Formulär för bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1206/2001.


Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, påskynda och förenkla samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning .

Denna förordning skall tillämpas mellan samtliga Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och andra medlemsstater skall tillämpas konventionen de 1970 rörande bevisupptagning i medlemsstaterna i ärenden av civil eller kommersiell natur .

Denna förordning anvisar två sätt för bevisupptagning mellan medlemsstaterna: direkt översändning av framställningar mellan juridiska organ samt direkt bevisupptagning av ansökande domstol.

Ansökande domstol är den domstol där förfarandet anhängiggörs. Anmodad domstol är den domstol i en annan medlemsstat där bevisupptagningen skall utföras. Den centrala enheten skall ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå rörande framställningen.

I denna förordning anvisas tio slags formulär.

För ytterligare information, se sidan om Bevisupptagning

Bakgrundsmaterial

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning PDF (213 Kb) sv

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

 • Formulär A - Framställning om bevisupptagning
  • på svenska
 • Formulär B - Kvitto på att en framställning om bevisupptagning inkommit
  • på svenska
 • Formulär C - Begäran om komplettering av bevisupptagningen
  • på svenska
 • Formulär D - Bekräftelse av att säkerhet eller förskott mottagits
  • på svenska
 • Formulär E - Meddelande om framställning om särskilt förfarande och/eller användning av kommunikationstekniker
  • på svenska
 • Formulär F - Meddelande om datum, tid och plats för verkställandet av bevisupptagningen och villkoren för deltagande
  • på svenska
 • Formulärål G - Meddelande om dröjsmål
  • på svenska
 • Formulär H - Information om resultatet av framställningen
  • på svenska
 • Formulär I - Begäran om direkt bevisupptagning
  • på svenska
 • Formulär J - Information från det centrala organet/den behöriga myndigheten
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 19/02/2019

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats