Tiesu sistēma dalībvalstīs

Francija

Šajā sadaļā atradīsiet pārskatu par tiesu organizāciju.

Saturu nodrošina
Francija

Tiesu sistēmas organizācija – Vispārējās tiesas un administratīvās tiesas

Tiesas un to hierarhija

Vispārējo tiesu sistēma

1. Pirmā instance:

Civillietu tiesas

  • Augstās instances tiesa (Tribunal de grande instance)
  • Instances tiesa (Tribunal d’instance)
  • Specializētas civillietu tiesas (darba strīdu tiesas, komerctiesas u.c.)

Krimināllietu tiesas

  • Policijas tiesa (Tribunal de police) (pārkāpumi)
  • Krimināltiesa (Tribunal correctionnel) (kriminālpārkāpumi)
  • Asīzu tiesa (Cour d’assises) (noziegumi)

2. Otrā instance: Apelācijas tiesas

3. Kasācijas tiesa

Administratīvo tiesu sistēma

1. Pirmā instance

  • Administratīvā tiesa
  • Specializētās administratīvo tiesu iestādes (tiesu iestādes finanšu jautājumos kā reģionālās revīzijas palātas, tiesu iestādes sociālas palīdzības jautājumos, disciplinārlietu tiesas)

2. Otrā instance

  • Administratīvā apelācijas tiesa
  • Specializētās administratīvās apelācijas tiesas (Revīzijas palāta, Centrālā komisija sociālās palīdzības jautājumos u. c.)

3. Valsts padome (Conseil d’Etat)

Plašāka informācija pieejama Valsts padomes tīmekļa vietnē.

Juridiskās datubāzes

Juridiskās datubāzes Francijā ir publiski pieejamas tīmekļa vietnēs. Légifrance tīmekļa vietnē ir arī pieejami:

Vai piekļuve datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Saites

Meklēt kompetentās tiesas

Tiesu organizācija – Francija

Lapa atjaunināta: 19/05/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu