Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Táto časť vám poskytuje krátky prehľad o systéme súdov v Anglicku a Walese.

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Spojené kráľovstvo má tri jurisdikcie: Anglicko a Wales, Škótsko a Severné Írsko. Na tejto stránke nájdete informácie o súdoch v rámci jurisdikcie Anglicka a Walesu.

Správa súdov

Zodpovednosť za správu mnohých súdov v Anglicku a vo Walese nesie Súdna služba Jej Veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) (HMCTS).  HMCS je ako orgán Ministerstva spravodlivosti vládnym útvarom so zodpovednosťou za justičný systém v Anglicku a vo Walese.

Druhy a hierarchia súdov – krátky opis

Trestnoprávne prípady v Anglicku a vo Walese vypočúvajú magistrátne súdy (magistrates' courts), korunný súd (Crown Court), senáty vyššieho súdu (Divisional courts of the High Court) a trestnoprávne kolégium odvolacieho súdu (Criminal division of the Court of Appeal)

Občianskoprávne prípady v Anglicku a vo Walese vypočúvajú krajské súdy (County courts), vyšší súd (High Court) a občianskoprávne kolégium odvolacieho súdu (Civil division of the Court of Appeal).

Nový Najvyšší súd Spojeného kráľovstva (New Supreme Court of the United Kingdom) je konečným odvolacím súdom v Spojenom kráľovstve v oblasti trestnoprávnych aj občianskoprávnych prípadov, hoci na škótske trestnoprávne prípady sa nevzťahuje právo odvolania na Najvyšší súd.

Podrobnejšie informácie o súdoch v Anglicku a Walese sa nachádzajú na stránke, ktorá opisuje všeobecné súdy v Anglicku a vo Walese, a na webovej lokalite Súdnej služby Jej Veličenstva. Informácie o niektorých tribunáloch a špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese sa nachádzajú na stránke, ktorá popisuje špecializované súdy v Anglicku a vo Walese.

Súvisiace odkazy

HMCTS, Ministerstvo spravodlivosti, Súdna služba Jej Veličenstva

Posledná aktualizácia: 12/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom