Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национални съдебни системи

Люксембург

В този раздел ще намерите кратък преглед на организацията на съдилищата в Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Организация на правосъдната система — съдебна система

Правосъдната система на Великото херцогство Люксембург включва два вида съдилища: обикновени и административни. Към тези два вида се добавя и Конституционният съд.

Общи съдилища

Конституцията възлага на съдилищата упражняването на съдебната власт и прилагането на приетите от централните и местните органи подзаконови нормативни актове, доколкото те са в съответствие със закона.

  1. Общи съдилища

  • Върховен съд

Най-високо в йерархията на обикновените съдилища е Върховният съд, който включва Касационен съд, Апелативен съд и Главна прокуратура. Намира се в Люксембург.

  • Окръжни съдилища

Великото херцогство Люксембург е разделено на два съдебни окръга, като във всеки от тях има по един окръжен съд –— единият в Люксембург, а другият в Дикирх.

  • Мирови съдилища

Съществуват три мирови съдилища — в Люксембург, в Еш-сюр-Алзет (съдебен окръг Люксембург) и в Дикирх (съдебен окръг Дикирх).

  1. Специализирани съдилища

  • Висш съвет по социално осигуряване

Висшият съвет по социално осигуряване (Conseil supérieur des assurances sociales) се състои от председател, членове, назначени измежду съдиите, и двама представители на Националната здравна каса (Caisse Nationale de Santé - CNS).

  • Арбитражен съвет

Арбитражният съвет по социално осигуряване (Conseil arbitral de la sécurité sociale) се състои от председател и двама представители на Националната здравна каса (CNS).

Административни съдилища

  • Административен съд

Административният съд се състои от пет съдии и има само едно отделение, което заседава в тричленен състав.

  • Административен трибунал

Административният трибунал се състои от десет съдии и има три отделения, които заседават в тричленни състави.

Бази данни с правна информация

Информация относно министерството на правосъдието, юридическите професии, законодателството, съдилищата, местата за лишаване от свобода, гражданските служби, както и формуляри и новини можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Достъпът до базите данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Връзки по темата

Legilux

Портал за правосъдие

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Правителство на Люксембург

Последна актуализация: 04/02/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.