Nationella domstolsväsen

Grekland

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Rättssystemets uppbyggnad - rättsväsendet

I Grekland är rättssystemet en av statens tre funktioner. Enligt maktdelningsprincipen är rättsväsendet oberoende från den lagstiftande och verkställande makten.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Domstolarna i Grekland är indelade i följande huvudkategorier:

 • Förvaltningsdomstolar
 • Tvistemålsdomstolar
 • Brottmålsdomstolar
 • Arméns, marinens och flygvapnets domstolar
 • Högsta specialdomstolen
 • Specialdomstol med ansvar för gottgörelsemål
 • Specialdomstol med ansvar för ministrars ansvarsskyldighet
 • Specialdomstol med ansvar för tvister om domares ersättningar

Domstolarnas ledning

Domstolarna leds av domare, antingen av domstolens ordförande eller domarrådet.

Domstolsindelning

Tvistemålsdomstolar:

 • Fredsdomstolar, förstainstansrätter, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Brottmålsdomstolar:
 • Förstainstansrätter för förseelser, förstainstansrätter för grövre brott, appellationsdomstolar, högsta domstolen
 • Förvaltningsdomstolar:
 • Lägre förvaltningsdomstolar, högre förvaltningsdomstolar, högsta förvaltningsdomstolen

Relaterade länkar

Högsta förvaltningsdomstolen

Atens lägre förvaltningsdomstol

Åklagarkontoret för Atens förstainstansrätter

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 03/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.