Национални съдебни системи

Румъния

Настоящият раздел от портала ви предоставя преглед на съдилищата в Румъния.

Съдържание, предоставено от
Румъния

Организация на правосъдната система — съдебна система

Принципите, структурата и организацията на румънската съдебна система са заложени в Конституцията на Румъния и в Закон № 304/2004 относно организацията на съдебната система.

Следните съдилища съставляват съдебната система:

 • Висшият касационен съд;
 • апелативните съдилища;
 • трибуналите;
 • специализираните трибунали;
 • съдилищата от първа инстанция и
 • военните съдилища.

Йерархия на съдилищата

Висшият касационен съд функционира като Върховен съд на Румъния. Той гарантира еднаквото тълкуване и прилагане на правото от другите съдилища.

 • 15-те апелативни съдилища разполагат с трибунали и специализирани трибунали в рамките на своята компетентност.
 • 42-те трибунала са организирани на областно равнище и в Букурещ и по правило са разположени в главния град на всяка област.
 • 4-те специализирани трибунала функционират като отделни съдилища за дела, засягащи непълнолетни лица и семейноправни въпроси (1), и за търговски дела (3).
 • 176 съдилища от първа инстанция са в рамките на компетентността на трибуналите.

Видове съдилища — кратко описание

Няколко съдилища от първа инстанция извършват съдебната си дейност в рамките на компетентността на всеки от 42-та трибунала.

Всички 176 функциониращи съдилища от първа инстанция са организирани на областно равнище и в районите на Букурещ.

Всеки съд се оглавява от председател с управленска правоспособност. Специализираните отделения на съда се ръководят от председател на отделението. Във всеки съд ръководна комисия взима решения относно общи въпроси, свързани с управлението на съда.

Военните съдилища са организирани в 4 военни трибунала, Териториалния военен трибунал в Букурещ и Военно-апелативен съд в Букурещ. Всеки от военните трибунали има статут на военно звено.

 • Висшият магистратски съвет е органът, който по Конституция гарантира независимостта на съдебната власт. Освен това той гарантира спазването на закона и на критериите за компетентност и професионална етика при упражняването на професионалните задължения на съдиите и прокурорите.
 • Министерството на правосъдието допринася за правилното функциониране на съдебната система, гарантира, че правораздаването протича при подходящи условия като обществена услуга и защитава правовия ред и правата и свободите на гражданите.

Бази данни с правна информация

Следните бази данни с правна информация са достъпни онлайн:

Достъпът до базата данни с правна информация безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с правна информация е безплатен.

Връзки по темата

Организация на правосъдието — Румъния

Намиране на компетентни съдилища

Последна актуализация: 10/02/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт