Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje leedu keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Kohtukorraldus liikmesriikides

Leedu

Selles osas antakse ülevaade Leedu kohtutest.

Sisu koostaja:
Leedu
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kohtukorraldus Kohtusüsteem

Leedus on 56üldkohut ja kuus erikohut (halduskohut).

Kohtute haldamine

Kohtunike Üldkogu (Visuotinis teisėjų susirinkimas) on kõrgeim sõltumatu kohtuorgan, kuhu kuuluvad kõik Leedu kohtunikud.

Leedu kohtunõukogu (Teisėjų taryba) on kohtusüsteemi autonoomne täitevorgan, mis koosneb 23 liikmest ning tagab kohtute ja kohtunike sõltumatuse.

Kohtunike Aukohus (Teisėjų garbės teismas) on sõltumatu kohtuorgan, kus arutatakse kohtunike distsiplinaarküsimusi ja kohtunike avaldusi au teotamise kohta.

Riiklik kohtute amet (Nacionalinės teismų administracija) peab tagama, et kohtusüsteemi institutsioonid toimiksid tõhusalt ning aitama tagada kohtute ja kohtunike sõltumatuse ja kohtute korraldusliku autonoomia.

Lingid

Leia pädev kohus

Viimati uuendatud: 22/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta