Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Настоящият раздел представя преглед на съдебната система в Словакия.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Правораздаване

Правораздаването в Словакия се извършва от обикновените съдилища и Конституционния съд на Словакия.

Упражняването на съдебни правомощия се извършва от независими и безпристрастни съдилища. На всички равнища съдебните въпроси са разделени от тези на другите национални органи.

Председателят на съда отговаря за правораздаването.

Администриране на съдилищата

Съдилищата в Словакия се администрират по закон от Министерството на правосъдието на Словакия и от председателя на съответния съд, който също представлява установен със закон орган на съда. Административното управление на съда се осигурява и от административния му директор, в рамките на закона.

Видове съдилища — кратко описание

Система на обикновените съдилища:

 • районни съдилища (54),
 • окръжни съдилища (8),
 • Върховен съд на Словашката република,
 • Специален наказателен съд.

Йерархия на съдилищата

Съгласно Закон № 757/2004 за съдилищата и за изменение и допълнение на някои законодателни актове:

 1. Районните съдилища разглеждат като първа инстанция граждански и наказателни дела, освен когато правната уредба относно съдебните производства предвижда друго.
 2. Районните съдилища разглеждат също така дела, свързани с избирателните права и провеждането на избори, когато това е предвидено от специален закон.
 3. Окръжните съдилища разглеждат като втора/въззивна инстанция граждански и наказателни дела, които са разгледани на първа инстанция от районните съдилища.
 4. Процесуалната правна уредба уточнява при кои граждански и наказателни дела окръжните съдилища действат като първоинстанционни съдилища.
 5. Окръжните съдилища разглеждат административните дела като първа инстанция, освен в случаите когато законът предвижда друго.
 6. Окръжните съдилища разглеждат и други дела, освен ако специален закон предвижда друго (Закон № 166/2003 за защита на личния живот от непозволено ползване на информационни технологии и за изменение и допълнение на някои закони, както и Закон за защита срещу подслушване на комуникационните средства).
 7. Върховният съд действа и се произнася:
 • по обикновени жалби срещу решения на окръжните съдилища и Специалния наказателен съд;
 • по извънредни жалби срещу решения на районните и окръжните съдилища, Специалния наказателен съд и Върховния съд;
 • по споровете за компетентност между съдилищата и органите на държавната власт;
 • по оттегляне и поверяване на дело на съд, различен от компетентния съд, ако това е предвидено в правната уредба относно съдебните производства;
 • по други дела, когато законът или международен договор предвиждат това.

Върховният съд контролира процеса на вземане на решения от страна на съда по дела, по които е постановено окончателно съдебно решение.

Върховният съд също така съдейства за еднаквото тълкуване и последователното прилагане на законите и на други общозадължителните правни разпоредби:

 • чрез собствените си решения;
 • чрез приемане на становища, имащи за цел уеднаквяване на тълкуването на законодателните актове и на други общозадължителните правни разпоредби;
 • чрез публикуване на влезли в сила съдебни решения от първостепенно значение в сборник със съдебни решения на Върховния съд и решения на съдилищата на Словашката република.

Бази данни с правна информация

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словашката република.

Връзки по темата

Уебсайт на словашкото Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 18/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт