Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Suċċessjonijiet

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

 

L-iskeda informattiva ġiet ippreparata b'kooperazzjoni mal-Kunsill tan-Nutara tal-UE (CNUE)

 

1 Kif titfassal dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni (testment, testment konġunt, ftehim dwar is-suċċessjoni) malli jmut xi ħadd?

F'sitwazzjoni transfruntiera, testment huwa validu jekk ikun konformi mal-liġi tal-pajjiż fejn ikun sar.

Il-kundizzjonijiet bażiċi fi Franza

 • il-persuna li tkun qed tagħmel it-testment irid ikollha l-fakultajiet mentali (l-Artikolu 901 tal-Kodiċi Ċivili);
 • it-testatur irid ikollu l-kapaċità ġuridika (l-Artikolu 902 tal-Kodiċi Ċivili).
 • japplikaw dispożizzjonijiet speċjali għal persuni protetti mil-liġi; għalhekk minuri taħt is-16-il sena ma jistax jagħmel testment (l-Artikolu 903 tal-Kodiċi Ċivili), u lanqas ma jistgħu adulti taħt kurazija. Il-persuni taħt kurazija jistgħu jagħmlu testment (l-Artikolu 470 tal-Kodiċi Ċivili) skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 901.

Ir-rekwiżiti formali

Fi Franza, huma rikonoxxuti erba' tipi ta' testmenti:

 • testmenti sigrieti: stampati jew miktuba bl-idejn mit-testatur jew persuna oħra, iffirmati mit-testatur, imbagħad ippreżentati magħluqa u ssiġillati quddiem nutar fil-preżenza ta' żewġ xhieda (l-Artikolu 976 tal-Kodiċi Ċivili).

It-testaturi jistgħu iħassru t-testmenti tagħhom meta jridu skont l-Artikolu 895 tal-Kodiċi Ċivili.

Ftehimiet dwar is-suċċessjoni

Il-ftehimiet dwar is-suċċessjoni ilhom jiġu rikonoxxuti sa minn Jannar 2007. Huma jawtorizzaw lill-werriet prospettiv (il-wild) biex iċedi l-wirt kollu jew parti minnu bil-quddiem lil persuna/i li jistgħu jkunu jew ma jkunux il-werrieta (aħwa jew id-dixxendenti tagħhom).

Ir-rinunzja, biex tkun valida, trid tkun fil-forma ta' dokument uffiċjali u trid issir quddiem żewġ nutara. Il-benefiċjarji tal-wirt iridu jiġu msemmija wkoll fil-ftehim.

2 Id-dispożizzjoni għandha tkun irreġistrata u jekk iva, kif?

It-testmenti kollha, partikolarment it-testmenti olografiċi, jistgħu jiġu rreġistrati min-nutar fir-Reġistru Ċentrali tat-Testmenti (Fichier central des dispositions de dernières volontés, FCDDV).

Dan ir-reġistru ċentrali jista' jiġi kkonsultat minn nutar fuq talba ta' kull persuna li tipprova l-kapaċità tagħha ta' werrieta jew legatarja, permezz ta' ċertifikat tal-mewt tal-persuna li t-testment tagħha qed jiġi mfittex.

It-testmenti miżmuma għand in-nutara jiġu sistematikament irreġistrati fuq il-FCDDV.

3 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà li wieħed jiddisponi mill-beni wara l-mewt (pereżempju sehem riżervat)?

Skont il-liġi Franċiża, id-dixxendenti tad-decujus biss (tfal, neputijiet, eċċ., sakemm ikun imiss lilhom) u l-konjuġi tad-decujus meta ma jkunx hemm dixxendenti għandhom dritt għall-porzjoni riservata.

L-axxendenti u l-qraba kollaterali ma għandhomx dritt għall-porzjoni riservata.

Id-dritt għall-porzjoni riservata, li tillimita l-libertà fit-tfassil tat-testment, ma jistax jaqbeż tliet kwarti tal-wirt kollu. Il-werrieta stabbiliti skont il-liġi ma jistgħux jirrinunzjaw għall-porzjoni riservata (sakemm ma jirrinunzjawx għall-wirt). Min-naħa l-oħra, huma jistgħu jirrinunzjaw bil-quddiem għad-dritt li jiftħu kawża biex jitnaqqsu d-donazzjonijiet eċċessivi.

Għalhekk dawk il-werrieta jistgħu jinvokaw id-dritt tagħhom għall-porzjoni riservata (l-Artikolu 721 tal-Kodiċi Ċivili, l-Artikolu 912 tal-Kodiċi Ċivili).

 • Il-porzjoni riservata għat-tfal: nofs il-wirt jekk id-decujus iħalli warajh wild wieħed, żewġ terzi jekk iħalli warajh żewġt itfal u tliet kwarti jekk iħalli warajh tlett itfal jew aktar (l-Artikolu 913 tal-Kodiċi Ċivili).
 • Il-porzjoni riservata għall-konjuġi superstiti: il-porzjoni riservata għall-konjuġi superstiti hija ta' kwart tal-assi fil-wirt (l-Artikolu 914-1 tal-Kodiċi Ċivili). Dan japplika biss jekk ma jkunx hemm dixxendenti jew axxendenti u għas-suċċessjonijiet li jinfetħu mill-1 ta' Lulju 2002.

Il-proċedura għall-invokazzjoni tad-dritt għall-porzjoni riservata

Bid-dritt għat-tnaqqis il-werrieta jistgħu jinvokaw id-dritt għall-porzjoni riservata. Għalhekk, jekk rigal dirett jew indirett ixekkel il-porzjoni riservata ta' werriet minnhom jew aktar, ir-rigal jista' jitnaqqas mis-sehem disponibbli tal-wirt (l-Artikolu 920 tal-Kodiċi Ċivili).

Il-kawża tista' ssir biss mill-werrieta stabbiliti mil-liġi, fi żmien ħames snin mill-ftuħ tas-suċċessjoni jew sentejn minn meta tinkixef l-interferenza (l-Artikolu 921 tal-Kodiċi Ċivili).

Kull werriet bil-liġi li jkun laħaq l-età adulta jista' jirrinunzja bil-quddiem għad-dritt tiegħu li jiftaħ kawża għat-tnaqqis (l-Artikolu 929 tal-Kodiċi Ċivili). Ir-rinunzja trid tiġi mniżżla f'att uffiċjali eżegwit minn żewġ nutara. L-att jiġi ffirmat separatament minn kull parti li tkun qed tirrinunzja għad-drittijiet tagħha, fil-preżenza tan-nutara biss. L-att jindika b'mod preċiż il-konsegwenzi ġuridiċi futuri għal kull parti.

4 Jekk ma jkunx hemm dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni malli jmut xi ħadd, min jiret u kemm?

Meta ma jkunx hemm testment, l-ordni tas-suċċessjoni huwa kif ġej skont il-liġi Franċiża:

 • jekk id-decujus ma kienx miżżewweġ u kellu t-tfal, il-wirt imur fuq id-dixxendenti f'ishma ndaqs (l-Artikoli 734 u 735 tal-Kodiċi Ċivili);
 • jekk id-decujus ma kienx miżżewweġ u ma kellux tfal, il-wirt imur fuq il-ġenituri tiegħu, ħutu u d-dixxendenti tagħhom (l-Artikolu 738 tal-Kodiċi Ċivili);

Jekk id-decujus ma kellux aħwa jew neputijiet, jirtu ommu u missieru, b'kull wieħed jirċievi nofs il-wirt (l-Artikolu 736 tal-Kodiċi Ċivili);

Jekk l-omm u l-missier ikunu mietu qabel id-decujus, jirtu ħutu jew id-dixxendenti tagħhom, u jeskludu qraba oħra, axxendenti jew fil-linja kollaterali (l-Artikolu 737 tal-Kodiċi Ċivili).

 • Jekk id-decujus ma jkunx għadu mal-konjuġi l-ieħor, id-drittijiet għall-propjetà matrimonjali jridu jiġu trattati qabel il-wirt. Wara li tkun instabet soluzzjoni dwar id-drittijiet ta' propjetà matrimonjali, japplikaw ir-regoli li ġejjin:
  • jekk id-decujus kien miżżewweġ bit-tfal, il-konjuġi għandu għażla. Jista' jagħżel bejn l-użufrutt tal-assi kollha eżistenti jew is-sjieda ta' kwart tal-assi meta t-tfal ikunu tal-koppja u s-sjieda ta' kwart meta jkun hemm wild jew aktar li ma jkunux tal-koppja (l-Artikolu 757 tal-Kodiċi Ċivili);
  • jekk id-decujus ikun ħalla warajh konjuġi u axxendenti, nofs il-wirt jintiret mill-konjuġi, kwart minn missieru u l-kwart l-ieħor minn ommu. Jekk wieħed mill-axxendenti jkun miet qablu, il-kwart tal-wirt jgħaddi lill-konjuġi (l-Artikolu 757-1 tal-Kodiċi Ċivili);
  • jekk ma jkunx hemm axxendenti jew dixxendenti, il-wirt kollu jintiret mill-konjuġi superstiti (l-Artikolu 757-2 tal-Kodiċi Ċivili). Minkejja l-Artikolu 7572 tal-Kodiċi Ċivili, meta ma jkunx hemm axxendenti, l-aħwa tad-decujus jew id-dixxendenti tagħhom jirtu nofs l-assi in natura inklużi fil-wirt, assi li jkun irċieva d-decujus mill-axxendenti tiegħu minn suċċessjoni jew rigal.  Dan huwa d-dritt bil-kontra (l-Artikolu 757-3 tal-Kodiċi Ċivili). L-assi l-oħra jintirtu mill-konjuġi superstiti.

Sħab fi sħubija rreġistrata jew mhux irreġistrata

Is-superstiti ta' sħubija mhux irreġistrata u s-superstiti ta' sħubija rreġistrata ma għandhomx titolu ġuridiku għall-wirt. Min-naħa l-oħra jistgħu ikunu legatarji.

B'hekk is-sieħeb reġistrat mhux meqjus bħala l-werriet tad-decujus. Huwa għandu biss l-użufrutt tad-dar familjali wara l-mewt tas-sieħeb tiegħu skont l-Artikolu 763 tal-Kodiċi Ċivili. Huwa jiret biss jekk jiġi msemmi bħala werriet fit-testment.

F'każ ta' tfal, kemm jekk ikunu tal-koppja u kemm jekk le, is-sehem disponibbli biss jista' jintiret mis-sieħeb superstiti. Is-sehem disponibbli tal-wirt ivarja skont in-numru ta' tfal: terz mill-wirt jekk ikun hemm żewġt itfal, kwart jekk ikun hemm tlett itfal jew aktar.

Meta jkunx hemm tfal, il-wirt kollu jista' jintiret mis-sieħeb superstiti jew minn parti terza, minħabba li ma jkunx hemm werrieta stabbiliti mil-liġi. Madankollu, meta l-ġenituri tad-decujus ikunu għadhom ħajjin huma jistgħu jitolbu l-irkupru tal-assi li jkunu taw lit-tifel mejjet tagħhom, sa massimu ta' kwart tal-wirt għal kull ġenitur ħaj.

5 Liema tip ta' awtorità hija kompetenti:

5.1 fi kwistjonijiet ta' suċċessjoni?

Fi Franza, il-kwistjonijiet ta' suċċessjoni jieħdu ħsiebhom in-nutara. L-involviment tagħhom huwa obbligatorju jekk il-wirt ikun jinkludi propjetà immobbli. Jekk ma jkunx hemm propjetà immobbli l-involviment huwa fakultattiv.

In-nutar ifassal l-ordni ta' trasferiment tal-propjetà fit-tesment fid-dikjarazzjoni statutorja u ċ-ċertifikati tal-propjetà immobbli biex jippermettu r-reġistrazzjoni tat-trasferiment tal-propjetà immobbli wara l-mewt. Huwa jassisti lill-eredi bl-obbligi tat-taxxa tagħhom (it-tfassil u r-reġistrazzjoni tad-dikjarazzjoni tas-suċċessjoni fiż-żmien rikjest u l-ħlas tat-taxxa fuq is-suċċessjoni). Jekk in-natura tal-assi tippermetti u skont in-numru ta' werrieta u x-xewqat tagħhom, in-nutar jaqsam l-assi bejn il-werrieta, u jħejji att ta' diviżjoni.

F'każ ta' tilwim, il-qorti distrettwali tal-post fejn tinfetaħ is-suċċessjoni għandha l-ġuriżdizzjoni esklussiva materjali u territorjali.

5.2 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tas-suċċessjoni?

Il-qorti distrettwali tal-post fejn tinfetaħ is-suċċessjoni hija kompetenti biex tirċievi dikjarazzjonijiet ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tal-wirt sal-ammont tal-assi netti tal-wirt.

Mhuma meħtieġa l-ebda formalitajiet speċjali jekk is-suċċessjoni tiġi aċċettata mingħajr il-benefiċċju tal-inventarju.

5.3 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tal-legat?

Il-qorti distrettwali tal-post fejn tinfetaħ is-suċċessjoni hija kompetenti biex tirċievi rinunzji ta' legati universali u legati b'titolu ġenerali. Skont il-liġi Franċiża l-ebda dikjarazzjoni mhi meħtieġa għal rinunzji ta' legati individwali.

5.4 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja u aċċettazzjoni ta' sehem riżervat?

Din is-sistema ma teżistix fil-liġi Franċiża.

6 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura biex issir suċċessjoni skont il-liġi nazzjonali, inkluż kif issir il-likwidazzjoni tal-patrimonju u kif jinqasmu l-assi (din tinkludi informazzjoni dwar jekk il-proċedura ta' suċċessjoni tinbeda minn qorti jew minn awtorità kompetenti oħra fuq inizjattiva tagħha stess)

Is-suċċessjoni tinfetaħ mal-mewt, fl-aħħar post ta' residenza tad-decujus.

Mal-mewt, il-werrieta għandhom tliet għażliet: li jaċċettaw il-wirt mingħajr kundizzjonijiet, li jaċċettaw il-wirt sal-valur tal-assi netti jew li jirrinunzjaw għall-wirt.

L-aċċettazzjoni mingħajr kundizzjonijiet tista' tkun espressa jew taċita. Tkun taċita meta l-werriet jieħu miżuri li juru biċ-ċar il-ħsieb tiegħu li jaċċetta u li kieku jkun intitolat li jieħu fil-kapaċità tiegħu bħala eredi.

L-aċċettazzjoni tal-wirt sal-valur tal-assi netti teħtieġ dikjarazzjoni quddiem ir-reġistru tal-qorti distrettwali li s-suċċessjoni tkun infetħet fil-ġurizdizzjoni tagħha. Id-dikjarazzjoni tiġi akkumpanjata jew segwita mill-inventarju tal-wirt. L-inventarju jippermetti illi werriet jiżgura li l-propjetà personali tiegħu ma titħallatx mal-wirt, biex iżomm kontra l-wirt id-drittijiet kollha li kellu qabel fuq il-propjetà tad-decujus u biex ikun responsabbli biss għad-dejn fuq il-wirt sal-valur tal-propjetà li jirċievi.

Ir-rinunzja tal-wirt mhix preżunta. Biex tkun effettiva kontra terzi, trid tiġi mibgħuta jew ippreżentata lill-qorti li s-suċċessjoni tkun infetħet fil-ġuriżdizzjoni tagħha.

Il-perjodu mħolli għall-eżerċizzju ta' din l-għażla dwar is-suċċessjoni huwa ta' erba' xhur. Wara dan il-perjodu ta' kunsiderazzjoni, jekk il-werriet ma jkunx ħa deċiżjoni, kreditur, werriet ieħor, l-Istat jew persuna li tista' tiret jekk il-werriet jirrinunzja għall-wirt jistgħu jitolbuh biex iwettaq waħda minn dawk it-tliet għażliet. Imbagħad ikollu xahrejn biex jieħu deċiżjoni, iżda jista' jitlob lill-qorti għal estensjoni. Jekk ma jagħtix risposta, jitqies li jkun aċċetta l-wirt mingħajr kundizzjonijiet. Madankollu, jekk ħadd ma jġiegħel lill-werriet biex jiddeċiedi, ikollu għaxar snin biex jieħu deċiżjoni, u wara jista' jiġi meqjus li aċċetta l-wirt impliċitament.

Il-prinċipju fil-liġi Franċiża huwa r-riżoluzzjoni bonarja tal-wirt, mingħajr intervent minn qorti. Il-qorti tista' tintalab tintervjeni biss jekk ikun hemm tilwim bejn il-werrieta.

Fil-biċċa l-kbira l-ftehim jinkiseb bl-għajnuna ta' nutar. Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi jista' jintlaħaq ftehim mingħajr nutar, partikolarment jekk il-propjetà tad-decujus ma tinkludix propjetà immobbli. Meta l-werrieta jikkonsultaw nutar, dan ikun tal-għażla tagħhom. Jekk il-werriet ma jaqblux fuq liema nutar iqabbdu, kulħadd jista' juża n-nutar tiegħu stess jekk ikun jixtieq.

Kif jintgħażel in-nutar, il-pass li jmiss huwa d-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-assi tad- decujus, f'dak li jikkonċerna ir-reġim ta' propjetà matrimonjali tad-decujus, rigali preċedenti, eċċ. Sabiex jistabbilixxi l-kontenut tal-wirt li jrid jiġi kkunsidrat kollu, in-nutar jikkuntattja diversi organizzazzjonijiet (kumpaniji tal-assigurazzjoni, banek, eċċ.) u jistaqsi lill-werrieta biex iwettqu valutazzjoni tal-propjetà immobbli u l-assi l-oħra mhux ikkwotati fuq il-borża. Jista' jkun meħtieġ ukoll inventarju tal-propjetà mobbli. L-obbligi jiġu determinati permezz ta' lista tad-djun tad-decujus, sew jekk dawn ikunu fatturi sempliċi, taxxi dovuti, assistenza soċjali li tista' titħallas lura, ftehimiet dwar garanziji jew pagamenti ta' kumpens lil ekskonjuġi.

Immedjatament wara l-mewt, il-werrieta jsiru kopropjetarji tal-assi kollha fil-wirt sakemm tinqasam il-propjetà. Il-kopropjetarji huma responsabbli wkoll għad-djun fl-istess proporzjon. L-atti għall-bejgħ tal-kopropjetà jridu jiġu deċiżi skont il-prinċipju tal-unanimità, sakemm din il-propjetà ma tkunx trid tinbiegħ biex jitħallsu d-djun u l-ipoteki tal-kopropjetarji. Min-naħa l-oħra, l-atti amministrattivi jistgħu isiru b'maġġoranza ta' mill-inqas tliet kwarti tas-sjieda konġunti. Barra minn hekk, kull kopropjetarju jista' jieħu l-miżuri neċessarji biex iżomm il-propjetà konġunta. F'każ ta' nuqqas ta' ftehim, il-kwistjoni tista' titressaq il-qorti sabiex tingħeleb l-awtorizzazzjoni  ta' wħud mill-kopropjetarji.

Id-diviżjoni tal-propjetà fil-wirt bejn il-werrieta ġġib fi tmiem il-kopropjetà. Id-diviżjoni ssir fuq bażi amikevoli jekk jaqblu l-benefiċjarji, jew wara proċedimenti ġuridiċi f'każ ta' nuqqas ta' qbil, bl-intervent ta' nutar. Barra minn hekk, id-diviżjoni tista' tkun sħiħa jew parzjali jekk xi assi jkomplu jinżammu b'mod konġunt (il-propjetà bl-użufrutt, pereżempju).

Dan l-istadju finali fid-diviżjoni tal-wirt jinvolvi r-reġistrazzjoni tat-trasferiment tal-propjetà lill-werrieta. Għalhekk jinħtieġu ċertifikati ta' sjieda bħala prova illi l-werrieta huma s-sidien il-ġodda tal-propjetà, kemm jekk din tikkonsisti fi propjetà immobbli, ishma f’soċjetajiet inkorporati taħt id-dritt ċivili, vetturi jew garanziji. F'każ ta' propjetà immobbli, il-werrieta jridu jippubblikaw iċ-ċertifikat fir-reġistru tal-artijiet. L-istess japplika għall-ishma f’soċjetajiet inkorporati taħt id-dritt ċivili, li jridu jiġu ppubblikati fir-reġistru kummerċjali u tal-kumpaniji l-qorti.

7 Kif u meta wieħed isir werriet jew legatarju?

Skont il-liġi Franċiża, il-werrieta jakkwistaw il-propjetà u d-djun tad-decujus minnufih wara l-mewt, (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 724 tal-Kodiċi Ċivili).

Xi werrieta (il-werrieta stabbiliti bil-liġi u l-werrieta kollha ab intestato) ikollhom il-pussess (it-tieni paragrafu tal-Artikolu 724 tal-Kodiċi Ċivili). Oħrajn, partikolarment l-Istat, iridu jiksbu ordni biex jingħataw il-propjetà  (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 724). Għalhekk, minħabba l-Liġi tat-3 ta' Diċembru 2001, il-legatarji u d-donatarji universali jieħdu l-pussess mingħajr formalitajiet skont l-Artikolu 724 tal-Kodiċi Ċivili. Dan l-Artikolu jagħmel referenza għall-Artikolu 1004 għall-pagament tal-legat fil-preżenza tal-werrieta, l-Artikolu 1006 għall-pussess awtomatiku meta ma jkunx hemm eredi u l-Artikolu 1008 soġġett għall-ordni msemmi hawn qabel.

L-ordni li permezz tiegħu il-wirt jgħaddi għand l-Istat japplika għall-każijiet fejn ma jkunx hemm werrieta diretti jew legatarji. L-Istat jiġi rappreżentat mill-Amministrazzjoni Pubblika tal-Artijiet (Administration des domaines).

Sabiex jirtu, il-legatarji b'titolu ġenerali u l-legatarji universali jridu jirreferu għall-werrieta bil-pussess, li jridujiksbu l-pagament tal-legat tagħhom mingħandhom.

L-aċċettazzjoni mingħajr kundizzjonijiet tal-wirt

L-aċċettazzjoni mingħajr kundizzjonijiet tista' tkun espressa jew taċita (l-Artikolu 782 tal-Kodiċi Ċivili).

Att li bih wieħed jippreżumi l-ħsieb ta' aċċettazzjoni li ma jista' ssir minn ħadd ħlief mill-werriet għalhekk jikkostitwixxi att li jimplika l-aċċettazzjoni (l-Artikolu 783 tal-Kodiċi Ċivili).

It-trasferiment ta' ass speċifiku jfisser aċċettazzjoni (bejgħ ta' propjetà immobbli, għamara) għaliex dawk l-oġġetti jiffurmaw parti mill-wirt. L-atti amministrattivi (minbarra l-atti amministrattivi provviżorji u l-atti ta' konservazzjoni) mill-werriet ukoll jimplikaw l-aċċettazzjoni mingħajr kundizzjoni tal-wirt.

L-aċċettazzjoni sal-valur tal-assi netti

Werriet jista' jiddikjara illi jkun beħsiebu jaċċetta l-wirt sal-valur tal-assi netti (l-Artikolu 787 tal-Kodiċi Ċivili). Il-werriet huwa responsabbli għad-djun iżda biss sal-valur tal-propjetà li jirċievi fil-wirt. Trid issir dikjarazzjoni biex tiġi preżentata fir-reġistru tal-qorti tad-distrett li s-suċċessjoni tkun infetħet fil-ġuriżdizzjoni tagħha (l-Artikolu 788 tal-Kodiċi Ċivili).

Id-dikjarazzjoni tiġi akkumpanjata jew segwita mill-inventarju tal-wirt. L-inventarju jrid jitfassal minn nutar, irkantatur u valutatur jew bailiff (l-Artikolu 789 tal-Kodiċi Ċivili).

L-inventarju jiġi ppreżentat il-qorti fi żmien xahrejn mid-dikjarazzjoni. Fin-nuqqas ta' inventarju, il-wirt jitqies li ġie aċċettat mingħajr kundizzjoni (l-Artikolu 790 tal-Kodiċi Ċivili). L-inventarju jrid juri l-oġġetti kollha fil-wirt, l-assi u d-dejn.

Rinunzja

Dejjem tista' ssir rinunzja tal-wirt permezz ta' dikjarazzjoni lill-qorti distrettwali li s-suċċessjoni tkun infetħet fil-ġuriżdizzjoni tagħha. Ir-rinunzja trid tkun espressa (l-Artikolu 804 tal-Kodiċi Ċivili).

Werriet li jirrinunzja għall-wirt jitqies li qatt ma kien werriet.

Ir-revoka hija retroattiva (l-Artikolu 807 tal-Kodiċi Ċivili).

8 Il-werrieta huma responsabbli għad-djun tal-mejjet, u jekk iva, skont liema kundizzjonijiet?

Werriet universali jew werriet b'titolu ġenerali li jaċċetta l-wirt mingħajr kundizzjoni huwa responsabbli mingħajr limitu għad-djun u l-piżijiet fuq il-wirt. Huwa marbut bil-legati ta' somom ta' flus biss sal-valur tal-assi netti tal-wirt għad-dejn (l-Artikolu 785 tal-Kodiċi Ċivili).

Meta jkun hemm diversi werrieta, kull wieħed minnhom ikun marbut bid-djun u l-piżijiet fuq il-wirt skont sehmu mill-wirt (l-Artikolu 873 tal-Kodiċi Ċivili).

Il-werrieta li jkunu għażlu l-aċċettazzjoni mingħajr il-benefiċċju tal-inventarju huma responsabbli għad-djun u l-piżijiet kollha tad-decujus. Madankollu, jistgħu jitolbu li jinħelsu mill-obbligu tagħhom b'mod sħiħ jew parzjali għal dejn fil-wirt jekk, meta nfetħet is-suċċessjoni, setgħu ma kinux jafu b'dak id-dejn u l-pagament tad-dejn jista' jippreġudika serjament l-assi propji tagħhom.

 • Jekk jkunu aċċettaw il-wirt bil-benefiċċju tal-inventarju, jiġifieri sal-valur tal-assi netti tagħhom, il-werrieta huma marbuta biss bid-dejn fuq il-wirt sal-valur tal-propjetà li jkunu wirtu.
 • Il-werrieta li jkunu rrinunzjaw għall-wirt mhumiex marbuta bid-dejn.

9 Liema huma d-dokumenti u/jew l-informazzjoni normalment meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

Skont l-Artikoli 710-1 tal-Kodiċi Ċivili, jistgħu jeħtieġu formalitajiet għar-reġistrazzjoni tal-artijiet biss l-istrumenti rċevuti f'forma uffiċjali minn nutar prattikanti fi Franza, deċiżjonijiet tal-qorti u dokumenti awtentiċi maħruġa minn awtorità amministrattiva.

9.1 Il-ħatra ta' amministratur hija obbligatorja jew issir obbligatorja wara li ssir it-talba? Jekk hija obbligatorja jew obbligatorja fuq talba, x'inhuma l-passi li għandhom jittieħdu?

L-intervent ta' aġent mhux previst jew meħtieġ mil-liġi Franċiża. Madankollu huwa possibbli jekk jiġi maħtur mill-qorti. Il-werrieta għandhom l-obbligu li jagħtu informazzjoni lir-reġistri tal-artijiet, bl-għajnuna tan-nutar. Id-decujus jista' jaħtar eżekutur testamentarju, bis-setgħat tiegħu mniżżla fl-Artikolu 1025 et seq. tal-Kodiċi Ċivili.

9.2 Min huwa intitolat li jesegwixxi d-dispożizzjoni testamentarja mal-mewt tal-persuna u/jew li jamministra l-patrimonju?

Il-werrieta għandhom l-obbligu jeżegwixxu t-testment u jamministraw il-wirt. F'każ ta' tilwim għandha ġuriżdizzjoni l-qorti distrettwali tal-post fejn infteħet is-suċċessjoni.

F'dawn il-każijiet, il-qorti li tkun qed tisma' l-każ tista' taħtar aġent għall-wirt biex jirrapreżenta l-werrieta kollha skont is-setgħat mogħtija lilu.

Il-liġ Franċiża tipprevedi wkoll tipi oħra ta' awtorità għall-amministrazzjoni ta' wirt, b'mod partikolari l-prokura tad-decujus wara mewtu li tippermetti l-ħatra ta' aġent biex jamministra jew jieħu ħsieb parti mill-wirt għall-werrieta. Hemm ukoll il-ħatra ta' aġent bi ftehim, li hija soġġetta għar-regoli ġenerali tal-liġi, u fl-aħħar nett l-awtorità mogħtija mill-qorti, kif imsemmi aktar 'il quddiem.

9.3 X'setgħat għandu amministratur?

Il-werrieta fil-pussess għandhom setgħat sħaħ. F'każ ta' problema jew nuqqas ta' qbil, il-kwistjoni tista' titressaq il-qorti u jista' jinħatar amministratur. F'dak il-każ, l-aġent jkun responsabbli għall-organizzazzjoni provviżorja tal-wirt minħabba nuqqas ta' miżuri, kontumaċja jew żball minn werriet wieħed jew aktar. Ir-rwol tiegħu jikkonsisti fit-twettiq ta' atti ta' konservazzjoni, superviżjoni u amministrazzjoni marbuta mal-wirt (l-Artikoli 813-4). Fi ħdan il-limiti tas-setgħet mogħtija lilu, l-aġent jista' jaġixxi wkoll għall-werrieta kollha f'atti ċivili u ġudizzjarji (l-Artikolu 813-5 tal-Kodiċi Ċivili).

10 Liema dokumenti huma tipikament maħruġa skont il-liġi nazzjonali matul jew fl-aħħar tal-proċedimenti ta' suċċessjoni li jippruvaw l-istatus u d-drittijiet tal-benefiċjarji? Għandhom effetti evidenzjarji speċifiċi?

Skont il-liġi Franċiża, id-dikjarazzjoni statutorja hija l-qofol tal-konklużjoni tal-qsim ta' wirt minn nutar. Is-suċċessjoni tagħlaq bid-diviżjoni tal-propjetà, li ġġib fi tmiemha l-kopropjetà. Din tista' ssir fuq bażi bonarja (l-Artikolu 835 tal-Kodiċi Ċivili) jew b'ordni tal-qorti (l-Artikolu 840 tal-Kodiċi Ċivili). Il-werrieta kollha jistgħu jitolbu għad-diviżjoni (l-Artikolu 815 tal-Kodiċi Ċivili). Id-diviżjoni tista' tintalab ukoll mill-kreditur ta' kopropjetarju (l-Artikoli 815-17 tal-Kodiċi Ċivili).

Id-devoluzzjoni tas-suċċessjoni normalment tiġi mniżżla f'dokument uffiċjali magħruf bħala d-dikjarazzjoni statutorja, li tinkiseb mingħand nutar u tindika l-werrieta tad-decujus u s-sehem li jkunu wirtu.

Għalhekk id-dokument jistabbilixxi d-diversi werrieta u s-suċċessuri għall-wirt.

Meta jkun qed ifassal id-dikjarazzjoni statutorja, in-nutar isejjaħ żewġ xhieda ppreżentati lilu mill-werrieta. Ix-xhieda jridu jkunu adulti, mhux miżżewġin lil xulxin u ma jiġux mid-decujus għalkemm jistgħu jkunu jafuh sew.

Dak id-dokument huwa strument awtentiku.

Wara li tkun tlestiet id-dikjarazzjoni statutorja, fl-aħħar tal-proċess ta' diviżjoni tal-wirt in-nutar ifassal att ta' diviżjoni li jistabbilixxi għal kull sehem kif se tinqasam il-propjetà tad-decujus bejn il-werrieta. Dak id-dokument huwa strument awtentiku wkoll.

L-aħħar aġġornament: 13/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna