Nationella domstolsväsen

Grekland

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Rättssystemets uppbyggnad - rättsväsendet

I Grekland är rättssystemet en av statens tre funktioner. Enligt maktdelningsprincipen är rättsväsendet oberoende från den lagstiftande och verkställande makten.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Domstolarna i Grekland är indelade i följande huvudkategorier:

 • Förvaltningsdomstolar
 • Tvistemålsdomstolar
 • Brottmålsdomstolar
 • Arméns, marinens och flygvapnets domstolar
 • Högsta specialdomstolen
 • Specialdomstol med ansvar för gottgörelsemål
 • Specialdomstol med ansvar för ministrars ansvarsskyldighet
 • Specialdomstol med ansvar för tvister om domares ersättningar

Domstolarnas ledning

Domstolarna leds av domare, antingen av domstolens ordförande eller domarrådet.

Domstolsindelning

Tvistemålsdomstolar:

 • Fredsdomstolar, förstainstansrätter, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Brottmålsdomstolar:
 • Förstainstansrätter för förseelser, förstainstansrätter för grövre brott, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Förvaltningsdomstolar:
 • Lägre förvaltningsdomstolar, högre förvaltningsdomstolar, högsta förvaltningsdomstolen

Relaterade länkar

Högsta förvaltningsdomstolen

Atens lägre förvaltningsdomstol

Åklagarkontoret för Atens förstainstansrätter

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats