска заповед за арест) (2)

По какви причини мога да бъда задържан?

Можете да бъдете задържани в предварителния арест само ако съществуват сериозни подозрения, че сте извършили престъпление, и ако съществува причина за задържането Ви (опасност от укриване, опасност от унищожаване на улики или опасност от извършване на престъпление). За да Ви арестуват се изисква съгласието на съда (от служителите на службата за наказателни разследвания) (освен ако не сте заловени в процеса на извършване на деянието или ако не съществува непосредствена опасност).

Предварителното задържане трябва да бъде постановено от съда и трябва да се изтърпи в затвора. Службата за наказателни разследвания може да Ви задържи за максимум 48 часа преди да Ви предаде на съда своевременно.

Законът не посочва дали и как можете да уведомите семейството и приятелите си за Вашето задържане. За съдействие по такива въпроси във всеки затвор има социална служба.

Каква информация трябва да ми бъде предоставена, ако бъда задържан в предварителен арест?

Решението относно предварителното Ви задържане трябва да Ви бъде прочетено, ако е необходимо, с помощта на преводач. Трябва да Ви бъде връчено писмено копие от това решение. В решението трябва да се посочва характерът на престъплението, за което срещу Вас съществуват сериозни подозрения. В него също така трябва да се посочват всички факти, които според съда дават основание за задържането ви.

За целия срок на предварителното Ви задържане трябва да бъдете представлявани от защитник. Ако сами не си изберете такъв, ще Ви бъде назначен служебен защитник.

Решението на съда да Ви наложи мярка предварително задържане се взема по време на устно заседание.

В срок от три дни можете да подадете жалба до по-висшестоящ окръжен съд срещу решението да Ви бъде наложено, а по-късно и да бъде удължено предварителното задържане.

Колко време мога да бъда държан в предварителния арест?

Всяко решение за предварително задържане е за ограничен срок от време. Решението за налагане на мярка предварително задържане е валидно четиринадесет дни. Решението за удължаване на предварителното Ви задържане за първи път е валидно един месец. Всяко следващо решение за удължаване на задържането е валидно два месеца.

Целият срок на предварително задържане не може да надвишава шест месеца, но той може да бъде удължен на основание тежестта на престъплението. Допълнителна информация ще намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Мога ли да приемам посетители по време на предварителното задържане, ще получа ли медицинско лечение?

Всяко лице, задържано в предварителния арест, има право да приема посетители два пъти седмично. Вашият адвокат може да Ви посещава по всяко време без оглед на режима за посетители.

Във всеки затвор има медицинска служба. Законът постановява, че при необходимост можете да получите лечение от медицински специалисти.

Мога ли да се свържа с моето посолство като гражданин на друга държава?

Имате право да се свържете с Вашето посолство и ще откриете неговия адрес Връзката отваря нов прозорецтук. При искане от Ваша страна полицията и органите на прокуратурата са длъжни да се свържат с Ваш дипломатически представител.

Какво се случва, ако бъда задържан/а въз основа на Връзката отваря нов прозорецЕвропейска заповед за арест?

Ако държава-членка издаде Европейска заповед за арест, може да бъдете арестувани в друга държава-членка и да бъдете екстрадирани в държавата, издала заповедта за арест. Австрийското законодателство изисква до екстрадирането да бъдете задържани в предварителния арест. Съдът ще издаде разпореждане за тази цел. По време на това заседание имате право на защитник и, при необходимост, на преводач.

Повдигане на обвинение (3)

След провеждане на разследването органите на прокуратурата могат да заключат, че е вероятно да бъдете осъдени. Ако това е така, ще Ви бъдат повдигнати обвинения пред компетентен съд.

Обвиненията трябва да бъдат внесени под формата на обоснован обвинителен акт до съд от непрофесионални съдии или от съдебни заседатели, ако престъплението, за което сте обвинени, е наказуемо с повече от пет години лишаване от свобода. За престъпления, наказуеми с по-леки присъди, органите на прокуратурата трябва да подадат само писмени обвинения, без посочване на мотиви, до едноличен съдебен състав до окръжен съд или до районния съд.

Как мога да се защитя срещу обвиненията?

Възражение срещу обвинителния акт може да внесете в срок от четиринадесет дни след връчването му. Окръжният съд от по-висша инстанция ще вземе решение по Вашето възражение (допълнителни подробности за основанията за подаване на възражение ще намерите Връзката отваря нов прозорецтук). Може да подадете Вашето възражение в писмена или устна форма.

Ако окръжният съд от по-висша инстанция сметне възражението Ви за основателно, той може да спре наказателното производство или да даде указания на органите на прокуратурата да продължат разследването.

Ако възражението Ви бъде отхвърлено или ако не подадете възражение, обвиненията срещу Вас стават ефективни и съдът, сезиран да се произнесе по въпроса, трябва да подготви делото.

Ако обвинението срещу Вас е повдигнато под формата на обвинение в престъпление, не можете да подадете възражение. Законът обаче изисква съдът, сезиран да се произнесе по въпроса, да прецени основателността на обвинението. Ако съдът твърди, че обвинението не е мотивирано по някое от основанията, посочени в закона, той може да реши да прекрати наказателното производство.

Подготовка за процес от защитата (4)

Какво се случва преди съдебния процес?

След като са Ви повдигнати обвинения, достъпът до делото вече не може да бъде ограничен. Най-късно на този етап Вие имате достъп до пълната преписка, която е на разположение също и на съда. Съдът се подготвя да проведе процеса.

Ако желаете, можете да поискате събирането на доказателства, които да Ви помогнат да се подготвите за процеса. По-конкретно можете да поискате изслушване на свидетели. Във Вашето искане за събиране на доказателства трябва да посочите фактите, които желаете да докажете с въпросните доказателства. От Вас също така може да бъде поискано да посочите по каква причина смятате, че изисканото от Вас доказателство е подходящо.

Как да си сътруднича с моя защитник?

Ако Ви бъде издаден обвинителен акт, по време на процеса трябва да бъдете представлявани от защитник. В този случай, ако сами не си изберете защитник, ще Ви бъде назначен служебен защитник.

При дела по наказателни производства, които се гледат от еднолични съдебни състави или от районен съд, не е задължително да бъде назначен защитник. По всяко време обаче вие може да бъдете представлявани от защитник по Ваш избор или да поискате назначаването на служебен защитник, ако делото е сложно. По принцип такъв е случаят с подсъдими чужденци, които не са запознати с австрийската правораздавателна система.

Трябва да уведомявате Вашия защитник за всички доказателства, с които смятате, че разполагате, които могат да оборят обвиненията срещу Вас. Тогава Вашият защитник ще внесе необходимите искания за събиране на доказателства по установения ред.

Какво се случва, ако преди съм бил осъден или оправдан в друга държава-членка за престъплението, в което сега съм обвинен?

Ако съд в дадена държава-членка вече е произнесъл окончателно решение по същите обвинения, тези обвинения не могат да бъдат повдигнати срещу Вас втори път в друга държава-членка.

Трябва да внесете необходимите искания относно този факт на възможно най-ранен етап (по време на разследването). Обратно, ако сте осъдени или оправдани за престъпление в Австрия, срещу Вас не може повторно да бъде заведено дело в съда за същото престъпление в друга държава-членка.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПредварително задържане

Връзката отваря нов прозорецЗакон за обезщетение на жертви на престъпления

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

3 — Моите права в съда

Къде ще се проведе съдебният процес?

Съдебният процес ще се проведе в съда, в който органите на обвинението са внесли окончателните обвинения. По правило това е местният съд, в рамките на чиято юрисдикция е извършено престъплението. Делата са публични, с някои изключения.

В зависимост от естеството на наказанието решението ще бъде взето от един съдия, от съд с непрофесионални съдии или от такъв със съдебни заседатели. В състава на съдилищата с непрофесионални съдии или със съдебни заседатели влизат също непрофесионалисти.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на съдебния процес?

Ако по време на процеса Ви бъдат повдигнати допълнителни обвинения, органите на обвинението могат да разширят обхвата на обвинението срещу Вас и обхватът на делото може да бъде разширен, за да включи новите обвинения, освен ако те не водят до по-тежка присъда от първоначалното обвинение.

В решението си съдът е обвързан единствено от фактите, описани в обвинителния акт, но не и от каквито и да било правни оценки, дадени от органите на обвинението. Съдът може да квалифицира престъплението, в което сте обвинен, по различен начин от квалификацията, дадена от органите на обвинението в обвинителния акт.

Какви са моите права по време на процеса?

Както и в хода на цялото наказателно производство, по време на процеса Вие отново имате право да запазите мълчание. Не сте длъжни да коментирате повдигнатите срещу Вас обвинения.

Ако приемете обвиненията по време на процеса, това ще има смекчаващ ефект при определяне на присъдата. Признаването на вина обаче няма да промени хода на съдебния процес. Няма да бъдете наказани, ако не кажете истината.

Съдилищата с непрофесионални съдии и тези със съдебни заседатели не могат да осъществяват производството във Ваше отсъствие. Освен това при такива производства винаги трябва да бъдете представлявани от защитник. Няма разпоредби за провеждане на съдебен процес с видеовръзка.

Ако не разбирате немски език достатъчно добре, за делото трябва да бъде осигурен устен преводач. Той ще превежда основните събития по време на процеса на език, който разбирате.

По време на процеса също така имате право да подавате искания, по-специално искания за представяне на доказателства.

При процес, гледан от съд от непрофесионални съдии или съдебни заседатели, трябва да бъдете представлявани от защитник, докато при другите видове производства назначаването на защитник е по избор.

Може да смените избрания от Вас защитник по всяко време. Това обаче не трябва необосновано да удължава производството.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Само доказателствени материали, които са приети непосредствено в хода на процеса, съставляват основа за решението на съда. Имате право да коментирате всяко отделно доказателство, което е прието.

Свидетелите трябва да бъдат изслушани лично. Техните показания не могат да бъдат четени, освен ако обвинението и защитата не се договорят за това. Имате право да разпитвате другия обвиняем и свидетелите или да им бъдат задавани въпроси от Вашия защитник.

Не се допускат доказателства, които се проучват (еxploratory evidence). Това са доказателства, чийто резултат не е предварително известен. Ако поискате да бъдат събрани доказателства, трябва да сте в състояние да поясните какви резултати ще дадат доказателствата или какъв безспорен факт ще докажат.

Също така можете да представите доказателства непосредствено по време на процеса, например доказателства, получени чрез частни детективи. Съдът е този, който преценява доказателствата.

Може ли по време на процеса да бъде представена информация за моето криминално досие?

Съгласно Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс информация за съдебно досие може да се получава дори от чужбина. Информацията за съдебното Ви досие ще бъде прочетена по време на процеса.

Ако сте осъждан и имате предишни присъди от същия вид, това може да означава, че ще получите по-тежка присъда.

Какво се случва в края на процеса?

След като са взети предвид всички доказателства и обвинението и защитата са произнесли заключителните си пледоарии, съдът ще вземе решение. С това производството пред първоинстанционния съд приключва.

Ако са спазени необходимите изисквания, съдът може да реши да разпореди вид Връзката отваря нов прозорецотклоняване. Във всички останали случаи съдът взема решение дали Ви счита за виновен по обвиненията срещу Вас или Ви оправдава.

В случай на осъждане съдът трябва да вземе решение също относно осъдителната присъда. Присъдата може да бъде глоба или лишаване от свобода. Изпълнението на присъдата може да бъде отложено за Връзката отваря нов прозорецусловен изпитателен срок.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата на престъплението има право да присъства на процеса и също може да бъде представлявана от адвокат. Жертвата има право да задава въпроси на подсъдимия, свидетелите и вещите лица по време на процеса, както и да бъде изслушана във връзка с нейната тъжба.

Както обвиняемия, жертвата също може да се ползва от помощта на устен преводач по време на процеса, ако не владее достатъчно добре немски език.

Ако жертвата е претърпяла особен стрес поради престъплението, предмет на делото, тя може да получи социално-психологическа и правна Връзката отваря нов прозорецсъдебна помощ, ако това е необходимо за защитата на нейните процесуални права.

Жертви, които предявяват иск за обезщетение за вреди, претърпени вследствие на престъплението, или обезщетение за нарушаване на техните права, се наричат Връзката отваря нов прозорецграждански ищци по делото. Ако жертвите участват в производството като граждански ищци, те също имат право да искат представяне на доказателства.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Подсъдимият може да обжалва пред съдилище от по-висша инстанция всяка осъдителна присъда, постановена от съда. В случай на решения на районни съдилища или на едноличен съдебен състав в окръжните съдилища може да бъде внесено пълно обжалване. Неговите цели са да бъде оспорена както осъдителната присъда, така и решението относно наказанието. В това производство вие можете да поискате също да бъдат събрани нови доказателства или вие да представите нови доказателства.

В случай на решения на съдилища с непрофесионални съдии или със съдебни заседатели можете да обжалвате само наказанието, но не и осъдителната присъда. Тези решения могат да бъдат атакувани с жалба за нищожност, в която можете да предявите претенции за грешки в процедурата, в мотивите за решението и грешки на закона.

Не можете да атакувате оценката на доказателствата от страна на съдията. Не могат да се представят нови доказателства.

Намерението си да обжалвате решението трябва да обявите или непосредствено след произнасяне на решението, или в максимален срок от три дни. След това съдът ще издаде решението в писмен вид и ще го връчи на вас или на вашия защитник. Тогава вашият защитник трябва да внесе писмена жалба в срок от четири седмици.

Обвинението има същите права на обжалване.

Какви са етапите във въззивното производство?

Насрещната страна в производството (подсъдим или обвинение) има право да отговори на жалбата. След това съдът препраща делото във въззивния съд. По жалбите за нищожност винаги се произнася Върховният съд.

След устно изслушване на обжалването се взема решение. Върховният съд може да се произнася по жалби за нищожност и без устно изслушване.

Ако Върховният съд уважи жалбата за нищожност, обикновено той отменя атакуваното решение и въпросът трябва да се отнесе обратно към първоинстанционния съд. При жалби срещу осъдителни присъди въззивният съд може първо да приеме всички доказателства, които счете за необходими, а след това да се произнесе по същество.

След като бъде обявено, че ще се обжалва и бъде подадена жалба за нищожност, атакуваното решение се спира и временно не може да бъде изпълнено. Ако обаче сте в предварителния арест, жалбата ви няма да прекрати вашето задържане.

Не е възможно да се обжалва решение на въззивен съд.

Какво ще се случи след въззивното производство?

Ако вашата жалба е уважена (частично или изцяло), може да има второ дело пред първоинстанционния съд. Възможно е също въззивният съд да се произнесе със собствено решение въз основа на вашите доводи.

Ако жалбата бъде отхвърлена или ако решението на въззивния съд потвърди обвинението, решението трябва да бъде изпълнено веднага след като стане окончателно и изпълнимо.

Освен ако не ви бъде дадена условна присъда, ще получите указания или да платите глобата, или да започнете да изтърпявате присъдата за лишаване от свобода.

Ако сте ефективно освободени от отговорност по повдигнатите срещу вас обвинения и ако сте били задържани по време на производството, имате право на обезщетение за времето, прекарано в ареста, в съответствие със Връзката отваря нов прозорецЗакона за обезщетения на жертви на престъпления.

Мога ли да изтърпя присъдата си в моята държава-членка по произход?

Това е възможно, ако желанието ви е такова или дадете съгласие за това. Приложимите правила ще намерите в Връзката отваря нов прозорецКонвенцията за трансфер на осъдени лица (по-специално член 3).

Моята присъда вписва ли се в регистър?

Федералната дирекция на полицията във Виена поддържа Връзката отваря нов прозорецрегистър за съдимост за цялата територия на Австрия. По-конкретно той съдържа следната информация:

 • всички окончателни присъди на австрийските наказателни съдилища;
 • всички окончателни присъди на чуждестранни съдилища, издадени срещу австрийски граждани, и срещу лица, които пребивават или живеят в Австрия; както и
 • всички решения на национални или чуждестранни наказателни съдилища във връзка с тези присъди.

Вписването в регистъра за съдимост не подлежи на обжалване. В зависимост от тежестта на престъплението вписванията в регистъра за съдимост се заличават след Връзката отваря нов прозорецопределен период от време.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

5 — Дребни правонарушения

Как се третират дребни пътни правонарушения?

В Австрия съдилищата не се занимават с дребни пътни правонарушения. Това е задача на административните органи. Съдилищата се занимават само с пътни правонарушения, които водят до произшествия с телесни повреди (телесна повреда по непредпазливост).

Дребните пътни правонарушения се наказват с Връзката отваря нов прозорецнаказателни постановления с твърдо установена санкция, Връзката отваря нов прозорецсумарни наказателни постановления или Връзката отваря нов прозорецнаказателни постановления.

С Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление с твърдо установена санкция се налага глоба в размер до 36 евро за дребно нарушение (например неправилно паркиране). Ако глобата не бъде платена, за вас ще бъде докладвано в административния орган. След това при последващо производство може да ви бъде наложена по-голяма глоба.

Връзката отваря нов прозорецСумарно наказателно постановление не се издава срещу конкретно лице, а се връчва на лицето (например собственика на МПС), за което органът приема, че познава или лесно може да установи нарушителя.

Със сумарно наказателно постановление може да се налага глоба в размер до 220 евро (например за леко превишаване на скоростта с 10 до 20 км/ч над ограничението на скоростта). Ако в срок от четири седмици глобата не бъде платена, сумарното наказателно постановление губи сила и срещу водача на МПС се завежда съответно административно-наказателно производство.

Ако упълномощено длъжностно лице съобщи за нарушение (т.е. по-тежко от нарушаване на изискването за максимална скорост), и/или нарушението е установено с помощта на автоматично наблюдение (напр. контрол на пътни участъци), органът може да определи глоба в размер до 365 евро с Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление. Можете да внесете устно или писмено възражение срещу наказателното постановление в двуседмичен срок.

Трябва да подадете Вашето Връзката отваря нов прозорецвъзражение до Връзката отваря нов прозорецоргана, който е издал наказателното постановление.

На 1 юли 2005 г. в сила влезе система за регистриране на пътни нарушения (мерки срещу високорискови водачи на МПС). Тя включва 13 вида високорискови Връзката отваря нов прозорецнарушения, подлежащи на регистрация.

На чуждестранни водачи, на които е вписано трето Връзката отваря нов прозорецнарушение, подлежащо на регистрация, се налага забрана да управляват МПС в Австрия.

От 1 март 2008 г. е в сила Връзката отваря нов прозорецЗаконът за изпълнение на административни наказания на територията на ЕС, по силата на който наказания за пътни правонарушения могат да се изпълняват на цялата територия на ЕС.

Как се третират други дребни правонарушения?

Наказуеми простъпки обикновено се наказват в съответствие със Връзката отваря нов прозорецЗакона за административните нарушения. Възможните видове санкции са следните: Връзката отваря нов прозорецглоба (най-често срещаният вид) и Връзката отваря нов прозорецлишаване от свобода (при определени обстоятелства). Връзката отваря нов прозорецКомпетентният орган е органът с местна и материална отговорност (Връзката отваря нов прозорецинстанции по административното право).

За обща информация относно възможна правна защита срещу решение на административен орган кликнете Връзката отваря нов прозорецтук.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в моето съдебно досие?

В Австрия наказанията, наложени съгласно административното право, не се вписват в Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.