Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Наследяване

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

 

Този информационен документ е подготвен със съдействието на Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE).

 

1 Как се изготвя разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)?

Разпореждането с имущество се изготвя от завещателя или завещателите. Няма изискване за ползване на правни консултации или за ангажиране на лице, работещо в сферата на правосъдието.

2 Следва ли разпореждането да бъде вписано по някакъв начин и ако да, по какъв?

Няма изискване за вписване на завещанието.

В случай на смърт по силата на завещанието наследственото имущество на починалия преминава във владение на изпълнителите (личните представители) на починалия. Завещанието няма прехвърлително действие.

3 Съществуват ли ограничения на свободата за разпореждане с имущество в случай на смърт (напр. запазена част)?

Със смъртта на единия от съсобствениците (joint tenants) собствеността върху неговия дял се прехвърля автоматично върху преживелите съсобственици.

4 В отсъствието на разпореждане с имущество в случай на смърт кой и в каква степен наследява?

Ако починалият не остави завещание или в случай, че завещанието не е действително, наследственото имущество се разпределя в съответствие с правилата за наследство по закон според Закона за управление на наследствено имущество (Северна Ирландия) от 1955 г. (с измененията).

5 Какъв вид органи са компетентни:

5.1 по въпросите на наследяването?

5.2 да получат изявление за отказ или приемане на наследство?

5.3 да получат изявление за отказ или приемане на завет?

5.4 да получат изявление за отказ или приемане на запазена част?

Наследственото имущество на починалия преминава във владението на личните представители на починалия. Те могат да се обърнат към съда за издаване на разрешение за представляване – „grant of representation“ (разрешение за утвърждаване на изпълнител при наличие на завещание – „grant of probate“, или разрешение за назначаване на управител при наследство по закон – „letters of administration“). Разрешението потвърждава техните правомощия да извършват съответните действия във връзка с наследственото имущество в съответствие със завещанието или — според случая — с правилата, приложими за наследство по закон. Споровете относно правото на наследяване или издаването на разрешение за представляване могат да бъдат отнасяни до съда. Съдебното производство се провежда по Процедурните правила на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1981 г. и Процедурните правила на съдилищата (Северна Ирландия) от 1980 г.

6 Кратко описание на процедурата за уреждане на наследството по националното право, включително на процедурата за ликвидиране на наследствената маса и делба на наследственото имуществото (включително информация дали производството по наследяване се образува служебно от съда или друг компетентен орган)?

Личните представители отговарят за установяване на активите на починалия и събирането им в наследствена маса, за плащането на неговите дългове (в това число данъка върху наследството) и за разпределянето на остатъка между бенефициерите в съответствие със завещанието или според правилата, приложими за наследство по закон.

7 При какви условия и в кой момент дадено лице придобива качеството на наследник или заветник?

Качеството на наследник или заветник се придобива при смъртта на наследодателя или ако бенефициери починат по време на управлението на наследственото имущество – при смъртта на тези бенефициери.

8 Наследниците носят ли отговорност за задълженията на починалия и ако да, при какви условия?

Не. Задълженията се покриват от наследственото имущество на починалия.

9 Какви документи и/или информация се изискват обикновено за целите на вписването на недвижимо имущество?

Личните представители прехвърлят собствеността върху недвижимото имущество на съответния правоимащ бенефициер в хода на управлението на наследственото имущество. Може да се наложи бенефициерът да представи доказателство за разрешението за представляване и за прехвърлянето на собствеността в имотния регистър или Регистъра на актовете в съответствие с Правилника за вписване на земя (Северна Ирландия) от 1994 г. или Наредбата за вписване на актове (Северна Ирландия) от 1997 г.

9.1 Назначаването на управител на наследственото имущество задължително ли е или е задължително при поискване? Ако е задължително или е задължително при поискване, какви стъпки следва да бъдат предприети?

Вж. отговора на въпрос 9.

9.2 Кой има право да изпълни разпореждането с имущество в случай на смърт и/или да управлява наследството?

Вж. отговора на въпрос 9.

9.3 С какви правомощия разполага управителят на наследството?

Вж. отговора на въпрос 9.

10 По силата на националното право какви документи обикновено се издават в хода или в края на производството по наследяване, с които се доказват статутът и правата на бенефициерите? Те имат ли специална доказателствена сила?

Личните представители управляват наследственото имущество и разпределят остатъчните активи. Начинът на прехвърляне на собствеността върху активите зависи от естеството на самите активи. Собствеността върху някои движими вещи може да бъде прехвърлена чрез тяхното предаване. Паричните средства може да бъдат изплатени с чек. По отношение на прехвърлянето на собственост върху земя вж. въпрос 9.

Последна актуализация: 03/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт