Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Suċċessjonijiet

Spanja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

 

L-iskeda informattiva ġiet ippreparata b'kooperazzjoni mal-Kunsill tan-Nutara tal-UE (CNUE)

 

1 Kif titfassal dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni (testment, testment konġunt, ftehim dwar is-suċċessjoni) malli jmut xi ħadd?

Spanja għandha seba' sistemi differenti sa fejn il-liġi tas-suċċessjoni hija kkonċernata. Dawn huma direttament applikabbli għar-residenti mhux Spanjoli f'kull territorju bil-leġiżlazzjoni tiegħu f'lingwa li mhijiex l-Ispanjol. Iċ-ċittadini Spanjoli jkollhom bżonn jirrikorru għall-kriterju ta' nazzjonalità reġjonali (rabta ma' kull territorju regolatorju skont ir-regoli interni Spanjoli) - l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 650/2012 tal-4 ta' Lulju 2012.

Sa fejn id-dispożizzjonijiet testamentarji huma kkonċernati, trid issir distinzjoni bejn ir-regolament skont il-liġi ċivili komuni, kif stipulat permezz tal-Kodiċi Ċivili tal-1889 kif emendat bosta drabi, speċjalment miż-żmien tal-pubblikazzjoni tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978, u r-regolament skont il-liġijiet lokali jew speċjali ta' dawk il-Komunitajiet Awtonomi b'responsabbiltajiet fil-qasam tal-liġi ċivili (il-Galizja, il-Pajjiż Bask, Navarra, Aragona, il-Katalonja u l-Gżejjer Baleariċi).

Skont il-liġi ċivili komuni, it-testment huwa t-titolu ta' suċċessjoni inkwantu, bħala regola ġenerali, il-kuntratt ta' suċċessjoni jew it-testment unica charta mhuwiex aċċettat. Dan jista' jkun:

Miftuħ: dan huwa l-mod użwali kif isir testment, quddiem nutar. Dan tal-aħħar jabbozza u b'hekk jaf il-kontenut tiegħu, li jkun inkorporat fl-atti uffiċjali tan-nutar u nnotifikat lir-Reġistru Ġenerali tas-Suċċessjonijiet fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja permezz tad-Direttorat Ġenerali għar-Reġistri u n-Nutara.

Magħluq, illum ma għadux jintuża: dan it-testment huwa notarizzat, mingħajr man-nutar ma jkun konxju tal-kontenut tad-dispożizzjoni testamentarja.

Olografiku: dan it-testment inużwali ħafna huwa miktub bl-idejn mit-testatur, b'kull paġna ffirmata u ddatata, f'konformità ma' xi rekwiżiti formali speċjali. Dan jikkontjeni l-volontà testamentarja tat-testatur.

Il-liġi ċivili komuni hija disponibbli fuq is-sit web tal-Gazzetta Uffiċjali tal-Gvern (http://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf). It-traduzzjoni ta' dan it-test bl-Ingliż u bil-Franċiż hija disponibbli fuq: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774502225/ListaPublicaciones.html

Il-liġijiet lokali jew speċjali għandhom ir-regoli tagħhom dwar id-dispożizzjonijiet testamentarji f'kull wieħed minn dawn it-territorji, b'kunċetti differenti u speċifiċi, li huma rikonoxxuti f'kull waħda minn dawn iż-żoni. Uħud minnhom jaċċettaw it-testment unica charta u l-ftehim jew il-kuntratt ta' suċċessjoni.

It-test ta' dan ir-regolament speċifiku skont il-liġijiet lokali jew speċjali huwa disponibbli fl-indirizz elettroniku li ġej: http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=48&modo=1&nota=0&tab=2

2 Id-dispożizzjoni għandha tkun irreġistrata u jekk iva, kif?

Id-dispożizzjonijiet testamentarji mressqa quddiem nutar iridu jiġu rreġistrati min-nutar awtorizzanti, mingħajr talba mit-testatur, fir-Reġistru Ġenerali tat-Testmenti, li, kif imsemmi, jappartjeni lill-Ministeru tal-Ġustizzja, permezz tad-Direttorat Ġenerali għar-Reġistri u n-Nutara. F'każ li jkun hemm dispożizzjoni testamentarja, dan ir-Reġistru jindika d-data tat-testment l-iktar riċenti, it-testmenti preċedenti u r-reġistri notarili uffiċjali li tali testment kien inkorporat fih. Assoċjazzjonijiet notarili jistgħu jipprovdu informazzjoni aġġornata dwar in-nutar jew l-arkivju fejn jinsab it-testment jekk in-nutar awtorizzanti ma jkunx għadu jeżerċita (http://www.notariado.org).

Dan ir-Reġistru mhuwiex aċċessibbli pubblikament. Dan huwa aċċessibbli biss minn persuni li jistgħu jipprovaw li għandhom interess leġittimu fis-suċċessjoni ladarba t-testatur ikun miet, u, matul ħajtu jew ħajjitha, mit-testatur jew ir-rappreżentant speċjali tiegħu jew tagħha, jew permezz ta' ordni tal-qorti f'każ ta' inkapaċità.

3 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà li wieħed jiddisponi mill-beni wara l-mewt (pereżempju sehem riżervat)?

Il-liġi komuni Spanjola tirriżerva sehem tal-wirt għal ċerti qraba, fil-forma ta' sehem riżervat. Skont il-Kodiċi Ċivili, is-"sehem riżervat huwa s-sehem tal-patrimonju li t-testatur ma jistax jiddistribwixxi billi dan is-sehem huwa riżervat mil-liġi lil ċerti werrieta, riferuti bħala "werrieta li jmisshom is-sehem riżervat".

  1. Il-werrieta li jmisshom is-sehem riżervat huma:
  2. It-tfal u d-dixxendenti tal-ġenituri u l-axxendenti tagħhom.
  3. Fin-nuqqas ta' dawn ta' hawn fuq, il-ġenituri u l-axxendenti tat-tfal u d-dixxendenti tagħhom.
  4. L-armla jew l-armel bil-mod previst bil-liġi.

Is-sehem riżervat tat-tfal jew tad-dixxendenti jikkonsisti f'żewġ terzi tal-patrimonju ereditarju tal-missier u tal-omm. Madankollu, dawn tal-aħħar jistgħu jiddistribwixxu żewġ terzi li jifformaw is-sehem riservat sabiex jittejjeb il-wirt tat-tfal jew tad-dixxendenti tagħhom. Il-kumplament tat-terz jiġi ddistribwit b'mod liberu. Dan huwa kkaratterizzat billi jiġi attribwit dritt fuq il-proprjetà sħiħa, billi dan huwa b'mod ġenerali pars bonorum, bi ftit eċċezzjonijiet.

Il-liġijiet lokali jew speċjali fihom diversi regoli li jistipulaw dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-ishma riservati. Kull waħda minn dawn ir-regoli trid tiġi eżaminata sabiex jiġu ddeterminati l-aspetti speċifiċi rregolati f'kull wieħed minn dawn it-territorji, li jifirxu mis-sehem riservat ta' pars bonorum għal pars valorumo li jinvolvu dritt għal sehem tal-valur tal-proprjetà, li jitħallas f'kontanti u huwa dritt sempliċi ta' kreditu, bħal fil-Katalonja, u anki sehem simboliku leġittimu bħal f'Navarra, li jirrikjedi biss formula ritwali fit-testment tat-testatur li jrid iħallas.

4 Jekk ma jkunx hemm dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni malli jmut xi ħadd, min jiret u kemm?

Għandna nżommu għal darb'oħra f'moħħna li Spanja għandha seba' sistemi ta' wirt. Fl-assenza ta' werrieta testamentarji, skont il-liġi ċivili komuni, il-liġi tiddistribwixxi l-wirt f'dan l-ordni: it-tfal, il-ġenituri (fiż-żewġ każijiet bil-konjuġi li għandu dritt għal użufrutt fuq terz f'proporzjon għal terz jew nofs tal-wirt taħt użufrutt rispettivament), armla jew armel; qraba tal-mejjet, u l-Istat. Fil-każ ta' suċċessjoni ab intestato favur tal-qraba, biss dawk il-qraba sar-raba' grad (jiġifieri l-ewwel kuġini) jistgħu jirtu. Id-dritt għall-wirt ab intestato ma jestendix 'il hinn minn dan.

Il-liġijiet lokali fihom dispożizzjonijiet speċifiċi dwar dan is-suġġett. Barra mill-possibbiltà ta' wirt mid-dixxendenti, axxendenti, romol u qraba oħra, il-liġijiet lokali jirrikonoxxu l-possibbiltà ta' wirt mill-Komunità Awtonoma fi ħdan it-territorju tagħha, u anki permezz ta' istituzzjoni speċifika, fil-forma u skont it-termini stipulati fir-regoli dwar dan is-suġġett.

5 Liema tip ta' awtorità hija kompetenti:

5.1 fi kwistjonijiet ta' suċċessjoni?

In-nutara, ibbażati fuq il-grad ta' parentela, u l-qrati huma rikonoxxuti bħala li għandhom ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu dwar id-drittijiet ta' suċċessjoni u wirt.

Jekk il-werriet ikun ta' nazzjonalità Spanjola jew, jekk le, irid jirċievi l-wirt tiegħu fi Spanja, id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni jew rinunzja ta' wirt u, kif ukoll, id-dikjarazzjoni ta' aċċettazzjoni taħt il-benefiċċju tal-inventarju, jistgħu jsiru quddiem Konslu Spanjol jew uffiċjal diplomatiku b'funzjonijiet konsulari. Madankollu, minħabba l-funzjoni extraterritorjali tagħhom, dawn tal-aħħar ma għandhomx ġuriżdizzjoni sabiex jisimgħu każijiet mhux kontenzjużi (expedientes de jurisdicción voluntaria) ittrattati minn nutara fuq it-territorju Spanjol (bħal dikjarazzjonijiet abintestati tal-eredi).

5.2 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tas-suċċessjoni?

Bħala regola ġenerali, l-aċċettazzjoni u r-rinunzja ta' wirt issir quddiem nutar, iżda hemm każijiet speċifiċi li fihom tali aċċettazzjoni jew rinunzja ssir quddiem qorti. Aċċettazzjoni espressa tista' tiġi ddikjarata wkoll permezz ta' dokument privat. Madankollu, għal skopijiet ta' evidenza u jekk hemm involut għotja ta' proprjetà, jeħtieġ dokument pubbliku notarili, filwaqt li r-rinunzja tista' tiġi ddikjarata quddiem awtorità li tintervjeni abbażi tar-responsabbiltà li hija trid teżerċita fi kwistjoni relatata mas-suċċessjoni. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-intervent probabbli, kif indikat iktar 'il fuq, ta' Konslu Spanjol jew uffiċjal diplomatiku b'funzjonijiet konsulari.

5.3 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tal-legat?

In-nutara inġenerali suġġett għall-kjarifiki previsti fit-taqsima preċedenti.

5.4 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja u aċċettazzjoni ta' sehem riżervat?

Is-sehem riservat ma jiġix irrinunzjat jew aċċettat fih innifsu, iżda jiġi rċevut permezz ta' legat jew għoti ta' wirt, bl-eċċezzjoni ta' azzjoni legali sabiex jiġi ddeterminat il-ħlas ta' ammont jew proprjetà akkarigu tal-wirt.

F'każijiet extraġudizzjarji, in-nutara, inġenerali, jaraw kull tip ta' dikjarazzjoni dwar il-wirt, suġġett għall-kjarifiki previsti fit-taqsimiet preċedenti.

Għandu jiġi nnotat li, sa fejn il-liġi Spanjola hija kkonċernata, il-liġijiet lokali u speċjali tal-Komunitajiet Awtonomi fihom dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-aċċettazzjoni u tar-rinunzja ta' wirt. Fil-liġi komuni, b'xi eċċezzjonijiet bħat-titjib tal-wirt lil hinn mis-sehem legali, il-prelegatarju li jkun kemm eredi u legatarju, u xi każijiet ta' legati multipli, ir-regola ġenerali hija li l-aċċettazzjoni jew rinunzja parzjali mhijiex possibbli.

6 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura biex issir suċċessjoni skont il-liġi nazzjonali, inkluż kif issir il-likwidazzjoni tal-patrimonju u kif jinqasmu l-assi (din tinkludi informazzjoni dwar jekk il-proċedura ta' suċċessjoni tinbeda minn qorti jew minn awtorità kompetenti oħra fuq inizjattiva tagħha stess)

Is-suċċessjoni tiġi eżegwita quddiem nutar, meta jkun hemm qbil bejn l-individwi li għandhom id-dritt għall-wirt, jew quddiem qorti fejn tali qbil ma jeżistix. Dawn il-passi kollha jittieħdu fuq talba ta' waħda mill-partijiet ikkonċernati.

Il-proċedura ġudizzjarja tad-Diviżjoni tal-Wirt tikkonsisti minn żewġ stadji distinti:

  • L-inventarju u l-valutazzjoni tal-assi tal-patrimonju.
  • Id-diviżjoni u l-għotja tal-assi.

Jekk mitlub mill-partijiet, il-qorti tista' taddotta miżuri ta' intervent u amministrazzjoni fir-rigward tal-assi tal-patrimonju.

7 Kif u meta wieħed isir werriet jew legatarju?

L-istatus tal-werriet jew legatarju jinkiseb fuq l-aċċettazzjoni tal-wirt jew legat. Il-wirt jista' jiġi aċċettat direttament, jew taħt il-benefiċċju tal-inventarju. Min-naħa l-oħra, l-aċċettazzjoni diretta tista' tkun espliċita (permezz ta' dokument pubbliku jew privat) jew impliċita (permezz ta' atti li neċessarjament jimplikaw volontà ta' aċċettazzjoni, jew li l-persuna ma tkunx intitolata twettaq mingħajr l-istatus ta' werriet). Madankollu, għal skopijiet ta' evidenza u jekk hemm involut għoti ta' proprjetà, ikun meħtieġ dokument notarili pubbliku.

8 Il-werrieta huma responsabbli għad-djun tal-mejjet, u jekk iva, skont liema kundizzjonijiet?

Fil-każ ta' aċċettazzjoni diretta jew aċċettazzjoni taħt il-benefiċċju tal-inventarju, il-werriet ikun responsabbli għad-djun tas-suċċessjoni, li l-ħlas tiegħu jista' jinvolvi mhux biss il-proprjetà li wiret iżda wkoll il-proprjetà nfisha tal-werriet.

Fil-każ li l-wirt jiġi aċċettat bil-benefiċċju tal-inventarju, il-werriet ikun obbligat iħallas id-dejn u obbligi oħrajn tas-suċċessjoni biss sal-limitu tal-assi tal-patrimonju.

9 Liema huma d-dokumenti u/jew l-informazzjoni normalment meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

Ir-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli tirrikjedi l-istrument pubbliku ta' aċċettazzjoni tal-wirt maħruġ minn nutar jew, fejn xieraq, id-deċiżjoni rilevanti tal-qorti li tkun saret, flimkien ma' dokumenti supplimentari bħat-titolu ta' suċċessjoni (testment, ftehim), fejn aċċettat, u d-dikjarazzjoni tal-werriet, flimkien maċ-ċertifikat sħiħ tal-mewt u ċ-ċertifikat maħruġ mir-Reġistru Ġenerali tat-Testmenti.

9.1 Il-ħatra ta' amministratur hija obbligatorja jew issir obbligatorja wara li ssir it-talba? Jekk hija obbligatorja jew obbligatorja fuq talba, x'inhuma l-passi li għandhom jittieħdu?

Il-ħatra ta' amministratur mhijiex rikjesta skont il-liġi Spanjola, iżda tali ħatra tista' tiġi miftiehma fil-proċess ta' diviżjoni tal-wirt, taħt ċerti ċirkustanzi.

9.2 Min huwa intitolat li jesegwixxi d-dispożizzjoni testamentarja mal-mewt tal-persuna u/jew li jamministra l-patrimonju?

Jekk fit-testment ikun ġie nnominat eżekutur (skont il-liġi komuni), huwa jamministra l-patrimonju.

It-testatur jista' wkoll jaħtar, fit-testment, awditur għall-proprjetà li jivvaluta l-patrimonju u jaqsam il-proprjetà.

B'mod ġenerali, tliet persuni - l-eżekutur, l-awditur u l-amministratur - jistgħu jinħatru, li kollha jkollhom setgħat amministrattivi li jistgħu jiġu mmodulati mit-testatur jew l-imħallef u, f'xi każijiet, mill-werrieta nfishom.

9.3 X'setgħat għandu amministratur?

Il-funzjonijiet tal-amministratur tal-wirt huma:

  • ir-rappreżentazzjoni tal-patrimonju,
  • il-preżentazzjoni perjodika tal-kontijiet,
  • il-preservazzjoni tal-proprjetà tal-patrimonju u kull atti ta' maniġġjar li jista' jitqies neċessarju.

10 Liema dokumenti huma tipikament maħruġa skont il-liġi nazzjonali matul jew fl-aħħar tal-proċedimenti ta' suċċessjoni li jippruvaw l-istatus u d-drittijiet tal-benefiċjarji? Għandhom effetti evidenzjarji speċifiċi?

Jekk is-suċċessjoni ssir quddiem nutar, huwa joħroġ strument pubbliku li jkollu effetti evidenzjarji sħaħ.

Jekk is-suċċessjoni jkollha lok quddiem qorti, il-kwistjonijiet ikkontestati jiġu riżolti permezz ta' deċiżjoni tal-qorti, li tikkostitwixxi titolu suffiċjenti fir-rigward ta' dawk li għandhom jirtu, u tiġi formalizzata quddiem nutar kif previst mil-liġi.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna