Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku litovčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Litva

V tejto časti nájdete prehľad súdov v Litve.

Autor obsahu
Litva

Organizácia súdnictva. Súdny systém

V Litve jestvuje 56 všeobecných súdov a šesť špecializovaných (správnych) súdov.

Správa súdov

Najvyšším orgánom autonómneho súdnictva, do ktorého patria všetci sudcovia v Litve, je Valné zhromaždenie sudcov (Visuotinis teisėjų susirinkimas).

Litovská Rada súdov (Teisėjų taryba) je výkonným orgánom autonómneho súdnictva. Skladá sa z 23 členov a zabezpečuje nezávislosť súdov a sudcov.

Súdny honorárny dvor (Teisėjų garbės teismas) je inštitúciou súdnej autonómie, ktorá rieši disciplinárne prípady sudcov a žaloby sudcov proti urážkam na cti.

Národná správa súdov (Nacionalinės teismų administracija) sa zameriava na zabezpečenie účinného fungovania justičných inštitúcií a pomáha zabezpečiť nezávislosť súdov a sudcov a organizačnú autonómiu súdov.

Súvisiace odkazy

Ako nájsť príslušný súd

Posledná aktualizácia: 22/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom